ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 149

IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH TELEGRAMA ŠTABA DRA-ZE MIHAILOVIĆA OD 5. DO 21. AVGUSTA 1942. GODINE1

KNJIGA BR. 3 OTPRAVLJENIH TELEGRAMA

[5.VIII.42]. . .

Br. 312.— Za Hermana key 3.— Na reonu Reljića2 preduzmite što hitnije uništavanje komunista. Hitno mu odrediti zamenika. Komuniste naročito goniti u srezovima svrljiškom, bjelopalanačkom i pirotskom.—

Br. 314.—Za Ilieva key 3 — Komunisti su na reonu kapet. Reljića preduzeli jaku aktivnost. Preduzmite sa svoje strane najenergičnije mere da se suzbiju i unište. Naročito su aktivni u Svrljiškom srezu. Saznajemo da je težnja k-nista da prenesu akciju u ist. Srb. radi veze sa bug. i rumunskim k-stima.

B. 317.— Za Ulmana key 1,6-VIII-1942 g.—. . .

Br. 332.— Za Hermana 4 — Zadovoljan sam sa radom u Juž. Srbiji — produžite. Pokušajte vezu sa Bugarima i to sa zemljoradnicima isključite k-[omu]niste. Kredit za Bugare — na slučaj uspeha daću Vam.—

Br. 323.— Ludvigu: Najenergičnije produžite rad protiv k-[omu] ništa. Ovde su svuda očišćeni sem u oblasti s.z. Bosne. Koristite sve da dođete do oružja, ali pazile da se pokret ne kompromituje. Izveštavajte o svemu. Naredio sam da Vam se pošalje 5.000.000 lira na Vas ili preko Vlajka,3 ako niste u mestu. Taj novac dolazi sa strane.—

7.VIII.42

Br. 320.—Za Ištvana. U vezi Vašeg pism.[enog] izvešta.[ja]4

slažem sa sa onim što odlučite Vi i Jevđević. Puno-

moćja poslaću.

9.VIII.42

Br. 336.—Za Ištvana: Napad na Foču vodi Branko i on je tamo. Verujem da će ga izvesti bez obzira na Italijane.5 Znak za obeležavanje terena kao i dolazak aviona javiću Vam. U pogledu napada na Foču stupite u direktnu vezu sa Brankom. U Hercegovini moglo bi se urediti slično kao i u C. Gori. Uslov je da Hrvati ne dolaze. Potrebni legalni naši odredi za bazu mira i reda i za prikrivanje naših organizacija i brigada. Nikakva vlada niti uprava izvan četničkih organizacija. Pomoć u oružju i hrani.—

10. VIII 42 Br. 339

Br. 340.— Đorđe 3 — Izvestio sam London za Botića i Trklju, ali nećemo objavljivati preko radia, jer ne vrede toliko. Energično ih onemogućite, političari nam ne trebaju.—

ll.VIII. 42

Br. 346.— Herman k-4. Naš kanal iz Soluna želi vezu sa Južnom Srbijom6 preko Vas. Javite hitno naše povere-nike na pravcu Skoplje Đevđelija i Skoplje Bitolj. Javite mesto za spuštanje materijala iz vazduha.

Br. 347.— Ludvig K-6 Javite ima li mogućnosti da na Istru ili na koji drugi deo obale pristane podmornica sa po-verenicima i materijalom.

17.VIII. 42

Br. 414.— For. 1002 via Ištvan.— Napad na Foču kompromi-

tovan razlozi prvo ustaše već znaju, pripreme duge.

Drugo izvršioci znaju za raspravu umanjen elan.

Treće neuspeh verovatan odjeknuo bi daleko kao

prvi neuspeh. Napad zakasnio neizvršavati ga.

Br. 415.— Za Hermana.— Hiljadu i jedan to je Čiča, 1002 Os-tojić, 1003 Mirko.

Br. 431.— Ištvan.— Odugovlačenjem napada na Foču stvar kompromitovana. Naredio sam potrebno Ostojiću.

Br. 437.—Za Orela.— Budite spremni za prijem u vremenu od 20—31. ov. meseca.7 Javljeno je da će doći stop. Ako doznam tačan dan javićemo. Slušajte radio emisije. Pošaljite trojke u blizini turskih sela da odšrafljuju šine na krivinama da bi došlo do prevrtanja vozova sve pod firmom komunista.

Br. 438.—Za Hermana.— Šaljite trojke da na bugarskoj teritoriji a u blizini sela koja nisu srpska skidaju šra-fove na krivinama i izazivaju iskliznuće vozova to važi sve pod firmom komunista za Vaš i Reljićev reon.

Br. 439 za Llijeva — Neka Dragi Jovanović javi šta želi preko svoga šuraka inžinjera Bojovića a Vi odredite pogodno lice kome će Bojović javiti što hoće Dragi Jovanović. Budite oprezni jer Dragi je lopov.

Br. 441.— Rodrigo. — Trklja i Botić su već izbačeni iz sedla. Stop. Sve je bilo preduzeto na vreme ne brinite ništa pozdrav Čiča.

18.VIII.42

Br. 456 Rodrigo:

Ne dozvoliti da se komunisti ustale ma u kom srezu. Prenesite naređenje da se sa komunistima raščisti u Rasinskom i Kruševačkom srezu. Pomoću legalizovanih odreda a koji su naši.

Br. 458 Jozef

Ne mogu da shvatim da ne razumete da nema kanala od mene do vas. U pokretu sam stalno a Jugoslavija velika. Zar vam nije dovoljna radio veza? Manje administracije a više rada preporučujem svima. Sve što je važno javite depešom. Kad bih vas izvestio da sam u Albaniji ili u Sloveniji da li biste mogli doći. Pozdrav Čiča.

Br. 459 Valter8

Izvestite da li vam je što poznato o organizaciji Vakul ponavljam Vakul u Novom Sadu stop naši preko mora obavešteni da je ovo neko društvo oficira protivu komunista. Pozdrav Čiča.

Br. 460 Raspis svima.— Obzirom na sadašnju situaciju i skoro otvaranje 2 fronta preduzmite hitno dovršenje organizacije svuda stop. Neprijat. trupe kod nas smanjene rad olakšan stop Budimo spremni.

Br. 461 Raspis svima

U Jugoslaviji mora biti jedinstven front. Komuniste i ljotićevce uništavati bez milosti svuda gde se pojave, ne birati sretstva. Naročito u tome pogledu dati instrukcije teritorijalnim 1. i 2. četama9 koje u slučaju akcije ostaju po srezovima. Ovo saopštiti i susedima.

Br. 462 Valter

Brat gospođe Bajloni predao je vladi vašu šifru i vaš izveštaj koji ste diktirali njemu 1. oktobra.10 Vlada pita da li je ovo tačno. Protivu gospođe Bajloni postoje tužbe da je u službi Nemaca. Što znate i po tome javite hitno.

Br. 464 for 1002 via Ištvan

Nisam kazao da ne veruj em vama no istakao sam kompromitovanje pripremnih radova za napad. Na licu vi možete sve bolje oceniti od mene. Pozdrav Čiča.

Br. 465 jor 1002 via Ištvan

Laza (Trklja-NP)11 mi se ne javlja nekoliko dana. Pozvaću ga sebi preko vas. Sam je se javio za prijem sa gorkim žaljenjem da su Jevđević i Ištvan određeni za istočnu Bosnu bez njegovog znanja. 2eli da se povuče da ne bi smetao. Lepo od njega. Pozdrav Čiča.

Br. 466 21.VIII. Raspis: Herman, Ilijev, Orel, Rodri-go Feliks: Razvite što jaču propagandu među bugarskim vojnicima za balkansku uniju. Pozovite ih da pomažu četnike u šumi kao i da sa oružjem beže svojim kućama i da slično nama obrazuju u Bugarskoj oružane čete za oslobođenje od Germana i Borisa. Čas oslobođenja je blizu a propast Bugarske siguran ako ostanu na strani Germana.—

Br. 467. 21.VIII Jozefu: Organizujte odmah obave-štajnu službu na železničkoj stanici Beograd. Uzeti železničare za dobru nagradu ali tako da se međusobno ne znaju. Sravnjujte njihove dnevne izvešta-je stop. Dnevno dostavljajte meni izveštaje o svima vojnim vozovima odakle i koga dana i u kom pravcu idu i šta nose kao trupe, topove, municiju hranu i koliko svega toga po broju i po vagonima. Ovaj posao veoma važan i hitan.

Br. 469 Herman: Organizujte odmah obaveštajnu službu na železničkoj stanici Niš i još nekoj stanici u pravcu Vranje. Uzeti železničare.. .12 Ne žalite niti truda niti novca.

Br. 470 21.VIII Rodrigo: Organizujte odmah obaveštajnu službu na železničkoj stanici Kraljevo. Uzeti železničare . . .13 Ne žalite niti truda niti novca. Br. 471 21.VIII Raspis svima: Saopštite svima lega-lizovanim odredima sledeće: Mnogi legalizovani odredi zaboravili su da je sada rat i da je njihova legalizacija samo maska za podzemni rad. Novac i ugodan život raznežio je mnoge koji misle da tako sačekaju kraj rata pa da posle samo izvlače koristi. Neka se zna da se o svakom vodi računa. Naređujem da svi legalizovani odredi najenergičnije unište komuniste na svojim prostorijama. Dalje da naše šumske odrede pomažu na svakom koraku novcem, hranom, municijom, oružjem kao i u izvođenju organizacije i tajne propagande.

Br. 472 21.VIII Feliks Organizujte odmah obaveš-tajnu službu na železničkoj stanici Milanovac. Uzeti železničare.. .14 Ne žalite niti truda niti novca.

Br. 473 21.VIII Ilijev: Što je sa vezom sa Bugarima. Nastanite da do ove veze što pre dođe u oblasti oko Zaječara i Vidina. Ne žalite za ovo niti sretstva niti novca. Gde je sada Nešo Tumangelov. Staviću Vam na raspoloženje srestva kad mi ukažete na potrebu. Tražite vezu sa Stamboliskovim zemljoradnicima.

Br. 477 Herman

Dragoljub Jovanović od interesa je za nas za vezu sa Bugarima. Neka Gustav odmah stupi u vezu preko Dragoljuba sa Asenom Stamboliskim. Asen nije Bog zna šta pa neka se potraže i drugi. Poručiti Bugarima da nagovaraju vojnike da beže kućama sa oružjem i tamo po šumama da organizuju nacionalne zemljoradničke čete kao i mi našu vojsku, ali ne komunističke. Stavićemo novčana sredstva na raspoloženje ali ne Asenu nego nekom drugom koji je pametniji. Akciji da pristupe odmah. Za ovo nam Dragoljub može poslužiti odlično.

Čiča

Br. 481 Jozef: Dobili sigurne izveštaje da se komunisti dobro organizuju u Beogradu kao i da imaju i oružje. Tajno organizujte sve u Beogradu protiv komunista a u prvom redu sokole i policiju. Sad ne birajte sredstva za borbu, a u danom momentu postupite bez milosti protiv njih. Beograd ne srne biti u njihovim rukama.

Br. 482 Raspis svima:

Vrlo česta je pojava među starešinama svađa. Ovo ostavlja vrlo težak utisak u narodu. Čest je slučaj da se ne čuva svoje dostojanstvo a naročito prema neprijatelju. Našom akcijom sprali smo mrlju sa oficirskog kadra od aprila prošle godine a sad treba svoju vrednost da potvrdimo. Nedostojnima nema mesta među nama. Sem lišenja čina neće biti druge kazne, a o svakom se vodi računa. Sa-opštiti svima kako onima u varoši tako i onima u šumi. Čiča.

Br. 485 Ištvan: Primio izveštaj o Foči.15 Kapetan Mi-trović da se javi Ostojiću za raspored a Lazo Trklja preko Ostojića da dođe k meni za novi zadatak. La-zina stanica da ostane kod Vas sa radiotelegrafis-tom a sve ostale stanice da se pošalju ovamo na upotrebu i reviziju računajući tu i stanicu iz Engleske. Ciča.

Br. 489 za 506: Primljen ključ broj 6. Lazo dolazi k meni kroz neki dan zato Tupanjaninovo pismo neka ostane još kod Vas. Počnite rad sa novom stanicom EJX1 pošto se bolje čuje. Pozdrav Čiča.

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 299, reg. br. 4/1. Vidi izvod iz knjige primljenih telegrama od 3. do 18. avgusta 1942 — dok. br. 145.

2  Milenko.

3  Vauhnik Vladimir, pukovnik.

4  Vidi dok br. 141.

5  O napadu na Foču vidi dok br. 141, 145 i 161; Arhiv VII, Ča, k. 161, reg br. 48/6: zapovest majora Zaharija Ostojića od 18. avgusta 1942 za napad; k. 161, reg. br. 1/1: naredba pomenutog od 18. avgusta 1942. upućena pripadnicima četničkih jedinica; k. 171, reg. br. 713: objašnjenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 20. avgusta 1942. o razlozima napada na Foču i k. 165, reg. br 50/1: relacija srednje kolone grupe četničkih odreda od 20. avgusta o napadu na Foču.

6  Odnosi se na današnju teritoriju SR Makedonije.

7 Reč je o prijemu pomoći vazdušnim putem

8  Tu depešu, kao i naredne depeše br. 461, 462, 464 i 465 pisao je Draža Mihailović.

9  Vidi dok. br. 59.

10  Taj izveštaj je doneo Gradimir Bajloni (student prava i član poznate beogradske porodice) i preko Lisabona je uručen izbegličkoj jugo-slovenskoj vladi. Nalazi se u Arhivu VII, Ča, k. 20, reg. br. 1/13.

11 Tako u originalu.

12, 13 i 14 Trima tačkama obeležen je izostavljeni tekst pošto se nalazi u tel. br. 467.

15 Vidi dok. br. 161.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument