ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 20

NAREĐENJE ŠTABA ČETNIČKIH ODREDA ČAČAK OD 6. NOVEMBRA 1941. ZA NAPAD NA PARTIZANE U ČAČKU1

Štab Četničkih odreda jugoslovenske vojske za ČaČak i okolinu

K. O. BR. 86 6 novembar 1941 g.

POLOŽAJ

Komandant svih četničkih odreda Jugoslovenske vojske po kuriru dostavio mi je 5 ovog meseca u 22 časa sledeće naređenje:

»Izvestite me o situaciji uopšte, kao i to da postupite energično i brzo prema situaciji hvatajući vezu sa kapetanom Derokom.2

Nastanite što pre da ovladate Čačkom i kapetanu Deroku prenesite potrebno za ovo.3 Kapetan Derok treba sa 2/3 svoga ljudstva sa topovima, bornim kolima4 skinutim sa položaja kod Kraljeva da odmah ovlada Čačkom. Sa 1/3 da obezbedi pravac prema Raškoj i pravac Kraljevo—Čačak prelazeći u najuporniju odbranu na rečenim pravcima. Vrlo hitno.«5

Dostavljeno:

kapetanu g. Deroku, majoru g. Đuriću6 i poručniku g. Kataniću7

Komandant—kapetan I klase

Bogdan Marjanović


>1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u IA Čačak, a snimak u Arhivu VII, mf. Lok. muz. 2/758.

2 Jovan, poginuo u četničkom napadu na Čačak.

3 Četnički napad na partizanske snage u Čačku bio je predviđen da se izvrši u isto vreme kada četničke jedinice budu napadale Užice. Naređenje za napad izdao je Draža Mihailović 1/2. novembra majoru Rado-slavu Đuriću koji je, kao svedok na suđenju D. Mihailoviću, izjavio da je ono glasilo: »... 1) Odmah i u toku noći, pod okriljem mraka, povući glavninu naših snaga sa Kraljeva, ostavljajući najnužnije delove radi prikrivanja odsustva trupa pred neprijateljem. 2) Pravac kretanja Čačak. Raspored kretanja izvršiti lično, zauzeti Čačak i obezbediti ga sa užičkog pravca. Partizansku Komandu razoružati i poslati je na Ravnu Goru. 3) Drugi deo posade skinuti sledeće noći i rasporediti je tako, da razoruža partizansko osoblje i ljudstvo, ukoliko se ne bi dobrovoljno stavilo pod komandu Jugoslovenske vojske u Otadžbini...« O tom naređenju major Durić je obavestio Štab Čačanskog NOPO, koji je odmah izvestio VŠ NOPOJ Nakon toga je dogovoreno da major Đurić lično ode kod D. Mihailovića i interveniše da povuče izdato naređenje D Mihailović je ostao pri svojoj odluci o napadu na Čačak poverivši, u međuvremenu, taj zadatak kapetanu Jovanu Deroku (Stenografske beleške, str. 407—409; dr J. Marjanović, Prilozi, str. 212 i 312). D. Mihailović nije bio zadovoljan takvim ponašanjem majora Đurića, pa je u ličnoj belešci zapisao: »Đurić samo sa partizanima. Naređenje za deblokadu Kraljeva pokazao Molu (Momčilo Radosavljević, komandant Čačanskog NOPO) i odgodio napad na Čačak za 3 dana pozivajući za to vreme komuniste na večeru. Posle toga oni napali. Jednoj četi partizana čak i vratio oružje. Da se više ne upotrebljava u srezu trnavskom« (Arhiv VII, Ča, k. 1, reg. br. 17/3).

4 Topovi (jedna baterija 75 mm) i tenkovi (dva laka tenka »Hoč-kins«) zaplenjeni su prilikom oslobođenja G. Milanovca i Čačka. Od toga su četnici dobili polovinu. Četnici su 4. novembra kod Samaile (Čačak) napali partizanski tenkovski vod, zaplenili tenk i tom prilikom ubili komandira voda Srećka Nikolića. Istog dana napali su i posadu partizanskih topova kod Mrčajevaca (Čačak). Partizani su 7. novembra povratili zaplenjena oruđa (Istorijski arhiv KPJ, »Borba« 1941, Beograd 1949 — dalje: Istorijski arhiv KPJ — tom I, knj. 1, str. 267 i 258).

5 Pošto major Đurić i kapetan Deroko nisu mogli, zbog blagovremeno preduzetih dejstava partizanskih jedinica, da izvrše naređenje Štaba Draže Mihailovića od 1/2. novembra 1941, usledila je nova zapovest četničkog štaba (3. novembra 1941) za napad na partizane u Čačku (Arhiv VII, Ča, mf. Lok. muz. 2/749—752). Ni ta zapovest nije bila izvršena. Usledila je, zatim, nova zapovest 5. novembra 1941, ali ni ona nije bila realizovana (Arhiv VII, mf. Lok. muz. 2/754 i 755). Napad na partizanske jedinice u Čačku izvršen je prema zapovesti od 7. novembra 1941 (vidi dok. br. 26). Do tada je četničko rukovodstvo bezuspešno pokušavalo da pratnjama i ultimatumima prisili partizanske jedinice na kapitulaciju (vidi dok. br. 22—25).

6 Radoslav, generalštabni major vojske Kraljevine Jugoslavije, (1906, Ilidža, Sarajevo — 1980, Beograd). U leto 1941. radio u četničkom štabu u Beogradu; početkom oktobra četnički predstavnik partizansko-četničkog Operativnog štaba za napad na Kraljevo. Krajem maja 1944. pristupio NOP-u.

7 Uroš. 60

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument