ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 106

IZVEŠTAJ MAJORA PETRA BAĆOVIĆA OD 13. JUNA 1942-KOMANDANTU ITALIJANSKE ALPINSKE DIVIZIJE »PUSTERIJA« U VEZI SA NAREĐENJEM DA ČETNICI NAPUSTE FOČU I GRAD PREDAJU USTAŠAMA1

ŠTAB SANDŽAČKIH ČETNIČKIH ODREDA

Str. pov. Br. 137

13 juna 1942 godine

POLOŽAJ

U vezi Vašeg naređenja Br. 3630/op2 a poslatog nam preko Komande Mesta Čajniče, koje sam primio 12 juna 1942 godine u 23 časa, izveštavam Vas;

1)  Linija koja je bila određena majoru g. Glišiću t.j. s. Vi-koč—Ušće Tare i Pive kod Huma, morala je biti pređena iz čisto taktičkih razloga, jer su se borbe sa Komunistima vodile neprekidno.3 Čim bi naše trupe stale, komunisti su to odmah iskorišćavali, vršili pregrupisavanje svojih snaga sa stalnom težnjom za izvršenje protivnapada, kako bi se zadržali na teritoriji Sandžaka po ceni najvećih žrtava, koji je za komuniste od najvećeg značaja kako vojničkog, tako moralnog i privrednog.

2)  Da bi se komunistima oduzela svaka mogućnost povratka u Sandžak, bilo je potrebno Nacionalnim četničkim snagama dopreti do jedne prirodne prepreke na kojoj se može postaviti straža i onemogućiti više povratak komunista u Sandžak. Tu liniju pretstavljala je samo reka Drina i Piva. I samo zbog toga, da bi se jednom za svagda likvidiralo sa komunistima u Sandžaku i Crnoj Gori produžen je pokret trupa do r. Drine stim, da se po begstvu komunističkih bandi na levu obalu r. Drine, četničke trupe vrate na liniju Vikoč—Hum, na samoj Drini ostave samo manje posade kao straže na pojedinim pre-lazima.

3)  U tom gonjenju komunista preko r. Drine stiglo se je jednom kolonom i do Foče, kada se je saznalo da su Italijanske trupe napustile Foču, a da koncentrisani komunisti na levoj obali Drine oko sela Trbušče, nameravaju da zauzmu od Italijanski trupa već napuštenu Varoš. Zauzimanje Foče od komunista moralo se je bezuslovno sprečiti jer bi sve do sada žrtve Nacionalista u borbi protiv komunista bile uzaludne (a palo je nekoliko stotina života naših najboljih ljudi) u toj borbi. Ako bi se dozvolio ulazak komunista u Foču značilo bi dozvoliti im vezu njihovih ljudi u Hercegovini, Bosni i Sandžaku i neometan rad komunista u ovoj oblasti, baziranjem na Foču.

Iz ovih razloga naređen je ulazak u varoš manje posade koja se je sastojala samo iz patrola i koje su imale za zadatak, da se uvere dali je Foča zaista napuštena od Italijanskih trupa, i dali u njoj ima komunista. Patrole su podnele izveštaj da se u varoši nalazi manja posada Ustaša pod komandom nadporučnika Štimca i da u varoši vlada nered što je i sam nadporučnik Štimac priznao kada je izjavio da nije u stanju, sa malom posadom koju ima da uspostavi red, a da veće snage Ustaša u varoš neće ulaziti.

Da bi se sprečilo ulazak komunista u Foču, kao i nered u samoj varoši, odnosno da se red uspostavi, jer je pljačka i progon već otpočeo, pristupljeno je sa pretstavnicima Ustaša pregovorima i sa istima postignut sporazum,4 da se pod komandom nadporučnika Štimeca stavi 100 četnika, radi održavanja reda i sprečavanja eventualnog upada komunista koji su sa one strane imali osam bataljona jer je uhvaćeno pismo koje je jedan Komunistički komandant uputio narodu pozivajući ga da se bori protiv okupatora. Ovo pismo u originalu je dostavljeno i toj Diviziji, preko Komandanta Italijanskih trupa u Čajniču.

Četničke trupe zadržane su na liniji na koju su stigle jer je sporazumom sa pretstavnicima Hrvatskih vlasti utvrđeno da se ovako stanje u Foči i okolini održi sve dok po ovome ne donese odluku Guverner na Cetinju pod čijom se zaštitom i nalaze sve četničke snage Pavla Đurišića, Komandanta Svih četnika u Crnoj Gori i Sandžaku. Četnici su naročito insistirali da odluku po pitanju Foče donese sam Italijanski Guverner, jer je pretstavnik Hrvatske vojske Pukovnik g. Jakovljević pred delegatima sa potcenjivanjem i omalovažavanjem govorio o  kompetenciji Gospodina Guvernera i Italijanskih trupa za rešavanje ovog pitanja.

4)  Četnici su potpisani sporazum striktno ispunjavali i nije se desio nikakav Incident niti se sa trupama ulazilo u Foču. Naređenje Vaše o povlačenju primio sam i odmah sam izdao naređenje da se trupe povuku, čim sam dao znak za povlačenje trupa Hrvati su odmah izvršili napad, jer su verovatno saznali za Vaše naređenje o našem povlačenju. Napad je bio popraćen vrlo jakom vatrom automatskih oruđa, bacača i artilerije, što je bio dokaz da je taj napad od ranije pripreman. Ipak sam pokušao i pored toga što sam napadnut da pismenim putem sprečim sukob, te sam zato poslao po kuriru Ustaši molbu5 i  to pismenu Komandantu mesta i molio ga da obustavi vatru pošto se ja povlačim po naređenju Italijanske komande. Na žalost ovo je bilo bezuspeha jer su Hrvati produžili još žešći napad, tako da su mi naneli gubitke: 80 ljudi što mrtvih što ranjenih.

Jasno je svakom vojniku da sam dalje povlačenje svojih trupa u cilju izvršenja Vašeg naređenja mogao izvršiti pod borbom.

5)  Čim su trupe bile izvučene iz borbe, povukao sam ih na određenu Uniju s. Vikoč — s. Hum, dok su sve trupe iz Nove Varoši upućene sa položaja još 11 o.m. u 18 časova pravcem s. Čelebić—Kosanica — Nova Varoš, što znači da su ove skinute sa položaja na 30 časova pre početka napada Ustaša na naše trupe kod Foče. I sam Komandant ovih trupa major Glišić sa svojim Štabom povukao se u pravcu Nove Varoši još 11 o.m.6

Sve trupe koje se 13 o.m. u 15 časova nalaze na određenoj liniji, jesu trupe iz Sastava Sandžačkih odreda kapetana Pavla Đurišića, a stavljene su pod moju Komandu.

Hrvatski vojnici koji su se nalazili kod nas pušteni su svi i upućeni za Foču.

Gospodine Đenerale,7 Nacionalne četničke snage koje rade po Vašim naređenjima i koje su u toj borbi za uništenje Komunista na teritoriji Vaše divizije dale do sada nebrojene [žrtve] nisu zaslužile da ovako mučki budu napadnute od Hrvata i da se izvuku kao disciplinovane, na određenu liniju, a da prethodno dostojno ne kazne neizazvanog napadača. Verujte, da smo ovo teška srca učinili poštujući samo Vaš autoritet.

6) Pošto su Sandžački četnički odredi sa majorom Glišićem napustili ovu teritoriju i njegov se Štab povukao, verovatno je da je i dosadanji njegov Oficir za vezu dobio naređenje da se povuče, to ostajemo bez veze sa Vama. Pošto je prisustvo jačih trupa na određenoj liniji neophodno potrebno, jer bi svako njihovo dalje povlačenje neminovno izazvalo ponovno ulazak komunista na teritoriji ove divizije, a bez veze sa Vama ne smemo biti, to Vam upućujemo potporučnika To-maševića Ljubomira s molbom da ga primite kao našeg oficira za vezu pri Vašem Štabu, a koji raspolaže sa znanjem Italijanskog jezika.

Opstanak ovih trupa na terenu, koje su isključivo sa teritorije Crne Gore i Sandžaka, moguć je samo pod uslovom da redovno budu snabdevane potrebama iz te divizije. Zato Vas molim u interesu potpune zaštite ovog kraja od komunista i u interesu reda i mira, da nam i dalje budete naklonjeni i da snabđevanje svih trupa primite na sebe.

Brojno stanje mojih trupa na ovoj teritoriji trenutno iznosi 1800 ljudi.

Molim da se snabdevanje odmah produži jer smo u protivnom prinuđeni raspustiti trupe, napustiti teren, što će odmah iskoristiti komunisti koji su sa one strane Drine, samo u okolini s. Trbušče koncentrisali već svojih deset bataljona spremnih da upadnu na ovu teritoriju, čim se mi povučemo.

Komandant major,

Petar Baćović

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII Ča, k. 231, reg. br. 34/6 (BH-X-54).

2 To naređenje redakcija nije pronašla.

3 Vidi dok. br. 93, nap. 6.

4 Sporazum su (9. juna 1942) sklopili: major Petar Baćović (sa četničke strane) i domobranski pukovnik Stjepan Jakovljević i nadporučnik Milan Štimec (bio je prisutan i ustaški nadporučnik Franjo Tarčuk). Sporazum glasi:

»1.) Prevoz trupa obustavlja se.—

2.) Ustaške i oružničke snage koje su tu ostaju do daljeg u Foči.—

3.) Demarkaciona linija određena sporazumom vredi do daljeg. Liniju će odrediti Štimec i Milojević na 10.—

4.) Izvršnu vlast u Foči vršiće nadporučnik Štimec (u dokumentu piše Štimac, a treba Štimec — prim. red) kojemu se pridodaje pod komandu 1 mlađi četnik i 100 četnika radi održavanja reda i sigurnosti.—

5.) Pukovnik Jakovljević se umoljava da izvesti nadležne da nacionalisti četnici nisu došli u Foču kao neprijatelji NHD, već po odobrenju Italijana sa kojima zajedno sarađuju u borbi protiv partizana.—

6.) Ovakvo stanje ima da ostane sve dotle dok se ne donese precizno rešenje o granici N.D.H. i Crne Gore kojemu rešenju saveznika će se obje strane pokoriti.—

7.) Ustaške jedinice nemaju nikakve egzekutive, već da funkcionišu -samo kao vojne jedinice« (Arhiv VII, mf. Lok. muz. 2/409).

5  Taj dokumenat nije pronađen.

6 Vidi dok. br. 107.

7  Odnosi se na generala Đovania Espozita (Giovani Espozito), komandanta italijanske alpinske divizije »Pusterija«.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument