ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ÈETNIÈKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIÆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


ULTIMATIVNI USLOVI SPORAZUMA KOMANDANTA ČETNIČKIH ODREDA ČAČAK OD 6. NOVEMBRA 1941. KOMANDANTU ČAČANSKOG NOP ODREDA1

USLOVI SPORAZUMA

1. Preformiranje partizanskih jedinica koje su dosada bazirale na političkoj osnovi u postojeće vojno-četničke odrede pod komandom pukovnika gosp. Draže Mihailovića, koji je zato naimenovan ukazom NJ.V. Kralja.2

2. Obostrano skidanje znakova3 koji nemaju obeležje Jugoslovenske vojske.

3. Ukidanje narodno-oslobodilačkih odbora. Smena opštinskih uprava i postavljanje novih.4

4. Pošto je naša država monarhija, to svaki mora da prizna Nj. V. Kralja i da se za njega i otadžbinu bori protiv okupatora. Svaki ko protiv ovoga bude radio, kratkim putem biće suđen.5

5. Od preformiranih partizanskih odreda, ko želi može ući naoružan u Jugoslovensku vojsku u cilju nastavljanja borbe protiv okupatora. Ostali imaju predati oružje, da bi se dalo onima koji hoće da se bore pod vojničkom zastavom.

6. U vojničke redove ulazi se sa činom koji je imao u vojsci.

7. Raspored pojedinaca izvršiće Vrhovni komandant.

8. Prednje se ima sprovesti u reonima za koje je nadležan Momčilo Radosavljević.6

9. Rok odgovora do 16 časova danas.7

10. Ako prilikom ulaska vojnih četnika u Čačak pukne jedna puška od strane partizana, prednji sporazum automatski otpada i cela stvar biće rešena oružjem.8

6 novembra 1941.g

u 11.30 čas

ČAČAK

KOMANDANT ČETNIČKOG ODREDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE

đeneralštabni major

Rad. D. Đurić

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 15a, reg. br. 21/3.

2 Redakcija nije pronašla taj ukaz, a ni u raspoloživoj četničkoj arhivi niti u arhivi izbegličke jugoslovenske vlade nema podataka o tome. Tek je 15. novembra 1941. D. Simović, predsednik izbegličke vlade, u govoru na Radio-Londonu, za Dražu Mihailovića rekao da je komandant »svih jugoslovenskih oružanih snaga u zemlji« (Arhiv VII, AEV, k. 11, reg. br. 3/1: Službene novine izbegličke vlade, br. 3, London, decembra 1941).

3 O označavanju partizanskih i četničkih jedinica u to vreme, vidi dok. br. 18, nap. 9.

4 U svim pregovorima između NOP-a i četničkog pokreta DM uvek je sporno pitanje bilo organizacija vlasti na oslobođenoj teritoriji. Opširnije o tome, vidi dr J. Marjanović, Ustanak u Srbiji, str. 300.

5 Reč »suđen« je na originalu dopisana mastilom umesto precrtane reči »likvidiran«.

6 Odnosi se na teritoriju Čačanskog NOPO.

7 Taj rok je produžavan nekoliko puta: toga dana do 18.30 (vidi dok. br. 24) i 7. novembra do 01.00 i do 08.00 sati (Arhiv VII, Ca, k. 15a, reg. br. 17/3 i 22/3).

8 Te uslove sporazuma Štab Čačanskog NOPO nije prihvatio (vidi dok. br. 24—26).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument