ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDE 69. ARMIJSKOG KORPUSA ZA NAROČITU UPOTREBU OD 7. JULA 1944. POGLAVNIKOVOM TJELESNOM ZDRUGU ZA DEJSTVA U OPERACIJI »ROU-EN« NA ŠIREM PODRUČJU KALNIKA1

STROGO POVERLJIVO

K-da LXIX AK z.b.V.

Ia, str, pov. br. 916 72516/ 44 

K. H. Qu,2 7. juli 1944.

22 primerka 18. primerak

Zapovest

Operacija »R o u e n« za čišćenje planine Kalnik

1.) Neprijatelj: Prema prethodnom naređenju K-de LXIX AK z.b.V. Ic, str. pov. br. 885/2435/44. od 4. 7. 44.3 i obaveštajnorr biltenu o neprijatelju (prilog)4

2.) Namere: Neprijatelja koji se nalazi u planini Kalnik treba opkoliti sa severozapada, zapada, jugozapada i juga i posle toga napadom sa istoka i jugoistoka razbiti.5

3.) Organizacija komandovanja trupe:

Rukovođenje: K-da LXIX A.K. z.b.V.

a) Tjelesna div. poglavnika6 (ojač. 5. ust. brig.,7 Pol. bat.8

Križevci, 1 bat. ust. Saobraćajne brig., Ust. podof. šk.8).

b) mađarska Udarna grupa (2 ojač. puka)10

c) mađarska Grupa za zaprečavanje (1 ojač. puk i 1 bat)11

d) mađarska Rezervna grupa (1 ojač. puk bez 1 bat.),12

4.) U tu svrhu treba do dana D + l u 19.00 časova da se razmeste:

a) Ojač. Tj[elesna] div.:

aa) 5. ust. brig. (Tj[elesnoj div.] kao i dosad potči-njena) u rejon Vojakovac — Carevdar (6—9 si. Križevci) za napad u pravcu severa i severozap.

bb) Pol. bat. Križevci (potčinjen Tj[elesnoj] div.) u rejon Ivanec — Sv. Helena, za napad prema severu.

cc) Jedan ojač. puk (3 bat., glavnina Tenk. bat. i Art. divizion) u rejonu Bočkovec (8 s.sz. Križevci) — G. Kolarec (9 ji. Hum), za napad prema severu i severoistoku.

dd) Grupa za zaprečavanje (3 ojač. bat) na odseku Vinično — Hum — Novi Marof, za sprečavanje nepr. proboja prema zapadu i za napad prema severoistoku.

b) Mađarske snage:

aa) Mađarska Udarna grupa (ojač. puk) u rejon Carevdar (isk.) — Koprivnica (isk.), za napad prema severozapadu. bb) Mađ. Grupa za zaprečavanje (1 ojač. puk i 1 bat.) na liniju Varaždinske Toplice — G. Poljana — Hrastovsko — Ludbreg (isk.), za sprečavanje nepr. proboja prema zapadu i severozapadu. cc) Jedan rezervni puk (bez 1 bat.) u rejon Ludbreg, za napad juž. ili istoč. pravcem, po naređenju K-de Korp.

5.) Prikupljanje, posedanje polaznog položaja za napad do dana D + 1 u 19 časova;13 izvršenje će se narediti pojedinačnim naređenjima. Raspored vremena:

a) dana D:

aa) Grupa za zaprečavanje: 1 mađ. puk iz rejona Čakovec do 19.00 časova stiže u rejon severozap. Varažd. Toplice,

bb) Udarna grupa: mađ. Operativni štab i 1 mađ. pukstižu u rejon Koprivnica,

cc) 2 mađ. puk. železnič. transportom i iskrcavanje u rejon Legrad — Đekenješ. dd) Tj[elesna] div. poglavnika priprema smenu za zatvaranje Novi Marof — Ludbreg, tako da ona može da usledi dana D + 1.

b) dana D + 1:

aa) Prikupljanje svih delova Tj[elesne] div. poglavnika predviđenih za napad i zaprečavanje do 19.00 časova u rejone shodn. tač. 3a i b.

bb) 5. ust. brig. i mađ. borbena grupa iz rejona Koprivnica — Đekenješ . . .u prema jugozapadu, prodiru u proređene rejone shod. tač. 3a i b.

cc) Prodor Pol. bat. u rejon shod. tač. 3a.

dd) Marš mađ. rezervnog puka iz rejona Đekenješ — Legrad za Ludbreg. Pojačanje Grupe za zaprečavanje angažovanjem jednog bat. na odseku Poljana — Ludbreg. Puk (bez 1 bat) na raspolaganje K-di korpusa u Ludbregu.

6.) Napad (zadaci za dan D + 2)

Iz dostignutih rejona, shod. tač. 4, kreću u napad dana D + 2 u 05.00 časova mađ. Udarna grupa i ojač. Tjelesna div. pravcem severozap., zapad i severoist., kako bi neprijatelja sabili u planini Kalnik.

Do 19.00 časova treba da se dostigne sledeća zatvorena linija: raskrsnica puteva 1.5 km severoist. Rasinja (9 z.sz. Koprivnica) — V. Grabičani — dolina potoka Gliboki — Ivanova str. (10,5 s. Križevci) — Kamešnica — južni obronak Kalnika — Korenić (kota 539, 7 ji. Novi Marof)

— Dubovčić (6 ji. Novi Marof) — Kapela (5 si. Novi Marof) — Varažd. Toplice — Ludbreg.

Borbene zone:

a) Mađ. borbena grupa:

Desno krilo duž puta Koprivnica — Ludbreg Granica levo prema ojač. Tj[elesnoj] div.: Donjara (2,5 si. Carevdar), Koprivnička Reka, Ivanec (11 sz. Carevdar); Jesenovac — Slanje (16 jz. Ludbreg) (sva mesta uklj.)

b) Tj[elesna] div. poglavnika:

Granica levo prema mađ. Grupi za zaprečavanje: Severna ivica Novi Marof — južna ivica Veliki Dre-novec, ovde tesna veza sa desnim krilom mađ. Grupe za zaprečavanje.

7.) Vođenje borbe:

a) Izviđanje vršiti stalno u pravcu Kalnika i prema su-sedima, kako bi se uočili pokušaji neprijatelja da se probije prema zapadu i pokreti povlačenja prema jugoistoku, i da se dobije jasna slika o stanju kod neprijatelja južno Koprivnica.

b) Vezu po liniji, shodno tač. 6, moraju stalno da obez-bede sve jedinice.

c) Osiguranje rejona južno Koprivnica (Bilo-gora) i pozadine mađ. Udarne grupe treba vršiti jakim izviđačkim patrolama.

Rejon severoist. od linije Koprivnica — Ludbreg treba osigurati izviđačkim prodorima mađ. udarnih grupa rezervnog puka u Ludbregu. Intervencija jakom udarnom grupom (1 četa) iz Koprivnice mora biti obezbeđena.

d) Zatvaranje na severnom i severozapadnom obronku Kalnika mora biti tako sprovedeno da pokretnim lokalnim rezervama, u datom slučaju, protivnapadom mogu da se razbiju nepr. pokušaji proboja kod Slanje, juž. Varažd. Toplice ili Huma.

e) Prodor iz Koprivnice prema jugozapadu dana D + 1, po redosledu 5. ust. brig., mađ. Udarna grupa, treba tako borbeno grupisati da se angažovanjem art. i teš. naoružanja polazni položaji za napad izbore nastupanjem po vodovima.

f) Napad mađ. Udarne grupe treba razviti sa jakim levim krilom u tesnom dodiru sa 5. ustaš. brigadom. Iza napadnog ešelona, koji nastupa širokim frontom, treba držati u pripravnosti udarne rezerve da bi se odmah osujetili pokušaji proboja neprijatelja.

8.) Rezerve:

Na raspolaganje K-di korp. pripremiti:

a) od Tj[elesne] div. poglavnika 2 ojač. gren. č (ukrcane na mot. vozilo) u rejonu sz. Križevci,

b) od mađ. Rezervne grupe jedan ojač. puk bez 1 bat. u rejonu Ludbrega.

c) od mađ. Udarne grupe jednu ojač. biciklističku č u Koprivnici,

d) K-da LXIX AK z.b.V. i komandant mesta Varaždin, Okl. izviđački vod 69. AK i 2 č (mot. pokretne) 6 km j.ji. Varaždin.

9.) Oficiri za vezu:

Radi se na tom da se zajednički neprijatelj Tito i njegove boljševičke bande razbiju. Sebičnjaci lokalnih interesa treba u vezi ove vojničke dužnosti da ćute. Svi komandanti treba da poučavanjem i objašnjenjem otklone event. nesporazume a ličnom intervencijom nepotrebne razmirice i odugovlačenja.

Kao oficire za vezu i prevodioce treba da upute:

a) nemački Vermaht: jednog štabnog ofic. sa sredstvima veze u štab mađ. Udarne grupe Koprivnica;

b) hrv. oružane snage: po jednog štabnog ofic. (ofic. za vezu sa prevodiocem) u:

aa) Operativni štab mađ. Udarne grupe i 2 puka (3 ofic.)

bb) mađ. Grupu za zaprečavanje (1 ofic).

c) mađ. oružane snage: 1 štabnog ofic. u K-du LXIX AK Varaždin.

Oficiri za vezu (po mogućstvu mot. sa prevodiocima) treba da se jave do 8. 7. 44. u 12.00 časova štabovima kod kojih su prekomandovani.

10.) Komandna mesta:

a) K-da LXIX AK z.b.V. (istureno komandno mesto) Varaždin od 7. 7. 44. u 20.00 časova.

b) Tj[elesna] div. poglavnika: u prvo vreme Križevci, kasnije severozapadno.

c) Mađarska Udarna grupa: Koprivnica.

d) Mađarska Grupa za zaprečavanje: Varaždinske Toplice.

e) Mađarska Rezervna grupa: Ludbreg.

11.) Dan D narediće se preko radija.

12.) Naređujem najstrožiju tajnost.

Pre početka operacije zabranjuje se da se telefonskim putem predaju taktičke mere ili naređenja za snabdevanje.

Koncept potpisao

Auleb15

general pešadije

Za tačnost

...16

gen. štab. major

Prilozi:

a) 1 obaveštajni bilten o stanju neprijatelja,17

b) Spec. naređenja za snabdevanje18

c) Spec. naređenje za službu veze19

Dostavljeno prema konceptu

Strogo poverljivi predmet

Prilog a) Uz akt K-de LXIX AK z.b.V.

Ia, str. pov. br. 916/2516/44. od 7. 7. 1944.

Stanje neprijatelja rejon Varaždin — Križevci — Đurđevac — državna granica Stanje: 6. 7. 1944.

Usled operacije »Binenhaus«,20 snage 10. korpusa i delovi 6. korpusa pomerili su se prema sz. u rejon Đurđevac — Novi Marof — Ludbreg da bi odatle prodrli u planinu Ivanšćica.

Sadašnji položaji:

a) štab 10. korpusa, 21. brig. 28. div.,21 1. i 2. mosl. brig. 33. div. u rejonu planine Kalnik (1500 ljudi);22

b) brig. »M. Gubec« i »Braća Radić«23 kao i delovi Kal-ničkog24 i Bjelovarskog odreda25 i Štab 32. div. u rejonu Ludbreg — Novi Marof (1600 — 2000 ljudi);

c) 25.26 i 17. brig.27 28. div. kao i delovi Kalničkog odreda u rejonu 12 z. Đurđevac (oko 1800 ljudi). Navodno rezerva za operaciju u rejonu Ludbreg.

Ukupna jačina u gornjem rejonu oko 6000 ljudi.28

Naoružanje:

28. div.: 6 topova, 3 pt topa, 2 pt puške, 7 minob, 25 mitr.,

30 automata.28

32. div.: 2 topa, 4 pt topa, 19 minob, 40 mitr, 46 autom.

33. div.: 7 topova, 49 mitr, 45 autom.

Prema izveštaju Tjelesne divizije poglavnika 17/28, div. je vrlo dobro opremljena i raspolaže engleskim i američkim naoružanjem.

4. 7. izvršeni su napadi na Novi Marof30 i Ludbreg,31 planiran je napad na Varaždinske Toplice.32

Ostale neprijateljske snage:

Na državnoj granici u rejonu Prelog nalazi se Međumurski odred33 (jačina nepoznata).

Strogo poverljivi predmet

Prilog c) uz akt K-de LXIX AK z.b.V.

Ia, str. pov. br. 916/2516/44. od 7. 7. 1944.

Specijalna naređenja za službu veze, primaoce naređenja, izveštaje za operaciju »Rouen«.

A. Služba veze:

I. Treba uspostaviti:

1.) Telegrafsku, telefonsku i radio-vezu od isturenog komandnog mesta K-de LXIX AK z.b.V. do K-de LXIX AK z.b.V. u Zagrebu. 2.) Radio-vezu od isturenog komandnog mesta LXIX AK z.b.V.

a) do oficira za vezu pri mađ. Udarnoj grupi;

b) do mađarske Grupe za zaprečavanje,

c) do Tjelesne div. poglavnika u Križevcima

d) do K-de 2. OkA.

3.) Telefonsku vezu od isturenog komandnog mesta LXIX AK z.b.V. do Ludbrega. II. K-da LXIX AK z.b.V., za pravilno funkcionisanje predstojeće veze, upućuje:

1.) Oficiru za vezu pri mađ. Borbenoj grupi 1/80 vata

— radio-odeljenje, 2.) Tjelesnoj div. poglavnika 1/15 vata—radio-odeljenje.

B. Primaoci naređenja:

Treba uputiti ofic.[ire] (mot. pokretne):

iz Tjelesne div. u K-du LXIX AK, Varaždin,

iz mađ. Grupe za zaprečavanje u K-du LXIX AK, Varaždin,

iz mađ. Rezervne grupe u K-du LXIX AK, Varaždin.

C. Izveštaje: treba dostaviti:

a) sa polaskom i pristizanjem u rejone istovara, odn. polazne rejone , odn. položaje,

b) prilikom 1. dodira sa neprijateljem,

c) za vreme borbe svaka 4 sata,

d) prilikom svakog naročitog događaja odmah,

e) večernje izveštaje, uspehe, dostignute ciljeve, utisak o neprijatelju, sopstvene namere, svakodnevno do 19.30 časova.

1Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 1548, s. 983—7.

2Korpshauptquartier (korpshauptkvartir — Štab korpusa)

3Vidi AVII, NAV-T-314, r. 1548, s. 1073—5.

4To je izveštaj K-de 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu (z.b.V. — zur besondere Verwendung) od 4. jula o rasporedu jedinica i komandi 6. i 10. korpusa NOVJ (AVII, NAV-T-314, r. 1548, s. 1072). Uz izveštaj se nalazi i skica rasporeda 6. i 10. korpusa NOVJ na dan 4. jula 1944 (AVII, NAV-T-314, r. 1548, s. 1082).

5Odnosi se na jedinice 10. korpusa NOVJ (32. i 33. diviziju) koje su se u to vreme nalazile na širem području planina Kalnika i Bilo--gore. Opširnije o borbama, u operaciji »Rouen«, vidi tom V, knj. 29, dok. br. 6, 30, 51, 52, 96, 121 i 122 i knj. 31, dok. br. 7, 17 i 41.

6Tako piše u dokumentu (Leibgarde Division Poglavnik). Međutim, tačan naziv telesne garde poglavnika Ante Pavelića bio je: Poglav-nikov tjelesni sdrug (PTS). O tome vidi tom V, knj. 29, dok. br. 6, obj. br. 3.

Kasnije se pominje kao Tjelesna divizija poglavnika, a u ORNJ, kao Pavelioeva tjelesna divizija).

7Tačan naziv te brigade je bio: 5. ustaški stajaći djelatni zdrug (zvali su ga i »Crna legija«). Komandant zdruga je bio poznati krvolok i ratni zločinac Rafael Boban (vida. tom V, knj. 29, dok. br. 107, obj. br. 6).

8To jest: Policijski bataljon.

9Ustaška podoficirska škola.

10,11 i 12 Prema prvobitnom planu k-ta Jugoistoka i sna intervenciju Vrhovne komande Vermahta, mađarski Generalštab i vlada dali su saglasnost za učešće 4 mađarske ojačane pukovske grupe i to: dva puka iz rejona Barča i Đekenješa — na dužu upotrebu, a dva puka iz rejona severno od Osijeka i sa područja Mure — na kraću upotrebu. Međutim, 9. jula, iako su dva mađarska puka stavljena u stanje pripravnosti, mađarski namesnik Nikola Horti (Nikolaus Hortv) odbio je da mađarske jedinice (koje je trebalo da budu spremne za dejstva do 7. jula) pređu liniju Koprivnica — Varaždin, pa je tako propalo sadejstvo u ovoj operaciji sa nemačko-ustaško-domobranskim snagama. O tome vidi AVII, NAV-T-311, r. 190, s. 779, 782 i 795: ratni dnevnik Operativnog odeljenja k-ta Jugoistoka za 5, 6. i 9. juli; NAV-T-314, r. 1548, s. 1044: izveštaj od 6. jula nemačkog oficira za vezu pri mađarskom 4. korpusu o stavljanju na raspolaganje mađarskih jedinica za operaciju »Rouen«, s. 844—2: izveštaj K-de 69. AK z.b.V. od 10. jula 1944. o odustajanju od upotrebe mađarskih snaga usled razvoja političke situacije i s. 818: izveštaj 69. AK z.b.V. od 10. jula 1944. K-di 2. OkA o uslovima koji su diktirali da se predvidi učešće mađarskih jedinica u operaciji »Rouen«; NAV-T-311, r. 191, s. 907—8: izveštaj k-ta Jugoistoka od 12. jula 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o uzrocima i posledicama otkazivanja učešća mađarskih pukova u operaciji »Rouen«.

13Prethodna dejstva, sa manjim snagama, počela su 1. jula 1944 (tom V, knj. 25, dok. br. 6, obj. br. 3 i 121). Međutim, usled snažnog otpora jedinica NOV i POJ, uvedena su nova ojačanja, pa su ta dejstva nastavljena pod imenom operacija »Rouen«. Pripreme za napad za dan D (prikupljanje i posedanje polaznog položaja za napad) počele su 5. jula. Međutim, Poglavnikov tjelesni sdrug prešao je u napad 6. jula uveče, a da o tome uopšte nije obavestio K-du 69. AK, dok su mađarske jedinice bile spremne za napad tek 9. umesto 7. jula. Time je osujećeno (kako se kaže u izveštaju k-ta Jugoistoka od 12. jula 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta) razbijanje partizana na prostoru Koprivnica — Ludbreg — Križevci, a uspelo je samo da se, u početnom delu operacije, spreči njihov prodor u pl. Ivanšćicu. Operacija je trajala do 18. jula. Opširnije o tome vidi dok. br. 92; AVII, NAV-T--311, r. 190, s. 779 i 787: ratni dnevnik Operativnog odeljenja k-ta Jugoistoka za 5. i 7. juli; r. 191, s. 832—4, 885—7, 901—4, 907—8, 913—16; r. 192, s. 30—3: izveštaje k-ta Jugoistoka od 8, 11, 12, 13. i 17. jula 1944; NAV-T-314, r. 1548, s. 717: naređenje 69. AK od 15. jula 1944. Prvoj ko-začkoj diviziji i Feldkomandanturi 1038 za nastavak operacije »Rouen« i čišćenje Bilo-gore, s. 693: karta operacije.

14Redakcija je sa tri tačke označila izostavljenu jednu nečitku reč u tekstu dokumenta.

15Helge

16Nečitak potpis.

17Objavljuje se uz ovaj dokumenat. Bilten je na sn. 987.

18Redakcija ne raspolaže ovim prilogom.

19Ovaj prilog redakcija ne objavljuje. Nalazi se u AVII, NAV-T--314, r. 1548, s. 988.

20Bliže o toj operaciji vidi dok. br. 84.

21Ta brigada je u julu 1944. u svome sastavu imala 1112 boraca (vidi tom V, knj. 29, dok. br. 108).

22Trideset treća NOU divizija (pripadala je 10. korpusu NOVJ) imala je u svome sastavu samo te dve brigade. Brojno stanje divizije 1. juna iznosilo je 994 borca i rukovodioca (tom V, knj. 28, dok. br. 4).

23Brigade »Matija Gubec« i »Braća Radić« nalazile su se u sastavu 32. divizije 10. korpusa NOVJ. Brojno stanje divizije 1. juna 1944. iznosilo je 1567 boraca i rukovodilaca.

24Kalnički NOP odred pripadao je Zapadnoj grupi NOP odreda 10. korpusa NOVJ. Grupa je u svome sastavu imala 1. zagorsku brigadu, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred i Omladinski bataljon. Brojno stanje grupe 1. juna 1944. iznosilo je 1548 boraca i rukovodilaca (tom V, knj. 28, dok. br. 4 i knj. 31, dok. br. 7).

25Bjelovarski NOP odred pripadao je Istočnoj grupi NOP odreda, koja je u svome sastavu imala: Bjelovarski, Moslavački i Posavski NOP odred i dva bataljona: Udarni i Srpski. Brojno stanje grupe 1. juna 1944. iznosilo je 1012 boraca i rukovodilaca (tom V, knj.28, dok. br. 4 i knj. 31, dok. br. 7).

26Ta brigada se zvala i Brodska. U julu 1944. brojno stanje Brodske NOU brigade iznosilo je 980 boraca i rukovodilaca (tom V, knj. 29,dok. br. 108).

27Brojno stanje te brigade iznosilo je u julu 1233 borca i rukovodioca (tom V, knj. 29, dok. br. 108).

28Ta procena je približno tačna. Treba imati u vidu da su na terenu bile i jedinice pozadinskih vojnih vlasti. Tako je ukupno brojno stanje 10. korpusa NOVJ 1. juna 1944. iznosilo 7570 ljudi, a 28. NOU divizije (u julu) 3496 ljudi, odnosno ukupno 11.066 boraca i rukovodilaca (tom V, knj. 28, dok. br. 4 i knj. 29, dok. br. 108). Međutim, sve jedinice iz Istočne i Zapadne grupe NOP odreda nisu bile obuhvaćene u operaciji »Rouen«, već samo njihova 2 odreda sa oko 500 boraca, takođe i iz komandi područja, a deo boraca se, verovatno, nije nalazio na licu (ranjenici i dr.), tako da je ta cifra približno tačna, što pokazuje da je neprijatelj imao dobro organizovanu obaveštajnu službu na terenu.

29Dvadeset osma NOU divizija imala je u julu 3 topa, 17 lakih i 6 teških minobacača, 14 pt pušaka, 37 mitraljeza i puškomitraljeza i 70automata (tom V, knj. 29, dok. br. 108).

30Napad na Novi Marof 31. jula u 1 čas izvršile su jedinice 32. NOU divizije, ali bez uspeha (tom V, knj. 29, dok. br. 5 i 51).

31Napad na Ludbreg izvršila je 17. brigada 28. NOU divizije 6. jula 1944. u 1 čas, ali bez uspeha. U napadu na Ludbreg podbacila je obaveštajna služba, pa je brigada imala teške gubitke: 14 poginulih,71 ranjen i 73 nestala. Među poginulim i nestalim nalaze se 2 komandanta bataljona i 6 komandira četa, dok je više rukovodilaca ranjeno. Opširnije o tome vidi tom V, knj. 29, dok. br. 6 i 40.

32Tada nije vršen napad na Varaždinske Toplice.

33Redakcija nije mogla da ustanovi o kome je to odredu reč.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument