ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 103

ZAPISNIK O SPORAZUMU IZMEĐU PREDSTAVNIKA ČETNIČKOG ODREDA »BORJE« I NDH OD 9. JUNA 1942. O PRIZNAVANJU SUVERENITETA NDH I O SARADNJI U BORBI PROTIV NOP-a1

ZAPISNIK

sastavljen u velikoj župi Sana i Luka, između predstavnika državnih vlasti Nezavisne Države Hrvatske: velikog župana Dr. Petra Gvozdića, vojnog zapovjednika pješačkog pukovnika Brozovića Ivana i stožernika Beljana Mirka s jedne strane i zapovjednika četničkih postrojbi Radoslava Radića, s druge strane.2

Na sastanku je zaključeno sledeće:

Toč. 1.

Pripadnici četničkih postrojbi (vojno četničkog odreda »Borja«) sa prostorije: rieka Vrbas od Štrbca do Gumjere—Jaružani—Crni Vrh—Štrbe—Opsječko—Marjanovo Gnijezdo3— Dabovci—Latkovi4—Imljani—sjeverna strana Vlašića do rieke Bosne, — Komušina—Vlajići—Čećava—Gojakovac—Bukovica —Rudanka—Pojezna—Ljubić—Vijačani—Gradina—Motajica (do ceste Prnjavor—Derventa), priznaju vrhovničtvo Nezavisne Države Hrvatske i kao pripadnici Nezavisne Države Hrvatske izjavljuju privrženost i odanost državi Hrvatskoj.

Toč. 2.

Radi toga, obavezuju se predstavnici četničkih postrojbi sa svojim postrojbama, sa današnjim danom prekinuti sva neprijateljstva prema vojnim i građanskim vlastima Nezavisne Države Hrvatske.

Toč. 3.

U tu svrhu na gore opisanom području Hrvatskog državnog vrhovničtva, hrvatske državne vlasti uspostavljaju i faktično svoju redovitu vlast i upravu.

Toč. 4.

Predstavnici četničkih postrojbi stavljaju sliedeće primjedbe:

a)  Da se očituje privrženost i odanost, koja je spomenuta u toč. 1 zapisnika, žitelji sa označenog područja žele imati upravu svojih obćina.

Radi toga, pri imenovanju obćinskih uprava žele da budu saslušavani i predstavnici gornjih žitelja, a njihovi priedlozi uvaženi pod pretpostavkom, da predloženi ljudi budu ispravni državljani Nezavisne Države Hrvatske.

Odgovornost u prednjem pravcu nosit će lično gornji predstavnik.

b)  Da u vezi sa hrvatskom oružanom snagom sudjeluju dobrovoljno na suzbijanju i uništavanju komunističko-boljševičkih bandi, te da u tu svrhu zadrže oružje.

c)  Da se vraćenom pučanstvu, koje pokaže privrženost prema državi i državnim vlastima, pruži državna potpora, kao i naknadi šteta učinjena u toku operacije, a napose da se onim udovicama i siročadi, čiji hranioc pogine prilikom akcija oko suzbijanja komunističko-boljševičkih bandi dodijeli odmah potpora sa strane države, a sve u smislu postojećih zakonskih propisa, koji vriede za sve državljane.

d)  Da obitelj čiji su hranioci u zarobljeništvu, a koji ne pripadaju komunističkoj partiji, dobivaju potporu u smislu postojećih odredaba i to na ženu po 16 kn.5 a za dijete po 10 kn. dnevno.

e)  Da se i dosadanjim pripadnicima četničkih postrojbi prizna pravo na odlikovanje i nagradu, u koliko se osobito istaknu u borbama protiv komunista.

f)  Da se omogući pravoslavnom življu prednjeg područja, u koliko bude ispravnog vladanja, zaposlenje i zarada na državnim i drugim javnim radovima.

g)  Da se stanovnicima pravoslavne vjere zajamči potpuno slobodno ispovjedanje njihove vjere u smislu postojećih zakona.6

h) da se dozvoli ulazak u grad žiteljima pravoslavne vjere radi podmirenja svojih životnih potreba.

Toč. 5.

Gore imenovani predstavnici hrvatske državne vlasti prihvaćaju gornje primjedbe navedenog predstavnika četničkih postrojba, s tim, da će hrvatska oružana snaga kao i građanske vlasti pružiti pravoslavnom življu punu zaštitu osobne slobode, sigurnosti i njihove imovine.

Četničke postrojbe sudjelovat će dobrovoljno u suzbijanju i uništavanju komunističko boljševičkih banda zajedno sa ostalom oružanom snagom, pri čemu će zapovjednici četničkih postrojbi zapovjedati svojim postrojbama.

Četničke postrojbe mogu izvoditi samostalno neophodno potrebne akcije mjestnog značaja, no o svemu će na vrieme izvjestiti zapovjednika oružanih snaga.

Dolazak u grad dozvoljava se samo potpuno lojalnim građanima sa dozvolama, koje će izdavati redovite upravne vlasti prema postojećim propisima, a na temelju svjedožbe o ispravnosti pojedinih lica izdatih od strane dotične obćinske uprave.

Toč. 6.

Četničke postrojbe sa svojim predstavnicima obavezuju se u svakom pravcu pomagati državne vlasti Nezavisne Države Hrvatske u sređivanju obćih prilika na ovome dielu državnog područja, te im u tu svrhu pružiti svaku pomoć, dok se vojne vlasti obavezuju pružati oružje i streljivo kao i ostalim vojnim jedinicama.

Toč. 7.

Prednje odredbe stupaju na snagu odmah po potpisivanju.

U Banjoj Luci, dne 9. lipnja 1942. godine.

ZAPOVJEDNIK ČET. POSTROJBI »BORJE«

Radoslav Radić, v.r.

VELIKI ŽUPAN ŽUPE SANA I LUKA:

Dr. Gvozdić v.r.

ZAPOVJEDNIK BANJALUČKOG ZDRUGA:

Brozović Ivan v.r.

USTAŠKI STOŽERNIK:

M. Beljan v.r.

Da je priepis suglasan sa izvornikom potvrđuje:

Tajnik Velikog Župana:

Maglajlija

M.P.7

1  Prepis originala (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 233, reg. br. 5/8 (BH-X-512).

2  I sve ostale četničke jedinice su zaključile slične sporazume (vidi dok. br. 74).

3 i 4 Ta mesta nisu nađena na karti 1:100.000; postoji mesto Vlat-kovići.

5 Kuna (novčana jedinica NDH).

6 O stavu NDH prema pojedinim veroispovestima, vidi Fikreta Burić — Ivan Jelić, Prilozi za proučavanje historije NDH u razdoblju 1942—1943. godine. Putovi revolucije 1—2, Institut za historiju radničkog pokreta, Zagreb 1963.

7 Okrugli pečat: »Nezavisna Država Hrvatska. — Velika župa Sana i Luka. — Banja Luka«.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument