ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 125

OBAVEŠTENJE ŠTABA MAJEVIČKE ČETNIČKE GRUPE OD 18. JULA 1942. POTČINJENIM JEDINICAMA O PREGOVORIMA SA NEMAČKOM KOMANDOM U TUZLI1

ŠTAB MAJEVIČKE ČETNIČKE GRUPE Str. Pov. Br. 38

18 jula 1942 g.

POLOŽAJ

KOMANDANTU DRINSKOG2 ČETNIČKOG BATALJONA

Položaj

Na dan 18 o.m. od strane ove grupe određeni delegati3 odazvali su se pozivu pretstavnika njemačke vojske u Tuzli i posetili ga, a on im je tom prilikom pored ostalog izjavio:

Da Njemačka Vojska ima od svojih pretpostavljenih starešina naređenje da u svakom slučaju pomogne hrvatsku državu i da je po svaku cenu i svim raspoloživim sredstvima održi, takođe ima naređenje da u hrvatskoj državi po svaku cenu održi red i mir, što da će njemačka vojska da ga sprovede sa Hrvatskim Domobranstvom.

Nemačka Vojska da će svakog onog uništiti, koji misli i želi da razbije Hrvatsku Državu. Do sada se imalo dosta razumevanja i strpljenja prema svima takovim, ali će se u slučaju ne pokoravanja preduzeti najstroži je mere i da će se svaki onaj uništiti koji želi nered u Hrvatskoj Državi. Dalje je izjavio da Hrvati stoje u najtešnjim odnosima sa Njemačkom Vladom i Njemačkom Vojskom i da je od Vlade dobio naređenje, da Hrvatsku Državu u svakom slučaju brani. Prema tome da svakome mora biti jasno, da Njemci neće trpiti nikoga ko radi protiv Hrvatske Države, da više neće trpiti ni najmanji nered; prošle godine da se trpilo, ali da se to više nikako neće trpiti.

Posle toga pitao je pretstavnik Njemačke Vojske Izaslanika Četnika, da li su Četnici voljni, i pod kojim uslovima da sarađuju sa Njemačkom Vojskom i Hrvatskim Domobranstvom, na što su pretstavnici Četnika posle dužeg većanja nasamo podneli svoje uslove:

1.  Da Četnici ostaju kod onih uslova koji su podneseni predstavnicima Hrvatske Vlade u pregovorima u Loparama dana 15 juna o.g.4 dajući još i slijedeću rezoluciju koja doslovce glasi:

2.  Priznajemo Njemačku okupaciju Jugoslavije. Izjavljujemo da smo spremni lojalno saradivati sa Njemačkim Vlastima pod sledećim uslovima:

a.  Da se na teritoriji Bosne i Hercegovine potpuno ukinu sve ustaške postrojbe i svi razni dobrovoljački zdrugovi te da Hrvatsko Domobranstvo bude direktno podvrgnuto Njemačkoj Komandi.

b.  Da se puste na slobodu svi politički zatočenici Srbi koji su pod bilo kakvom političkom formom lišeni slobode. Konstatujemo, da je većina Srba samo radi svoje Srpske nacionalnosti proganjana, iako je to sasvim drukčije pretstavljano. Dopušteno ispitivanje izvesnih sumnjivih slučajeva, ali to ispitivanje imaju da vrše Njemačke Vlasti.

c.  Tražimo, da se u svoj unutrašnjoj upravi kao i svim državnim i samoupravnim preduzećima uposle Srbi, ne prema svojoj brojčanoj zastupljenosti, jer ta je u poslednje vreme silom poremećena, nego prema kulturnom i ekonomskom položaju koji su Srbi zauzimali u momentu kapitulacije Jugoslavije. Da se Srbima koji su raznim Hrvatskim mahinacijama ekonomski oštećeni ili koji su morali da napuste teritoriju današnje N.D.H. omogući obeštećenje odnosno povratak na svoja imanja. Da im se zagarantuje lična imovinska bezbednost i omogući nesmetan sav kulturni, verski i ekonomski rad u našoj sredini. Tražimo da se ispita poreklo kapitala onih ljudi koji su se koristili ratnom konjukturom i političkom potlačenošću Srba i da im se imetak oduzme u korist države. Da se svima Srbima kojima su razne ustaške, dobrovoljačke pa i vojničke formacije opljačkale, uništile ili popalile njihova dobra ista iz sredstava države odmah nadoknade. Konstatujemo, da su mnoga Srpska preduzeća morala likvidirati, ili su na putu da likvidiraju, samo zahvaljujući raznim hrvatskim mahinacijama. Tražimo da se takvom stanju jednom za uvek učini kraj, i da se oštećenim Srbima iz sredstava države nadoknadi šteta. Da se onemogući moralno i duhovno mrcvarenje Srba, i da se Srbi prestanu smatrati nekim nižim podređenim bićima te da im se zagarantuje ono mesto koje po njihovim prirodnim intelektualnim i ekonomskim sposobnostima pripada.

Pod takvim uslovima pristajemo na lojalnu i korektnu saradnju sa Njemačkim Vlastima i Hrvatskim Domobranstvom i garantujemo, da ćemo na teritoriji koju smatramo svojom zavesti potpuni red i mir i da ćemo svaki pokušaj stvaranja nereda, ma od koga on dolazio, oružjem sprečiti.

Nadamo se, da će Njemačke Vlasti uvideti opravdanost ovih naših zahteva i da neće dozvoliti suvišno prolevanje krvi, nego da će nam omogućiti da nastavimo miran i radni život na svojim imanjima na korist Narodu i Državi i čitavoj Evropskoj zajednici.

U nevezanom razgovoru prikazali smo prilika pod kojima su živjeli Srbi posle stvaranja Hrvatske Države, da su proganjani i ubijani bez ikakve krivice i suda što nas je potaklo da smo se morali dići na oružje.

Pretstavnik Njemačke vojske izjavio je na to, da sve pojedine slučajeve, gde su Srbi bili proganjani, zlostavljani i ubijani po bilo kome bez ikakvog suda, ispitamo i prijavimo, a počinitelji da će biti pozvani na odgovornost.

Prednje dostavljamo komandantima Bataljona na znanje, s tim da će Komandanti biti pozvani na sednicu,5 gde će im sve biti u detaljima saopšteno.

M.P.6

Str. Pov. br. 49/42 god.

u akta

Komandant

Vojvoda Majevički

Rad.7 B. Kerović

M.P8

AĐUTANT

Stan.9 Todorović

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 233, reg. br. 17/2 (BH-X-487).

2 Ta reč je dopisana mastilom.

3 Delegati su bili Mirko Đukanović, ađutant komandanta Majevičke četničke grupe, Ljubamir Petrović, komandant Brčanskog bataljona i Branko Jeremić, komandant pozadine (Arhiv VII, Ča, k. 233, reg. br. 19/2).

4 Vidi dok. br. 91, nap. 7.

5  Sednica je održana 20. jula 1942. Na njoj je delegat Mirko Đukanović podneo usmeni izveštaj o toku razgovora sa nemačkom komandom u Tuzli. Na sednici je donet zaključak da niko ne sme izdavati nikakve letke niti voditi posebne pregovore sa predstavnicima NDH, nemačke vojske i Muslimana bez odobrenja Štaba grupe, određena su lica koja će nastaviti pregovore sa nemačkom komandom kao i zaključci organizacionog i ekonomskog karaktera (Arhiv VII, Ča, k. 233, reg. br. 19/2). Odgovor nemačkoj komandi u Tuzli upućen je 10. avgusta 1942 (vidi dok. br. 142).

6  Okrugli pečat: »Četnički odred vojvode majevičkog. S verom u Boga za kralja i otadžbinu«.

7  Radivoje.

8  Okrugli pečat: »Drinski četnički bataljon. Komanda«. 9 Stanko.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument