ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


POZIV OVLAŠĆENOG LICA NAČELNIKA ŠTABA OPUNOMOĆENOG KOMANDANTA U SRBIJI OD 30. OKTOBRA 1941. DRAŽI MIHAILOVIĆU ZA SASTANAK RADI PREGOVORA O SARADNJI U BORBI PROTIV PARTIZANA1

Kopija Beograd, 30. oktobra 1941.
GENERALŠTABNOM PUKOVNIKU GOSPODINU DRAGOLJUBU MIHAILOVIĆU
Uvezi usmenih pregovora Vaših poverenika sa mojim predstavnikom od 28. i 29. 10. 41. bilo bi poželjno da Vi dođete u moj štab u Beogradu.2 Bez Vašeg ličnog prisustva bespredmetni su svi dalji pregovori.
Ovim aktom, ja Vam istovremeno svojom vojčnikom čašću jamčim za Vašu ličnu sigurnost i pri dolasku i pri povratku — bez obzira na rezultat koji bi ovim pregovorima bio postignut.
S druge strane, Vi jamčite meni Vašom vojničkom čašću i ličnom odgovornošću da će ovaj dokument ostati u najstro-žijoj tajnosti sve dok pregovori ne budu privedeni kraju.
U slučaju bezuspešnih pregovora ovaj dokument mora biti vraćen.
Šef generalštaba
po ovlašćenju
[nečitak paraf]
potpukovnik


1 Snimak originala (pisanog na mašini, na nemačkom jeziku) u Arhivu VII, NAV-N-T-314, r. 1457, sn. 1240.
2 Vidi dok. br. 1 ovog priloga.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument