ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 11. JULA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O PRIPREMAMA ZA OPERACIJU »FALKENAUGE« NA PROSTORU DEBAR — PEŠKOPEJA1

WB — 8402 

59

KTB

STROGO POVERLJIVO

2 primerka 2. primerak

K-di 2.

OkA 

KR

Formiranje jednog novog uporišta neprijat. snaga u rejonu Debar — Peškopeja3 i severn.[ije] zahteva produženje operacije »Falkenauge«,4 čije se izvođenje predviđa prema sle-dećem:

1.) Rukovođenje: K-da XXI brd. AK.

2.) Grupisanje snaga:

Južna grupa: 2 ojač. bat. 297 pd5

II/2. puka »Brandenburg« 3 bater.[ija] 297. ap II alb. žand. patr. bat.6 nacionalne bande7 Komanduje: 297. pd

Severna grupa: 1 ojač. bat. (Štab bat. i 2. ojač. č od SS--div. »Skenderbeg«)

2 ojač. č i l vod 1. F.H.8 (mot.) od 181. pd

kao i nacionalne bande Komanduje: SS-div. »Skenderbeg«

3.) Vođenje borbe:

Južna grupa posle čišćenja rejona oko Debra i držanjem Debra prodire glavninom, uz angažovanje nacionalnih, bandi, širokim frontom, i sa napred ešalonirana oba krila, prema s[everu]. Čim Južna grupa stigne do visine Peško-peje, prodire iznenada Severna grupa iz rejona Kuksa prema j[ugu] i poseda zaprečni položaj sa frontom prema j. u liniji 1080 — 1268 — 1390 (24 km j. Kuks). Da bi se osigurao momenat iznenađenja, Severna grupa će se prebaciti u Kuks tek u noći pre nastupanja. Južna grupa ostaje nastupajući po vodovima pravcem sev. linija zaprečavanja. Napred ešaloniranim krilima obeju borbenih grupa treba da se, po mogućstvu, onemogući prevre-meno izvlačenje neprijatelja iz doline Drima prema z.[apadu] i i.[stoku].

4.) Raspored vremena u pojedinostima zavisi od razvoja situacije oko Debra. Verovat. pokret Južne grupe iz Debra 13. 7. ujutro, Severne grupe iz Kuksa 14. 7. ujutro. Trajanje operacije: 10 — 14 dana.

5.) Da bi se obmanuo neprijatelj, proširiće se vest da će Južna grupa posle čišćenja rejona Debra krenuti pravcem z.[apad] za Kruju.

6.) Potrebe u pogonskom gorivu javiće se naknadno.

K-da XXI brd. AK

Ia, str. pov. br. 788/44.

od 11. 7. 44 u 2.15 časova

...9

1Snimak overenog originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T--314, r. 664, s. 166—7.

2Broj telegrama dopisan rukom.

3Tačan naziv toga mesta na albanskom jeziku je: Peshkopia. Na nekim kartama, to mesto se naziva: Piškopeja.

4Ta operacija (»Sokolovo oko«) imala je za cilj da uništi jedinice NOVJ i NOV Albanije (u rejonu Peškopeje). U to vreme, krajem juna i početkom jula, u širem rejonu pl. Karaorman, odnosno Debra, nalazile su se 1. makedonska i 1. kosovsko-metohijska brigada (formirana 24. juna 1944. od 1. i 2. kosovskog bataljona i jedne čete). Naime, prva etapa ove operacije (»Falkenauge« I) počela je krajem juna na prostoru Elbasan — Berat — Debar. Međutim, kako tada nisu postignuti odgovarajući rezultati, to je izvršeno pregrupisavanje snaga od 4. do 8. jula, pa je tada (8. jula) počela druga etapa ove operacije (»Falkenauge II«) koja je preneta i na područje severne Albanije i južnog dela Metohije (prostor Kuks — Đakovica). Operacija je završena 29. jula 1944. Opširnije o tome vidi tom I, knj. 19, dok. br. 149 i 152; tom VII, knj. 3, dok. br. 94; AVII, NAV-T-314, r. 664, s. 80, 101, 114, 115, 164 i 444: izveštaj i naređenje K-de 21. BAK-a od 1, 3, 4, 7. i 10. jula i 3. avgusta 1944, NAV-T-311, r. 191, s. 699—702, 745—8, 780—3, 801— 3 i 832—4: izveštaji k-ta Jugoistoka od 2, 4, 6, 7. i 8. jula 1944; NAV--T-314, r. 663, s. 1358 i 1394: ratni dnevnik K-de 21. BAK-a za 8. i 29. juli 1944. godine; Grupa autora, ORNJ, knj. 2, str. 182—4.

5Pripadali su 524. puku 297. peš. divizije (AVII, NAV-T-314, r. 664, s. 114).

6Pun naziv je: 2. žandarmerijski patrolni bataljon.

7Misli se na albanske kvislinške formacije.

8Feldhaubitze (poljska haubica)

9Dva nečitka parafa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument