ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 13

PLAN ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD KRAJA OKTOBRA 1941. ZA NAPAD NA PARTIZANSKE SNAGE I VŠ NOPOJ U UŽICU1

Drežnička i ravanjska četa —

Sa potrebnom snagom zauzima fabriku koža i slagalište muni[ci]je u Vrelima. Vrši razoružavanje i pritvaranje straže kod fabrike i slagališta. Ostavlja stražu jačine 10 ljudi a sa ostatkom produžava pokret ka Užicu glavnim putem. U 5 časova da bude na Sekulića brdu. Po izlasku na Sekulića brdo odmah hvatati vezu sa trupama na Mendinom brdu.

Sa glavnom snagom kreće se putem preko Zbojštice tako da u 5 časova bude u Adi. Iz Ade produžava pokret duž želez-ničke pruge zahvatajući jedan deo groblja. Delom snaga iz Ade kreće se kroz park. Sa snagama koje su došle preko Zbojštice zauzima železničku stanicu i deo fronta od stanice do Sokolskog Doma, držeći kej duž reke Đetinje.

Bioska i staparska četa —

Stapari — U 5 časova da bude na užičkom gradu iznad stare električne centrale.

Zauzima fabriku tkanina.

Bioska — U 5 časova da bude delom snaga na putu kod Gradine (3 km. zapadno od grada na putu Užice — Bajina Bašta). Ostatak snage da bude u 5 časova na grebenu gde put sa Terazija izlazi iz Užica. Vezu levo hvatati sa našim snagama na Pori.2

Zadatak: Nikoga ne puštati ni u varoš ni iz varoši. Svakog ko pokuša bilo da uđe bilo izađe iz varoši zadržati. Patrolirati između grada i Pore, u napred navedenom cilju.

Zlatiborski odred3 — U 5 časova da bude na položaju: Malo Zabučje — električna centrala kod grada.

Zadatak: zatvoriti izlaz i ulaz u varoš. Zauzeti kej duž reke Đetinje od sokolskog doma do mosta kod fabrike tkanina. Iz varoši i u varoš ne puštati nikoga, već sve zadržati pod stražom.

U 5 časova uhvatiti vezu desno sa snagama u Adi i levo sa snagama na Gradu iznad električne centrale.

Požeški odred4

U 5 časova glavnom snagom na Mendinom brdu a pomoćnom na Sarića Osoju.5

Glavna snaga zauzima fabriku oružja u Krčagovu. Zaplenjuje municiju u rasadniku preko puta fabrike oružja. Pritvara ljude, ostavlja potrebnu stražu i odmah produžava preko Dovarja i brega gde je vila Pavla Vujića. Zauzima Narodnu banku6 i Učiteljsku školu u kojoj ima oko 100 partizana. Patrole šalje do glavnog štaba a ostalo raspoređuje po kapijama i kućama.

Pomoćna snaga spušta se preko Carina,7 zauzima gimnaziju i park. Svo ljudstvo pritvara u gimnaziju a oružje deli ljudima bez oružja. Pomoćna snaga postavlja stražu kod magacina (mehana Štaler). Jerković8 u kući Veselina Jankovića na Carini.

Ribaševski odred — U 5 časova da bude delom snaga na Pori a delom u Belom Groblju.

Zadatak: Posesti štab četnika (40 ljudi).

Zatvoriti put pored Pore i Belog Groblja.

Čas se odnosi na svanuće u nedelju 2 — novembra.9

 

1 Kopija originala (pisana na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 50, reg. br. 6/1 (S-V-5629/1). Dokumenat je bez završetka i bez datuma. Plan je sačinjen verovatno 26. ili 27. oktobra (vidi dok. br. 14, 15, 16, 17 i 18; Arhiv VII, Ča, k. 50, reg. br. 3 i 4/1 i 22/2). — Kapetan Miloš Glišić (tada načelnik Štaba Požeškog četničkog odreda) na saslušanju pred istražnim organima FNRJ 27. maja 1946. kaže da je plan napada sačinjen 25. ili 26. septembra i da ga je s tim planom upoznao kapetan Vučko Ignjatović. Nakon toga je Glišić otišao u Štab D. Mihai-lovića koji mu je, između ostalog, rekao: »Vi ćete izvršiti napad po predviđenom planu na Užice, ako se od ovoga bude docnije pravilo pi-tanje od strane partizana, ja ću izjaviti da ja nemam veze sa Požegom, da je to stvar Požege i Požeški odred nije moj odred« (Arhiv VII, Ča, k. 262, reg. br. 13/1).

2 Uzvišenje kod grada.

3 Naređenje za mobilizaciju tog odreda dobio je rez. potpukovnik Andrija Jevremović od kapetana Milorada Mitića 28. oktobra 1941 (Arhiv VII, Ča, k. 346, reg. br. 29/4: saslušanje A. Jevremovića pred partizanskim vojnim vlastima u Užicu 5. novembra 1941).

4 Taj odred je u napadu na Užice imao ulogu glavnih četničkih snaga, i njegova dejstva su bila određena posebnom zapovešću (vidi dok br. 18).

5 Nije nađeno na karti 1:100 000.

6 U toj zgradi su bili smešteni VŠ NOPOJ i drug Tito, a u njenim trezorima je radila partizanska fabrika oružja i municije.

7 Deo grada.

8 Dušan, tada komandant Užičkog NOPO, poginuo 29. novembra 1941. na Kadinjači štiteći povlačenje VŠ NOPOJ iz Užica.

9 Napad četnika nije se odvijao prema tom planu. Ribaševinski četnički odred je bio razbijen 1. novembra ujutro od Dragačevskog ba-taljona i delova Užičkog NOPO. Dejstva Zlatiborskog četničkog odreda i Kremanske četničke grupe bila su sprečena vojnim, političkim i drugim merama koje su VŠ NOPOJ i Štab Užičkog NOPO blagovremeno preduzeli na osnovu pouzdanih podataka da četnici pripremaju napad na Užice. Opširnije o tome, vidi dok. br. 14—17, Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok. br. 60 i 72; Oslobodilački rat, knj. 1, str. 122; Nikola Ljubičić, Jevrem Popović, Milivoje Kovačević, Milivoje Radovanović Farbin, Užice 1941, Ustanak u užičkom kraju, Vojno delo, Beograd, 1961 (dalje N. Ljubičić i dr., n.d.), str. 199—210. Napad na Užice izvršio je Požeški četnički odred 1/2. novembra 1941. Opširnije o tome vidi dok. br. 18.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument