ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 140

IZVEŠTAJ MAJORA PETRA BAĆOVlĆA I DOBROSAVA. JEVĐEVIĆA OD 8. AVGUSTA 1942. DRAŽI MIHAILOVlĆU O PRIPREMAMA ZA NAPAD NA FOČU, SITUACIJI U ISTOČNOJ BOSNI I SARADNJI SA ITALIJANSKIM OKUPATOROM1

Za arhivu ili uništiti.2

Dragi čika Đoko, dostavljamo sledeći izveštaj:

Pitanje Foče.3

Očekujemo vaše naređenje u pitanju napada na Foču. U okolini imamo dovoljan broj domaćih bataljona, učestvovale bi i jedinice iz Zagorja i jedan deo mog odreda, koji nije otišao za Bosnu, ali bi bilo neophodno da nam Pavle4 pošalje bacače. Italijane pripremamo za taj napad, oni mu u duši nisu protivni, ali se boje komplikacija. Za psihološku pripremu i za Italijane dobro je, što su ustaši poslednjih dana opet poklali nekoliko žena i dece u okolini grada.

Pitanje Botićeve akcije.

U prilogu šaljem pismo Grubačevo5 o Botićevoj izdajničkoj akciji i njegovim namerama. Kurir je doneo pismo izvestio me je, da je pre odlaska Botić zapretio smrtnom kaznom svima, koji ga ne poslušaju, ali da sa njim nije otišlo ni dvadeset ljudi. Njegov načelnik štaba Bora Mitranović također ga je ostavio i poslao pismo Jevđeviću,6 koje vam priključujemo. Karakteristično je da Plemić7 Mitranovića nije hteo da primi u Romaniju, dok se ne iskaže kao vaš pretstavnik. Ovde imamo delegate i kurire iz svih krajeva istočne Bosne, sve smo ih obavestili o Botiću, nigde on nema nikakva oslonca i uvereni smo, da će čak i u svom srezu u Srebrenici i Vlasenici gde odlazi kapetan Dangić8 sa sto ljudi kao komandant brigade,9 doživeti neuspeh. Pošto se u srebrenički srez kreće preko vlaseničkog koji također pripada istočnoj Bosni, molimo vas, da nam se punomoć protegne na Vlasenicu i Srebrenicu, a ovo smo uradili u nadi, da dobijemo naknadno odobrenje, jer naši ljudi pri-tešnjeni šuruju sa ustašama a Botić ne radi ništa protiv toga. U vezi toga potrebno je da nam se dodeli u našu nadležnost i cela centralna Bosna sa srezovima Visoko, Zenica i Doboj, te tuzlanski kraj, jer se u tim krajevima napravio fatalan sporazum lokalnih četničkih jedinica sa ustašama,10 čija je posledica obrazovanje nekakvih hrvatskih četnika i žigova četničkih stožera sa hrvatskim grbom11 o čemu prilažemo jedan dokumenat. Koliko to koristi hrvatskoj državi u borbi protiv nas, a naročito komunističkoj agitaciji, vidi se iz priloženog letka hrvatske države, koji diskredituje ceo četnički pokret. Radi vašeg umirenja izveštavamo da se radi samo o jednom uskom sektoru između Zenice i Ozrena. Molimo za odobrenje, da u tim krajevima postavimo komandante brigada i korpusa, jer se sada govori tamo o nekom bosanskom pokretu, a vas i ne spominju. Nas dvojica krećemo ovih dana preko Romanije za Bosnu, da na licu mesta izvidimo i uredimo te stvari. Danas su već krenuli sa potrebnim ljudstvom komandanti brigada rogatičke, višegradske, fočanske, čajničke i sarajevske na svoje teritorije. Za komandanta sarajevske brigade postavio sam vazduhoplovnog kapetana Radmilovića, koji je danas krenuo za Trnovo. Mi smo na levoj obali Drine u sektoru Foče. Fočanski srez radi prostornosti i obilja ljudstva moramo da podelimo na dve brigade, fočansku i kalinovačku. Ako se slažete, mogli bi da za komandanta bosanskog korpusa postavimo kapetana Grubača u Istočnoj Bosni, a da Momčilovića koji je sad taj komandant pošaljemo kao komandanta korpusa u ugroženiju zonu centralne Bosne. Ovo sve ne predlažemo radi nekih ličnih ambicija već radi jedinstvenosti terena i prilika i jer osećamo snage da to izvršimo i ljude uz vaš pokret vežemo.

Za svu ovu akciju kao i za nabavku hrane za zimu za vojsku i za narod, potrebno nam je što više novaca, pa vas molimo da nam doznačite ugovorenih pet miliona lira. Mislimo da je akcija u Lici i Dinari slabo povezana i da bi tamo bilo štetno davati veće sume, jer se bojimo da ne odu u tuđe ruke, a isto tako strahujemo zbog javljenih vam mera oko Mljeta, da može i iskrcavanje da ne uspe.

Onaj predlog naše akcije protiv Zapadne Bosne,12 nije došlo ni do pravljenja plana jer je ustala protiv toga talijanska armija da se mi ne bi sukobili sa Nemcima i ustašama koji tamo operišu. Isto tako akcija je vrlo riskantna, pošto se izdužuje linija napredovanja na blizu dve sto kilometara često u neprijateljski raspoloženim hrvatskim i muslimanskim krajevima i pošto ne znamo kakve nam snage mogu da izađu u susret od strane dinarskih naših jedinica. Važnije je u ovom času održati apsolutno sigurno u rukama slobodnu Hercegovinu i Istočnu Bosnu i što ranije prebaciti se u Istočnu Bosnu, da tamo sprečimo prilaženje Hrvatima. Konačno su nas talijanske vlasti opomenule da ćemo nakon operacije taj teren morati predati hrvatskoj vojsci. Razlog zašto požurujemo novac je u tom što možemo sada nabavati soli i platna da za-menjujemo za žito, a osim toga je većina vojske gola i bosa.

Odnosi sa Italijanima.

Naši odnosi su se posle slovenačkog slučaja mnogo poboljšali. Italijani iz nepoznatih razloga spremaju da povećaju efektive u Hercegovini i istočnoj Bosni za daljnih pet hiljada legalizovanih četnika i da ih sistematizuju po crnogorskom načinu13 te da plate vojnicima deset lira dnevno, komandirima četa 1800 a komandantima bataljona 2500 lira na mesec. Ovo je nož sa dve oštrice. Ako odbijemo14 dolazi do otvorenog sukoba sa njima, ako primimo može se desiti da neki oportunisti i malodušnici u ugodnom životu zaborave obaveze prema Otadžbini i postanu zaista njihova milicija. U svakom slučaju molimo da o tom razmislite i donesete obaveznu odluku.

Predložio sam vam da se slovenčev novac dadne nama za potrebe Bosne i Hercegovine. Iako još nije stiglo rešenje morali smo ga uzeti, naročito sa obzirom da smo morali opremiti sve komandante brigada, koji su bez ikakvih sredstava a i radi moralnog efekta da ljudi vide da taj novac od vas dolazi.

Armija talijanska je pristala da uputimo one Slovence u Ljubljanu, pa ih odmah uputite nama. Pravac Kalinovik.

Utvrdili smo ko su dostavljači slučaja Radovanova, te će se postupiti po zakonu.

Babović i Greda upućeni su u Crnu Goru, držali su se odlično nisu rekli ništa, treba odmah narediti Pavlu da ih oslobodi jer su se prikazali kao njegovi oficiri.15 Rečeno je.16

Nema nikakvih novih momenata o pitanju ulaska u ove krajeve, ali budno pratimo sve događaje i bićete na vreme o svemu izvešteni.

Ako bi situacija za vas postala tamo opasna treba da nas izvestite prethodno, pa možemo naći apsolutno sigurna skloništa.

Stanica naša ne valja ništa i neophodno je potrebno da zadržimo ovu englesku jer su ovde u toku važni događaji o kojima morate redovno biti obaveštavani.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu

odani

Petar Vojvoda Dobrosav

17 Dragi čika Đoko,

Ova dvojica vojvoda su počeli da veslaju. Teže da uzmu celu istočnu Bosnu. Ne treba zaboraviti da su obojica političari, samo drugog tipa nego Laza i Botić. Baš zato je dobro da ostane naše rešenje sa Momčilovićem i Račićem neposredno pod njima. Na račun Birčaninove stanice hoće da zgrabe ovu englesku.

Za Foču nisu dobro obavešteni, jer Nakić,18 koji je u neposrednoj blizini, kaže da su Italijani (1 bataljon) od pre 6 dana u Foči. Poslao sam kurire čim sam stigao ovde. Ja sam ostao da regulišem potrebne stvari sa Pavlom, a sutra zorom krećem na teren da vidim Baćovića i izvidim pitanje rešenja Foče na licu mesta.

Sve ću urediti kako smo se dogovorili.

Zadržaću se po potrebi, a pitanje Foče urediću prema mogućnostima. Vrlo mi je krivo što nam Žabari19 poremetiše plan, odnosno odložiše izvršenje.

Moja knjižica za šifre ostala je tamo, pa ću se služiti Pavlovom šifrom.

Vratiću se preko Sandžaka.

Voja je juče ujutru otišao na teren.

8/VIII—42

POLOŽAJ

Pozdrav

Čika Branko

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 170, reg. br. 57/2 (BH-V-1986).

2  Dopisao Draža Mihailović, olovkom.

3 O prethodnim događajima u vezi sa Fočom, vidi dok. br. 102, 106, 107 4 109.

4  Đurišić.

5  Vidi dok. br. 127.

6  U pismu od 13. jula 1942. Bora Mitranović piše Dobrosavu Jevđeviću, između ostalog, da radi na organizaciji četnika u rejonu Sarajeva, da je u radu nastupilo zatišje zbog pregovora sa predstavnicima NDH o saradnji u borbi protiv NOP-a i da je potrebno obezbediti stalnu i sigurnu vezu (Arhiv VII, Ča, k. 232, reg. br. 3/6).

7 Božidar Boža.

8 i 9 Vojin, tada komandant Srebreničke brigade.

10 Vidi dok. br. 74, 82, 89, 91, 96, 103, 108 i 117.

11 Pored ostalih, takav pečat je upotrebljavao Zenički četnički odred (Arhiv VII, Ča, k. 195, reg. br. 21/5).

.12  Vidi dok. br. 138, nap. 5 i br. 178.

13  Vidi dok. br. 132, nap. 15.

14  Četničko rukovodstvo u Hercegovini nije odbilo primanje plata od italijanskog okupatora (vidi dok. br. 191).

15 Vidi dok. br. 132, tel. br. 103.

16 Tu rečenicu je, olovkom, dopisao major Zaharije Ostojić.

17  Tekst do kraja dokumenta dopisao je, olovkom, major Zaharije Ostojić.

18  Bajo Nikić (ne Nakić).

19 Tako su u narodu nazivani Italijani.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument