ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeći dokument


PISMO KOMANDANTA ČETNIČKIH ODREDA ČAČAK OD 6. NOVEMBRA 1941. POLITIČKOM KOMESARU ČAČANSKOG NOP ODREDA POVODOM SUKOBA IZMEĐU ČETNIKA I PARTIZANA1

Ratku Mitroviću.2 — U toku 3. ov. mes. a pod utiskom sukoba i uspeha partizana oko Požege,3 komanda partizana u Čačku izdala je letak4 u kome je pukovnika Dražu Mihailovića nazvala nemačkim plaćenikom; ovo jedino zato da bi verovatno još lakše, koristeći poverenje vojnih četnika, partizani zgrabili vlast potpuno u svoje ruke.

Štab partizana je ovo pripremao još 10. dana ranije, izvlačeći svoje jedinice potajno sa fronta — Kraljevo. (Kapetan poginuo u Požezi).

Na dan 4. ov.m. zloupotrebivši poverenje Četnika, partizani u Čačku su razoružali odred od 100 ljudi (četnika), kojom prilikom je poginulo više naših ljudi i tom prilikom zauzeli Čačak.5 Istoga dana jedinice partizana otvorile su vatru iz mitraljeza na odred četnika koji je trebao da uđe u Čačak, kojom je prilikom teško ranjen 1 oficir i više vojnika. Istoga dana partizani su pohapsili sve porodice četnika u Čačku i 7 oficira koji su zaostali u gradu.6

Od strane komandanta četničkih odreda7 naređeno je izvršenje represalija u koliko ih partizani izazivaju. Tako je 4. ov.m. preduzeto razoružavanje partizana da se dostigne cifra 100 ljudi; takođe su preduzete vojničke mere da se povrate gradovi Užice, Požega i Čačak. Za nešto više od 24 h rezultati represalija doneli su neverovatne rezultate, i opšte narodno odobravanje tako:

—  zauzeti su Užice i Požega;8

—  opkoljen Čačak;

—  razoružano i zaplenjeno 1 tenk,9 1 baterija10 i oko 500 ljudi oko Čačka (mnoge su se jedinice same predale);

—  zarobljen je komandant Momčilo Radosavljević,11 koji se držao kao taoc za pohapšene oficire.

Komanda jugoslovenskih četnika, izjavljuje da ne želi uopšte sukob sa partizanima u koliko se njihov rad svodi samo na borbu protiv okupatora.

Vodeći partizanski krugovi, naročito oni oko Kraljeva mogli su se u toku 30 dana potpuno uveriti u iskrenost i borbu četnika protiv okupatora. Međutim u cilju isključivanja vojnih četnika iz borbe, baš te vodeće ličnosti partizana nazvale su srpske oficire petokolonašima, ma da su lično gledale kako se srpski oficiri ističu u borbi ispred svojih jedinica i ginu za slobodu. Ova nerazumna propaganda kod svojih ljudi ne vodi uzajamnom poverenju i lojalnosti.

Dostavljajući gornje izjavljuje se da vojno četništvo ne želi borbu sa partizanima, ali će se u buduće na svaku nelojal-nost odgovarati desetostruko.

Ratko Mitrović, može da dođe na pregovore u Zablaće; život će mu biti apsolutno zagarantovan.

Ađutant

poručnik, Drag.12 M. Topalović

Komandant,

major, Rad. D. Đurić

 

1 Original (pisan, olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 15a, reg. br. 19/3. Dokumenat je bez datuma, ali se na osnovu raspoloživih izvora može zaključiti da je pisan 6. novembra (vidi dok. br. 20, nap. 3, dok. br. 21—25).

2 Tada bio sekretar Okružnog komiteta KPJ za Čačak i politički komesar Čačanskog NOP odreda »Dr Dragiša Mišović«. Nemci su ga uhvatili i obesili u Čačku 11. decembra 1941; narodni heroj.

3 Nastavljajući gonjenje četničkih snaga posle njihovog neuspelog napada na Užice (vidi dok. br. 13. i 18), partizanske snage su 3. novembra 1941. posle podne zauzele Požegu. Nakon toga je VŠ NOPOJ četnicima ponudio pregovore radi sklapanja sporazuma čije su osnovne tačke bile: obustavljanje neprijateljstava, formiranje zajedničke komande i obrazovanje mešovite komisije za ispitivanje uzroka i krivaca za sukob. Na toj osnovi sklopljeni sporazum Draža Mihailović je otkazao i 5. novembra uputio ultimatum VŠ NOPOJ da partizani napuste Požegu (Arhiv VII, Ča, k. 127, reg. br. 43/10). VŠ NOPOJ nije prihvatio četnički ultimatum, već je svojim jedinicama naredio da nastave borbu protiv okupatora i preduzmu čišćenje požeškog i užičkog sreza od četnika (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok. br. 72). Pored navedenog, vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok .br. 70; V. Dedijer, Dnevnik I, str. 53; dr J. Marjanović, Ustanak u Srbiji, str. 343; N. Ljubičić i dr., n. d., str. 222—230.

4 Vidi dok. br. 21, nap. 16.

5 Vidi dok. br. 21, nap. 9.

6 i 11 Vidi dok. br. 21, nap. 13 i 14.

7 Draža Mihailović.

8 četničke snage nisu uspele da zauzmu Užice (vidi dok. br 18); Požega je od četničkih snaga oslobođena 3. novembra 1941 (vidi nap. 3).

9 i 10 Vidi dok. br. 20, nap. 4. 12 Dragomir.

SadržajPrethodni dokumentSledeći dokument