ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 123

IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 29. JUNA DO 18. JULA 1942.GODINE1

KNJIGA BR. 4 PRIMLJENIH TELEGRAMA

29.-VI.-942. god.

2

Od Mateja:

Obišao sam Valjevo, Mionicu, Lazarevac, Ub i Obrenovac. Stanje svuda dobro. Formacija brigada biće uskoro završena.3 Nadam se da će naš teren dati najmanje 17 brigada a pored posadnih jedinica. Spiskove starešinskog kadra za ceo teren dobiću za desetak dana. Instrukcije u pogledu naimenovanja komandanata brigada i bataljona očekujem a mi ćemo dostaviti predloge. Komandant Beogradske oblasti u koju spadaju: Šabački, Valjevski, Beogradski i Požarevački okrug4 postao p.puk. Živojin Đurić sa kojim sam lično razgovarao. On radi za nas, treba mu dati vezu sa našima u Beogradu uz potrebnu opreznost. Okružni vojvoda u Aranđelovcu postao major Milovanović. Njegov ađutant kapetan Voja Marković koji je organizovao Lazarevac. Major Smuđa dobro se plasirao u Valjevu, a u Šapcu k-dt Okružne straže naš čovek. U Podgorini radi sin Svete Protića dosta dobro. Sleduje nastavak. Voja Popović.

Od Ilieva:

Srpska državna straža popunjena sa 15000 ljudi. Nemci žele da razoružaju sve četnike van organizacije Pećanca. Traže mi objašnjenje da li da se uzima Pećančeva firma da bi se održali pojedini odredi. Pozdrav Siniša.

Od Ilieva:

U Beogradu organizacija nepovezana. Neprijatelj radi punom parom da stvori razdor među odredima. Dao sam sugestiju da se to spreči. Poz. Sin.[iša]

Od Ilieva:

Đurić5 javlja da u Šabačkom okrugu ima lutanja naroda prema našoj organizaciji. Preduzmite potrebno. U Beogradu postoji neka organizacija sa profesorom Vulićem koji ima crvenu zastavu u vidu trougla sa Krunom Nemanjića. Ko je to. Siniša.

Od 509: Sve depeše inostranstvu najbrže i tačno predate. Radi zlatnika sam pitao zato jer se Dača interesovao da li sam primio nagradu za juni.

Od 506: Javite majoru Piletiću da mu je žena puštena iz logora i pozdravlja ga. Mladen Žujović pušten takođe i biće u Sopotu.

Od 509: Kelerove6 depeše za inostranstvo zadržao Rodrigo. Da li da ih predam Vama. Rodrigo ima šifru ali nema novi dodatni broj. Uvek javite svaku promenu radnog vremena.

Od 505: Kod mene se nalaze spremljeni iscrpni referati o granicama srpske jedinioe.7 O arnautskom problemu kao celina, o naseljima na Kosovu, o Metohiji, o maćedonskom problemu, o Bunjevcima i Šokcima u Bačkoj, o ishrani stanovništva posle rata i o ekonomskoj organizaciji. Za Vas[ića]

506: Mladen Žujović moli za hitan odgovor po referatima za kurira za Švajcarsku koji putuje kroz desetak dana. Poslati trebovanje za sanitetski materijal po ranijem zahtevu. Nije dobio odgovor za nabavku dvesta italijanskih pušaka. Hitno.

506: Mladen dalje javlja da su stupili u vezu sa pretstavnikom vojne organizacije u zarobljeništvu i da oni žele počinjavanje Vama. Kojim putem da Vam se dostavi njihov elaborat. Vesti od strane Žujovića potpisivaću u buduće sa XX Mladen XX.

30.-VI.-1942. god.

Od Mateje: U Tamnavi radi kapetan Sima Lukić. Po mom povratku u Zaječar, uputićemo poručnika Boru Aleksića za Smuđinog ađutanta u Valjevo i on će voditi računa o svemu. Radimo i dalje na oslobođenju Svete Protića i našem prebacivanju bliže svome reonu. Fabrika Vistad u Valjevu proizvodi automobilske i tenkovske delove i upaljače za bombe. Fabrika kod Obrenovca i Sapca ekrazit i bombe a fabrika u Rakovici avionske motore. Zasad nemoguće ubijati osuđene preko radia, inače će stradati naši ljudi na terenu i njihove porodice. Ključ 9 i 10 šifre Mateja dao sam učitelju Dragiši Vidiću i kapetanu Voji Markoviću. Voja Popović.

Od Đovania:8 Našu organizaciju za Bačku vode Dr Momir Milojević, Sava Albijanić, Jovo Kapor i Dr Vlada Milićev. Veza preko Dr Milojevića. Kumanovska 2.

Od Đovania: Kapetana Jovanovića, po predlogu iz Gornjaka ne mogu uputiti na rad u Srem jer je nepouzdan i neispravan. Ne upućuj te nikog za Srem, Banat i Bačku.

Od 505: Ceo ovaj deo Bosne za akciju u odlučnom momentu treba podeliti na dva sektora. Severni sa Majevicom,

Ozrenom i Trebavom i južni sa centrom Romanije. Prvi centar na Majevici a drugi na Romanji i ili u blizini. Na oba sektora, stanice su bezuvetno potrebne a ovo iz razloga što na ovom prostoru ima oko 600000 nepoželjnog elementa. Došao je momenat da se sada privede u delo priprema.

Od Orela: 1. juna Mašan9 uhvatio kurire p.puk. Radojevića10 sa njegovim i mojim izveštajem, poruč. Cvetkovića i engl. kapetana Hristifora Lorenca11 i ove predao Nemcima u Beograd. (Ranije predao još 3 Engleza).

Od Orela: Od strane Bugara i Srpske straže vrše [se] jake potere protiv komunista u Jastrebcu.12 U selima V. Plane, Pridvorica, Jošanioa i Pretresi, Bugari su ubili 700 Srba. Pohvataju nevino stanovništvo sa vilama i motikama, slikaju ih i onda streljaju pod izgovorom da su napali Bugarsku vojsku. Za vreme ove potere, grom je ubio 10 Bugara i usled panike Bugari se pobili između sebe. Ima dosta mrtvih i ranjenih. Na mome reonu vlada potpuni red i mir. Maj. Kes[erović]).

Od Orela: Za prijem materijala spreman sam u svako doba. Kapetan Krsta Lorenc,13 Englez i poručnik Cvetković predati su u Beogradu nemačkim vlastima. Dodatak ranijeg izveštaja.

Od 505: Organizacija po uputstvu 5 što znači određivanje komandnog osoblja za naše krajnje ciljeve. Prema nastaloj potrebi, odlučili smo i tražimo saglasnost da Stevan Botić sa stanicom ide na Majevicu a kap. Mitranović sa drugom u pravcu Romanije. Sa ovim bi se složio i Baćović. Major Vranješević14 u planu je da sa Dukićem ide u Krajinu15 u koliko nebi, ostao bi na jednom sektoru.

Od 505: Sa ovih centara odredilo bi se komandno osoblje u dogovoru sa brojem 505. Za Krajinu ima siguran kanal. Stanica je neophodno potrebna. Ako je nemate naručite kod 506. Tražimo mišljenje za zadatak Vranješeviću. Najveća oskudica je u puščanoj municiji i aut. oružju sa municijom. Javiti da li se spolja može dobiti municija za naše puške. Ako nemože, poslati novac.

Od 505: Jedna jaka grupa partizana je u Salkovicama16 što je u planu da se razbije. Majevica, Trebava, Ozren potpuno su očišćeni. Verovatno da ih ima oko Sarajeva. Čišćenje oko Sarajeva i njegovo blokiranje za odlučan momenat u prvom je planu. Podaci iokrasine17 su potpuno neprovereni da se sa uspehom vrši obračun sa partizanima. Zna se da je njihov vođa Dr Stefanović18 ubijen u Krnini planini.

Od 505: Naglašavamo da ovaj prostor ima sve uslove da posluži kao odlična baza za akciju u datom momentu. Zadatak 6e biti težak ako se želi, zašto su ovamo svi rešeni, da se stvori čista etnička veza Srbija sa srpskim blokovima u Krajini i Lici kao i Crnoj Gori i Hercegovini. Molimo da se pri ukazivanju svih vrsta pomoći i razumevanja ovo ima u vidu radi opšte srpske stvari. Za ovo, vi ste naša nada.

Od 505: Veza sa zvaničnim Beogradom sve je manja a i on nas se odriče.19 Račić je izjavio spremnost da po Vašoj naredbi sa većim snagama kreće na Majevicu ako opšta akcija nije na pomolu. Kod hrvatskih vlasti oseća se demoralisanje. Ustaške snage su malene i beže u šume da ne idu na istočni front. Molimo hitan odgovor i saglasnost po svemu pošto mislimo odmah po prednjem postupiti. Pozdrav Štab i Laza.20

1.-VII.-1942. god.

Od 505: Stvari u Bosni ne mogu se sprovoditi u pogledu organizacije i priprema za krajnji cilj preko ljudi u koje narod na terenu nema poverenja makar koliko Vaš ugled među njima bio veliki. Ako se nema dovoljno vere u moja obaveštenja, pošaljite mi čoveka kome više verujete da upozna stanje na terenu jer narod neće da primi one u depeši označene. Kod mene za Vas protest protiv Damjanovića od 11 komandanata bataljo-na sa Majevice.21

Od 506: Stalna najavljena kurirska veza sa Carigradom uspostavljena od strane zvaničnih u našem poslanstvu. Želi se u ime Vlade kurirska veza sa Vama. Treba javiti vladi u Londonu da potvrdi konzulu Dorđeviću u Carigradu i poslaniku Sumenkoviću22 u Ankari da su u Beogradu: Jovo Popović, ing. Tomašević i Laza Trklja Vaši sigurni (saradnici) ljudi preko kojih za Vas mogu dostavljati sve. Ova imena poslata su po kuriru pod šifrom koje su u Carigradu od naših ljudi već od ranije poznate.

2. VII-942. god.

Od Ilieva: Pronose se glasovi da Palošević23 sa Pavlovićem24 hoće da obrazuju nov Ravnogorski pokret. Ne dozvolite takve avanture.

Od Ilieva: Preko Londona održati neko predavanje ili reći neku reč o Srbima u Rumuniji koji slušaju emisije na srpskom. Nagovestiti im skoro ujedinjenje svih Srba. Ovo će imati velikog uticaja. Siniša.

Od Ilieva: Suzbite bolesne ambicije pojedinaca. P.pukovnik Pavlović zahteva da se poruč. Nedić25 vrati u Valjevo gde su raspisane poternice. Ovo je slučaj i sa drugim starešinama koji su u nedoumici šta da rade. Centrališite komandovanje, javite da li da Nedić ide ili ne. Siniša.

3.VII. 1942. god.

Od Hermana: Nenad Mitrović26 dobio od Matla27 zadatak da se preko pogodnog lica utvrdi u Albaniji da li postoji ustanak protiv Talijana. Koje su nacionalne grupe u akciji, koja ih ličnost Albanska ili Engleska vodi; Jačina i naoružanje grupa, da li i u kojoj meri postoji potpora Engleza u toj akciji. Da li u okolini Skadra postoji Riza Toto nac. prvak Albanski i u kojoj je mjeri angažovan u akciji; raspoloženje prema Talijanima i Englezima.

Od Hermana: Da li i u kojoj meri postoji saradnja ustanika sa Crnogorcima. Za ovo se podmetnuo Nenad i sa Ivezićem, bio kod mene i otišli su u Kosovsku Mitrovicu da nađu lica i pošalju. Potrebno da Vi date odgovore po prednjim pitanjima koja konveniraju nama bez obzira na stvarno stanje koje će se dati Matlu. Nemcima to treba da utvrde opravdanost izgovora Talijana da nemogu više poslati na istočni front. Odgovorite što pre.28

Od Hermana: Bio sam tri dana na terenu. Sastao se u Kosaničkom srezu s Radojevićem i Rajčevićem. Na Jastrebcu 400 partizana. Bugari formalno u poteri za nama spalili više sela između kojih u Plani 500 domova. Pobili 670 ljudi pokupljenih sa njiva potpuno nevini. Potrebne hitne represalije i objava da su zbog zverstava.

Od 505: Oružane snage u Bosni smatraju Vašu komandu prirodnom i spremni su da sleduju vašim uputstvima i naređenjima. Dosada je akcija u Bosni vođena kao jedna celina sa svojim pokrajinskim vodstvom. U borbi za životni opstanak, narod se međusobno povezao i stvorio svoje vođe i ljude i nije-voljan da mu se drugi nepoznat nameće pa makar to bili i od Vaše strane. Narod ovde smatra da Bosansko hercegovački gorski .. 29

4.-VII.-1942. god.

Od Saše: Gospodine ministre. Danas je godina dana kako sam u Vašim redovima, sarađujem iako onemogućen od neljudi. Radio sam i dalje radim kao sin ove zemlje sa najvećom odanošću za dobro Kralja i Otadžbine. Danas ležeći operisan, dobih slobodu da Vam uputim ovu molbu sa sledećim pitanjima: 1. — Da li uživam i dalje Vaše poverenje. 2. — Da li biste mi odobrili venčanje sa ćerkom čika Uroša. 3. — Da li biste mi ukazali čast da mi budete kum preko zastupnika koga Vi hoćete na venčanju koje ću obaviti u nadi.30 Vama odani Saša.

5. VII. 1942. god.

Od Valtera: General Stojčev, bugarski delegat kod Vojnog zapovednika Srbije traži kontakt sa komandantom31 koga zna iz ranije. Južna Srbija traži vezu, kakve instrukcije da im se dadu.32 U Beogradu živi pukovnik Todor Arsić iz Tetova. Ako nemamo nikog u Juž. Srbiji mogli bi mu predložiti da on ode kao komandantov delegat. Saopšteno mi je da se poznati germanofil Danilo Gregorić vratio iz Nemačke sa uverenjem da je Nemačka rat izgubila.

Od Valtera: Radaković mi doslovno rekao pred dva svedoka: Kalabić33 mi poverio da između Draže i Nedića postoji sporazum i ako Engleska pobedi, Nedić ostaje predsednik vlade, Draža postaje njegov Ministar Vojske i K-dt. oružanih snaga. Prvo se stvara Srbija sa svim krajevima gde ima Srba, potom, eventualno Jugoslavija. U zemlju se pušta samo Kralj. Molim obaveštenje po ovome. V.[alter]

Od Valtera: Radaković tvrdi još da Kalabić uređuje za nas tajnu fabriku municije u koju svrhu ima od londonske vlade otvoren kredit od 100.000 dinara. Da li je tačno. V.

6.-VII.-1942. god.

Od Hermana: Obavestite Vasića34 da je Nenad35 u vezi sa njegovom ćerkom. Dete prebolelo upalu pluća. Supruga i Tatjana još u logoru. Čini se sve da budu puštene. Nemac Dr Matl poznaje Dragišu od pre i preko Nenada izjavio želju da bi hteo on sam da se privatno sastane sa Vasićem gde on želi. Prethodno da se sastane sa Nenadom.

7. VII.—1942. god.

Od Ljutice: Italijani došli do Nove Varoši. Četnička komanda mora se povući do 13. jula a četnici do 23. Italijani ne trpe četnike, stvaraju svoju miliciju. Narod napušta varoš. Pavle Đurišić da učini da varoš ostane naša. Nemci došli u Kokin Brod. Glišić će biti u selu Amziću.

8.—-VII —1942. god.

Od Jozefa: U Beogradu postojao je poslednji izvršni štab postavljen od Vas. Formiran je od 4 lica shodno Vašem usmenom nalogu. Ovaj štab bio je još od početka skučen u svojoj inicijativi pa zbog toga i u svojoj delatnosti. Ovo naročito zbog toga što granice i sadržina njegovih zadataka nisu bile precizirane a i zato što je nailazio na pojedince i tela sa specijalnim ovlašćenjima o kojima nije bio obavešten. Kanali i metodi rada drugih ukrštali su se sa nastojanjima štaba. Postojala je opasnost da se napravi haos. Nezgode su dolazile i zbog toga što su vojna lica zadirala u građanski domen. Oficiri iz štaba dolazili su u vezu sa političkim ličnostima po ne-vojničkim problemima a civilna lica svuda su nailazila na druge pojedince i tela. Kad je otpočeto formiranje odreda u Sopotu nedostaci su izbili na videlo. Ukazala se potreba da se sve ovo uskladi i vodstvo ovdašnjeg grada poveri jednom komandantu od autoriteta. U nedostatku starijeg višeg oficira, izvršni štab četvorice uviđajući prednost te organizacije štaba, izrično me pozvao nisam.36 Oni aktivno sarađuju. Većina vođstava u štabu sa komandantskim zvanjem. Ovom prilikom pozvao je u štab još jedno lice i štab tako je organizovan, otpočeo je da dela. Poslovi su podeljeni na dve grane. Na čelu vojnog dela štaba ostao je kapetan Saša. Ustanovljeno je 6 odeljenja: Operativno, ađutantsko, obaveštajno, propagandno, materijalno i organizacisko. Posao je nastavljen ali su isti problemi i dalje pritiskivali štab. Nailazilo se na lica sa specijalnim ovlašćenjima i sa velikim obimom i vrstom poslova a štab je i dalje ostao nemoćan da nesmetano preduzme totalnu akciju da se razmane po širini i po dubini. Zbog toga, tražili smo u više mahova lični kontakt koji na žalost nije mogao biti ostvaren. Vaša i naša situacija pogoršavala se i bilo je sve manje izgleda da ćemo usmeno raspraviti goruće probleme. Nastali su progoni i bekstva i to se završilo mojim hapšenjem. Po mom izlasku iz Gestapoa, zatičem još nepovoljniju situaciju. Gestapo preko specijalne policije izdao je poternice za oficirima iz štaba i oni su bili prinuđeni da napuste mesto. Ovde je danas samo civilni deo štaba. Vojni poslovi zbog toga trpe a svi ostali zahtevaju brzi rad. Stojim na gledištu da su ovdašnji poslovi i zadaci izuzetno važni. Ovo je centar zemlje u kome se nalaze predstavnici: politike, privrede i kulture i baš zbog toga što ima još tela i lica koji su tražili i dobij ali ovlašćenja, preti opasnost nesuglasica, sudara pa čak i jačih potresa.37 Krajnje je vreme da se izvrši centralizacija i koordinacija građanskih poslova iz svih ovih razloga i naročito zbog nemogućnosti ličnog dodira što povećava potrebu potpuno preciznih ovlašćenja, obraćam Vam se sa sledećim predlogom i molim hitan odgovor. Pošaljite mi izričito ovlašćenje za preformiranje štaba. Obzirom na moj mali čin u vojsci, postavite me za svog delegata ili punomoćnika sa pravima šefa. Štab bih podelio na vojni i civilni deo i ti poslovi bili bi formalno odvojeni. Jedinstvo rada osiguravao bih ja kao šef. Zbog progona oficira i opasnosti da oni ovde dalje ostanu, predlažem da se u vojni deo štaba sada uvede kapetan Milenko Maksimović čije bi sedište ostalo ovde. Sastav civilnog dela štaba ostao bi kao i dosada. Lica iz vojnog dela štaba ostaju i dalje u sastavu štaba ali sa sedištem izvan mesta. Prema tome, vojni deo štaba radiće vojne poslove u sporazumu samnom a civilni, građanske takođe u sporazumu samnom. Poznato Vam je, da vojna lica u štabu imaju precizne zadatke pa prema tome, i jasna ovlašćenja dok civilna lica u štabu uopšte nemaju nikakvih preciznih ni puno-moćje ni zadataka. Masa poslova koje su civilna lica dosada svršavala ili su imala karakter pomaganja izvršenja vojnih zadataka ili u koliko su bili samostalni, a gde nisu, na ličnu odgovornost bi sve ono što je civilni deo štaba dosada učinio.38 Pokriva se isključivo odgovornost u samih članova štaba a nema autoritet nikakvog formalnog punomoćstva od Vas kao vrhovnog Komandanta. — 39Podvajanje vojnih i civilnih poslova koji će se jednog trenutka stopiti radi se za tim opet razdvoje nalaze precizna ovlašćenja za civilni deo štaba, naročito i možda isključivo za civilni deo štaba jer vojna organizacija počiva i dalje na principu subordinacije mlađeg starijem i na jedinstvu vodstva. A u civilnim poslovima, odnosno među civilnim licima svako uživa.. .40 nast. u dep. od 10.

9.  VII. 1942. god.

10.  VII. 1942. god.

Od Jozefa: .. .41 Inicijativa bi loša bila bez ovlaštenja, nepomišljajući da unosi haos u postojeći red stvari. Ovde se došlo dotle da će razna lica i tela sa ovlašćenjima početi međusobno da se satiru. Netreba naročito napominjati da ovako stanje stvari omogućava komunistima zloupotrebe a policiji provale. U takvoj situaciji, da bi ovaj štab u potpunosti mogao da koristi cilj [u] i da posvršava potrebne poslove na vreme i kako valja, neophodno je Vaše punomoćje štabu sa sledećim pravima:

— pravo osnivanja jednog privrednog štaba sa sedištem ovde koji će po utvrđenom planu pripremiti izvršenje slede-ćih poslova: izrada detaljnog plana za privrednu obnovu zemlje. Organizacija snabdevanja u prvim danima, nabavka i ras-podela u regulisanju cena. Prikupljanje podataka o nacionalnosti svih privrednih preduzeća na celokupnoj teritoriji zemlje. Obaveštajna služba o poslovanju preduzeća u prošlosti i sada. Sprečavanje prelaska preduzeća iz ruku neprijateljskih u ruke savezničkih podanika. Onemogućavanje prenosa akcija naredbom o prijavi ukidanjem akcije na donosioca i uvođe[njem] akcija samo na ime. Priprema mera i plana za brzo i efikasno sprovođenje nacionalizacije celokupne privrede prelaženjem preduzeća u ruke domaćin privrednika pod kontrolom, uz učešće države. Preuzimanje svih preduzeća neprijateljskih podanika u cilju obezbeđenja naknade ratne štete nacionalnoj privredi. Stavljanje celokupne privrede pod upravu i kontrolu privrednog štaba do demobilizacije. U momentu mobilizacije preuzimanje, zaplena uz plaćanje i raspodela svih postojećih stokova gotovih produkata polufabrikata i sirovina u cilju snab-devanja vojne sile i opustošenih krajeva. Priprema plana i mera za sprečavanje devizne špekulacije u momentu mobilizacije.

11. VII.—1942. god.

Od Hermana: Posle jakih potera, nalazimo se među Arnautima gde je potpuno sigurno. Oni su uz nas u velikom broju i potpuno su odani. U vezi sam sa svim ljudima. Kuriri za novac: rez. poruč. Vlada Jovanović i Dragoslav Milošević.

Od Jozefa: Nastavak. Ako svim narodnim slojevima učešćem države u svim granama privrede kroz jedno ili više »Hoe-ding« društava. Ne misli se na etatizaciju već isključivo na učešće i kontrolu države u privredi. Pravo određivanja organa izvršnih i drugih vlasti. Ono obuhvata izvršne organe od Upravnika grada do članova i osoblja kvartova; zatim, osoblje od predsednika opština do šefova i osoblja samoupravnih ustanova. Pravo određivanja osoblja u državnim ustanovama sa pravom organizacije ovog osoblja. Isto tako pravo isključivog orga-nizovanja građanstva po staleškim organizacijama. Građanstvo će se upotrebiti u dogovoru sa vojnim delom štaba i za civilne i za vojne poslove. Za sve položaje i funkcije poslaćemo Vama imena, pošto se predhodno podvrgnu reviziji. Postoje i spiskovi te vrste. Pravo isključivog opštenja sa Vama. Ovo pravo u tom smislu, da niko ne može u okviru ovlašćenja dati ovom štabu opštit.

Od Hermana: U Beogradu preko Nenada nude se dva sigurna čoveka i to: Boško Manojlović podstarešina i Života Rajčević starešina kvarta u Sarajevskoj ulici da organizuju celu policiju i da se u momentu akcije dovedu u vezu sa ostalim delovima organizacije u Beogradu i preduzimanja vlasti. Trebaju ovlašćenja koja će im predati Nenad, ako neko drugi ovo nema i ako treba, ja ću poslati.

Od 505: Istina je da su četnici na Ozrenu i Trebavi napravili sporazum sa Hrvatima na pitanju zajedničke borbe protiv komunista.42 Razlog, što su se svojim teškim položajem bojali uništenja posle slabe situacije u Istočnoj Bosni. Borci su protiv sporazuma i Botić ide tamo. Na Majevici, pregovori nisu završeni.43 U srezu Rogatičkom, preko 100 četnika sa Hrvatima održavaju red. Odvedeni su ka Sarajevu. Svi izjavljuju da je cilj da se dobije u vremenu, ali je ovo vrlo opasno i rezultat toga je slikanje. Za lek prvo i jedino pomoć u oružju.

12. VII. 1942. god.

Od Jozefa: .. ,44 opštiti sa Vama mimo svega. Sva lica koja su dobila ovlašćenja pa se ta ovlašćenja ma u kojoj tačci dodiruju sa ovim ovlašćenjima koja tražim za štab, treba Vašom naredbom da budu subordinirana štabu. Dosadašnja šifra služiće potrebama vojnog dela štaba i nosiće oznaku Jozef I. Za civilni deo štaba, molim dostavite šifru koja će imati oznaku Jozef II. Pravo da štab odredi i upotrebi svoje kurire, koji će u izuzetno važnim slučajevima nositi obilnije i poverljivije stvari. Za poslove koji nisu obuhvaćeni ovim ovlaščenjima a iskrsnu kao važni i hitni, štab će tražiti posebna i pojedinačna ovlašćenja. Finansiranje izdataka skopčanih sa radom, moguće na dva načina. Time što bi štab sam sebi nabavljao sredstva ili time što bi nam Vi sredstva slali. Javite koji način usvajate. Ovaj referat primljen je na sednici na kojoj su bili prisutni članovi vojnog i civilnog dela štaba. Kapetan Masniković i jedan predstavnik privredne organizacije. Izveštavam, da je od danas moje sedište u Sopotu.

Od Jozefa: U izgledu je rasturanje samostalnih četničkih odreda. Naredite im šta da rade. Ljotić i Masalović 45 spremili ubistvo Vučkovo.46 Pećanac usmeno naredio da naše ljude progone i ubijaju. Elisić da se sprema jer se i njemu sprema. Određen je za K-ta Drinske grupe odreda.

Od Jozefa: Ceka Đorđević47 ima ove podatke: Čiča se sa Jastrepca preko Čačka, Dragačeva i Javora prebacio na Zlatar kod Nove Varoši, od 23. do 29. juna sa 15 ljudi prebacio se preko Lima u okolinu Bijelog polja kod sela Komarana. Posle se vraća na Zlatar.

Od 506: Kanal sa Carigradom uspostavlja se za Vas i radiće samo po Vašem odobrenju. Kroz moje ruke neće proći nikad ništa što Vi nebi videli ili odobrili. Zato primam svaku odgovornost. Detalje o kanalu nemogu ovim putem da Vam dostavim. Lazi Trklju je sve poznato. Pozovite ga i on 6e Vam sve reći.

13. VII.—1942. god.

Od 506: Boško Kostić lični sekretar Ljotića otišao za Carigrad. Treba da dođe u vezu sa Kraljem kome nosi naročite predloge i poruke. Ovo javlja Bane.48 Javite da li inženjer Duka Radojković i puškar Milošević po Vašim uputstvima rade ovde i u opšte.

14. VII. — 1942. god

Od Hermana: Nemci su preko Nenada tražili podatke o Stanišiću i Pavlu Đurišiću u N. Varoši, kakve imaju veze s Talijanima, njihove namere i kome pripadaju. Rekao sam da odgovori Nemcima da su organizovani protiv komunista, nikom ne pripadaju a u vezi s Talijanima samo u pogledu suzbijanja komunizma.49 Misle da je ta veza usmerena protiv Ne-maca. Treba ih obavestiti, Nemci prate.

Od Hermana: Došao sam u vezu sa Arnautima preko granice. Oni imaju vezu za četiri dana sa vođom nacionalista Bislimom50 u šumi u Albaniji. On je u šumi od dolaska Talijana i želi da uhvati vezu sa nama i dobije instrukcije. Hitno pošaljite poruku još danas jer oni su kod mene do večeras, u protivnom, ja mogu za dan doći u vezu.

Od Hermana: Da li je Ing. Mladenović doneo radio materijal iz Beograda što je poslao Ivezić i što je doneo. O onome što Mladenović bude izveštavao o Nenadu ne pridavati značaj jer nije niti srne biti upoznat s Nenadovom ulogom. Pozdrav.

.15. VII. — 1942. god.

Od Valtera: Vanča Mihajlov je u Štipu. Bugarska vlada pustila ga je pod pritiskom Nemaca. Ima sličan zadatak kao i Pavelić. Izbeglica ima već u Leskovcu, treba ga hitno ubiti.

Od Ilieva: U Sremu, naša organizacija slaba. Komunisti tamo uzeli maha. Naredite da se tamo sa radom ubrza.

Od 505: Gospodine ministre prenosim Vam mišljenja štaba.51 Ako iole imate vere mojim recima, uveravam Vas da su Vaša obaveštenja o situaciji ovamo u najvećoj meri netačna i štetna za opštu stvar. Uputili ste me da ovamo radim sa celi-nom a ovamo nema drugih ljudi za rad, a ovi su isto toliko na liniji opšte stvari kao i svi mi. Tim putem, razbićemo snage, neće se postići željeni cilj a možda sve ovo nekome treba i želi. Greškama će trpeti cela akcija a ne pojedinci. Pozdrav Lazo.

16. VII. — 1942. god.

17.—VII.—1942. god.

Od Hermana: Bislim52 je vođa Arnauta u Albaniji i to je struja Zogua.53 Sastanak je bio s Arnautima iz Gnjilanskog sreza. Oni samo imaju mogućnost da dođu u vezu sa Bislimom i neće Arnaute na našoj teritoriji, slično organizuju protiv Bugara koje strašno mrze zbog nedela i prisajedinjuju se našoj akciji. Mi smo njih našli i nema bojazni da je podmetanje, ali ipak smo vrlo oprezni. Po sadašnjim podacima cilj je oslobođenje Albanije i dovođenje Zogua. Povlače ljude od Bislima i kroz 10 dana biće odgovor koji ću poslati.

Od Rodriga: Br. 110: Đeneral Trifunović54 stavlja se na raspoloženje. Mogao bi primiti teritorijalnu komandu Srbije. Ako se komandant složi, mogao bi ga uvesti u dužnost u organizaciju. Ako se primi predlog za Bosnu, moju sadanju dužnost mogao bi primiti kapetan Smiljanić.55

Od Rodriga: br. 109: Akciju u Bosni treba što pre objediniti, uzeti situaciju u naše ruke. Mogu nadvladati komunisti ili ustaše. Mislim, najbolje preći odavde sa jednim odredom od 1000 ljudi dobro opremljenih i tako okupiti sve odrede. Želim primiti ovaj zadatak. Samnom bi išli: Major Mirić56 i Feliks.57 Iz Bosne, preneo bih rad i na Hrvatsku gde su sada meteži.

18.—VII.—1942. godine

Od Ilieva: Lješević javlja o vrlo slabom moralu oficira i vojnika Bosanskih četničkih odreda. Većina je neraspoložena za Čiču, pije, kocka se i ništa ne radi. Naročito ne radi Stevan Botić, major Vranješević, kap. Damjanović i drugi koji su uzeli novac od Nedića. P.puk. Matić kaže da hoće da likvidira Bosanske četnike. Javite šta da se radi. Pozdrav Siniša.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 275, reg. br. 3/1. Vidi izvod iz knjige poslatih depeša iz tog perioda — dok. br. 134.

2  Vidi dok. br. 69, nap. 4.

3  Odnosi se na brigade od kojih je, oktobra 1942, formiran Valjevski četnički korpus koji je obuhvatao teritoriju tadašnjeg posavskog, tamnavskog, kolubarskog, valjevskog i podgorskog sreza. Taj korpus, kao i svi ostali četnički korpusi, nije postojao kao stalna vojna formacija, postojali su štab korpusa, štabovi brigada i štabovi bataljona, a ljudstvo je bilo evidentirano u mobilizacijskim spiskovima i mobilisano s vremena na vreme radi akcija protiv partizana. Brojno stanje i naoružanje skoro nijednog četničkog korpusa nisu odgovarali snazi korpusa i bili su tako raznoliki da je bilo korpusa sa oko 150 ljudi a i onih preko 1.500. Najjači korpusi nalazili su se na područjima gde su dejstva partizanskih snaga bila jača.

4  Reč je o administrativnoj podeli Nedićeve Srbije.

5  Živojin.

6  Tugomir Prekoršek, potporučnik, tada rukovodilac centra veze u zapadnoj Srbiji, kasnije u Sloveniji i Italiji.

7  Te referate redakcija nije pronašla.

8  Radio-centar u kosmajskom i mladenovačkom srezu. Pod tim pseudonimom pojavljuju se i major Dodić Vladimir i kapetan Vučelić Radoš, četnički organizatori u pomenutim srezovima.

9  Durović.

10  Milutin, potpukovnik, tada komandant Topličkog korpusa (ko-sanički, toplički, dobrički, jablanički i rasinski srez).

11  i 13 Laurens Kristi (Christie Lawrence), britanski komandos, zarobljen u Grčkoj juna 1941. Prilikom transporta zarobljenika iz Grčke, na teritoriji Srbije pobegao i nakon toga se nalazio kod raznih četničkih grupa.

12  Radi se o koncentričnom napadu jedinica 1. bugarskog okupacionog korpusa i Nedićevih jedinica na Jastrebački i Rasinski NOPO od 19. juna do početka jula 1942. Odredi su, veštim manevrima, uspeli da izbegnu udare nadmoćnijeg neprijatelja a svoja dejstva su zatim usmerili na žel. prugu Niš — Stalać i Stalać — Kraljevo. Nakon neuspeha u pokušaju da uništi partizanske snage, bugarski okupator je izvršio masovna ubijanja nedužnog stanovništva po selima na području Jastrepca (Hronologija oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije, VII, Beograd 1964 — dalje: Hronologija — str. 295).

14  Slavoljub.

15 Odnosi se na Bosansku krajinu.

16  Tako u originalu, treba »u Šekovićima« (Birač), gde se tada nalazila Grupa istočnobosanskih udarnih bataljona od kojih je 2. avgusta 1942. formirana 6. istočnobosanska NOU brigada.

17  Tako u originalu, verovatno treba »iz Krajine«.

18  Radi se o ubistvu dr Mladena Stojamovića, a ne dr Stefanovića 19 Vidi dok. br. 122.

20 Lazar Trklja.

21  Kapetan Stevo Damjanović je, početkom marta 1942, od strane Draže Mihailovića bio određen da objedini dejstva i rukovodi svim četničkim jedinicama na području istočne Bosne. Došavši na to područje, naišao je na jedinstven otpor svih četničkih komandanata i vođa, koji su priznavali Dražu Mihailovića kao vrhovnog komandanta, ali nisu dozvoljavali da na njihove položaje dođu oficiri. Naročito su bili protiv Damjanovića, koga su u dopisu od 20. juna 1942. ocenili kao nesposobnog za četničko-vojničke akcije, kao slabog organizatora, spletkaroša, zabušanta i sl. Dopis je potpisalo 14 četničkih komandanata (Arhiv VII, Ča, k. 210, reg. br. 12/2). Damjanović je na te optužbe odgovorio 20. jula, uputivši Draži Mihailoviću veoma opširan izveštaj (Arhiv VII, Ca, k. 210, reg. br. 15/2). Otpor lokalnih četničkih vođa u istočnoj (takođe i zapadnoj) Bosni potpunom potčinjavanju oficirima Draže Mihailovića trajao je sve do polovine 1943, kada su na komandne položaje najzad došli oficiri.

22  Dr Ilija.

23  Miodrag.

24  Dragoslav.

25 Neško.

26  Kapetan, sarađnik Abvera (Abwehr).

27  Josef (Jozeph Mati), profesor slavistike u Gracu, tada oficir-Abvera. Organizator je sastanka Draže Mihailovića sa nemačkim predstavnicima u s. Divcu (Valjevo). O tom sastanku vidi Prilog I, dok. br. 1 do 7

28  Vidi dok. br. 134, tel. br. 69.

29  Tačke u originalu.

30  Vidi dok. br. 134, tel br. 74.

31  Odnosi se na Dražu Mihailovića.

32  Vidi dok br. 134, tel. br. 83 i 84. 33 Milan.

34  Dragiša.

35  Mitrović.

36  Tako u originalu.

37 O odnosima u Beogradskom četničkom štabu Aleksandar Saša Mihajlović je 28. avgusta 1943. podneo Draži Mihailoviću detaljan iz-veštaj (Arhiv VII,Ča, k. 127, reg. br. 1/12).

38 i 39 Te dve rečenice tako napisane u originalu.

40 i 41 Tačke u originalu.

42 i 43 Vidi dok. br. 74, 82, 89 i 91.

44  Tačke u originalu.

45  Miloš.

46  Vučko Ignjatović.

47  Cvetan Ceka Đorđević.

48  Taj pseudonim su imali: poručnik Branivoje Urošević (komandant Levačke brigade) i četnik Branko Radovanović (u štabu Smederevskog korpusa).

49  Vidi dok. br. 134, tel. br. 152.

50 i 52 Verovatno je reč o Mislimu Pezi (Myslim Peza).

51 Odnosi se na Gorski štab bosanskih četničkih odreda.

53  Ahmet Zogu, albanski kralj do okupacije od strane Italije.

54  Miroslav, brigadni general.

55  Dušan Duja.

56  Dušan.

57  Zvonimir Zvonko Vučković, poručnik.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument