ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DIREKTIVA KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 25. JULA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE ZA PRIPREMU OPERACIJE »RIBECAL« PROTIV JEDINICA 1. PROLETERSKOG I 2. KORPUSA NOVJ NA ŠIREM PODRUČJU PLANINE DURMITORA1

Komandant Jugoistoka                        H. Qu., 25. juli 1944.

Ia, str. pov. br. 0169/44

STROGO POVERLJIVO

Samo po oficiru!

5 primeraka 4. primerak

 

K-t Jugoistoka

 

 

(K-da GrA »F«)

 

 

Prim.: 26. 7. 44.

 

 

Ia/KTB Br. str. Prim.: 4 Pril.

pov.

27/44

Direktiva

za pripremu operacije »Ribecal«4

Predmet načelnika 1.) Operativni razvoj crvenih snaga,

XV/443              jačine 10 do 12 divizija, zapadno od

       opšte linije Andrijevica — Berane — Priboj i na području jugozapadno od Zvornika u cilju prodora u Srbiju, bliži se svome kraju.5 Operacija »Draufganger«6 je, istina, privukla na sebe jake neprijateljske delove, no nije bila u stanju da bitno omete neprijateljske verovatne namere.

Uspeli smo da južno od Prokuplja potisnemo prema jugu velike bande koje su verovatno namenjene za operativno sadejstvo (bandama koje nadiru u Srbiju).7 Time je u prvo vreme otklonjena opasnost neposrednog ugrožavanja doline Ibra.

2.) 2. oklopna armija ima zadatak da, nakon dovođenja 1. brdske divizije8, 201. brigade jurišnih topova i Padobranskog lovačkog bataljona »Brandenburg«, kao i nakon izvlačenja svih jedinica gde god ih je moguće izvući [iz dodira sa neprijateljem] sa manje važnih sektora angažovanja (uključujući i Primorje)9, napadne neprijateljsku grupu masiranu u Crnoj Gori10 i da je tako razbije da neprijateljske ofanzivne namere budu za duže vreme onemogućene, te da se neprijateljske snage trajnije vežu [na prostoriji] između Sandžaka i Crne Gore. Zadatak je da se napadne istovremeno i severna neprijateljska grupa, i to sa ograničenim ciljem vezivanja [neprijateljskih snaga], te time i njihovog sprečavanja da pređu Drinu.11

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII NAV-T-311, r. 191, s. 567—9.

2 Ovaj četvrtasti pečat nalazi se na margini prve stranice dokumenta u visini prvog pasusa. Redakcija ga je iz tehničkih razloga stavila na ovo mesto.

3 »Predmet načelnika XV/44« dopisano je u originalu rukom na margini prve strane dokumenta. Redakcija je ovu zabelešku, iz tehničkih razloga, postavila ispod štambilja.

4 »Rübezahl« (»Krkonoški duh«). Ta operacija je u jugoslovenskoj istoriografiji poznata kao durmitorska operacija.

5 Zapadno od linije Andrijevica — Berane i jugozapadno od Zvornika nalazili su se 1. proleterski korpus NOVJ (1. i 6. divizija), 2. korpus NOVJ (3. i 37. divizija), 12. korpus NOVJ (16. i 36. divizija) i Operativna grupa divizija (2, 5. i 17. divizija) — vidi tom III, knj. 8, dok. br. 39; Grupa autora, ORNJ, str. 258—66.

6 Bliže o toj operaciji vidi dok. br. 103.

7 Reč je o Operativnoj grupi divizija, potčinjenoj 2. korpusu NOVJ, koja je u to vreme imala zadatak da vrši prodor prema Kopaoniku, sadejstvuje 1. i 12. korpusu u operacijama u Srbiji, i olakšapoložaj jedinicama Glavnog štaba NOV i PO Srbije (21, 24. i 25. diviziji), koje su se borile u to vreme u međurečju Toplice i Jablanice (širi prostor Prokuplje — Lebane). Opširnije o tome vidi tom I, knj. 9, dok. br. 34, 35, 36, 37; tom III, knj. 8, dok. br. 39; Grupa autora, ORNJ, str. 258—66.

8 i is Prva brdska divizija bila je u to vreme angažovana u operacijama »Štajnadler« (»Steinadler« — »Suri orao«) i »Štajnbok« (»Steinbock« — »Kozorog«) u Grčkoj i imala je zadatak da se prikupido 20. jula na prostoriji Florina — Prilep — Bitolj, odakle bi se, nakon popunjavanja uputila za dejstva u operaciji »Ribecal«. Međutim, sa prikupljanjem 1. brdske divizije se kasnilo, pa je zbog toga i prvobitni termin za početak operacije — 7. avgust — pomeren na 12. avgust. Opširnije o tome vidi AVII, NAV-T-311, r. 190, s. 763—1007, str. 26, 29, 34, 85 i 94: ratni dnevnik k4a Jugoistoka za 7, 8, 9, 21. i 24. juli 1944., r. 191, s. 570—88: informacija k-ta Jugoistoka od 26. jula 1944. o savetovanju u firerovom Glavnom stanu; Persi Ernst Sram, n. d., knj. IV, str. 682—6.

9 Bliže o nemačkim i kvislinškim jedinicama koje su učestovale u operaciji »Ribecal« vidi dok. br. 108.

10 To su bile jedinice 1. proleterskog i 2. korpusa NOVJ.

3.) Taktičko komandovanje akcijom prenosi se na Komandu V SS-armijskog korpusa, bez obzira što i dalje važe postojeće linije razgraničenja na primorskom području. U pogledu odbrane Primorja odrediti na sektoru V SS-armijskog korpusa najstarijeg komandanta divizije kao odgovornog zastupnika, koji će komandnim putem obezbediti štabnu obradu komandovanja, kao i obradu pitanja snabdevanja.

4.) Konkretni zadaci:12

a) Pripremiti jednu težišnu grupu za napad sa jakim levim krilom preko linije Berane — Kolašin protiv linije Bijelo Polje — Sinjajevina planina. Pri tome angažovati čitavu 1. brdsku diviziju koja će, u okviru operacije »Draufgenger«, stvoriti odn. očuvati polaznu osnovicu na području zapadno i severozapadno od Peći.

b) Obrazovati drugu jaku grupu, u koju uključiti glavne delove snaga angažovanih u operaciji »Draufgenger« (14. SS-brd. lov. puk) i 201. brigadu jurišnih topova, koje tako razviti u polaznom rejonu Prijepolje — Pljevlja da budu u mogućnosti da što pre sadejstvuju sa borbenom grupom 1. div. napadajući u pravcu juga.

c) Od snaga 181. pd obrazovati jednu borbenu grupu jačine najmanje 2 ojačana bataljona. Ova grupa da nastupa pravcem grad Nikšić, Šavnik, te da vrši jak pritisak na leđa neprijateljskih snaga, pri čemu treba da izbije bar na Taru istočno od Žabljaka i da upadne u tamošnji neprijateljski centar za snabdevanje.

d) Formirati jednu borbenu grupu jačine oko 4 ojačana [bataljona] od snaga 369. pešadijske divizije za upućivanje iz rejona Foča — Goražde protiv neprijateljskog levog krila jugoistočno od Pljevalja.

e) Spuštanje Pad. lov. bat. »Brandenburg« predvideti na neki važan neprijateljski centar za komandovanje ili snabdevanje. Ovaj momenat spuštanja uskladiti sa operacijama na zemlji.

f) Jake delove SS-div. »Princ Eugen« i »Handžar«13 pripremiti za dejstvo protiv neprijateljske grupe jugozapadno od Zvornika.14

5.) Zadatak vojnoupravnog komandanta Jugoistoka je da, prvo, brani srpsku zapadnu granicu protiv svakog neprijateljskog prodora, i drugo, da aktivnim borbenim dejstvima protiv crvenih jedinica u južnoj i istočnoj Srbiji ovima onemogući da vrše operativni uticaj na borbe u Crnoj Gori i istočnoj Bosni.

6.) Gotovost za početak operacija sa odgovarajućih polaznih rejona mora biti obezbeđena 7. 8.15

7.) Za slučaj da neprijatelj prede u napad pre završetka naših priprema, napasti ga iz pokreta, i to što je moguće više s boka, i razbiti ga.

8.) Komanda vazduhoplovstva Jugoistoka se moli da operaciju »Ribecal« podrži intenzivnim izviđanjem, borbenim i uznemiravajućim akcijama, kao i da stavi na raspolaganje Padobranskom bataljonu avione za upotrebu.

potp. bar.[on] f.[on] Vajks general-feldmaršal

Za tačnost: Zelmajer gen. štab. pukovnik

Dostavljeno:

2. okl. armiji 1. prim.

Vojnoupr. komandantu Jugoistoka 2. prim.

K-di vazd. Jugoistoka 3. prim.

KTB 4. prim

Ia (u konceptu) 5. prim.

11 i 14 Odnosi se na jedinice 12. korpusa NOVJ i 6. proleterske divizije »Nikola Tesla«. Ta operacija, koju su Nemci preduzeli za sprečavanje prodora 12. korpusa NOVJ i 6. divizije, nazvana je ope racija »Hakflajš« (vidi dok. br. 105).

Međutim, po završetku te operacije i operacije »Ribecal«, pri čemu je samo privremeno odložen prodor 12. korpusa NOVJ i 6. divizije u Srbiju, Nemci su ponovo preduzeli jednu manju operaciju s istim ciljem, i nazvali je »Ribenšniieel«. Bliže o njoj vidi dok. br. 115.

12 Opširnije o sastavu borbenih grupa u okviru postavljenih za dataka i kasnijih izmena iznetih u direktivi br. 2 od 7. avgusta 1944. vidi dok. br. 105 i 108.

13 To jest: 13. SS-divizije »Handžar«
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument