ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZJAVA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 1. NOVEMBRA 1941. KOMANDI NEMAČKE 342. PEŠADIJSKE DIVIZIJE1

342. peš. divizija
Od. Ic Div. k-dno mesto, 1. 11. 41.
Prevod izjave generalštabnog pukovnika Drag. Mihailovića, bez datuma, koju je Božo Matić, Valjevo (org. rukovodilac) u originalu predao 342. peš. diviziji Ic, 1. 11. 41. u 18.00 časova.
1) Na kolubarskom frontu nema komunista. Ukoliko ih je bilo oni su postali bezopasni.
2) Organizacija četnika je u stanju da održava red na području zapadne Srbije.
3) Komunistička opasnost će prestati od momenta kada se četničkoj organizaciji pruži mogućnost da neometano radi. Broj nacionalista je tako veliki da komunista ima samo 5°/o. Uz pomoć svoje brojne nadmoćnosti nacionalni ele-menat pod komandom četnika može resiti komunistička pitanja bez obostrane borbe.
Uslov je: dovoljno naoružanje, koje nedostaje.
4) Ulazak u pojedine gradove je bio neophodan da se ne bi komunističke jedinice predstavljale kao oslobodioci i da ne bi povukle za sobom narodne mase. To se moralo događati i radi toga da bi se sprečili komunisti da vrše teror nad stanovništvom.
5) Četnička akcija nije usmerena protiv nemačkih jedinica, ukoliko one ne napadaju četnike i narod.
6) Naš narod voli slobodu i radovao bi se kada se na njegovoj teritoriji ne bi nalazile nemačke jedinice. To odgovara četničkom načinu vođenja rata, bez obzira na žrtve koje donosi. Oblast zapadne Srbije nema nikakav vojni značaj za nemačke jedinice, i trebalo bi da bude slobodna zona, u kojoj četnici održavaju red, pod uslovom da ih se u tome ne sprečava i da su dovoljno naoružani.
Tačnost prepisa pot. generalštabni pukovnik
overava: Drag. Mihailović
[potpis nečitak] kapetan

1 Snimak originala (pisanog na mašini, na nemačkom jeziku) u Arhivu VII, NAV-N-T-314, r. 530, sn. 1348.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument