ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 6. JANUARA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O NAPADU 5. KORPUSA NOVJ NA BANJU LUKU OD 31. DECEMBRA 1943. DO 2. JANUARA 1944 GODINE[1]

H.Qu., 6. 1. 1944.

Komanda: XV (brd.) AK

Abt. Ic[2], pov. br. 78/44

Pred.: Izveštaj o napadu na Banju Luku

od 31.12.43 — 2.1.44.

.. .[3] ... 15/1[4]

... 18/I[5]

Pril.: 6

K-di 2. OkA, Ic/AO[6]

Jake komunističke snage napadale su Banju Luku od 22.00 časa 31.12.43. do po podne 2.1.44. Napad nije uspeo.[7]

Iz zaplenjenog naređenja za napad 5. kraj. brig. (pril. 1)[8] i letka koji je izdao 5. kraj. korpus za stanovništvo Banje Luke (pril. 2)[9], jasno se vidi obim i zadatak operacije.

U naređenju se kaže:

»5. korpus se danas nalazi pred jednom od najvećih bitaka koja će biti zabeležena u istoriji naših naroda. Ovu veliku ofanzivu treba čitav svet da objavi kao treći front. Bitka će sigurno da donese još jedan korpus«.

U letku od 30. 12.:

»NO vojska bratski će prigrliti stanovnike Banje Luke.

Biće praznik na ulicama Banje Luke«.

(Letke su komunisti u zauzetim mestima i delovima grada ostavljali u rasutom stanju ili u svežnjevima.)

1.) Plan.

Uz ovo vidi priloženo naređenje za napad sa kartama.[10] Ono daje opšti plan i ograničava se, uostalom, na 5. kraj. brig. pretpotčinjenu 11. diviziji.

2.) Sprovođenje:

Bili su angažovani:

28. div. i delovi 12. div.

iz Slavonije prema Okučanima[11] i Gradiški[12] radi zauzimanja mesta i rušenja mosta preko Save.

11. kraj.[iška] brigada Kozarski odred

od jz.[13] prema Bosan. Gradiški.

od z. prema nemačkom naselju Vindhorst [Windhorst].[14]

12. slavon.[ska] brigada

za zatvaranje prema Derventi.

14. kraj. brigada i Prnjavor.[ski] odred

sa ji. na Klašnicu, aerodrom Zalužani i Trapistanski samostan.[15]

5. kraj. brigada

protiv Trapistanskog samostana.

12. kraj. brigada

iz rejona j. Banja Luka prema j. d.[16] grada i Gornjem Šeheru.

3. prol.[eterska][17] brigada

prema jz. delu grada.

6. i 13. kraj. brigada

sa z. prema Banjoj Luci.

Ukupno najmanje 12.000 ljudi 4. i 11. kraj. div., kao i 12. i 28. slavon. divizije.[18]

Napad je usledio po planu prvo na Trapistanski samostan, Gradišku,[19] kao i na aerodrom Zalužani,[20] i na južni i zapadni deo Banje Luke.[21]

Uprkos prodora komunista u Gradišku, most na Savi ostao je neoštećen. Napad na Vindhorst nije imao uspeha.[22] Aerodrom Zalužani je ponovo zauzet, i.o.[23] takođe napadnut min. bac. vatrom.

Svi napadi su bili bezuspešni.

Trapistanski samostan je bio zauzet, nem. zalihe u odeći i stoci odnete; pilana i električna centrala zapaljene, fratri su ostavljeni na miru. Zauzimanje mosta na Vrbasu nije uspelo. Uporište Čelinac je bezuspešno napadano.[24] Posada (373 (hrvat.) pd) je odbila pismeni zahtev za predaju (pril. 4).[25] Do pristizanja jedinica za deblokadu (901. okl. gren. nast. p)[26], 2. 1. u 14.00 časova, uspeli su komunisti da prodru do centra grada, da zauzmu više uporišta hrvatskih domobrana i policije i da prodru u neposrednu blizinu nem. stambenih objekata, koji su bili uređeni kao uporišta. Do deblokade održali su se pre svega zgrada Komande, hotel Palas (delovi 373 (hrvat.) pd) i Kaštel na Vrbasu[27] (373 (hrvat.) pd i nem. policija). Vojna bolnica bila je jako ugrožena, pošto su komunisti već zauzeli fabriku cigareta koja se nalazila između zgrade komande i bolnice.

Gubici komunista:[28]

372 izbrojana mrtva neprijatelja, osim toga 600 mrtvih neprijatelja, na osnovu procene, 190 zarobljenih 1.160 civilnih žrtava.

Plen:

12 P[uško] M[itr.]

7 S cevi

1 1. MB[29]

1 nišanska sprava za sred. MB

3 Pak[30] (1/5 cm; 2/3,7 cm)

81 puška

8 municijskih sanduka

2 dvostruke karete[31]

1 rezervni zatvarač za mitr.

3 postolja za P.M.

1 tromblon

4 doboša sa šaržerom

600 metaka puš. municije

1 konj sa opremom

1 poljski telefon.

1 konj sa samarom

Rukovođenje velikom operacijom bilo je u rukama 5. kraj. korpusa i prema svim znacima bilo je pripremljeno uz jaku podršku Vrhovnog kom.[unističkog] štaba.[32] To potvrđuje dovođenje 3. kraj. i 3. ličke brigade iz rejona Livno, angažova-nje slavon. snaga na Okučane i Gradišku[33] i, pre svega, američki napad iz vazduha na Prijedor, izvršen 3. 1.

Kom. radio-stanica »Slobodna Jugoslavija« u svojoj emisiji od 5. 1. izričito naglašava povezanost napada iz vazduha na Prijedor i operacije na Banju Luku.

Kom. korpus i divizije koji su učestvovali nisu se sami pojavljivali za vreme napada, koliko se to može zaključiti iz načina vođenja borbe, formiranja težišta i iz reagovanja na naše mere. Razvoj se odvijao prema opštem planu, ali treba imati u vidu da umešno komandovanje nije bilo moguće usled nedostatka prikladnih sredstava veze.

Pripreme za napad

5. korpus je, neposredno pre toga, obimno sprovedenom akcijom snabdeo svakog kom. borca sa privremenom ispravom (vidi pril. 6).[34] I potčinjena 3. lička i 3. prol. brig. dobile su ove isprave. One su pronađene skoro kod svakog mrtvog komuniste i olakšale su u znatnoj meri identifikaciju jedinica koje su napadale. Štampanje letaka mora da je već odavno bilo pripremljeno. Upotreba ćirilskog pisma može da se protumači nedostatkom latinskih slova, ali može takođe da se dovede u vezu i sa time što su krajiške jedinice većim delom sastavljene od bos. Srba. (Letak je u međuvremenu iskorišten u propagandističke svrhe na taj način što je nemački odgovor štampan na poleđini letka.)

Tajnost operacije nije bila potpuna. Već 14 dana pre toga govorili su četnici, obaveštajci i prebeglice o predstojećoj operaciji protiv Banje Luke. Privlačenje snaga 11. divizije od Bosne prema Vrbasu i 31. 12. iz više izvora potvrđene vesti o prikupljanju glavnine 4. divizije zapad, od Banje Luke pojačale su utisak da treba da se računa sa napadom. Vazdušnim izviđanjem utvrđeno nastupanje jače bande sa tovarnim grlima od Sitnice prema s.[everu] i izveštaj iz s. Qu.[35] (početak operacije 31.12) odstranili su i poslednju sumnju.

Taktika napada

Kako je u zaplenjenom planu za napad bilo predviđeno, grad je bio tučen artiljerijskom i minobacačkom vatrom. Neprijatelj, pak, nije jurišao jakim grupama da bi likvidirao naša u-porišta, već je posle proboja prodirao korak po korak kroz hrvatske položaje[36] u rejone koji nisu bili osigurani od naših jedinica. Pri tome je bilo karakteristično kako su se grupe srednje jačine neopaženo privukle u zgrade koje su se nalazile nasuprot naših objekata i odatle sa prozora otvarale vatru. Tempo napada je mestimično bio dobar, ali u većini slučajeva neznatan. Upotreba teškog naoružanja nije usledila sasređeno. Topovi nisu nikad dejstvovali po baterijama. Malobrojni topovi, usled povoljnog vatrenog položaja, uspešno su dejstvovali. Dejstvo naših tenkova bilo je uprkos toga dobro, naročito u moralnom pogledu. Borba protiv njih sa flašama benzina u više navrata je pokušana, ali samo na jednom mestu uspešno (1 MT[37] izbačen iz stroja).

Pojava Oklopno-grenadirskog puka potpuno je poremetila ce-lokupan plan napada. Bez preterivanja, može se reći da su komunisti prestali sa napadom čim su prvi tenkovi ušli u grad. Dva sata kasnije vođene su borbe samo sa zaštitnicama neprijatelja. Jugozapadni deo grada napustila su osiguranja tek 3. 1. ujutro. Očigledno je da je povlačenje usledilo na osnovu naređenja više komande,[38] ali se pretvorilo, što se jasno moglo zapaziti, većim delom u neorganizovano bekstvo, koje čak nije dozvolilo da se ponesu ranjenici. Na taj način pali su u naše ruke 1 nemački i 2 jugoslovenska pt topa. Više puta je bilo javljeno o učešću žena u borbi. Kod Gradiške se, navodno, borila jedna četa žena.[39] Ovi ženski banditi navodno su ubijali borce kukavice. Njihova surovost odrazila se na civile.

Razaranja i grozote

Prave ulične borbe karakterisale su poslednju etapu napada na Banju Luku. To potvrđuju pustošenja izvršena sa obe strane. Više zgrada je izgorelo, među kojima i bivši ital.[ijanski] konzulat i mesna sanitetska ambulanta. Najveći hotel (Pa-las),[40] pošto su svi prozori bili razbijeni, naše jedinice su zabarikadirale popunjavanjem svih prostorija drvenim gredama. Grad je posle borbe, sa razbacanim leševima komunista, pokidanim telefonskim vodovima, gorućim kućama, razbijenim prozorskim oknima i gusto izrešetanim stambenim zgradama, pružao sliku građanskog rata ...

Držanje hrvatskih jedinica

Domobranske jedinice i policija borili su se, kao što je po-znatno, samo tako dugo dok napadači nisu prodrli u neposrednu blizinu njihovog objekta. Onda su se predavali ili se blagovremeno povukli sa položaja. Posle završetka napada 700 domobrana je »nestalo«, među kojima 11 oficira.[41] U međuvremenu, njih oko 340 vratilo se nazad, od kojih 129 u civilnoj odeći, 90 sa oružjem.

Ustaše su za vreme borbe malo došle do izražaja. Prilikom odbrane »crne kuće«[42] (zatvora) ne može biti reci o ozbiljnom otporu Hrvata. Komunisti su uspeli da oslobode oko 250 komunističkih zatvorenika, koji su svoje oslobodioce oduševljeno pozdravili. Među oslobođenima nalazi se i jedna devojka koju su na najgrozniji način ustaše mučile i koja će komunistima pružiti značajne podatke.[43] Odvedena su 33 dobrovoljna radnika za rad u Nemackoj.

Držanje legionara 373 (hrvat.) pd pod komandom nem. kadrovskog jezgra nije moglo da se uporedi sa samopouzdanom nad-moćnošću nem. vojnika, ali bilo je znatno iznad bezglavosti i delimičnog kukavičluka domobrana. Nisu bili dorasli jačim opterećenjima. U jednom slučaju prilikom protivudara, upr-kos podršci tenkova, jedna cela četa otkazala je poslušnost posle prvog neprijateljskog vatrenog naleta.

Vanredno stanje

Odmah po prestanku napada opet su se pojavile ustaše u većim grupama (pretežno civili sa trakama), i započeli su sa takozvanom operacijom čišćenja. Nakon toga komandant korpusa proglasio je vanredno stanje,[44] hrvatskim predstavnicima vlasti usmeno službeno stavio to do znanja, i još u toku noći 2/3. bila su odgovarajuća obaveštenja plakatirana. Ova mera u svakom pogledu se pozitivno odrazila i sprečila širenje započetih zahvata. Čišćenje grada, koje je odmah spro-vedeno od strane jedinica i nem. policije, kao i pretres pojedinih zgrada doveli su do hapšenja mnogobrojnih rasturenih partizana. Mnogi od njih obešeni su u drvoredima najpromet-nije ulice, ispred hotela Palas. Dalje je uhapšeno 152 lica, od kojih je veći broj posle proveravanja otpušten.

Držanje stanovništva

Stanovništvo Banje Luke držalo se za vreme napada lojalno. Tamo gde je pucano iz kuća, barem za katol.[45] deo grada, može se sa sigurnošću reći da se radilo o partizanima koji su tamo prodrli. U većini slučajeva stanovnici su bili zaključani i njihovi stanovi korišćeni su kao vatreni položaji. Na osnovu više izveštaja, u muslimanskim delovima grada postoji utisak da su sakrivali mnogobrojne simpatizere. Jedan broj partizana treba da je već za vreme Božića[46] došao u grad. O stvarnom učešću stanovništva u samom napadu ne može biti govora.

Neuspeli opšti napad ojačao je pozitivni stav stanovništva Banje Luke prema nem, Vermahtu. Iznenadni dolazak mot. p.[47] bio je demonstracija. Strahote noći, kad su se vodile borbe, jako su se odrazile na psihu pojedinih ljudi, naročito žena. Nemač. Vermaht je jednodušno priznat kao snaga koja može grad u slučaju ponovnog napada da odbrani od najgoreg. Me-re preduzete od strane komandanta oblasne policije odobrene su kao i vešanja bandita. Ali strahuje se da će vlast opet prebrzo da se preda u ruke Hrvata. Postoje već izveštaji da pojedine porodice, s obzirom na ponovni pokušaj napada, već sada žele da napuste grad. Nastala razaranja, usled žilavog držanja nem. jedinica, pripisuju se komunistima. Neuspeli napad na Banju Luku predstavlja težak udarac Titovom ugledu. Neuspeh pada utoliko teže jer je napad imao dalekosežnije ciljeve i mora da se uvrsti u poraze koje su komunisti poslednjih meseci na Balkanu morali da pretrpe.48 Veliki gubici doprineće, nadalje, opadanju borbenog duha i kolebljivosti sastava crvenih brigada.

Prema obaveštenjima komun. radio-stanice, Tito se još i danas bori na ulicama Banje Luke. Treba računati da će on da ponovi napad čim hrvatske snage preuzmu osiguranje grada.[49]

Za komandu korpusa

Načelnik štaba

koncept potpisao

Pfaferot[50]

gen. štab.[51] pukovnik

F. d. R.

...[52]

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 1096—1102. Na margini druge strane dokumenta nalazi se -nečitka zaibeleška.

2 Obaveštajno odeljenje (Abteilung Ic).

3 Sa tri tačke označeni su parafi lica (verovatno iz sastava Komande 2. OkA) čija se imena na osnovu parafa nisu mogla ustanoviti.

4 i 5 To su datumi 'kad su pojedinci (verovatno iz sastava 2. OkA) koristili ovaj izveštaj (vidi prethodno objašnjenje).

6 To je skraćenica od reci: Abwehroffizier (Abver-ofiicir — oficir Abvera, tj. oficir vojne kontraobaveštajne službe).

7 Taj neuspeli napad na Banju Luku (u jugoslavenskoj istorio-grafiji poznat pod imenom »Prva banjalučka operacija«), izvršile su jedinice pod komandom 5. korpusa NOVJ. Opširnije o organizaciji ove operacije na Banju Luku vidi zapovest Štaba 5. korpusa NOVJ od 25. decembra 1943, objavljenu u tomu IV, knj. 20, kao dok. br. 137.

8 Bliže o toj zapovesti vidi AVII, NAV-T-314, r. 558, s. 819—21.

9 Taj prilog se nalazi u AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 1110. Original (od 30. decembra 1943) nalazi se u AVII, reg. br. 22—9, k. 457B i u njemu, između ostalog, piše:

»Narodno-oslobodilačka vojska bori se da oslobodi našu Banju Luku... Pružite joj svaku, pomoć. Pokazujte joj gdje je neprijatelj. Organizujte se i ubijajte njemačke špijune i ustaško-četničke siledžije...«

10 Bliže o kartama vidi AVII, NAV-T-314, r. 553, s, 1092—4. Karte (skice) su prilog izveštaju Komande 15. brdskog armijiskog korpusa od 12. januara 1944. o borbama za Banju Luku (AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 1077-83).

11 Napad sna Okučane izvela je 12. NOU divizija), i on nije uspeo (tom V, knj. 23, dok. br. 20 i 31).

12 Odnosi se na Bosansku Gradišku gde se nalazio pontonski most? dok je napad (demonstrativnog karaktera) na Staru Gradišku izvršio Posavski odred u sastavu 28. NOU divizije (vidi tom IV, knj. 20, dok. br. 137 i tom V, toj. 23, dok. br. 20 i 31).

13 To jest: jugozapada. Nemci su u dokumentima za položaj mesta u odnosu na strane sveta upotrebljavali skraćenice »malim slovima«: z. (zapadno), i. (istočno), j. (južno), s. (severno), sz. (severozapad-no), si. (severoistočno), ji. (jugoistočno) itd., pa to redakcija ubuduće neće više objašnjavati. Međutim, kada su se u teksitu strane sveta pojavljivale kao imenice (sever, istok, zapad, jug, ili severoistok, jugoistok itd.), tada su upotrebljavali skraćenice velikim slovima (S, I, Z, J, SI, JI, itd). Razumljivo da su u tekstu originala upotrebljavana prva slova imenice (prideva) na nemačkom jeziku (N, O, W, S, NO, SO itd).

14 Tako se u nemačkim dokumentima naziva Topola — Donja, Srednja i Gornja, kod Bosanske Gradiške (sada: Nova Topola), koju su u to vreme naseljavali većim delom pripadnici nemačke narodnosne grupe (die deutsche Valksgruppe) — folksdojčeri.

15 To je bilo -uporište u Trapistima, nazvano po redovnicima Tra-pisitanskog reda. Napad na ovo uporište vršila (je 5. krajiška brigada 11. NOU davizaje — Druga grupa (tom IV, knj. 20, dok. br. 137) i kraj. 21, dok. br. 85.

16To jest: južnom delu.

17 Odnosi se na 3. proletersku (krajišku) brigadu 1. proleterske divizije. Brigada je 28. decembra 1943. u svome sastavu imala 1753 borca i rukovodioca; od toga 182 žene (tom IV, knj. 20, dok. br. 157).

18 Redakcija nije mogla da ustanovi broj boraca koji su pod komandom 5. korpusa NOVJ napadali Banju Luku. Verovatno da se ta cifra kreće oko broja datog ovom procenom. Tako je, npr., 4. NOU divizija imala 15. decembra 1943. po spisku 5382 borca, a na licu 4628 (tom IV, knj. 20, dok. br. 76).

19 Odnosi se na Bosansku Gradišku. Napad na to mesto vršila je četvrta grupa (11. krajiška NOU brigada sa jednim bataljonom 8. krajiške NOU brigade i Gradiško-lijevčanskim NOP odredom). Opširnije o tome vidi tom IV, knj. 20, dok. br. 137.

20 Zalužane je napadala 3. lička brigada (vidi tom IV, knj. 20, dok. br. 137).

21 Taj deo Banje Luke napadale su jedinice 1, 2. i 3. grupe 5. korpusa NOVJ. Opširnije o njihovom sastavu vidi tom IV, knj. 20, dok. br. 137.

22 Napad na Topolu vršila je 4. grupa. O tome vidi tom IV, knj. 20, dok. br. 137.

23 U originalu je upotrebljena skraćenica »u. a.« od reči: unter anderem, što znači: između ostalog.

24 To uporište napadao je 3. bataljon 5. krajiške NOU brigade (vidi tom IV, toj. 21, dok. btr. 85).

25 Taj prilog redakcija nije pronašla.

26 Reč je o 901. oklopnom grenadirskom nastavnom puku, koji je, usiled ugrožavanja Banje Luke, počeo sa prebacivanjem svojih jedinica 30. decembra 1943. diz istočne Bosne prema Banjoj Luci, (vidi AVII, NAV-T-313, r. 189, s. 7448933—4).

27 Tako se zove tvrđava na ,r. Vrbasu u blizini centra Banije Luke.

28 Tačnije podatke o gubicima jedinica 5. ikorpusa NOVJ vidi: Grupa autora, ORNJ, str. 50.

29 To jest: minobacač.                     

30 To je skraćenica za nemački protivtenkovski top (Panzerabwehr-kanone). Brojevi u zagradama znače da su zaplenjeni jedan pt top od 50 mm i 2 pt topa od 37 mm.

31 Dvokolice za vuču materijala (sredstava veze, municije i dr.).

32 Reč je o Vrhovnom štabu NOV i POJ. Bliže o tome vidi tom II, knj. 11, dok. br. 174; AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 1119, 1140—5: depeše Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3, 4, 5, 7. i 8. januara 1944. uhvaćene od strane nemačke radio-pnislušne službe.

33 Bliže o tome vidi tom II, knj. 11, dok. br. 147, 170 i 178.

34 Zaplenjeno je više isprava. Redakciji u ovome slučaju nije poznato na koju se ispravu konkretno misli. Komanda 15. BAK sačinila je više fotokopija ovih dokumenata. Bliže o njima vidi AVII, NAV-T--314, r. 563, s. 1120, 1135 i 1138.

35 To je skraćenica od reci: sicher Quelle (ziher kvele — pouzdani izvor), tj. iz pouzdanog izvora;

36 U (terminologiji nacističkih komandi i ustanova za ustaškondo-mobranske snage i akcije se često, neosnovano, upotrebljava termin »hrvatske«, a četničke i Nedićeve jedinice i organizacije se najčešće identifikuju sa »srpskim«. Ovde je reč o položajima ustaško-domobran-skih jedinica.

37 To je tip srednjih tenkova (vidi Bukhart Miiller-Hillebranđ, Das Heer 1933—1945, Verlag E. S. Mittler und Sohn, Frankfurt/M, 1956, Band II, str. 106 (dalje: Miler-Hilebrand, n. d, sv. I, odnosno II).

38 Naređenje za povlačenje jedinica izdao je Štab 5. korpusa NOVJ 2. januara 1944, pošto je 901. oklopni granadirski nastavni puk izvršio prodor iz Bosanske Gradiške prema Banjoj Luci, a u isto vreme iz Prijedora je upućen 1. bataljon i 15. četa 383. puka 373. legionarske divizije »Tigar« (vidi tom IV, krnj. 21, dok. far. 8; AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 67 i 68: izveštaji 2. OkA od 1. januara 1944. o prodoru 1. bata-ljona i 15. čete 383. puika u Banju Luku, s. 913, 918 i 929: izveštaji K-de 15. BAK-a od 2. januara 1944. o početku deblokade Banje Luke i prodoru 901. oklopnog grenadirskog nastavnog puka u 13,15 č u. grad; Frane Šraml, n. d., str. 178—82).

39 Redakcija nije mogla da ustanovi o ikojoj je četi reč.

40 Nalazio se u centru grada.

41 Reč je o pripadnicima domobranskog 4. lovačkog zdruga (7. i 13. lovačke pukovnije), 3. oružničke pukovnije, 7, 8. i 11. topničkog sklopa i defovima 10. oružničke pukovnije (tom IV, knj. 20, dok. br. 137, objašnjenje 3; AVII, NAV-T-314, r. 558, s. 979—80: naređenje 4. lovačkog zdruga od 31. oktobra 1943. za odbrana Banije Luke).

42 Tako su zvali zloglasni ustaški zatvor u Banjoj Luci.

43 Redakcija mije mogla da ustanovi ime devojke na koju se to odnosi, jer je u zatvoru bilo više žena komunistkinja.

44 Vanredno stanje uvedeno je 2, a ukinuto 17. januara 1944. u 17 časova (AVII, NAV-T-314, r. 1455, s. 43: obaveštenje Komande 15. BAK o ukidanju vanrednog stanja u Banjoj Luci).

Uvođenju vanrednog stani a prethodilo je zavođenje policijskog časa (vidi AVII, NAV-T-314, r.1455, s. 5: izveštaj Komande 15. BAK od 31. decembra 1943. Drugoj OkA o zavođenju policijskog časa).

45 katolički

46 Misli se na praznik koji slave svakog 25. decembra u godini pripadnica rimokatoličke veroispovesti.

47 motorizovanog puka

48Napad 5. korpusa NOVJ na Baniju Luku imao je ograničen cilj: da se olakša položaj 3. korpusa NOVJ za vreme nemaekih operacija u decembru 1943. u istočnoj Bosni (operacije »Kugelblic« i »Šne-šturm«). Bliže o tome vidi: Grupa autora, ORNJ, str. 46—51.

49  Po izvršenoj deblokadi Banje Luke od strane Nemaca, u gradu su se nalazile sledeće nemačke i ustaško-domobrans!ke i oružničke jedinice: Komanda 15. brdskog armijskog korpusa, Brdski bataljom za vezu 15. BAK-a, 1. četa 202. tenkovskog bataljona, alarm, jedinice Komande mesta, Štab 383. puka sa pukovskim jedinicama i 1. bata-ljonam, 373. poljski dopunski bataljon (bez 1 čete), 1 četa policije, Štab 4. lovačkog zdruga sa 2. bojnom (bataljonom), 13. i 3. bojna 7. lovačke pulkovnije (bez 1 čete), Podoficirska nastavna četa, štabovi 8. i 22. topničkog sklopa (diviziona) sa po jednom bitnicom (baterijom), Štab 11. topničkog sklopa sa 2 bitnice i 1 četa oružnika (žandarma). Opširnije o tome vidi pregled Komande 15. BAK-a od 4. januara 1944. o nemačko-ustaško-domobranskim snagama u Banjoj Luci u AVII, NAV-T-314, ,r. 558, s. 815.

U samom gradu se 20. decembra 1943, pre napada 5. korpusa NOVJ, nalazilo 105 oficira, 5 službenika, 219 podoficira i 1976 vojnika, tj. ukupno 2305 ljudi (AVII, NAV-T-314, r. 555, s. 851).

50 Verner (Werner Pfafferott).

51 generalštabni

52 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument