ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 145

IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA OD 3. DO 18. AVGUSTA 1942. GODINE1

KNJIGA BR. 6 PRIMLJENIH TELEGRAMA

1. —        br. 7 [3. VIII]

(212)         Od Ištvana key 7 — 220: Birčanin i Jevđević potpu-

no su obezbeđeni. Ja treba da krenem u pravcu Foče. Potrebno je da stanica iz inostranstva ostane kod nas. Novac koji je doneo Slovenac 100 zlatnika da li možemo zadržati. Stanica koju ste nam poslali ne valja. G 1340JJIINNNKKN2

br. 5. — Od Hermana K.7.— 340 — 3. VIII. Da li znate šta je sa mojim kuririma. Tri nedelje kako su otišli a dve kako su kod Dragoslava.3 Rad sa Arnautima u Labu i Prištini NEMIGNI4 neprijateljski raspoloženi. Zbog potera Kimić5 se sklonio, ali imam vezu sa njim. Peš. por. Stojan Kostić kod Velesa radi dobro u reo-nu Skoplje, Veles, Đevđelija. Čekam novac da mu pošaljem i detaljnije instrukcije. Kurir kod mene. Sta je sa maj. Mdrićem. Je li otišao od Dragoslava.

br. 9. — Od Ljutice key 10. — Vasiću6 treba r. stanica sa poz. znakom i uputstvom za rad. Rodrigo je u srezu Lju-bićskom, bolestan je. Saznajem da je kapet. Reljić7 ubijen od partizana. —

6. VIII. 42

br. 21. — Od Ludviga: Vašu depešu primio, imali smo više us-(231) pešnih borbi sa partizanima. Italijani počeli davati seljacima oružje. Nadam se uspehu. U Hrvatskoj ništa naročito.

br. 25 Od Đulija: kapetan Micić javlja da sigurno može (235) da ode u Kairo, da bez kontrole može da prenese sve što želimo i bez kontrole vrati odgovor. Garantu je se sigurnost veze. Markus ima sastanak sa njim da proveri ozbiljnost predloga. Javite da li ovo odobravate i dostavite instrukcije ili nas ovlastite da izradimo memorandum koji neće biti potpisan ni od koga. Čika Vaša —

br. 37 Od Ištvana key 8. — 205: Nevesinjska i Kalinovačka brigada učestvuju u operacijama protiv komunista8 koji su nameravali da prodru s desne strane Neretve prema Konjicu. Borbe se razvijaju povoljno. Pošaljite 30 potpisatih praznih punomoćja. Veza —

br. 251. Od 506. — Doznao sam da je Ceh koji je ranije došao kao kurir od naših iz Carigrada doneo i novac za porodicu Šumenković. Radovan Šumenković je po M.9 njemu poslao svome bratu Iliji jedno pismo. Sadržina pisma je nepoznata, pa postoji mogućnost da je ovim putem i od ove grupe ljudi otišla kakva poruka za pretsednika vlade. Međutim i ljudi iz grupe zemljoradnika uputili su pismo10 lično za Tupanjanina. Po saznanju kopiju ovog pisma poneo je Lazo11 da Vam pokaže. Ako on to nije uradio a ovo Vam je potrebno, javite i ja ću pokušati da Vam pribavim jednu kopiju. Javite kojoj stanici da dajemo kada Vi ne radite. Pozdrav —

9. VIII. 42. Od Ištvana br 3 key 5 — Talijanski pukovnik traži br. 252 da govorim s njim u subotu u pogledu slobode kretanja. Kakav stav da zauzmem. Na prvom razgovoru rekao sam da ne tražim ništa samo se trpimo. KAV.12—

br. 255. Od Ištvana br. 6 key 1. — Depeša primljena u 10 časova 8-mog.13 Talijani zabranjuju napad na Foču zbog kratkoće vremena. Traženo ljudstvo ne mogu skupiti, odlazim u Miljevinu gde ću se o svemu dogovoriti sa prisutnim. O novoj situaciji hitno me iz-vestite. —

br. 260 Od Ištvana br. 8. — Da omogućimo Baćoviću slobodno kretanje po Hercegovini, kod Talijana ponudili smo im sporazum sa našim trupama u Trećoj zoni. Oni usvajaju jedino uz uslov da primimo status herceg.-četničkih jedinica koje oni smatraju dobrovoljačkom milicijom, pod svojom kontrolom. Ja i Jevđević mislimo da odgađamo definitivno re-šenje dok od Vas ne dobijemo.

10.VIII.42 Od Đorda key 1 — Botić namerava da hvata vezu br. 265. neposredno i sa Londonom i uz pomoć nekog njegovog tamo ministra. Ustanak u Bosni odvoji od ustanka u Srbiji. Neophodno je potrebno da se više puta iz Londona objavi da mu narod i četnici ništa ne veruju i da je izdajnik. Ovde sam ga onemogućio ali ako iz aeroplana padnu bar dve puške stvar je rešena potpuno. Šaljite oružje što pre. Za Krajinu14 otišao por. Mikašinović sa zadatkom da pripremi teren protiv Botića i ne dozvoli mu prelazak u Krajinu. — Račić —

br. 277 Od Orela — Kapetan Petrović Brana ubija ni krive ni dužne ljude, ubio je jednog mog odličnog vojnika i njegova četiri od kojih 3 brata što su bili partizani. Hteo da ubije još četiri da nisu pobegli. Ranije ubijen Vukašin Protić. Njegov narednik Jezdimir pljačka narod i siluje devojke i žene. Glavni krivac za ubistva je on. U narodu strah i pobuna. Molim da se hitno uputi islednik inače će doći do oružanog sukoba. Kapetan Cvetić.

12—VIII—42 ...

Br. 291 Od Ištvana. — Sa čika Brankom sam uhvatio vezu. Sutra ćemo se sastati. Nevesinjska i Kalinovička brigada još uvek u akciji. Protiv komunista. Padobran-ce sam uputio po Pejoviću. Stanicu sam zadržao jer druge nemam. Pare od Slovenca sam zadržao sve kod mene. Zečević i Pejović stigli i predali novac. Po svršenoj akciji kod Foče putujem za Romaniju. Situacija dobra. Ištvan.

Br. 298. Od 505. — S obzirom da dalji razvoj situacije ovamo može da ide u raskorak i dalje, time moja želja i nastojanje neuspela smatram moj dalji rad na ovom terenu štetnim za opštu stvar i želim da odem. Javite hitno kome da uručim aparat. Za uloge Jev-đevića i Baćovića za organizaciju vojne i civilne vlasti za istočnu Bosnu i Hercegovinu trebao sam biti obavešten. Pre odlaska sa terena tražim još jednom mogućnost usmenog obaveštenja.

13—VIII—1942

br. 309 Od Đorda. — Odredi u srednjoj Bosni izabrali novog komandanta svih četničkih odreda.15 U Bosni Rado-slava Radića trgovca iz okoline Banja Luke. Njegov načelnik štaba poručnik Marčetić Vukašin; Izbor vršen bez Majevice. Botić se sa ovim ne slaže. Ovde su dva delegata iz srednje Bosne sa pismom i opširnim izveštajem za Vas. U glavnom taj izveštaj sadrži — nastavak Da se oni stavljaju pod Vašu apsolutnu komandu. Mislim da se radio stanica preda njihovim delegatima i njihovu izjavu šaljem. Ceo narod i četnici su za Vas. pozdrav Račić.

15—VIII—42 . . .

br. 361 Ilijev — Gornjak je stekao renome Ravne Gore ali je navučena i mržnja neprijatelja i njegove trupe. Bombardujte Bor podignite samopouzdanje naroda koji zbog momentalnih neuspeha saveznika gubi veru u sebe. Bor hitno bombardovati znači pomoći narodu i sebi u 12 času.

br. 369 Od Ilijeva — Kapetan Ivanović Bogdan došao iz Sre-ma i javlja da tamo niko ništa nije uradio. Komunistička organizacija potpuno sprovedena. U Beogradu i Šapcu ima više lica sa Cičinim ovlaštenjem za rad u Sremu. Oni sede u Beogradu i ništa ne rade. Narod Srema hitno traži naše ljude. poz. Siniša.

br. 370 Ilijev. — Saznaje se da Dragi Jovanović želi preko određenog lica da javi Ciči važna saopštenja. Molim da se za to odredi pogodno lice. Siniša.

br. 391 Ištvan. — Naređenje za napad na Foču izvršićemo ali skidamo sa sebe svaku odgovornost jer će isti imati rđavih posledica za narod. Molimo odložite napad dok primite naš pismeni izveštaj. Molimo odgovorite još danas. Jevđević Baćović.

br. 396 Od 1002. — Sinoć došao ovde danas se vraćam na položaj. Čudno je da Ištvan i Dobrosav nisu primili nijedno moje pismo ni depešu, kako kažu i ako sam 5 puta pisao i slao Voju.16 Ja im neverujem oni su odlučni protiv napada na Foču. Prave mi velike teškoće. Pristali su da daju 1200 ljudi ali traže pismeno da skidam sa njih svaku odgovornost.

Na sve načine pokušali da utiču da obustavim napad, pa čak podneli ostavke kada sam bio odlučan legli na rudu. Stanicu mi nedaju a za staru tvrde da je neispravna. Napad ću zbog ovoga morati da odložim do utorka ili srede te tako mnogo gubim u vremenu. Ustašama može doći za to vreme pomoć. Pored svega ovoga verujem u uspeh. Ali se bojim da će brbljivošću njihovom saznati sve Italijani i da bi mogli dovođenjem trupa da mi ometu napad. Ja odlučno ostajem pri odluci za napad i upravljaču se prema prilikama. Ubeđen sam u uspeh. Položaj sam obišao i izdao sva pripremna naređenja. Sad samo čekam trupe. Svi vojnici su spremni za napad. Ustaši po celu noć pucaju i prete ima ih svega oko 1000 ljudi. Drže 4 utvrđene tačke. U samoj varoši ih je malo. Polazni položaj za napad je odličan. Verujem da će mo ih sve pohvatati. Sve pripreme savesno izvedene. Hrane ima i na terenu dovoljno od Turaka Ustaša koji pobegli. Molim da mi javite Vaše mišljenje po ovom preko Ištvanove stanice preko koje ću i ja javljati mada nije daleko. Poz. Branko.

18—VIII—42. Od Ištvana. — Talijanski pukovnik razgovarao sa br. 402 Jevđevićem i samnom. Duhovno pripremljen za napad na Foču. Poklonili smo mu jedan tepih.17 Vojska za napad na Foču prikupljena i hranom snabdevena. Po svršenoj operaciji sledi opširan izveštaj o toku događaja.

br. 405 1002. — Juče sam se vratio iz Kalinovika u Ravne njive ispod Crnog vrha. Juče su ustaše napale na Voju na Javor a ovoga momenta se vodi borba na 100 m. od mog štaba jer su jutros napali na Crni vrh, odbićemo ih a ovo je dobro jer će Jevđević imati pokriće pred Italijanima. I sve će biti dobro samo čekam da se trupe prikupe. Duh boraca odličan. Branko.

br. 406 2002. — U Foči ima svega i svačega pa se nadamo dobrom plenu jedva čekam da mi se ljudi prikupe. Zao mi je samo što će mi potrošiti municiju jer po ceo dan i celu noć pucaju a ja polažem pravo na tu municiju. Izvešten sam da će im ovih dana doći pojačanje što bi bilo dobro jer će biti veći plen — 16 avgust — Branko. Nastavak 1002

br. 407 Molim da Pavlu18 naredite da se hrana redovno šalje za 800 ljudi i da komora dobro funkcioniše jer su Bojovićevi ljudi već 5 dana bez hrane. Stanicu sam ostavio Baćoviću a ja izveštaje šaljem po kuriru do stanioe. On očekuje bacanje materijala za 20 — i sada radi sa obe stanice sa novom sluša a sa gedžom daje. Birčaninovu šaljem Vama na opravku. Posle Foče moraću da ostanem 10 dana radi uređenja ostalog. Branko.

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ća, k. 275, reg. br. 5/1. Vidi izvod iz knjige poslatih telegrama od 5. do 21. avgusta 1942. — dok. br. 149.

2  Tako u originalu.

3  Pavlović.

4  Tako u originalu.

5  Jordan.

6 Dragiša.

7 Milenko.

8 Vidi dok. br. 141, nap. 4 i 5.

9 Mirko Lalatović.

10  To pismo redakcija nije pronašla.

11  Lazar Lazo Trklja. 12 Tako u originalu.

13 Vidi dok. br. 149, tel. »Od Ištvana«. 14 Odnosi se na Bosansku krajinu.

15 Vidi dok. br. 115.

16 Vojislav Lukačević.

17 O poklonima datim  italijanskim oficirima u »Spisku poklona« piše:

»Komandantu armije Dalmacu persiski čilim

generalu Morgari Fiume              persiski čilim

generalu Lozana                          tri persiska čilima, dva srebr. pasa

pukovniku Ruso                          srebrno antikno oružje

pukovniku Karla, Fiume              persiski ćilim

pukovniku Celebrano.                  jedan ćilim i jedna zlatna funta

majoru de Matteisu                     tri čilima, zlatni sat,

ogrlica za gospođu, jedna zlatna funta

kapetanu Zilioto                          jedan ćilim i 10.000 lira

Pasali kapetan                             četiri čilima, jedan srebrn pas

poručnik Vidjak                          jedan ćilim

poručnik Fanezi                           jedan ćilim

kapetan Fortunatu                       dve zlatne funte, jedan serviz srebr.

kapetanu Rosa                             dva čilima, srebrni pojas ženski

pukovniku Domiani                     jedan ćilim

kapetanu Bentivoglio                  jedan srebrni servis« (Arhiv VII, reg. br. 7/10, k. 231). Vidi dok. br. 175, tač. 6 i dok. br. 161.

18 Đurišić.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument