ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 174

IZVEŠTAJ KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 7. OKTOBRA 1942. DRAŽI MIHAILOVIĆU O UČEŠĆU ČETNIČKIH SNAGA U ITALI-JANSKOJ OPERACIJI »ALFA«, FORMIRANJU ČETNIČKIH MUSLIMANSKIH ORGANIZACIJA I PORUCI MILANA AĆI-MOVIĆA ZA TAJNI SASTANAK SA MAJOROM PETROM BAĆOVIĆEM1

KOMANDA

OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE

Br. Služb.

7 oktobra 1942. g.

Položaj

GOSPODINU MINISTRU VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA

Prema Vašem odobrenju, izvršili smo mobilizaciju za predviđeni napad protivu partizana u pravcu Prozora.2 Za ovu akciju pozvali smo 4000 boraca, a odazvala se 5.500. Na traženje Talijana zbog samih operacija morao sam se sastati sa komandantom VI armijskog korpusa.3 Ovaj sastanak obavljen je na putu između Bileće i Trebinja. Prilikom sastanka razgovor se vodio samo o operacijama. Kategorički sam tražio da ovim operacijama sa našim trupama komandujem ja, što su pristali bez daljeg.4 Za ovu operaciju dao je pristanak vojvoda Birčanin i vojvoda Jevđević komandantu korpusa prilikom njihovih razgovora u Dubrovniku i komandantu armije prilikom razgovora u Fijumi.5 Naše su trupe u pokretu i do sada nisu došli u kontakt nigde sa partizanima, a prema mome mišljenju može biti malih okršaja oko Prozora. Prema podacima kojim raspolažemo partizani se povlače u pravcu Banje Luke. Zaslugom vojvode Jevđevića došli smo u kontakt sa nacionalnim muslimanima koji sebe smatraju Srbima i poveli razgovor za zajedničku saradnju. Muslimani koji vide da smo mi dovoljno jaki a pored toga poznato im je da između Srba i njih postoji tako veliki jaz i može svakog momenta doći do poklanja. Prilikom tih razgovora vojvoda Jevđević i ja predložili smo im da između nas može postojati saradnja samo u tom slučaju ako se muslimani organizuju u zasebne četničke muslimanske organizacije pod našom kontrolom a da javno sa nama zajedno napadaju Pavelića i njegove ustaše.6 Muslimani su na ovo pristali. Vojvoda Jevđević o ovome podneo Vam je iscrpni izveštaj. Pokušavamo sve da sprečimo pljačku koja se kod naših četnika zacarila dali ćemo u tome uspeti to je veliko pitanje. Nije taj slučaj samo kod nas nego i u drugim pokrajinama, neka nam služi kao primer Foča.

Prigovoreno nam je da kod nas nije u redu i da je svukuda bolje nego kod nas. Tvrdim da je kod nas najbolje. Naš je teren najteži. Mi vodimo borbu sa partizanima, muslimanima, sa ustašama, Talijanima i Nemcima čiji se interesi sukobljavaju. Sa sigurnošću tvrdim da u istočnoj Bosni i Hercegovini za Vas zna i najmanje dete, da se samo u ime Vaše govori, naređuje i radi. Svi pokušaji koji bi dolazili sa strane bili bi uzaludni. Mi smo uvideli pravu situacju i narod smo putem proglasa i usmeno idući od sela do sela obavestili koje Draža Mihailović i šta je njegov cilj. Ja znam da se pred [njima] nije govorilo u ime Vaše a naročito u Bosni. Ljudi su vešto i programska krili Vaše ime i narod nije bio obavešten. Meni je žao i boli me jer Vi ne poznajete pravo stanje stvari na teritoriji istočne Bosne i Hercegovine. Mi koji radimo na terenu u Vaše ime znamo da ste Vi jedini autoritet, a svi drugi autoriteti prema Vama ravni su nuli. Potrebno bi bilo, a to je i želja naroda da se pojavite u ovome kraju. Nemojte mi zameriti što sam nekoliko puta putem depeše pozivao Vas da dođete ali verujte mi postoji stvarni razlog.

Moja je žena sa ćerkom doputovala u Kalinovik. Njen je put od Mokre Gore do Kalinovika bio peške preko naših stanica. Kada je krenula iz Beograda pozvao je profesor Bo-židar Zečević koji je jedan od glavnih saradnika u tome Bosansko Hercegovačkom odboru u Beogradu koji radi za nas. Moja žena nije poznavala profesora Zečevića pre. Prilikom razgovora rekao joj je g. profesor Zečević: »Vi odlazite svome mužu ali morate poneti jednu vrlo važnu poruku za koju niko nesme znati osim Vas i njega. Ministar Aćimović traži sastanak sa Vašim mužem negde na granici, za taj sastanak niko nesme znati.7 Tome sastanku prisustvovala bi jedna velika ličnost koja će imati presudnu ulogu u stvaranju naše države«. Tom prilikom rekao je mojoj ženi: »Draža Mihailović postaviće nekog aktivnog oficira za komandanta istočne Bosne i Hercegovine. Vaš je muž ijedno veliko nacionalno ime treba da pazi šta radi«. Neznani šta ovo sve znači i dali je to sa Vašim znanjem! ili bez znanja. Vi vrlo dobro znate da ja ništa ne uradim što prethodno Vas ne upitam. Aćimovića ne poznajem tako dobro niti postoji neko prijateljstvo između nas dvojice. Molim Vas da mi po ovome date upustvo.

Major Pantić, inžinjer Zečević i Mile Santić dolaze kod Vas i obavestiće vas o situaciji koja je kod nas.

S verom u boga za kralja i otadžbinu.

Odgovoriti

D. Mih.8 

Komandant major

P. Baćović

1  Original (pišam na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 170, reg. br. 53/3 (BH-V-2014). Na originalu su mnoge delorve teksta podvlačili Draža Mihailović (plavom olovkom) i Zaharije Ostojić (običnom olovkom); zbog velikog broja podvlačenja, redakcija iz tehničkih razloga neće na njih ukazivati.

2  Radi se o učešću četničkih jedinica u u italijanskoj operaciji »Alfa«, odnosno u tzv. maloj operaciji, kako se u četničkim dokumentima naziva ta operacija. Opširnije o tome, vidi dok. br. 172.

3 General Spigo Umberto.

4  Prema izveštaju italijanskog kapetana Viđaka (Vigiac) od 18. oktobra 1942. načelniku Obaveštajnog odeljenja italijanskog 6. armijskog korpusa majonu Anđelu de Mateisu, od četničkih jedinica u operaciji »Alfa« učestvovali su delovi Nevesinjskog i Trebinjskog korpusa. Dej-stvovali su kao brigada »Trebinje« i brigada »Gacko« pod neposrednom komandom itajlijanskih oficira potporučnika Festinia i poručnika Ogri-zeka, uz asistenciju poručnika Milorada Popovića i poručnika Miloša Kureša. U izveštaju piše da je na pravcu dejstva četničkih jedinica (Drežnica — Prozor) od 6. do 10. oktobra nađeno preko 700 mrtvih »među borcima i stanovništvom raznih sela koji su davali otpor« (Arhiv VII, Ča, k. 231, reg. br. 47/6 i 49/6). Prikazani mrtvi bili su u najvećem broju nevino muslimansko i hrvatsko stanovništvo. Oni su, uz to, još opljačkali ceo -taj kraj i zapalili preko 650 domova.

5  Opširnije o tome, vidi dok. br. 169, 170 i 172.

6 U Hercegovini je četničke muslimanske jedinice bezuspešno pokušao da formira dr Ismet Popovac (vidi dok. br. 177 i 194).

7  Redakcija ne (raspolaže podacima da li je taj sastanak održan.

8  Beleška dopisana na poleđini.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument