ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 21

IZVEŠTAJ KOMANDANTA ČETNIČKIH ODREDA ČAČAK OD 6. NOVEMBRA 1941. DRAŽI MIHAILOVIĆU O SITUACIJI PRED NAPAD NA ČAČAK 1

ŠTAB ČETNIČKIH ODREDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE ZA ČAČAK I OKOLINU

Pov. Br. 86

6 novembar 1941. g.

POLOŽAJ

Gospodine Pukovniče2

Sinoć u 22,30 časova primio sam Vaše naređenje u pogledu zauzimanja Čačka3 Ja sam odmah izdao priloženu pismenu zapovest4 svima odredima koji su u toku jučeranjeg dana pristigli položajima okolo Čačka.

Detaljno sam bio upoznat i sa ranijim Vašim naređenjima u pogledu operacija oko Čačka sa kapetanom g. Derokom, pa mi nije bilo poznato da postoji neko naređenje za majora g. Đurića sem da on i dalje ostane na položaju kraljevačkom.5

Kako vidite iz priloženog pisma poručnika g. Katanića,6 major g. Đurić saopštava da on preuzima komandu nad svim trupama koje operišu okolo Čačka.

Da li se ovde radi o nekom naknadnom, meni nepoznatom, naređenju ili major g. Đurić želi sam na svoju ruku ovo da radi? Zato Vam obzirom na hitnost i preku potrebu da se ne izgubi u vremenu i u Čačku kao i u Kraljevu, šaljem ovaj akt kao i izveštaj o preduzetim merama kako ne bi sebe doveo pred Vama do odgovornosti.

U pogledu stanja ovde na periferiji Čačka, gde se ja nalazim sa Štabom, kao i u okolini izveštavam sledeće:

Partizani su obezglavljeni. Mnogo su se uplašili i jučer su meni uputili jednog oficira koga su bili uhvatili, sa željom da pregovaraju.7 Ja sam sve to odbio postavljajući im zahteve za koje sam bio siguran da neće prihvatiti, jer bi to značilo njihovu kapitulaciju i polaganje oružja.8 Ovim sam hteo da dobijem u toku jučerašnjeg dana u vremenu zbog pristizanja naših glavnih snaga sa pravca Kraljevačkog fronta.

Najpogodnije vreme i prilika da se ovlada Čačkom bila je u toku ove noći, odnosno jutra (5/6) ali kako vidite onemogućen sam.

Partizana u Čačku nije bilo u naročito velikom broju no danas će verovatno stići pojačanja svih onih sa kraljevačkog fronta kao i njihova pojačanja sa drugih položaja.

Kod partizana oseća se neko vrenje jer nam opet prilaze i to partizani-seljaci, tako da u njihovim jedinicama primećuje se mali broj seljaka kao i deca koja uopšte nisu služila vojsku. Mnogi partizani izjavljuju da oni neće da pucaju na svoju braću, te smo propustili situaciju kada smo mogli zauzeti Čačak bez gotovo ikakvih žrtava. Sa kapetanom g. Derokom danas ću uspostaviti ličnu vezu da proverim da li major g. Đurić stvarno ima neko Vaše ovlašćenje ili ovo radi na svoju ruku, obzirom što mi je poznato kako ste Vi ranije u pogledu Čačka i odbrane Kraljeva pismeno naređivali.

Partizanske vođe prilikom napada na Čačak9 mene su obeležili kao glavnog krivca i osudili me na smrt. Čak su i govori držani protiv mene, jer da sam krivac zbog prelaza njihovih ljudi u našu organizaciju.

U samoj varoši Čačku partizani su ponovo pohapsili viđenije trgovce i oficire koji nisu uspeli da se izvuku. Njihov glavni komandant trupe zvani »Molo«10 kao i Vuk Stojić11 i Đurakić,12 komesari i mračni tipovi pored još dosta njihovih vođa uhapšeni su.13 Zato oni su sinoć pohapsili sve oficirske porodice u varoši.14

Kod Jeličkog odreda, zbog prisustva majora g. Đurića, primećuje se ponovno negodovanje, koje može ponovno da dovede do izvesnog razmimoilaženja.15 Pre nekoliko dana lično sam izvešten od majora g. Đurića da je na njega pokušan atentat iz neposredne blizine.

Prilažem Vam jedan letak koji se širi u varoši i okolini među stanovništvom.16

U prilogu, takođe dostavljam zapovest koju sam izdao u toku noći, a po prijemu Vašeg naređenja za zauzimanje Čačka.17 Takođe prilažem i odgovor majora g. Đurića upućen preko poručnika g. Katanića, kao i moje pismo koje sam uputio poručniku g. Kataniću kao odgovor na isto.18 Sem toga uputio sam i jednog mog oficira da detaljnije ispita razloge koji su rukovodili majora g. Đurića da ne izvrši Vaše naređenje.19

Komandant—kapetan I klase

Bogdan Marjanović

P.S.

Napominjem komandantu, da poručnik g. Katanić nije hteo izvršiti tri moja naređenja 4. ovog meseca kada sam mu naređivao da sa svojim jedinicama krene samnom u napad na Čačak, već je dozvoljavao celog dana da se partizanske trupe okupljaju oko kasarne i istu opsednu. Isto tako noću 3 ovog meseca kad sam tražio od njega da napadamo Čačak izjavio je da mu je ljudstvo umorno. Međutim, iz izveštaja njegovih ljudi dobio sam utisak da se sa mojim predlogom bio saglasio Mojsilović20 no on je to odbio da uradi i govori se da je Mojsilović zbog toga otišao u nepoznatom pravcu.

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u IA Cačak, a snimak u Arhivu VII, mf. Lok. muz. 2/756 i 757. Dokumenat je na više mesta oštećen.

2 Odnosi se na Dražu Mihailovića.

3 Vidi dok. br. 20.

4 Ta zapovest se nalazi u IA Cačak, a snimak u Arhivu VII, mf. Lok. muz. br. 2/754 i 755.

5 Vidi dok. br. 20, nap. 3.

6 To pismo redakcija nije pronašla.

7 Pismeni predlog za pregovore radi sprečavanja oružanog sukoba poslao je Ratko Mitrović, komesar Čačanskog NOPO. Taj predlog je u Četnički štab odneo kapetan Radonja Đorđević, koga je uhvatila četnička zaseda u s. Samaili (Istorijski arhiv KPJ, tom I, knj. 1, str. 258).

8 Redakcija nije pronašla te četničke zahteve. O njima, međutim, u Hronologiji »Öačanski kraj u NOB 1941—1944«, izdanje IA Čačak, u hron. jedinica za 5. novembar 1941. piše da su četnički zahtevi sadržavali 21 tačku o daljoj saradnji, a ukoliko partizanska strana ne prihvati te zahteve, četnici će napasti Čačak.

9 Ne radi se o napadu partizanskih jedinica na Čačak, već o borbama Trnavskog bataljona Čačanskog NOPO koji je, prilikom povlačenja sa kraljevačkog fronta radi odbrane grada, bio napadnut od četničkih predstraža. Opširnije, vidi Istorijski arhiv KPJ, tom I, knj. 1, str. 258; Arhiv VII, A NOR, k. 1983, reg. br. 1—64/1, memoarska građa.

10 Momčilo Radosavljević Mole, komandant Čačanskog NOPO; 1. februara 1942. u s. Lipnici (Čačak) uhvaćen od četnika i predat Nemcima koji su ga isitog dana streljali

11 Nije utvrđeno o kome se radi.

12 Verovatno je to Milojko Ćirjaković, tada komesar Dragačevskog bataljona Čačanskog NOPO.

13 i 14 Kada je komandant Čačanskog NOPO (Momčilo Radosavljević Mole) sa svojim saradnicima 5. novembra došao u četnički štab u Čačku radi pregovora o mirnom rešavanju sukoba, četnički štab je odbio pregovore a njega i njegove saradnike uhapsio. Partizanska komanda mesta u Čačku na to je reagovala hapšenjem oko 10 četničkih oficira i njihovih porodica, uputivši istovremeno zahtev za puštanje na slobodu uhapšenih partizanskih predstavnika. Opširnije, vidi istorijski arhiv KPJ, tom I, knj. 1, str. 257; Arhiv VII, ANOR, k. 1983, reg. br. 1—68/1.

15 Odnosi se na Jelički četnički odred pod komandom poručnika Jovana Bojovića, koji je sarađivao sa partizanima. Poginuo je u borbama za Kraljevo oktobra 1941 (Arhiv VII, ANOR, k. 1983, reg. br. 1/1).

16 Verovatno se radi o proglasu Čačanskog NOPO o izdajničkom radu četničkih vođa (Arhiv VII, mf. Lok. muz. br. 2/693).

17 Original pomenute zapovesti nalazi se u IA Čačak, a snimak u Arhivu VII, mf. Lok. muz. br. 2/754 i 755.

18 Odgovor majora Durića i pismo poručnika Uroša Katanića redakcija nije pronašla.

19 Vidi dok. br. 20, nap. 3.

20 Miloje Mojsilović je, posle pogibije poručnika Jovana Bojovića, komandanta Jeličkog četničkog odreda, preuzeo njegovu dužnost.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument