ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 69. ARMIJSKOG KORPUSA ZA NAROČITU UPOTREBU OD 23. JULA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O ISKUSTVIMA STEČENIM U DEJSTVIMA PROTIV JEDINICA NOV I POJ U ŽUMBERKU, U OPERACIJI »DINKIRHEN«1

POVERLJIVO

Koncept

K-da LXIX AK z.b.V. K. H. Qu., 23. juli 1944

Ia pov. br. 3988/9788/44

Kdr. Gen.

Komandi 2. oklopne armije

U prilogu Komanda korpusa prosleđuje izveštaj o iskustvima u operaciji »Dinkirhen«.3

1 prilog Za Komandu korpusa

Uz akta Načelnik štaba

»Dinkirhen« ...4

Grob5 Generalšt. major

Iskustva iz operacije »Dinkirhen«

Za vreme operacije »Dinkirhen« našim jedinicama nisu se više, kao uvek do sada, suprotstavljale grupe bandi sa manje ili više velikom borbenom vrednošću, već trupa kojoj više ne odgovara izraz »bande«, koja bi se pre morala nazvati »ustanička trupa«, pošto je prihvatila borbu, vojnički dobro vođena i raspolaže sa dobrim i dovoljnim naoružanjem.6

Neprijatelj je prihvatio borbu na duboko ešaloniranim odbrambenim položajima i izgrađenim ojačanim težišnim tačkama, branio se žilavo, na ugroženim odsecima uvodio rezerve, i tamo koncentrisao dejstvo svog teškog naoružanja i vršio efikasne protivnapade. Upravljanje vatrom teškog naoružanja vršeno je žičanom i radio-vezom i bilo je vrlo pokretljivo. Zbog dobre snabdevenosti municijom (možda se to može objasniti time što neprijatelj još nikad nije bio energično zahvaćen u Žumberku i zbog toga je raspolagao velikim rezervama municije) i spretnosti rukovodstva, potpomognut dobrim obaveštajnim izvorima kojima je raspolagao, bio je protivnik koga treba potpuno ozbiljno shvatiti. Što se tiče borbenog morala, u svakom slučaju nije dorastao našim jedinicama.

Prilikom stupanja na slovenačku teritoriju moglo se konstatovati da jedinice koje se tamo bore nemaju ništa zajedničko sa bandama koje se bore u Hrvatskoj, već se smatraju oslobodilačkom vojskom koja treba da omogući da njihov narod dođe do svojih ranijih prava. Tako, npr., hrv. bande ne smeju da pređu u Sloveniju. Oni bi tamo odmah bili primorani na borbu.7 Slovenci, pak, da bi svoju sopstvenu zemlju poštedeli, vrše pljačkaške pohode na hrvatskoj teritoriji u cilju popunjavanja životnim potrebama i naoružanjem.8

Slovenačke brigade koje se po ubeđenju i formacijski nalaze na strani Tita, sami Slovenci smatraju kao nenarodne. Natpisi na kućama i javnim zgradama, pored kojih je jedinica prolazila, svi proklamiraju slobodnu i nezavisnu Sloveniju, pri čemu se, istina, »fašizmu«, isto kao i svakoj drugoj sili koja želi ovu samostalnost da podjarmi, nagoveštava borba.

Naše jedinice imale su prilične terenske poteškoće zbog nedostatka inžinjerijskih snaga, pošto je protivnik sve mostove, serpentine, puteve i tesnace, koji se teško obilaze, naj-temeljnije razorio. Za radove na ponovnom osposobljavanju često je bilo potrebno mnogo časova. Borba na takvom terenu samo onda garantuje uspeh ako se ove komunikacijske poteškoće najbrže otklone, kako neprijatelj, koji je već jednom načet, ne bi mogao ponovo da se organizuje za odbranu i na taj način primorao i naše jedinice na ponovno zauzimanje rasporeda za napad. Osim toga, neophodno je potrebno da se jedinice koje budu operisale na brdskom zemljištu učine stvarno pokretnim ispomaganjem sa čitavog korpusnog i armijskog područja privremenim stavljanjem na raspolaganje samara. Svako vozilo-točkaš, usporava tempo trupe. Vozila često moraju, kod poteškoća na putevima, da se ostave daleko nazad. Ovo opet zahteva odgovarajuću jaku zaštitu i na taj način stalno se slabi sopstvena udarna trupa.—

Najefektnije oružje u borbi na brdskom zemljištu, pri nedostatku brdskih oruđa, je srednji i teški minobacač. Dovoljan broj ovog oružja i dovoljne količine municije omogućavaju brzo neutralisanje neprijateljskih mitr. gnezda, čije eliminisanje inače zahteva priličan gubitak vremena.

Ako za borbu na brdskom zemljištu u pitanje dolaze jedinice kao kozačka divizija, koja je opremljena samo topovima i ne raspolaže brdskim oruđima, potrebno je da im se dodeli nekoliko baterija l. p. haub. (na puk po 1 btr.) Poljski top 7,5 cm prilikom upotrebe u planini ima znatne poteškoće što se tiče putanje zrna.

Prilikom izvođenja operacija ponovo se potvrdilo da se prisluškuju telefonski razgovori i prenose neprijateljskom rukovodstvu i da se tamo odmah iskorišćuju. Ponovo se potvrdila neophodnost ograničenja telefonskog saobraćaja, koje je pre dužeg vremena naredila K-da kor., i zabrana svih telefonskih razgovora taktičkog sadržaja takođe i od divizije najviše. Ako se 100% bude pridržavalo ovog zahteva, izbeći će se da neprijatelj prevremeno bude upoznat sa našim name-rama. Da zbog toga, naročito kod divizija i komandnih instanci, u pridržavanju kratkoročno postavljenih termina dolazi do odlaganja, mora se uzeti u obzir.

Grob

 

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 1547, s. 207—10.

2 Četvrtasti pečat komandanta 69. AK z. b. V.

3 Detaljnije o toj operaciji vidi dok. br. 84.

4 Nečitak potpis. Načelnik štaba tada je bio generalštabni pukovnik Hans Štajnbek (Hans Steinbeck).

5 Helmut. Tada je bio na dužnosti načelnika Obaveštajnog odeljenja K-de 69. AK (AVII, NAV-T-314, r. 1548, s. 35—42: ratna lista oficira 69. AK na dan 30. juna 1944).

6 Reč je o jedinicama Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih jedinica (8, 13, 15. i 34. NOU divizija). Opširnije o tome vidi dok. br. 84 i 92.

7 Takva konstatacija lišena je svakog osnova. Samim tim što je operacija »Dinikirhen« vođena u Žumberku, gde su se zajednički borile hrvatske i slovenačke jedinice pod objedinjenim rukovodstvom, najbolji je dokaz pogrešne procene majora Groba.

8 Ta je tvrdnja potpuno pogrešna i maliciozna. Pljačka je bila, u osnovi, tuđa pripadnicima NOV i POJ. Poznati su primeri iz NOR-a da su pojedinci kažnjavani i smrću za prisvajanje neznatnih materijalnih vrednosti.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument