ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA POLICIJSKE POKRAJINSKE KOMANDANTURE »BANAT« OD 22. JULA 1944. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA DEJSTVA U OPERACIJI »HAJMAT« PROTIV PRIPADNIKA NOV I POJ NA PROSTORU VELIKI BEČKEREK — SRPSKA CRNJA — ALEKSANDROVO1

Komandant Policije poretka O. U., 22. juli 1944.

u Srbiji, Sandžaku i Crnoj Gori

Policijska pokrajinska komandantura »Banat«

Zapovest za operaciju Opšta situacija

Iz dana u dan teroristička aktivnost komunističkih banditskih grupa u Banatu je u porastu. Svake noći događaju se ubistva, prepadi i sabotaže. Prinudne regrutacije i odvođenja stalne su pojave u severnom i srednjem Banatu.2

Specijalna situacija

Značajno žarište nemira čine opštine Aleksandrovo i Karađorđevo (na uskotračnoj pruzi Bečkerek3 — Srp. Crnja4) pored atara Rogendorfa,5 Srp. Itebeja, Karađorđeva i Aleksandrova, istočno od napred spomenute železničke linije.

Zadatak

Pretražiti teren od kanala Begej u severo-severozapadnom pravcu do Aleksandrova, južna granica kanal Begej, zapadna granica železnička pruga Bečkerek — Srp. Crnja, istočna granica linija istočna ivica Srp. Itebej, severoistočna ivica Aleksandrovo, u cilju pronalaženja bandi i skloništa i pretražiti opštine Srp. Itebej, Karađorđevo, Aleksandrovo u cilju pronalaženja bandi, oružja i propagandnog materijala.

Snage

2 ofic. 200 vojnika vazduhoplovstva

6 stareš. 300 vojnika »Dojče manšaft«6

1 ofic. 70 „ BSW7

Policija bezbednosti i

SB, Komanda javne bezbednosti.

Zatvaranje

Zatvaraju:

I odsek: »Dojče manšaft«, sa 200 vojnika, od mosta na kanalu Begej na severnom izlazu Sv. Đorđe duž železničke pruge u pravcu severa do u visinu severnog izlaza Aleksandrova.

77 odsek: vazduhoplovstvo sa 150 vojnika, severni izlaz Aleksandrova, uključno sa »Dojče manšaft«, u pravcu jugoistoka do Srp. Itebeja.

III odsek: 50 vojnika vazduhoplovstva, 100 vojnika »Dojče manšaft«, 70 vojnika BSW, Policija bezbednosti i SB, Komanda javne bezbednosti Srp. Itebej, uključno za vazduhoplovstvo II odsek kanal Begej u pravcu jugozapada do mosta na kanalu Begej severni izlaz Sv. Đorđe.

Sa osvitkom dana, pod komandom šefa Policije bezbednosti i SB SS-hauptšturmfirera Šredera8 nastupa III odsek u pravcu severo-severozapada u cilju pročešljavanja terena. Sa napredovanjem III odseka, slobodne snage I i II odseka priključuju se kao rezerve za pretraživanje III odseka.

Priprema za napad

Snage treba da budu na naređenim linijama za zatvaranje 23. 7. 44. u 3.00 časa.

Naoružanje

Puškomitr., autom, i puška — svaki vojnik 60 metaka, svaki treći vojnik jednu ručnu bombu.

Ishrana

Hranu za 23. 7. 44. treba poneti sa sobom. Topli obrok izdaće se tek predveče.

Mesto prikupljanja

Mesto za. prikupljanje uhapšenih i ranjenih: zgrada opštine Česterek.

Lozinka: »Domovina« [»Heimat«]

Zborno mesto

Jedinice treba da budu 22. 7. 44. u 20.30 časova na železničkoj stanici Bečkerek — fabrika šećera.

Rukovođenje akcijom: Komandant akcije SS-oberšturmbanfirer i potpukovnik Šucpolicije9 Štecel10 Komandno mesto 23. 7. 44. od 2.00 časa: zgrada opštine Česterek

potp. Š t e c e 1

SS- oberšturmbanfirer i

potpukovnik Šucpolicije.

Dostavljeno:

Rukovodstvu = 2

K-tu Pol. poretka = 1

Vazduhoplovstvu = 3
Policiji bezbed-

nosti i SB =2

»Dojče manšaft« = 3

Komandi BSW = 2

Komandi javne bezbednosti = 1

Rezerva = 2

ukupno =16

1 Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u AVII, Ndf, reg. br.

20—4, k. 32.

2 U severnom i srednjem Banatu u to vreme dejstvovale su jedinice Banatske operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine (Severnobanatski i Južnobanatski NOP odred). Oba ova odreda, nešto kasnije, preformirana su u 5. odnosno 4. banatski NOP odred. Bliže o tome vidi Grupa autora, ORNJ, str. 245.

3 Veliki Bečkerek (nazivali su ga i Petrovgrad); sada: Zrenjanin.

4 To jest: Srpska Crnja.

5 Verovatno: Riđica.

6 To su bili pripadnici nemačke milicije, regrutovane od pripadnika nemačke narodnosne manjine, odnosno folksdojčera, koji su svoje redovne dužnosti obavljali u civilu, ali su se, po potrebi, okupljali u svojim matičnim jedinicama radi izvršenja određenih borbenih zadataka.

7 Banatische Staatswache (Banatska državna straža)

8 Schräder. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

9 Zaštitne polidcje. To je bila policija koja je obezbeđivala važnije vojne i privredne objekte.

10 Stötzel. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument