ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 14. JULA 1944. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O DEJSTVIMA NA PODRUČJU JUGOISTOKA1

KTB

101/VII 2

POVERLJIVO

Dnevni izveštaj k-ta Jugoistoka (K-da GrA »F«)

OKW/WFSt od 14. 7. 1944.

I. Aktivnost neprijatelja

Situacija na moru:

Razmeštaj u luci Vis, prema preciznom korišćenju vazdušnih snimaka, nije se bitno promenio, 3 pomoćna ratna vozila, 5 LCM3, 7 LCA4, 80 malih brodića, 50 malih čamaca.

U zalivu Komiža 6 ASB5, 1 LCI6, 5 LCM, 7 malih brodića, oko 50 malih čamaca.

Na području mora, južno od Visa, osim toga, uočena 4 brza čamca. U luci Hvar 20—30 srednjih i malih čamaca na vesla, inače na južnoj i zapadnoj obali ostrva nije viđeno ništa. 100 km zapadno od Lastova 2 razarača pravac jug.

Situacija u vazduhu

Slabo izviđanje u Egejskom moru i nad zapadnom Hrvatskom. Slabe patrole uglavnom u obalskom području između Krfa i Šibenika. Pri napadu iz niskog leta na skladište pogonskog goriva u Lapcu izvesna šteta.

Oko 32 aviona — snabdevača gerile u Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Razmeštaj na aerodromu Vis otprilike nepromenjen.

II. Područje vojnoupravnog k-ta Jugoistoka

1) Grupa armija »E«

...

2) 2. OkA

Neznatna vazdušna aktivnost neprijatelja. Engleski komandosi. Operacija ostrvo Hvar. Lokalna aktivnost bandi.

Vreme: promenljivo oblačno. XXI brd. AK 297. div.

181. div.

Čišćenje rejona Kotor završeno bez daljeg dodira sa neprijateljem.

SS-div. »Skenderbeg«

Neprijateljski izviđački ispad kod Murina odbijen. Severozapadno od Murina ustanovljeno neprijateljsko pojačanje.

V SS-brd. AK 369. div.

Operacija »Zonenštih«7 (više delimičnih akcija) započela u cilju razbijanja nepr. snaga koje se nalaze u rejonu Trebinje — Gacko — Nevesinje — Buna — Hutovo (16 km ji. od Metkovića) — Popovo polje.8 Angažovane sopstvene snage: III/370, 369. izv. bat., delovi 369. art. puka, poterna od. 369. pt diviziona, 369. dop. bat., glavnina H/370, glavnina I/369. i lok [alne] borbene grupe.9

Sa linije Domanovići — Blagaj — Nevesinje, uz do sada neznatan dodir sa neprijateljem, doprli su: III/370, do Hodova, 369. art. puk do Rotimlja, 369. izv. bat. do Kamena, Dopunski bat. Golo Brdo (6 km j. od Nevesinja).

118. lov. div.:

Posle borbenog dodira sopstvenih izviđača (4—19) s nepr. snagama u Bogomolje (Hvar) i zarobljavanja 17 Engleza, sopstvena izviđačka patrola napadnuta po nadmoćnom neprijatelju i pretežnim delom zarobljena, uračunavši i više ranjenih. Ranjeni komandir voda s kurirom i jedan dalji teško ranjeni su se probili. Sopstveno izviđanje, koje je odmah stavljeno u pokret za Bogomolje, utvrdilo je da u mestu nema neprijatelja.

Prema izjavama stanovnika, Englezi su, zajedno s zarobljenima i ranjenima, napustili ostrvo.10

7. SS-brd. div.:

»Blicliht«11: II/SS-13. i pored neprijateljskog otpora, dopro do linije 4 km i. od Kupresa — 14 km ji. od Kupresa, dalje prodor prema zapadu. Namera: sjedinjenje II i III/SS-13. u rejonu Šujica, prodor prema severozapadu.

2. hrv. korpus:

Situacija Doboj — Tešanj mirna. Sopstveni napad na Teslić privremeno odložen usled slabih sopstvenih snaga.

SS-brd. div. Handžar:

Za operaciju »Fligenfenger«12, u cilju čišćenja rejona Osmaci (25 km ji. Tuzla) (banditski aerodrom), nastupila 2 ojačana bataljona i četnici.13 Gubici neprijatelja: 20 izbrojanih mrtvih, 2 zarobljena.

XV brd. AK: 264. div.:

Pri pročešljavanju rejona jz. od Pirovca, ustaše našli: 3 mitraljeza, 150 pušaka, 3 automata, municiju peša-dijsku i bacačku.

Namera: 14. 7. operacija »Pestbojle«14

92. mot. gren. brigada, 1. puk »Brandenburg« i 1. bat. 264. div.

Aktivnost u polaganju mina i prepadima u rejonu Pržanac — Sinj — Drniš.

Pri borbi sa jačom gerilom severozapadno od Pirovca 17 neprijatelja mrtvih, 13 uhapšeno.

392. div.:

Verovatno u cilju rasterećenja 35. banditske divizije, pritešnjena našim napadom u rejonu Krbavsko polje15, napad 13. banditske divizije iz planine 30 km severno od Novog prema jugu. Istovremeno prikupljanje jačih banditskih snaga u rejonu severno od Ogulina. Jaki noćni napadi protiv naših uporišta Drežnica i Tužević (8 km. sz. od Brinja).18 Oba uporišta napuštena posle žestoke borbe. Tužević u rano jutro ponovo zauzet od naših jedinica za uzbunu i održan protiv ponovljenih napada protivnika. Naše deblokacione snage iz Novi — Krivi Put — Je-zerane i Ogulin u napadu, borbe još u toku. Operacija »Keselštajn«:17 Saveznički avioni za niski let umešali su se u borbu na zemlji na Krbavskom polju. Naše borbene grupe u napadu doprle do linije Pišać — Bunić — zapadna ivica Krbavskog polja protiv neprijatelja koji se žilavo bori. 1. bat. 846. puka, progoneći bandu koja se povlači, dopro do Korenice. U protivudaru su odbačene banditske snage koje su se posle upada u Prijeboj povukle prema severu. Borbena grupa »Lapac« (delovi 373. div.) u prodoru na Udbinu.

373. div.:

Prepadi minama na drumu za dotur zapadno od Bihaća i severno od Drvara. Uništeno sabotažno odeljenje u rejonu Nebljusi, 7 neprijatelja mrtvih. Namera: zasede protiv rezervnih položaja bandi.

Sabotaža minama na železnicu Otoka i drum jugoistočno od Vrtoča.

LXIX AK z.b.V.

Zelezn. sabotaža: razaranje pruge Karlovac — Generalski Stol i Bos. Novi — Kostajnica.

1. lov. rez. puk:

Operacija »Dinkirhen«.18 Pri čišćenju dosegnutog prostora, 18 izbrojanih nerijatelja mrtvih, 1 zarobljen (oficir).

Namera: 14. 7. napad svih borbenih grupa na neprijateljske položaje i koncentracijska mesta u rejonu istočno i severoistočno od Metlike.

/. koz. div.:

Pri čišćenju rejona Pleternica — Požega, 4 izbrojana neprijatelja mrtva, 5 zarobljenih, plen neznatan.

IV hrv. lov. brigada:

Pri borbama na drumu Banjaluka — Prijedor, zajedno s delovima 3. hrv. brd. brigade, dosada 20 neprijatelja mrtvih, 2 zarobljena.

Poglavnikova tjelesna garda

»Rouen«19: Sopstvene borbene grupe: 1 ojačani puk Divizije poglavnikove tjelesne garde, sa linije Križevci — Koprivnica, 1 puk 5. ustaške brigade iz Novigrada i delovi 4. hrv. brd. brigade i 1 polic. bataljon iz Bjelovara 13. 7. u uspešnoj borbi s jakom bandom u rejonu severno-severozapadno od Bjelovara. U gonjenju delova neprijatelja koji se povukao prema jugoistoku dosegnut rejon 10—15 km si. od Bjelovara.20

Namera za 14. 7.: Gonjenje načetog neprijatelja prema jugoistoku, pretičući s delovima, izbacivanjem unapred, motorizovanih delova na drumu Đurđevac — Virovitica. Znatni neprijateljski gubici, izveštaj sledi.

Komandant Srema:

U rejonu ji. Šida pojedinačni prodori neprijatelja sa juga odbijeni.

Koncentracija bandi si. od reke Bosut raspršena od strane 64. tenk. voda.

U rejonu Andrijevci — Cazin, napad gerile i razaranja pruge. Dalja razaranja sprečena sopstvenim patrolama, 15 eksplozivnih punjenja iskopano.

Viša komanda Crne Gore:

Živa sopstvena izviđačka delatnost u rejonu Pljevlja — Prijepolje.

Pripreme za operaciju »Draufgenger«21 Srbija:

Neznatna lokalna delatnost bandi. Kao privremena protivmera protiv namere neprijatelja (srp[ski] izv[ori]) da sa dve divizije (16. i 36)22 upadne preko Drine u zapadnu Srbiju, II/l. SDK, koji se nalazio na putu za operaciju »Trumpf«, promenjen je pravac kretanja i poslat je na marš za Ljuboviju, a 1/3. SDK iz Koviljače za Čuline (12 km. jz. od Zvornika) sa zadatkom obezbeđenja Drine.

Namera: 2 čete 1. puka RZK, ojačane teškim oružjem, za Zvornik, III/5. puka RZK iz Umke za Koviljaču, izviđanje preko Drine.

Operacija »Trumf23 neprijatelj se sa glavninom provukao preko Toplice, a delovi su se povukli prema istoku preko Morave. Na severozapadnom obronku Jastrepca još borbeni dodir sa slabijim neprijateljem. Namera: Uz ostavljanje četničkih jedinica u cilju dopunskog čišćenja rejona južno od Krušev-ca, pregrupacija sopstvenih snaga za napad na neprijatelja južno od Toplice. Četničke jedinice »Vajel« [Weyl] sa z.[apada], bug. 27. div. sa severa, Borbena grupa »Dizener« [»Diesener«] sa i. 23. banditska divizija najvećim delom još u rejonu Krivi Vir — Valakonje, ponovno izviđajući s delovima prema jugu i severu.

Na žel. pruzi Bor — Metovnica, komandosi RZK u dodiru s neprijateljem, malom grupom bandita, 7 neprijatelja mrtvih, 1 zarobljen.

U planinama ji. Niš, četnici i srpska policijska odeljenja za obezbeđenje u borbi sa tamošnjim crvenim neprijateljskim snagama (22. crvena banditska divizija).

Drum Leskovac — Lebane ponovo miniran. SDS, odeljenja za obezbeđenje i četnici u borbi s komunistima jugoist. od Lazarevca, navodno 23 neprijatelja ubijena.

III. Vazduhoplovstvo:

...

K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«) Ia, pov. br. 3247 od 14. 7. 44. Načelnik štaba I. A.

potp. Zelmajer24, gen. št. pukovnik

Za tačnost: .. ?5

poručnik

Poverljivo

KR

Telegram

Dostavljeno

1)Ia(FS)

2)Ia/F

3)Id

4)KTB

5)Ic

6)Stoart/Stoflak

7)K-t

8)Ustanovi za upuć.na front,Beograd

9)Gen.d.Pi.

 

Izveštaj o pokretima od 14. 7. 1944:

2. oki. armija:

297. div.: 11/524. iz Klenja za Papratnik (4 km j. od Debra)

392. div.: M/846, iz Babinog Potoka za Homoljac (7 km od Korenice).

1. hrv. brd. brig.: 6. i 7/5. brd. puka iz Križa, 10/5. brd. puka iz Popovače za Sunja — Kostajnica.

1. koz. div.: 1. i 2/55. inž. bat. iz Bihaća za Petrinju, 4/55. inž. bat. železnicom iz Banove Jaruge za Petrinju.

K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«) Ia, pov. br. 3247/44 od 14. 7. 44.

Za tačnost: poručnik

...26

1Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 927—33.

2Dopisano rukom.

3Skraćenica od engleskih reči: Landing Craft Medium (srednji desantni brod).

4Skraćenica od engleskih reči: Landing Craft Assault (desantni brod).

5Skraćenica od engleskih reči: Assault Sturm Boat (jurišni čamac).

6Skraćenica od engleskih reči: Landing Craft Infantry (mah desantni brod za prevoz pešadije).

7Sonnenstich (»Sunčanica«). Ta operacija u jugoslovenskoj isto-riografiji naziva se sniježničko-trusinska operacija (vidi Grupa autora,ORNJ, knj. 2, str. 264—6).

8Na toj prostoriji nalazile su se jedinice 29. NOU divizije. Bliže o tome vidi tom IV, knj. 27, dok. br. 63, 146 i 158.

9Opširnije o angažovanju nemačkih, ustaško-domobranskih, fašističkih italijanskih i četničkih snaga u ovoj operaciji vidi zapovest Štaba 369. legionarske divizije »Vražje« od 11. jula 1944 (tom IV, knj. 27, dok. br. 158); tom IV, knj. 29, dok. br. 21; Grupa autora, ORNJ, str. 264—6).

10Reč je o akciji engleskih komandosa (vidi tom V, knj. 29, dok. br. 131 i 132).

11»Blitzlicht« (»Svetlost munje«). Ta operacija je počela 13. jula 1944. na području Livno — Glamoč — Kupres. U njemu su, pored delova 7. SS-brdske dobrovoljačke divizije »Princ Eugen«, učestvovali i delovi 118. lovačke divizije (AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 913—6: izveštaj k-ta Jugoistoka od 13. jula 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta).

U to vreme nalazili su se na prostoriji Livno — Glamoč — Kupres delovi 6. proleterske divizije »Nikola Tesla« (3. brigada), delovi 10. NOU divizije (9. brigada) i delovi 39. NOU divizije (13. brigada). Vidi tom IV, knj. 27, dok. br. 51, 55, 65 i 74 i knj. 30, dok. br. 175; tom V, knj. 29, dok. br. 134 i 136.

12»Eliegenfanger« (»Muholovka«). Opširnije o tome poduhvatu vidi tom IV, knj. 29, dok. br. 91.

13Aerodrom Osmaci je zauzet 15. jula i pri tom razoren. Branili su ga delovi 27. NOU divizije. Bliže o tome vidi tom IV, knj. 29, dok. br. 91; AVII, NAV-T-311, r. 190, s. 763—1007, str. 63: ratni dnevnik K-de Jugoistoka za 15. juli 1944.

14»Pestbeule« (»Kužna guka«, »Čir«). Poduhvat je počeo 15, a završio se 17. jula 1944. Dejstva protiv jedinica 19. NOU divizije odvijala su se u širem području južno od Benkovca (vidi tom V, knj. 29,dok. br. 53, 75 i knj. 31, dok. br. 20; AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 780, 782 i 785: izveštaji K-de 15. BAK-a od 16. i 18. jula 1944).

15i 17 Reč je o operaciji »Keselšteiin« (»Kesselstein« — »Kamenac«) i koju su preduzele jedinice 392. i 373. legionarske divizije (1. bataljon846. puka, 392. izviđački bataljon i dve borbene grupe iz sastava 373.legionarske divizije), 19, 32, 34. i 35. bojna ustaškog 4. stajaćeg djelatnog zdruga i jedna domobranska bojna. Operacija je počela 11, a završila se 17. jula. Bliže o tome vidi tom V, knj. 29, dok. br. 27, 29, 42 i 82; AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 885—7 i r. 192, s. 30—3: izveštaji k-ta Jugoistoka od 11. i 17. jula 1944.

16Ta uporišta napale su 13. jula jedinice 35. NOU divizije (vidi tom V, knj. 29, dok. br. 29 i 57).

18Reč je o operaciji »Dinkirhen II« (»Diinikirchen II«) kao nastavku operacije »Dinkirhen I« (vidi dok. br. 84). Operacija »Dinkirhen II« imala je za cilj razbijanje Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih jedinica: 8, 13, 15. i 34. NOU divizije, u širem rejonu Zumberka, a uz učešće 1. lovačkog rezervnog puka, ojačanog 4. pukom i 55. izviđačkim bataljonom 1. kozačke divizije, jednim policijskim bataljonom, 1.bataljonom Železničkog transportnog puka i dvema četama ustaša iz Samobora. Počela je 9, a završila se 17. jula, posle zauzimanja Metlike. Bliže o tome vidi dok. br. 88 i 103, tom V, knj. 29, dok. br. 50; AVII, NAV-T-311, r 191, s. 749, 801—3 i 849—53 i r. 192, s. 30—3 i 86—90:izveštaji k-ta Jugoistoka od 7, 9, 17. i 21. jula 1944.

19Opširnije o operaciji »Rouen« vidi dok. br. 89.

20Vidi tom V, knj. 29, dok. br. 51.

21Opširnije o operaciji »Draufgenger« (»Draufganger«) Vidi dok. br. 103.

22Te divizije su se nalazile tada u istočnoj Bosni. Vrhovni štab NOV i POJ, u svojoj depeši od 11. jula 1944. upućenoj Štabu 3. korpusa NOVJ, naredio je:

»U cilju ostvarenja ranije nameravanih operacija, stavljamo pod vašu komandu i 12. korpus. Pojačaćemo vas, verovatno, i sa XI divizijom. Od sada treba da imate pripremne najmanje dve divizije. Da se ne bi otkrile namere, trupe ne koncentrisati već ih postaviti za dejstvo na takve operativne sektore sa kojih će se moći brzo otisnuti« (tom IV, knj. 27, dok. br. 143, obj. 21).

Ova zamisao Vrhovnog štaba o prodoru 11, 16. i 36. NOU divizije u Srbiju ostvarena je u prvoj polovini septembra 1944 (vidi tom IV, knj. 29, dok. br. 19, 26, 27, 72 i 133).

23»Trumpf« (»Adut«). Bliže o toj operaciji vidi dok. br. 84.

24Jozef (Josef Salmayr)

25i 26 Nečitak potpis.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument