ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 5. JULA 1944. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI U SRBIJI I MOGUĆNOSTIMA SARADNJE SA ČETNICIMA1

STROGO POVERLJIVO

Komandant Jugoistoka

K-da GrA »F«

Grupa Ic/AO str. pov. br. 5560

OKW/WFSt

39/VII

H. Qu., 5. 7. 1944.

8. primeraka

6. primerak

lično gen. art. Varlimontu

Veza: O. B. SO. Okdo H. Gr. »F«, Ic AO, str. pov, br. 46202

Predmet: Vojno-politička situacija u Srbiji.

I. Mogućnosti da se srpske nacionalističke snage3 mobilišu na strani nemačkog Vermahta protiv Tita su politički uslovne. Da se one reše, nije zadatak O. B. SO. Ali, izgleda da je nužno da se ukaže na razočarenje kojim se karakterišu antikomunistički srpski nacionalisti koji su spremni na aktivnu saradnju. Ovde se javlja o pojedinostima:

1. Neosporan je gubitak prestiža predsednika vlade general-pukovnika Nedića, koji se sada, kako od svojih sledbenika tako i od Srpskog dobrovoljačkog korpusa, sve više smatra nesposobnim da dobije bilo kakvu protivuslugu od strane okupacionih vlasti za svoju dosadašnju lojalnu saradnju, koja bi odgovarala nacionalnim očekivanjima.

2. S ovim u vezi stoji i gubitak autoriteta Nedićevih upravnih organa u zemlji, koji svoje zadatke mogu da izvršavaju samo utoliko ukoliko nalogoprimci Draže Mihailovića ili mesni ustanički rukovodioci to dopuste. Odgovarajući i dovoljan naknadni pritisak preko nemačkih policijskih organa je praktično nemoguć pri njihovom malom broju i masi nemačkih snaga.

3. Nedićev upravni aparat je, zahvaljujući datim unutrašnjim političkim odnosima, duboko prožet pristalicama D. M.4 sve do vrha.

4. Akcije regrutovanja za SDK, koje su raspisane u Nedićevo ime, nisu uspele, s jedne strane zbog straha od represalija D. M. protiv srodnika, a s druge zbog nesposobnosti Nedićevih organa. U junu je takođe javljeno prvi put i o dezertiranju u velikom obimu iz SDK, pre svega novomobilisanog ljudstva.

5. U samom SDK vlada politička kritika njegovog rukovodstva, kome se prebacuje da svoje zadatke rukovođenja izvršava samo vojnički, u interesu nemačke oružane sile, a sve više zaboravlja da je SDK nacionalna — srpska borbena formacija.

6. Ustanovljenje Crnogorskog dobrovoljačkog korpusa5 imalo je za cilj da poveća borbenu snagu crnogorskih četnika, oštro protivkomunistički orijentisanih i, usled višestruke krvne osvete, sigurno protiv komunizma neprijateljski raspoloženih, kao i da se izbegnu neuspesi do kojih je došlo u majskim operacijama u crnogorskom području.6

Istovremeno trebalo je da se raskinu i poslednje veze Đurišićevih ljudi sa D. M., sa kojim su u izvesnom smislu vladali zategnuti odnosi.

Ujednačavanje po organizacionoj formi sa SDK i ravnanje prema Nediću trebalo je da, u za nas neobaveznoj formi, podstakne nadu srpskih i crnogorskih nacionalista na uže zbliženje Crne Gore i Srbije. Jedno privremeno rešenje, koje pri nerešenoj političkoj problematici prostora, ne treba da ima nikakav uticaj na konačno, tj. političko rešenje. Odbijanje potpunog željenog uključenja u SDK od strane Crnogoraca i izbegavanje imena »SDK« je svakako teško opteretilo nameravano delovanje kako na srpskoj tako i na crnogorskoj strani. Zabrana potčinjavanja CDK Srp. dobrovoljačkom korpusu (OKW/ VVFSt /Op. (H) Jugoistok, str. pov. br. 005967/44. od 14. VI. 44)7 staviće konačno u pitanje nameravano dejstvo.

7. Nemogućnost predsednika vlade Nedića da ma šta učini u smislu približavanja Crne Gore Srbiji, daje mogućnost Draži Mihailoviću da, kao i ranije, izbacuje parolu o oslobođenju Crne Gore od strane monarhista, a time i političkog i vojnog priključenja srpskom području kojim on vlada. (Uporedi ovde: OB Sudost, Ic/AO, str. pov. br. 5210/44. od 23. VI. 1944).8 Pošto se crnogorski četnici sa svoje strane u prvom redu bore za ovaj cilj, a ne za bilo kakve interese okupacionih vlasti ili ideje evropskog poretka, samo se po sebi nameće ponovo jačanje upravo oslabelih odnosa između crnogorskih četnika i D. M.

8. Skupljanje drveta, kukuruza i šljiva je, odnosno biće, moguće, prema izveštaju Vojne uprave, samo uz saglasnost D. M. To znači, u najmanju ruku, direktne pregovore sa D. M, odnosno njemu potčinjenim vođama o pitanjima uprave, pri čemu uticaj D. M. progresivno raste, a uskraćuje se funkcija posredovanja Nedićevim upravnim organima. Ova činjenica ne može ostati u tajnosti i znači sa svoje strane razočarenje za srpske dobrovoljce koji sa našom podrškom obrazuju jaku protivtežu frontu D. M. i, prirodno, na svako približavanje ili paktiranje sa D. M., nametnuto sticajem okolnosti, gledaju s nepoverenjem.

II. Napred navedeno činjenično stanje i otuda shvatljiv politički razvitak približava opasnost da do sada spremne na saradnju s nama srpske formacije, razočarane u svojim nacionalnim aspiracijama od Nemačke, u celini napuste Nedića i zbog toga pristupe D. M., koji integralno zastupa nacionalističke ciljeve, ili da potpuno pređu na njegovu stranu.

Otuda svako slabljenje Nedićevog kursa znači ne samo jačanje D. M., nego i potkopavanje idejnih osnova srpskih i crnogorskih dobrovoljaca.

III. Ovaj položaj u Srbiji bio bi nezamisliv, kada se ne bi računalo sa krizom u pogledu dovođenja snaga sa druge strane. Ali, pošto se kao posledica opšte situacije, sasvim suprotno najavljuje izvlačenje snaga iz jugoistočnog prostora, trebalo bi ovo ugrožavajuće pomanjkanje da bude izravnato zaobilazno, putem jačanja antikomunističkih srpskih snaga Nedića.

Očuvanje pouzdanja nacionalnih srpskih jedinica SDK i vezivanje crnogorskih dobrovoljaca za nas je u prvom redu goruće političko pitanje i zahteva rešenje bez odlaganja od strane političkog rukovodstva, pri čemu se moraju uzeti u obzir podneti predloži poslanika Nojba-hera Ministarstvu spoijnih poslova. Čisto privremene mere, kakve su do sada predlagane, ne bi smele više da nas zadovoljavaju.

Za komandanta Jugoistoka (K-da GrA »F«) Načelnik štaba Vinter9

Dostavljeno:

1. OKW/WFSt 

2. OKH/Odeljenje stranih armija — Zapad

3. OBS/vojnoupr. k-t Jugoistoka 

4. [precrtano u tekstu] 

5. Ic Jugoistoka

6. K.T.B.

7. Rez.[crva]

8. Koncept

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 770—3.

2Redakcija ne raspolaže tim dokumentom.

3Misli se na pripadnike oružanih snaga Milana Nedaća, Draže Mihailovića i Dimitrija Ljotića.

4Draže Mihailovića

5Bliže o farmiiranju Crnogorskog dobrovoljačkog korpusa vidi dok. br. 86.

60 tim operacijama vidi dok. br. 40 i 48.

7Redakcija ne raspolaže tim dokumentom.

8Redakcija ne raspolaže tim dokumentom.

9August Winter, general brdskih jedinica i ganaral-major (od 1. septembra 1944 — general-lajtnant). Na dužnosti načelnika štaba Grupe armija »F« nalazio se od 11. marta 1944. do 15. oktobra, kada je pre-mešten u Vrhovnu komandu KoV-a za zamenika načelnika Operativnog štaba. Na njegovo mesto došao je generakmajar Hajnc Gildenfelt (Heinz Gvldenfaldt). Vidi AVII, NAV-T-311, r. 195, s. 999—1113; fon Zigler, str. 143.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument