ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 22. JULA 1944. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O DEJSTVIMA NA PODRUČJU JUGOISTOKA1

POVERLJIVO

Dnevni izveštaj K.T.B.

K-ta Jugoistoka 145/VII

(K-da GrA »F«)

OKW/WFSt od 22. 7. 44.

I. Aktivnost neprijatelja: Situacija na moru:

Luke Visa, prema preciznom iskorišćenju vazdušnih snimaka, samo nebitno promenjene.

Situacija u vazduhu:

Osim normalnog izviđanja, živa delatnost patrola sa 40 aviona u albansko-hrvatskom obalskom području, napad iz niskog leta na žel. stanicu i žel. eksploatacionu radionicu Skoplje, žel. stanicu Vinkovci, napad lovcima na uporišta i prugu Larisa — Solun i Kraljevo — Priština (ukupno 6 lokomotiva oštećeno, bilo je i žrtava), bombardovanje Zenice,...

21/22. 7. patrole u obalskom pretpolju između Bara i Zadra, napad iz niskog leta na žel. stanicu Kosovo1 (šteta neznatna). Oko 80 borbenih aviona nadletelo u pravcu Beča. 7 aviona miniralo Dunav između Smedereva i Bele Crkve. Oko 55 aviona-snabdevača bandi u severozapadnoj Bugarskoj,2 Crnoj Gori i istočnoj Hrvatskoj.

II. Područje komandanta Jugoistoka:

1.) ... 2.) 2. OkA

Normalna neprijateljska vazdušna aktivnost, lokalna aktivnost gerile.

Vreme: Vedro

XXI brd. AK 297. div.:

Jako obezbeđeni snabdevački konvoj Debar — Struga napadnut po snažnoj banditskoj grupi, o gubicima nije izvešteno.

SS-div. »Skenderbeg«:

»Draufgänger«: Postojano snažni otpor neprijatelja.3 Bor[bena] grupa »A«4 zauzela kotu 1566 (12 km si. od Murina) i dalje prodire prema severu. Bor[bena] grupa »B«,5 odbivši neprijateljske] protivnapade, prednjim delovima, zadobila rejon oko Trepče (7 km ssi. od Andrijevice),6 a del[ovima] zapadno odande prebacila se preko potoka Trebačke prema zapadu. Zaštitni front zapadno od Andrijevice odbio neprijateljeve pokušaje uznemiravanja.

Viša komanda Crne Gore: Bez osobitih događaja.

5. SS-brdski arm. korpus:

369. divizija:

»Zonenštih«:7 više neprijateljskih noćnih napada severno od Studenca odbijeno.

Dosadašnji gubici neprijatelja: izbrojan 191 mrtav neprijatelj.

118. lov. divizija:

»Ruepauze«:8 (vidi dnevni izveštaj od 20. 7.)9 otpočela severoistočno od Makarske s oko 3 mešovita bataljona.

Na Pelješcu naša kolona tovarnih grla raspršena od neprijatelja.

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 192, s. 108—113.

2 Odnosi se na teritoriju prema Zaječaru, kao i vranjskog i pirotskog okruga, a koju je fašistioka Bugarska, po završetku aprilskog rata, anektirala 1941. godine.

3 Opširnije o toj operaciji vidi dok. br. 103.

4 i 5 Bliže o sastavu borbenih grupa »A« i »B« vidi dok. br. 103.

6 O borbama koje su se vodile oko Trepče (u rejonu Andrijevice) protiv jedinica 2. korpusa NOVJ vidi tom III, knj. 8, dok. br. 34.

7 Bliže o toj operaciji vidi dok. br. 92.

8 »Ruhepause« (»Odmor«). Ova akcija imala je za cilj razbijanje partizana severno od Makarske, u planini Biokovo. Tada su se na tome prostoru nalazile jedinice Južnodalmatinskog NOP odreda (tom V, knj. 29, dok. br. 140; AVII, NAV-T-311, r. 192, s. 124—7: izveštaj kita Jugo istoka od 23. jula 1944. o završetku akcije).

9 Bliže o tome dnevnom izveštaju vidi AVII, NAV-T-311, r. 192, s. 75—7.

7. SS-brd. div.:

»Blicliht«:10 akcija nastavljena uz mestimičan dodir s neprijateljem.

Glavnina neprijateljskih snaga izmakla prema istoku, preko druma Jajce — Gornji Vakuf.

SS-brd. div. »Handžar«:

»Reslajn«:11 pretežni deo neprijateljskih snaga u rejonu severno od Kladnja. Pokušaj neprijatelja da s delovima ponovo prodre u rejon Šekovića.12 J[užna] grupa u napadu protiv neprijateljskog otpora 10 km jugoistočno od Vlasenice. S[everna] grupa kod Živinica i Prnjavora. I [stočna] grupa drži rejon Šekovića. 7. izv. bat. zauzeo Ribnicu uz otpor neprijatelja.

XV brd. AK 264. div.:

Odbijen noćni napad banditske grupe srednje veličine severoistočno od Sinja.

Ponovno oživljena neprijateljska aktivnost južnodalmatinskog banditskog kanala za dotur.

Operacija »Bergruč«13 u pripremi u rejonu Benkovca.

10 Detaljnije o toj akciji vidi dok. br. 92.

11 »Röslein« (»Ružica«). Odluka za izvođenje ove akcije doneta je 14. jula, a akoija je počela 18. jula na prostoru Kladanj — Vlasenica — Sokolac protiv jedinica 3. korpusa NOVJ. Nemci su u ovoj operaciji angažovali delove 7. SS i 13. SS-divizije i četnike, s ciljem da se spreči prodor jedinica NOVJ iz istočne Bosne u Srbiju (vidi dok. br. 100; tom IV, knj. 29, dok. br. 91; AVII, NAV-T-311, r. 190, s. 763—1007, str. 60 i 109: ratni dnevnik k-ta Jugoistoka za 14. i 28. juli 1944 i r. 192, s. 30—3: izveštaj k-ta Jugoistoka od 17. jula 1944).

12 Sastav tih grupa bio je sledeći:

Južna grupa (zvali su je i Borbena grupa »Jug«): dva bataljona iz 7. SS i jedan bataljon iz 13. SS-đivizije »Handžar«;

Severna grupa (nosila i naziv Borbena grupa »Sever«): 1. ii 3. bataljon 27. SS-puka 13. SS-divizije);

Istočna grupa (iM Borbena grupa »Istok«): 2. i 3. bataljon 28. SS-puka 13. SS-divizije (AVII, NAV-T-311, or. 192, s. 60—4: izveštaj k-ta Jugoistoka od 19. jula 1944).

13 »Bergrutsch« (»Klizanje brega«, »Odron zemlje«). Ova operacija počela je 24. jula 1944. na prostoru severozapadno od Knina i Benkov ca, gde su se u to vreme nalazile jedinice 19. divizije 8. korpusa NOVJ. Nemci su u ovoj operaciji (završena 28. jula) angažovali delove 264. peš. divizije, 1. puk »Brandenburg«, 92 mot. gren. puk, 1. i 3. bataljon 384. puka i 3. bataljon 383. puka 373. legionarske divizije »Tigar« i ustaško-četničke snage s toga područja (vidi tom V, knj. 29, dok. br. 142, knj. 31, dok. br. 82; Arhiv VII, NAV-T-311, r. 192, s. 144—8 i 240—2: izveštaji k-ta Jugoistoka od 24. i 27. jula 1944).

373. div.:

Banditskoj grupi napadnutoj kod Prijeboja ustaše ubili 29 ljudi i zaplenili nešto oružja. U rejonu Vrtoče, delovi 1. hrv[atskog] lov[ačkog] puka razorili posednuta banditska skloništa uz 58 mrtvih neprijatelja.14

»Mauzetot«:15 ponovo 8 mrtvih neprijatelja, 70 prebeglica.

LXIX AK z. b. V.

Železnička sabotaža: razaranje šina kod Turopolja i Sunje, voz Bos. Novi — Rudice naišao na minu.

1: lov. puk: bez osobitih događaja. U pripremi akcija za ponovno zaposedanje Bosiljeva.16

1. koz. div.:

Pretežni deo divizije u pokretnoj upotrebi u cilju obez-beđenja žetve na prostranim područjima.

Komandant Srema:

Lokalna aktivnost neprijatelja, naročito sabotaža žetve. 3.) 14 Na prostoru Vrtoče dejstvovala je 8. krajiška NOU brigada i Drvarsko-petrovački NOP odred (tom IV, knj. 27, dok. br. 131 i 178).

13 »Mausetot« (»Mišja smrt«). Cilj operacije bio je čišćenje šireg rejona Cazina uz učešće 5. ustaške bojne, delova 373. poljskog dopunskog bataljona i 373. pt diviziona i 2. baterije iz 373. ap (AVII, NAV--T-311, r. 192, s. 60—4: izveštaj k-ta Jugoistoka od 19. jula 1944. godine). U rejonu Cazina nalazila se u to vreme Unska operativna grupa 4. korpusa NOVJ. Bliže o tim borbama vidi izveštaj Unske operativne grupe od 29. jula 1944. objavljen u tomu V, knj. 29 kao dok. br. 100; AVII, NAV-T-311, r. 192, s. 86—90 i 144—8: dzveštaje .k-ta Jugoistoka od 21. i 24. jula 1944. o početku i završetku operacije).

16 Nemci i ustaše su 26. jula napali položaje 4. bataljona 2. bri gade 13. NOU divizije. Bataljon je branio Bosiljevo. Tom prilikom neprijatelj je uspeo, posle sedmočasovne borbe, da prodre u Bosilje vo i da ga zauzme, ali je to mesto potom ponovo napustio (vidi tom V, knj. 29, dok. br. 98).

Srbija:

Lokalna delatnost bandi s pojedinačnim sabotažama žetve i napadima na četnike.

»Keraus«17: protivnik nastavlja pokret izvlačenja pre

 ma jugu i jugoistoku, naša borbena grupa ima samo neznatni dodir s neprijateljem. Delovi 22. bug. div. s potčinjenim 5. pol. pukom (bez 3. bat.) nastupili protiv crvenih snaga u rejonu severno od Sokobanje.

777. Vazduhoplovstvo:

Izviđanje: konvojski put Bengazi — Malta, vazdušni snimak luke Bari, pretpolje Vieste—rt Penna, vazdušni snimak Visa, banditskih aerodroma Glamoč i Tičevo i planine Papuk.

Upotreba jurišnih aviona za podršku operacije »Dra-ufgenger« s dobrim podacima. Lovačka zaštitna pratnja nije uočila neprijatelja. Potraga za minama (3 [aparata] Ju 52) bez uspeha u čišćenju.

K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«)

Ia, pov. br. 3368/44 od 22. 7. 44.

Načelnik štaba

I. A.

potp. Zelmajer18, gen.št. pukovnik

F. d. R.:

.. ,19

konjički kapetan

Poverlj ivo 145/VII

K. R. Dostavljeno:

Telegram 1.) Ia (FS)

1.) OKW /WFSt./ Op. (H) Jugoistok 2.) Ia/F

2.) OKH /Gen. St. d. H./ Op. Abt. 3.) Id

4.) KTB

5.) Ic

6.) Stoart/Stoflak

7.) K-t

8.)

9.) Gen. d. Pi.

17 »Kehraus« (»Čistka«). Cilj ove operacije (počela je 19, a za vršena 26. jula, s naknadnim čišćenjem do 6. avgusta) je bio da se raz biju jedinice NOVJ (21, 24. i 25. divizija) na širem području Prolom- ske planine i Lebana, odnosno dejstva u međurečju Toplice i Južne Morave i Jablanice. U stvari, ova operacija je nastavak operacije »Trumf« (vidi dok. br. 84). Obe ove neprijateljske operacije (»Trumf« i »Keraus«) poznate su u jugoslovenskoj istoriografiji pod imenom »Topličko-jablanička operacija«. Opširnije o tome vidi tom I, knj. 9, dok. br. 26, 28, 33, 34, 35, 36, 178 i 184; Grupa autora, ORNJ, str. 253—7; AVII, NAV-T-311, r. 192, s. 9—12, 47—50, 60—4, 75—7, 107—13, 240—2, 273—5: izveštaje k-ta Jugoistoka od 16, 18, 19, 20, 22, 28. i 30. jula; NAV-T-311, r. 190, s. 763—1007, str. 66, 77, 99, 111, 143 i 148: ratni dnevnik k-ta Jugoistoka za 16, 19, 26. i 28. juli i 6. avgust 1944; AVII, NAV--T-78, r. 332, s. 9453—9 i 9465—70: izveštaje k-ta Jugoistoka od 25, 26 i 28. jula 1944. godine.

18 Jozef

19 i 20 Nečitak potpis.

Izveštaj o pokretima od 22. 7. 44.:

I. ... II. 2. OkA

SS-div. »Skenderbeg«: Divizijsko komandno mesto iz Ržanice za Ulotinu (6 km z. od Ržanice)

264. div.: III/l. puka »Brandenburg« iz rejona Šibenika u rejon Dazline (6 km si. od Pirovca), II/l. puka »Brandenburg« u rejon Bribirske [Mostine] — Đevrske, Štab puka »Brandenburg« u Skradin.

392. div.: I/92. mot. gren. brig, iz rejona Šibenik u rejon Vrane. Štab 392. izv. bat. i 3. eskadron iz Drežnice za Kamenicu (2 km sz. od Križpolja).

35. ust. bat. iz Metka za Lovinac, 1/846. iz Bunića za Gračac.

1. koz. div.: 55. izv. bat. na maršu iz akcije »Dinkirhen« za Novu Gradišku, Štab i 11/4. rus. puka za Pračno (2 km j. od Siska). 1023. lan[des]šic[en] bat.: Štab sa 2. i 3. četom iz Sun je za Kostajnicu.

3. hrv. brd. brigada: Štab U/3, brd. puka sa 5, 7, 8. četom od Ivanjske za Banjaluku.

Komandant Srema:

3. hrv. lov. brigada: Štab 1/5. hrv. lov. puka i 8. četa,

U/8, hrv. lov. puka i 14. četa u Strizivojna-Vrpolje. Štab 8. hrv. lov. puka sa 14. četom 5. puka i 15. četom 5. puka u Andrijevcima.

Štab 2. bat. 5. puka sa 5, 6. i 7. četom u Garčinu

F. d. R.

konjički kapetan

K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«) Ia, pov. br. 3368/44 od 22. 7. 44.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument