ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


 

BR. 14

NAREĐENJE KOMANDANTA POŽEŠKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 1. NOVEMBRA 1941. ZAMENIKU KOMANDANTA RIBAŠEVINSKOG ČETNIČKOG ODREDA ZA RAZORUŽA-VANJE I HAPŠENJE PARTIZANA U REJONU KARANA1

PORUČNIKU FILIPOVIĆU2

Karan

Po svaku cenu razoružati partizane, pritvoriti ih a sa oduzetim oružjem naoružati naše ljude.

Naredniku Dragačevcu3 u Dobro Dolu4 naređen je isti ovakav postupak.5

Iz Požege stupiće u dejstvo u podne 120 naoružanih ljudi koji će dejstvovati pravcem: Sredina s. Tvrdići — Straževica — s. Ponikvica — s. Kamenica.6

Ako kapetan Novaković nije u Ribaševini uzmite komandu i nad njegovim ljudima [i] izvršite dobiveni zadatak.

Prema dosad prikupljenim podatcima partizani svuda napuštaju položaje i namerni su da svoju odluku sprovedu u delo. Ovo slobodno reći ljudima. Moramo ih po svaku cenu sprečiti u ovome.

Po završenom zadatku ostati na mestu gde se zateknete. Iz pravca Kosjerića obezbediti se a ostatak snage orijentisati ka Užicu držeći pogodne tačke za dalji rad i sprečavanje dolaska pojačanja. Ovu komandu7 najhitnije izvestiti o izvršenom zadatku, jačini odreda, naoružanju i mesto gde se nalazite.

1 nov. 1941

Požega

Komandant

kapetan II klase8


1 Prepis originala (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 50, reg. br. 2/1 (S-V-5626).

2 Stojko, tada komandant bataljona i zamenik komandanta Ri-baševinskog četničkog odreda. On je 31. oktobra 1941. bio zarobljen u borbi između četnika i partizana u rejonu s. Trnave. Toga dana su delovi tog četničkog odreda napali jednu četu Dragačevskog bataljona Čačanskog NOPO i primorali je na povlačenje. Sutradan su Dragačevski bataljon i delovi Užičkog NOPO izvršili protivnapad i razbili Ribaše-vinski četnički odred Međutim, Filipović je pre zarobljavanja dobio naređenje za napad na partizane, o čemu je 5. novembra 1941, na saslušanju pred partizanskim vojnim vlastima u Užicu, izjavio da mu je kapetan I klase Miloš Novaković (komandant Ribaševinskog četničkog odreda) 31. oktobra usmeno saopštio »da je potrebno razoružati sve partizane koji prolaze kroz Karan« (Arhiv VII, Ča, k. 30, reg. br. 3/2, k. 246, reg. br. 30/4).

3 i 5 Božidar, komandir četničke Dobrodolske čete (vidi dok. br. 15).

4 Sada: Lunovo Selo.

6 Vidi naređenje poručniku Milanu Tankosiću da dejstvuje tim pravcem sa zadatkom: »opkoliti partizane, razoružati ih i pod stražom sprovesti u Požegu«, a »po prijemu na znanje uništiti naređenje« (Arhiv VII, Ča, k. 50, reg. br. 22/2).

7 Odnosi se na Štab Požeškog četničkog odreda.

8 Vučko Ignjatović, tada komandant Požeškog četničkog odreda. Po odlasku D. Mihailovića iz Srbije, sa odredom se legalizovao ušavši u sastav Nedićeve grupe Užičko-požeških oružanih odreda. Ubijen je u međusobnom obračunu sa poručnikom Radojkom Đurićem.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument