ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIII - DOKUMENTI KRALJEVINE ITALIJE - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 15

IZVEŠTAJI PUKOVNIKA GRINJOLA OD 21. I 22. JANUARA 1943. VIŠOJ KOMANDI ORUŽANIH SNAGA „SLOVENIJA— DALMACIJA" O PUTU U DUBROVNIK I SPLIT U VEZI AN-GAZOVANJA ČETNIČKIH ORUŽANIH FORMACIJA IZ CRNE GORE I HERCEGOVINE U OPERACIJAMA PROTIV NOV I POJ1

21. januar 1943.

KOMANDI SUPERSLODE

Obaveštajno odeljenje V.P. 10

Predmet: Cetničko-crnogorske operacije R2

Stigavši u Split 16-og o.m., stupio sam u kontakt sa Štabom XVIII arm. korp. i sa kapetanom Bergincom [Berghinz], a zatim, posle telefonskog saopštenja pukovnika Zanusija [Za-nussi],3 otišao sam 18-og tek. u Dubrovnik, radi prikupljanja podataka u vezi sa potrebama u oružju, municiji i materijalu za crnogorske formacije, kao i da bi preneo neka saopštenja Štabu VI arm. korp., za račun pukovnika Barbero, u pogledu operacija koje treba izvesti. Avion nije mogao da se spusti u Dubrovniku, pa sam se iskrcao u Kotoru, odakle sam redovnim putem stigao u Dubrovnik 19-og t.m.

Pošto sam se uverio da je Intendantura Superslode izdala naređenja da se neposredno u Kotor uputi materijal potreban Crnogorcima, 21-og t.m. sam pošao za Split.

Komanda VI arm. korpusa vrlo ozbiljno razmatra četničko--crnogorski operativni ciklus, pa je preduzela racionalne i korisne mere da bi obezbedila uspeh operacije. Ovo se ne može reći i za Štab XVIII korpusa, koji gleda na operaciju sa velikim skepticizmom, bilo što je angažovan u drugim operacijama, pa smatra da nema potrebna sredstva da eventualno podrži akciju grupe Baćović4, bilo što nema poverenja u mogućnost ove grupe, ukoliko bude angažovana u akciji širih razmera. Štab XVIII korpusa namerava da pošalje grupu Baćović bez naših oficira za vezu i bez sigurnih sredstava za vezu. Jedina korisna mera koja je do danas preduzeta jeste poveravanje komande nad formacijama M.V.A.C. generalu Đanuci [Gianuzzi]5, za koga mi kažu da je vrlo energičan i sposoban.

Komanda VI korpusa preduzela bi sledeće mere ukoliko ih Komanda XVIII korpusa bude odobrila:8

a) Formacije koje učestvuju u operaciji:

Komandant: puk. Bajo Stanišić (prikazali su mi ga kao vrlo pogodnu ličnost).

1. Borbena grupa od 4 bataljona = 2550 oružanih ljudi.

2. Borbena grupa od 3 bataljona = 1650 oružanih ljudi.

1 bataljon bosanske M.V.A.C. (potreban je, jer su njegovi pripadnici odlični poznavaoci terena).

b) Pri crnogorskoj komandi nalaziće se:

Ppuk. Konsole [Console] — komandant M.V.A.C. VI korpusa.

2 oficira — tumača

1 oficir — radio-telegrafista

1 oficir — lekar

Pri formacijama:

1 oficir za vezu pri svakoj grupi bataljona

1 oficir za vezu pri svakom bataljonu.

c) Artiljerija za podršku:

Dve tovarne baterije neposredno podređene ppuk. Konsole.

d) Veze:

Mreža radio-telegrafskih veza u prvoj fazi će se oslanjati na Jablanicu i Prozor, a u drugoj fazi na Mostar.

e) Linija operacija:

U prvoj fazi: Jablanica—Prozor.

U drugoj fazi: Mostar—Posušje—Tomislavgrad6 (kada formacije budu dostigle ovo poslednje mesto).

f) Snabdevanje:

VI korpus ne može da vodi sobom komoru i o tome je izve-stio Guvernatorat Crne Gore; međutim, obezbediće snabdevanje putem auto-kolona, duž operativnih pravaca

Početak premeštanja železnicom:

Na dan 25. t.m.: koncentracija svih formacija u Jablanici predviđena do 28. januara. Komanda VI korpusa smatra da će biti korisno da se operacija vrši po sledećem planu:7

a) Premeštanje od Prozora za Tomislavgrad;

b) Početak pokreta za Livno tek kada Hercegovci budu u stanju da krenu od Bos. Grahova ka Livnu.

22. januar 1943.

Jutros sam iz razgovora sa ekselencijom Spigom, generalom Pjaconijem [Piazzoni] i generalom Đanucijem [Gianuzzi], koji je došao iz Knina na nekoliko sati, stekao utisak da se gledište komande Armijskog korpusa radikalno izmenilo. Dogovoreno je da se grupi Baćović ustupi izvesna količina potrebnog materijala, između ostalog 10 minobacača od 81 mm i dva topa od 75 mm; bilo je govora o eventualnom dodeljivanju oficira za vezu, lekova i radio-sredstava. S obzirom na raspoloživost u oružju i municiji, moguće je obezbediti grupi Baćović potrebnu vatrenu moć. Saglasno sa gen. Đanucijem, koji vrlo dobro poznaje situaciju, preporučio sam da prema lokalnim četnicima popa Đujića8 ne treba biti široke ruke, jer oni bar za sada, dok se ne reorganizuju i ne očiste, ne ulivaju mnogo po-verenja. Baćović ne traži transportna sredstva; služiće se komorom i kolima prikupljenim u oblasti Knina.

U štabu Armijskog korpusa vlada neki skepticizam u pogledu mogućnosti razvoja planiranog operativnog ciklusa; smatra se da će grupa Baćović naići na jak otpor i da neće moći da dostigne Livno. Četnici se, međutim, razmeću velikom sigurnošću. U stvari, kao što mi je potvrdio i gen. Đanuci, radi se o solidnim ljudima, dobro obučenim i pod dobrom komandom. U drugoj fazi nedavne akcije u Gračacu, u cilju ponovnog okupiranja tog mesta koje su partizani iznenada zauzeli, Hercegovci su se vrlo dobro borili u sadejstvu sa jednim našim bataljonom cr. koš.

Generalnu probu stvarnih mogućnosti grupe Baćović ima-ćemo ovih dana jednom akcijom na Vrliku, koju četnici veoma žele.

Sutrašnji dolazak pukovnika Zanusija u Split upravo je kao poručen, jer će poslužiti za otklanjani e poslednjih sumnji i za definitivno utvrđivanje operativnog plana, koji zasad nije sasvim jasan. Jednu od najvećih teškoća predstavlja naređenje da se spreči susretanje grupe Baćović sa crnogorskom grupom, iako obe grupe treba da odu prema Hercegovini.9 Na osnovu utisaka stečenih u kontaktu sa štabom Armijskog korpusa i sa četničkim vođama Jevđevićem10, Baćovićem i Katanićem, smatram za korisno da dam kratak pregled situacije:

— Cetničko-crnogorska operacija može vrlo lako dobro da uspe ako Stab XVIII korpusa, koji upravlja operacijama, održi vezu sa obe grupe obezbeđenjem radio-veze, naročito sa grupom Baćović.

— Lokalni četnici, kao što je već bilo poznato, ne vrede mnogo; sem kad bi gen. Đanuci uspeo da ih za kratko vreme reorganizuje, uklanjajući sumnjive elemente; bilo bi dobro da na njih suviše ne računamo pri okupaciji zone Gračac—Otrić— Zrmanja.

— Prava je šteta što Hercegovci ne mogu da se zadrže u zoni; samo grupa Baćović mogla bi da obezbedi okupaciju gore pomenute zone, obrazujući efikasan zaštitni pojas ispred naših garnizona u Dalmaciji. U pogledu ovoga nema šta da se radi. Hercegovci žele da se što pre vrate u svoju zonu.

Brodom koji polazi sutra pre podne šaljem u Sušak kapetana Berginca. Kao što sam već znao, Berginc je izvanredan čovek, koji je mnogo učinio u ovom periodu. Potporučniku Galeno daću precizna uputstva, preporučujući mu naročito da sluša, posmatra i malo da govori; danas je situacija izmenjena, jer je M.V.A C. čitavog XVIII arm. korpusa poverena jednom odličnom generalu, a najkrupnija pitanja su rešena. Možda neće biti potrebno da se Galeno još dugo zadrži u zoni, još i zbog toga što neće moći efikasno da doprinese svojom obaveštajnom aktivnošću, jer još nije orijentisan o političkoj i vojnoj situaciji.

Sutra očekujem pukovnika Zanusija u Splitu; za dalje pokrete ravnaću se po uputstvima koja budem dobio.

Ed. T.11 Grinjolo [Ed, T. Grignolo]

55

1  Fotokopija originala (pisanog na mašini) u AVII, reg. br. 27/7—1, k. 98.

2  Paraf generala Roate.

3  Đakomo (Giacomo), pomoćnik načelnika štaba Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija". Naredbom Ministarstva rata br. 21714 od 23. februara 1943. premešten je u Komandu 6. armije.

4  Petar

5 s Etore (Ettore)

6  Sada: Duvno.

7  Opširnije o tome vidi tom IV, knj. 10, dok. br. 264—267, 277—278, 296 i 297.

8 0 Momčilo

9  Pored ove rečenice stavljen je olovkom veliki znak pitanja.

10  Dobrosav .

11 13 Tomazo (Tommaso), na službi u 1. odeljenju Više komande oružanih snaga „Slovenija—Dalmacija".......


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument