ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 110

RELACIJA TAKOVSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 17. JUNA 1942. O DEJSTVIMA ODREDA PROTIV PARTIZANSKIH SNAGA U REJONU G. MILANOVCA OD 4. DO 10. NOVEMBRA 1941. GODINE1

PREGLED

Borbi koje je odred poručnika Vučkovića2 vodio sa komunistima3 u G. Milanovcu i okolina u vremenu od 4 do 10 novembra 1941. godine.

4 novembra 1941 godine u 16 čas. kada sam se nalazio na sastanku povodom pitanja odbrane Milanovca sa komunističkim komandantom bataljona Rakićem4 pozvat sam na telefon iz Brajića od Načelnika Gorskog štaba potpukovnika Pavlovića5 koji mi je tada kratko naredio da odmah napadnem komuniste i da ih razoružam. Kapetan Reljić6 komandant mesta i komandant odreda koji je tada stigao u Milanovac kapetan Stojanović7 (iz S. Ljuljaka) rešili su da ja odem u Brajiće i lično obavestim potpukovnika Pavlovića da je njegovo naređenje sada nemoguće izvršiti jer nije kod vojnika stvoreno potrebno raspoloženje jer smo baš tih dana u Milanovcu uspeli da uspostavimo relativno dobre odnose. Potpukovnik Pavlović odbio je ove moje razloge i naredio da mi u Milanovcu postupimo odmah po izdatom naređenju. Po povratku u Milanovac našao sam kapetana Reljića, Stojanovića sa odredom i ostale oficire (desetina) izvučene iz Milanovca u S. Brusnicu (Ponjevića kuće) objasnili su mi da su tako uradili da bi se gore pripremili za napad. Kako niko od njih nije hteo da se vrati u Milanovac ja sam odmah sa pratiocima produžio za varoš i našao tamo 40 naših vojnika razoružanih (pozadnji delovi štaba i odreda koji se izvukao). Komunisti su pored toga pohvatali i osudili na smrt veći broj građana naših pristalica. U kasarni spreman za borbu moj odred čekao je pod komandom narednika Krste Kljajića. Na ulazu u Milanovac komunisti su pokušali da mene i pratioce razoružaju što sam ja energično odbio tražeći da me odmah odvedu njihovom komandantu. Sa Rakićem sam posle kratkog sporazumevanj a uspeo u sledećem: oružje je odmah vraćeno razoružanim vojnicima, svi pohapšeni građani pušteni su, odred kapetana Stojanovića i ostali oficiri mogli su se vratiti u Milanovac gde sam ih ja posle pola sata i doveo. Kapetan Reljić je u međuvremenu otišao u Brajiće. Sve ovo koštalo me je časne reči da neću komuniste napasti, koju je od mene tražio Rakić kao garanciju.

Odmah sutradan sa Stojanovićem doneo sam odluku da napadnem komuniste no s tim da se ja privremeno sklonim kako bih održao časnu reč u koju su komunisti čvrsto verovali.

Komunisti: Takovski odred nalazio se je u Zdravstvenom domu i Šumadijski odred u bolnici. Stojanovićev odred sa delom Smiljanićevog odreda8 koji je tada stigao iz Gruže bio je u Krsmanovićevoj kafani i okolnim kućama a moj odred u kasarni. Podelili smo uloge tako da moj odred napadne bolnicu a Stojanovićev Zdravstveni dom. Izdao sam potrebne instrukcije i predao odred naredniku Kljajiću naročito mu naglaša-vazjući da izbegne žrtve, u kom smo cilju već ranije veći broj komunista (zemljoradnika) preveli u naše redove.

Noću 6—7 novembra Kljajić je sa odredom iznenadno opkolio bolnicu napao komuniste i punih šest časova primoravao ih na predaju držeći prizemlje dok su komunisti bili na prvom spratu. Stvarna borba bila je ipak kratka. Komunisti su se predali skoro svi (125 ljudi). Prilikom ove borbe poginuo je iz mog odreda redov Milijan Molerović. Zarobljeni komunisti sprovedeni su u Brajiće.9 U isto vreme Stojanović je sa odredom napao Zdravstveni dom isterao komuniste iz varoši u pravcu s. Vrbanja i zarobio deset.

Pošto su naši odredi čvrsto ovladali Milanovcem ista je predata odredu majora Savovića. Smiljanićev, Stojanovićev i moj odred dobili su zadatak da krenu za Takovo i dalje za Breznu gde će obrazovati glavnu rezervu. 7 novembra 1941. god. u 12 čas. narednik Kljajić predao mi je odred u s. Takovu.

17 juni 1942 god.

POLOŽAJ

KOMANDANT PORUČNIK

Zvonimir A. Vučković

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 21, reg. br. 4/5 (S-V-103).

2  Tada komandant Takovskog četničkog odreda.

3  Delovi Čačanskog i 1. šumadijskog NOPO.

4  Branko, komandant Takovskog bataljona Čačanskog NOPO.

5  Dragoslav.

6  Milenko.

7 Radovan.

8 Gružanski četnički odred pod komandom kapetana Dušana Sm -ljanića Duje.

9 Vidi dok. br. 105, nap. 13.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument