ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 104

NAREĐENJE ŠTABA DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE OD 10. JUNA 1942. POTČINJENM JEDINICAMA ZA NAPAD NA PARTIZANE NA PRAVCU GRAHOVO — LIVNO I GRAHOVO — GLAMOČ1

GORSKI ŠTAB DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE

Strogo Pov. O. Br. si. 10 VI 1942

DINARA

KOMANDANTU PUKA »KRALJA ALEKSANDRA« »GAVRILA PRINCIPA«2

B. Grahovo

Naše operacije širokih razmera na pravcu Grahovo — Livno, Grahovo — Glamoč počinju 12 juna 1942 godine u 10 sati posle podne.3 Za ovu akciju pripremio sam 800 naših ljudi naoružanih i 200 nenaoružanih sa 20 komada automatskog oružja. Biće nam stavljeno na raspoloženje suva hrana za 4 dana za sve ljudstvo 40.000 metaka i 800 komada bomba. Osim toga sa nama zajedno u akciji učestvovaće 500 Talijanskih vojnika sa topovima, bacačima mina, teškim mitraljezima i aviacijom. Plan je razrađen u detalje i dodeljena je svakom svoja uloga. U ovaj plan uključeno je i ljudstvo vašeg puka. Radi toga vam se naređuje da ovaj akt zadržite kao najveću tajnu za sebe i svoje pomoćnike oficire. Sve vaše ljudstvo ima da bude spremljeno i mobilisano za ovu akciju do 12 juna 1942 godine u 6 sati posle podne pod Obijaj em đe će biti razdeljena hrana i municija. Iste večeri počeće operacije. Potrebno je da u ovim operacijama učestvuje lično i Komandant sa ostalim pomoćnim osobljem.

Na znanje i izvršenje.4

Napred za narod, Kralja i otadžbinu.

Po Zapovesti Komandanta Divizije

Pomoćnik,

M. Đujić

M.P.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k 159, reg. br. 8/2 (H-X-12).

2  Nazivi tih jedinica su dopisani mastilom.

3 Na tom području su tada dejstvovali delovi 3 i 5. krajiškog NOPO i NOP bataljoni »Vojin Zirojević« i »Starac Vujadin«. Opširnije o tome, vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 5, dok. br. 95; tom V, knj. 5, dok. br. 63.

4 Navedene četničke jedinice su se na toj teritoriji zadržale do 20. juna 1942, kada su se prebacile u rejon Knina. Pre toga one su (14. juna) u s. Vidimlje (Glamoč) iznenada napale jednu četu bataljona »Vojin Zirojević«, koja se, uz osetne gubitke, uspela povući. (Arhiv VII, Ča, k. 151, reg. br. 16/4). Po prebacivanju u rejon Knina usledio je četnički napad na jedinice NOPO za sjevernu Dalmaciju (Zbornik NOR-a, tem V, knj. 5, dok. br. 74 i 76; Arhiv VII, Ča, k. 159, reg. br. 2/1).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument