ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BELEŠKA KOMANDANTA POLICIJE BEZBEDNOSTI I SLUŽBE BEZBEDNOSTI U DONJOJ ŠTAJERSKOJ OD 20. JULA 1944. O MERAMA ZA RASELJAVANJE I ODVOĐENJE U KONCENTRACIONE LOGORE ČLANOVA PORODICA »DRŽAVNIH NEPRIJATELJA« U DONJOJ ŠTAJERSKOJ1

Komandant Pol. bezb. i SB Maribor, 20. 7. 1944.

u Donjoj Štajerskoj

IV b — M V 1/44 — Zw.2

Pred: Mere protiv članova porodica državnih neprijatelja u Donjoj Štajerskoj.3

1. Beleška

19. 7. 1944. u Gracu vođeni su razgovori sa ORR.4 dr Karstaninom,5 šefom Folksdojčemitelštele6 za pokrajinu Štajersku, o merama protiv članova porodica državnih neprijatelja u Donjoj Štajerskoj, a na osnovu naređenja CdZ7 od 15. 3. 1944, i tom prilikom postignuta je sledeća saglasnost: a) Dr Karstanin odmah stavlja na raspolaganje, za potrebe raseljavanja, logor za preseljavanje u St. Mihael kod Leobena, Gornja Štajerska, koji sada može da primi oko 450 lica.

b) Prijem raseljenika može se vršiti svakodnevno. Za transporte većih razmera, umoljava se da se isti 1—2 dana ranije najave u Grac na telefon 03-06 SA-oberšturmfireru8 Kalistou9 ili šefu pokrajinske službe Dericu.10 Kod manjih transporata dovoljno je da se telefonira pre polaska istog.

c) Logor stoji na raspolaganju za decu i majke. Prema sporazumu koji je postigao sa bundesfirerom Štajndlo m,11 a na osnovu napred spomenutog naređenja CdZ, treba muškarce od 16 do 60 godina predati kažnjeničkom logoru za specijalnu službu u Šterntalu a ženska lica, istih godina starosti, logoru za specijalnu službu u Celju. Kapacitet logora u Celju je ograničen. Od ove mere izuzimaju se majke sa sitnom i malom decom i iste treba sprovesti u logor za preseljavanje u St. Mihael.

d) Logor za preseljavanje u Fronlajtenu12 je za sada prepunjen, tako da isti ne može da primi ni jednog raseljenika.

e) Stare i nejake osobe, koje nisu više sposobne za rad, treba, po mogućstvu, izuzeti od raseljavanja i predati ih rođacima na negu.

f) Raseljenici treba da ponesu sobom rublje, odela, cipele (radno odelo), ćebad, pribor za jelo, kao i lične isprave. Treba odustati od toga da se ponese obiman prtljag.

g) Dr Karstanin sporazumeće se sa merodavnim instancama u Berlinu kako bi se raseljenici mogli razmestiti u Stari Rajh13 da bi logor za pres. u St. Mihaelu bio u svako vreme spreman za prihvat.

Dostavljeno:

Ref. IV la u Komandi

III odelj.

Ispostavama u Celju, Trbovlju, Ptuju, Brezicama i Lutenbergu radi znanja.

Radi obaveštenja

Saveznom rukovodstvu St. H.B.14 z.H.v.15 bundesfireru SA--oberfireru Štajndlu.

Sreskim rukovodiocima St. H.B. Maribor-grad, Maribor-polje, Celje, Ptuj, Trbovlje, Brezice i Lutenberg.

Gospodi okružnim načelnicima u Maribor-polju, Celju, Ptuju, Trbovlju, Brezicama i Oberradkersburgu,

Gospodinu direktoru policije Maribor,

Folksdojčemitelštele, pokrajinsko rukovodstvo za Štajersku, na ruke. g. O.R.R. Dr Karstaninu.

potp[isao] Stage16

šturmbanfirer

F.d.R.

...17

unteršturmfirer

Da je prepis veran originalu tvrdi

referent

Vg...18

 

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, Ndf, reg. br. 12—5, k. 35.

2 To su početna slova prezimena obrađivača izveštaja. Nemačke ustanove su na taj način obeležavale dokumenta, da bi se znalo ko ih je obrađivao. U ovome slučaju to lice je bilo iz Odeljenja IVb.

3 Državnim neprijateljima smatrani su pripadnici NOP-a.

4 Oberregierungsratgeber (viši vladin savetnik).

5 Dr Carstanien. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

6 Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi). To je bila posebna ustanova Trećeg Rajha za koordinaciju poslova po pitanju nemačkih manjina. Osnovana je 1936. i bila je pod kontrolom NSDAP. Za šefa te ustanove postavljen je SS-grupenfirer Verner Lorenc (Werner Lorenz) ukazom (od 1. januara 1937) Rudolfa Hesa (Rudolf Hess), rajhsministra i Hitlerovog zamenika. Pomoćnik Lorencov bio je dr Herman Berends, kasnije komandant SS- i policije u Srbiji (došao je na tu dužnost posle Augusta Majsnera). Dvadeset šestog decembra 1941. prešla je ova ustanova u nadležnost rajhsfirera SS Hajnriha Himlera (vidi Dušan Biber, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji 1933 1941, Cankarjeva založba v Ljubljani, 1956, str. 276—8).

Inače, u prevodu, VoMi bi odgovaralo pojmu: Centralni ured za folksdo'jčere.

7 Chef der Ziwilverwaltung (šef Civilne uprave).

8 Odgovara činu poručnika kopnene vojske.

9 Calisto. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

10 Derits. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

11 Steindl (savezni vođa). Redakcija nije mogla da ustanovi nje govo ime.

12 Frohnleiten

13 Misli se na teritoriju Trećeg Rajha, bez pripojenih oblasti, pre početka agresije fašističke Nemačke na susedne zemlje (Austriju, Ćehoslovačku, Poljsku, Francusku, Holandiju, Belgiju i Jugoslaviju).

14 Steierische Heimatsbumd (štajerski domovinski savez).

15 Zu Hand vorlegen (na ruku prosleđiti, tj. lično).

18 Stage. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

17 Nečitak potpis.

18 Prva dva slova su: Vg. Redakcija nije mogla da ustanovi ime toga referenta.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument