ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 19

IZVEŠTAJ KOMANDANTA VIŠEGRADSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 1. NOVEMBRA 1941. MAJORU BOŠKU TODOROVIĆU O PREGOVORIMA SA KOMANDANTOM ITALIJANSKIH OKUPACIONIH JEDINICA U VIŠEGRADU 1

IZVEŠTAJ IZ GLAVNE KOMANDE LIČNO KOMANDANTA OPSADE VIŠEGRADA

1.) Želimo ostati u najboljim odnosima sa okupatorskim italijanskim vlastima. —

2.) Mi se borimo samo za proterivanje ustaša, koji su toliko zločina počinili nad srpskim narodom. —

3.) Preduzete su hitne mere, da dođe g. major Todorović, Komandant Bosanskog četničkog odreda, pa molimo, da se njegov dolazak sačeka, i sve prijateljski reši.2

4.) Ni jednom Hrvatskom vojniku ni oficiru ne će se ništa dogoditi po zauzeću Višegrada. —

5.) Italijanski Komandant je lično rekao Komandantu četničkog odreda opsade Višegrada g. Kamenku Jeftiću u Dobrunu, da će italijanske trupe postaviti se na liniju Bjelo brdo — Rudo, i tu sačekati pad Višegrada, a da četnici preduzmu zaštitu srpskog življa u ostalim krajevima, i rade slobodno na osvajanju Višegrada. —

6.) Četničke jedinice nemaju veze sa partizanima, koji rade za svoj račun i kreću se verovatno prema kretanju italijanskih trupa. —

KOMANDA VIŠEGRADSKOG ČETNIČKOG ODREDA Str Pov. Br. služb. 1.XI.41.g.

Pljačkanje i paljenje ma čijih kuća (sem onih iz kojih bi se davao ma kakav otpor) i ubijanje lica bez sudske odluke ovog štaba koja se pokoravaju, najstrožije se zabranjuje, a tko protivno ovom naređenju postupi kazniće se na licu mesta smrću. —

Vojna lica neprijateljska kao i policiju, i ostala naoružana lica odmah razoružati, i pod sigurnom stražom sprovesti na zato određeno mesto s tim da se ne smiju ista maltretirati niti ubijati, sem onih, koji se ne bi pokoravali naređenjima i davali ma kakav otpor. —


1 Prepis originala (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 223, reg br. 8/1. Original se nalazi u Arhivu CK KPJ, reg. br. 2039.

2 Major Boško Todorović se 11. novembra 1941. sastao sa komandantom 11. alpinskog puka u Višegradu i sa njim sklopio sporazum (vidi dok. br. 31 i Arhiv VII, Ca, k. 231, reg. br. 10/5).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument