ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 18

ZAPOVEST KOMANDANTA POŽEŠKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 1. NOVEMBRA 1941. ZA NAPAD NA UŽICE1

POŽEŠKI ČETNIČKI ODRED JUGOSLOVENSKE VOJSKE

O. Br. 1

1. novembra 1941. 17 časova

POŽEGA2

ZAPOVEST

(Sekcija Užice3 razmera 1:100.000 izdanje našeg Voj. Geograf. Inst.)

U dosadašnjoj borbi protiv okupatora i ugnjetača našeg naroda diglo se na oružje sve što je pušku imalo i što ju je moglo nositi.4

Od samog početka borbe formirale su se dve vrste jedinica i ako nije bilo potrebno niti je smelo da bude. U jedne od tih — u četničke jedinice5 — stupili su svi oni koji su u borbi protiv okupatora ostali verni Kralju i Otadžbini i položenoj vojničkoj zakletvi. Oni su se okupili pod jedino opravdano postojeću vojničku zastavu, pod vojničku zastavu jugoslovenske vojske. Oni su u borbi protiv okupatora sva druga pitanja ostavili da se reše kada naša Otadžbina bude oslobođena.6 U bezbrojnim dosadašnjim borbama7 oni su dokazali da su ostali verni datoj vojničkoj zakletvi, oni su dokazali da se spravom mogu smatrati dostojnim naslednicima i sinovima onih heroja koji su dali svoje živote za dobro našeg naroda.

U drugu vrstu tih jedinica, u tako zvane partizanske ili narodno oslobodilačke odrede stupili su oni ljudi koji su pod vidom borbe protiv okupatora težili da prikriveno sprovedu u delo svoja politička načela i pre nego što se borba sa neprijateljem okonča.8 Ti ljudi iskupili su se pod zastavu na kojoj je prikačena crvena petokraka zvezda a kraljevske jugoslovenske kokarde zamenili su crvenim petokrakim zvezdama na svojim kapama.9 Ti ljudi u svojim govorima i svojoj štampi nikada nisu hteli niti su pomenuli ime našeg Kralja i Otadžbine. U svim borbama vođenim dosad protiv neprijatelja oni su ubrzo napuštali položaje ili su pak čekali da četnici svrše posao sa neprijatelj om pa potom da, kako to oni kažu, oslobode varoš i uspostave svoje vlasti. Da ne navodimo razne slučajeve u ostalim krajevima naše zemlje. Dovoljno je da se vi sami setite slučajeva Užica,10 Požege,11 Ivanjice,12 Čačka13 i Gornjeg Milanovca.14 U sva ova mesta najpre su svuda ušli četnici a potom se sami povukli pred najezdom partizanskih odreda, sve u želji da se ne proliva bratska krv.

Pa i pored ovakvog rada partizanskih odreda četnici su želeli da produže dalju zajedničku borbu protiv neprijatelja. U tom cilju sporazumeli smo se sa njima. Međutim, duboko skrivajući svoju pravu nameru, vođi partizanskih odreda na sve moguće načine ometali su izvršenje ovog sporazuma.15 Umesto da iz Užica šalju naoružane ljude na front prema neprijatelju oni su ih upućivali na Požegu. Još su nam u suviše svežoj uspomeni nevine žrtve koje su pale oko Požege16 zbog volje pojedinaca da se dočepaju vlasti. Umesto da po sporazumu daju oružje i četnicima17 vođi partizana dovodili su nenaoružane ljude iz okoline Čačka i Gornjeg Milanovca i zadržavali ih u Užicu. Na pitanje zašto se ovako radi oni sami su nam dali odgovor koji glasi: »U Zapadnoj Srbiji samo nam Požega smeta pa da svoju odluku sprovedemo u delo«. Oni su javno govorili da Požegu moraju po svaku cenu zauzeti. U Užicu pak u masama su hapsili naše ljude i noću ih izvodili iz zatvora da se više nikada i nigde ne pojave. Najzad su počeli da istupaju u otvorenu borbu protiv nas. Sinoć su napali naše odrede u Karanu i Ribaševini ali su bili odbijeni.18

I pored sve dobre volje za saradnjom ovakav rad, čije su namere jasne ne može se dalje trpeti. Mi ne možemo dalje gledati kako nestaju jedan po jedan srpski život u borbi za političku vlast koju žele da uzmu nekoliko ljudi. U cilju sprovo-đenja zaključenog sporazuma i radi zaštite naših ljudi u Užicu, na osnovi naređenja komandanta četničkih odreda jugosloven-ske vojske,19 požeški odred u zajednici sa zlatiborskim, rožač-skim i užičkim odredom ući će u Uži[ce].

NAREĐUJEM:

1. Konjički eskadron               1. — Svakoj koloni pridaće

po 2 konjanika bez oružja za

K-dir poručnik Milivojević20 službu veze i ordonansku službu. —38 konjanika                            Ostatak eskadrona kreće se

Svega: 28 pušaka                    iza rezerve srednje kolone.

2. Desna kolona K-t. kap. 2 kl. Jovanović

Alkibijad

Zdravčićska četa 80 p., 2 p.m. tabanovačka četa 53 p. doniodobrinjska č. 55 p,l p.m. milićevačka            26 p.

Svega 22921 p. 3 p.m.

2. U 22 časa polazi od Rujkića mehane pravcem: Treš-njica — Lokva — Čakarevo brdo — Lazovina s tim da u 4 časa 2. novembra bude na sredini puta između hajdučkog groblja na Sariću Osoju i Carine.

Od 4 časa spušta se niz Sari-ća Osoje i Carinu sa zadatkom da zauzme gimnaziju u Užicu

3. Srednja kolona K-t major Manojlo Korać22 a) prethodnica odred majora Koraća Svega 25 p. 1 p.m.

b) Glavnina k-por. Ilić Slavoljub visibabska četa 21. p., 1 p. m. glumačka četa 121 p. 1 p.m. dušk. kam. četa24 49 p.

Svega: 17025 p. 2 p.m. Kamenićska26            25

195 27

i park kod crkve. U gimnaziji se nalazi oko 100 partizana.

Vezu desno, u određeno vre-me hvatati sa našom srednjom kolonom koja će se nalaziti na Mendinom brdu i padinama ovoga, a levo hvatati vezu sa riba-ševskim odredom koji će biti u Belom groblju.

a)  — Polazi u 19 časova iz kasarne pravcem: Visibaba — Pjevin Grob — Šerelj — crkva u s. Sevojno — Mendino Brdo — rasadnik u Krčagovu.

K-t kolone odrediće komandanta prethodnice.

b) Kreće sa za glavninom.23 Zadatak: Zauzima poljoprivrednu školu u s. Sevojno i pro-dužava pokret pravcem za prethodnicom s tim da u 4 časa izbije na Mendino brdo i zauzme polazni raspored na padini ovog brda i padini iznad rasadnika hvatajući vezu desno sa desnom kolonom na Sarića Osoju.

Od 5 časova produžava pokret pravcem: vila Pavla Vujića — Dovarje sa zadatkom da ovlada Narodnom bankom i učiteljskom školom.

3. Leva kolona

k-t kap. 2 kl. Slović Miloš

užička četa         33 p.

roška četa           27 p.

gugaljska četa     45 p.

godovička četa    16 p.

Svega:   121 p.

4. Rezerva

k-t poručnik Dajić Dušan

štabna četa 54 p. 1 pm.

požeška četa 53 p. Svega: 107 plp.m

Polazi u 19 čas. iz kasarne automobilom do škole u Visibabi a potom putem za Užice.

Zadatak: Sadejstvuje pri napadu na školu u s. Sevojno.

Ako u vremenu izbijanja kolone u Vrela ne bude zauzeta fabrika kože zauzeti je, razoružati stražu, pritvoriti je i produžiti [za] Užice.

U 4 časa da bude na Seku-lića brdu.

Sa Sekulića brda, zauzima polazni raspored na padini brda duž puta i hvata vezu sa našim snagama koje treba da izbiju u Adu. Ako Ada ne bude zauzeta zauzeti je. U Adi se nalaze radionice sa malo naoružanih ljudi.

Od 5 časova preduzima pokret držeći se više obale reke Đetinje i sadejstvuje srednjoj koloni pri napadu na fabriku oružja. Delom snaga izbija što pre na užičko groblje odakle sadejstvuje srednjoj koloni pri zauzimanju Narodne banke. Izbija na ulicu koja vodi od stanice ka varoši i na stanici hvata vezu sa našim snagama koje treba da zauzmu stanicu.

Kreće se sa srednjom kolonom.

5. Pri zauzimanju pojedinih objekata u istim ostavljati što manje snaga i što manje se zadržavati oko istih.

Svo razoružano ljudstvo pritvarati a oduzetim oružjem naoružati naše ljude.

U Užicu sve razoružane i uhapšene pritvoriti u gimnaziju.

6. U radu biti odlučan, hrabar i energičan kao što to dolikuje srpskim četnicima.

Vatru bez potrebe ne otvarati. Biti vrlo štedljiv u utrošku municije. U noćnim borbama najbolje je sve iznenadno i bez larme likvidirati.

7. Na začelju svake kolone odrediti policisko odelje-nje jačine 10 vojnika koji će sve koji izostanu hvatati i privoditi komandantu kolone.

8. Na začelju svake kolone komandir konjičkog eska-drona odrediće po dvoja kola koja će vući po 2 bombe od po 100 kgr. Sa ovim kolima da idu i mineri. Upotrebu bombi narediće komandanti kolona.

9. Pri ulasku u varoš biti obazriv. Kretati se od kuće do kuće preko dvorišta upotrebljavajući za čišćenje naše bombe.

10. Nenaoružano ljudstvo voditi na začelju kolone u sastavu kolonske rezerve.

11. Odredsko previjalište kretaće se na začelju rezerve.

12. Ja ću se kretati na čelu glavnine.28

Komandant kapetan 2 klase29

Dostavljeno: Komandantima kolona i k-diru konj. eskadrona.

1 Kopija originala (pisana na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 50, reg. br. 5/1 (S-V-5629).

2 Sada: Užička Požega.

3 Sada: Titovo Užice.

4, 5 i 7 Vidi dok. br. 2, nap. 7, i dok. br. 8, nap. 5. 6 O cilievima četničkog pokreta DM, vidi br. 3, 5 i 6. 8 O ciljevima i zadacima NOPO, vidi Zbornik NOR-a, tom II, knj 1, str. 11—13 i 19—21.

9 Pripadnici NOPO su na kapama nosili crvenu petokraku zvezdu sa trakom nacionalne zastave, što je bilo regulisano naredbom VS NOPOJ od 1. oktobra 1941 (Zbornik NOR-a, tom II, knj 1, str. 83 i 81). Četnici DM su nosili stari četnički amblem (lobanja sa ukrštenim kostima), kokardu vojske Kraljevine Jugoslavije ili »P. II« (inicijali kralja Petra II)

10, 11 i 12 O oslobođenju Užica, Požege i Ivanjice, vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok. br. 167 (str 447) i 297; tom II, knj. 1, str. 76; Oslobodilački rat, knj. 1, str. 52—58; N. Ljubičić i dr, n.d, str 125—149.

13 Vidi dok. br 9, nap. 2 i 3.

14 U borbama za oslobođenje G Milanovca sa Čačanskim i Kra-guievačkim NOPO učestvovali su i delovi Takovskog četničkog odreda. O tome zašto je deo Takovskog četničkog odreda učestvovao u tim borbama, poručnik Dušan Đorić u svom izveštaju od marta 1942. Draži Mihailoviću piše: »Kada su komunisti hteli da napadnu na Milanovac, ja dobijem naređenje od poručnika Vučkovića sa kojim me poziva da se posavetujemo i dogovorimo, šta da radimo. Vas nismo mogli blagovremeno da obavestimo i rešili smo da i mi napadnemo. Ako ne napadnemo, a partizani Milanovac zauzmu, sav će narod preći na njihovu stranu, jer oni rade protiv okupatora a mi ne« (Arhiv VII. Ča, k 21, reg br 2/5).

15 i 17 Odnosi se na sporazum između VŠ NOPOJ i Štaba Draže Mihailovića u s. Brajići (vidi dok. br. 11, nap. 11) Neposredno po sklapanju tog sporazuma, VS NOPOJ je četničkoj strani isporučio 500 pušaka i 24 000 puščanih metaka, a četničkoj komandi u Požegi 5.000 kg žita (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok. br. 70).

16 Odnosi se na oružani sukob četnika i partizana zbog Požege. Pre sukoba izbio je spor oko uspostavljanja vlasti u gradu, jer su četnici ultimativno zahtevali da se vlast u varoši preda njima, dok je partizanska strana predlagala obrazovanje zajedničke vlasti. Putem pregovora spor nije bio rešen i četnici su napali (5. oktobra 1941) Požegu. Opširnije o tome, vidi: Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok. br. 62 i 70; N. Ljubičić i dr, n d., str. 179—183.

18 U stvari, radi se o napadu četnika na partizanske jedinice Vidi N. Ljubičić i dr., n.d., str. 179—183; Nikola Ljubičić, Užički narodnooslobodilački partizanski odred »Dimitrije Tucović«, VIZ, Beograd, 1979 (dalje: N. Ljubičić, Užički NOPO).

19 Vidi dok. br. 13.

20 Milivoje, rezervni poručnik. 21 Tako u dokumentu, zbir je 214.

22 On je pre pristupanja četnicima D. Mihailovića bio u četnicima K. Pećanca. Posle četničke legalizacije decembra 1941. postao je okružni načelnik u Užicu i komandant četničke Grupe požeško-užičkih odreda, koja je nastavila borbu protiv partizana kao Nedićeva grupa.

23 Tako u originalu, treba »sa prethodnicom«.

24 Duškovačko-kamenička četa.

25 i 27 Tako u dokumentu, zbir je 191, odnosno ukupno 216.

26 Ta reč i naredni brojevi su dopisani olovkom.

28 Napad Požeškog četničkog odreda na Užice izvršen ie 2. novembra 1941. u ranim jutarnjim časovima. U odbrani grada učestvovali su Užički NOPO, Dragačevski bataljon Čačanskog NOPO, Železnička i Od-bornička četa i sami građani koji su se prihvatili oružja i stupili u partizanske jedinice. Posle žestokih borbi tokom dana u rejonu Trešnjice, četnici su bili razbijeni. Opširnije, vidi Zbornik NOR-a, tom I, kni. 1, dok. br. 70 i 72; Oslobodilački rat, knj. 1, str. 122; V. Dedijer, Dnevnik I, str. 52; N. Ljubičić i dr., n.d., str. 214—222.

29 Vučko Ignjatović.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument