ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAHTEV KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 2. JULA 1944. OPERATIVNOM ODELJENJU (H) JUGOISTOK VRHOVNE KOMANDE VERMAHTA ZA UPUĆIVANJE OFICIRA ZA VEZU SA CRNOGORSKIM DOBROVOLJAČKIM KORPUSOM1

K. R. 

Telegram 

POVERLJIVO 

Dostavljeno pismeno:

1.) Ia (FS)

2.) Voj. upr. k-t Jugoistoka

3.) II

4.) Id

5.) KTB ... 2

Zamen. načelnika WFSt/OP (H) Jugoistok Gospodinu generalu artiljerije Varlimontu 3 17/VII

Vojnoupr. k-t Jugoistoka uzalud pokušava da dobije hitno potrebne nemačke oficire za vezu4 sa Crnogorskim dobrovoljačkim korpusom, čije je osnivanje odobreno od strane firera.5 Hitnost je uslovljena opštom situacijom. Bio bih zahvalan na odgovarajućem naređenju OKH/Gen. St. d. H/Org. Abt. und H. P. A.6 Svako dalje odlaganje je nedopušteno.

K-t Jugoistoka, načelnik štaba Vinter, general-major

Za tačnost:

Ratgens gen. št. p.pukovnik

7 K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«) Ia Br. str. pov. 3041/44 od 2. 7. 44

1 Snimak overenog originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T--311, r. 191, s. 706.

2 Nečitak paraf.

3 Valter

4 Nemački Štab za vezu pri Crnogorskom dobrovoljačkom korpusu postavljen je formacijski, verovatno, još u maju 1944, ali bez odgovarajuće popune. Taj zaključak proističe iz naređenja k-ta Jugoistoka od 30. maja Štabu za formiranje jedinica pri Crnogorskom dobrovoljačkom korpusu, u kome se iznose zadaci nemačkog Štaba za vezu(AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 862).

5 Pripreme za formiranje Crnogorskog dobrovoljačkog korpusa, po uzoru na Srpski dobrovoljački korpus, počele su još krajem 1943. i početkom 1944. godine. Prvo je usledilo naređenje K-de 2. OkA, od 3. januara 1944, Pavlu Đurišiću za formiranje nacionalne milicije. Potom je dr Herman Nojbaher, poslanik i specijalni opunomoćenik ministra spoijnih poslova za Jugoistok, u jednom svom izveštaju od 21. januara 1944, izvestio o nastojanju da se crnogorski četnički dobrovoljci koji vrše osiguranje komunikacije Podgorica — Cetinje pridobiju za jednu organizovanu antikomunističku organizaciju, dok je k-t Jugoistoka, 18. maja 1944, predložio da se formira Crnogorski dobrovoljački korpus (CDK) od 3 puka sa po dva bataljona (oko 5.649 četnika). Međutim, do stvaranja jedne takve kompaktne organizacije praktično nikada nije ni došlo zbog toga što su pukovi samo formalno postajali. Inače, zbog četničkih tendencija u Crnoj Gori, kao i želje Nedića da se Crna Gora prisajedini Srbiji, taj tzv. Crnogorski dobrovoljački korpus nazivan je i 2. srpskim dobrovoljačkim korpusom i,u vezi s tim, njegov 1. puk smatrao se 6. pukom, pošto je u Srbiji postojao 1. srpski dobrovoljački korpus s 5 pukova. Nemci to, kao i prisajedinjenje Crne Gore Srbiji nisu uopšte prihvatali, pa se formiranju CDK trebalo pristupiti po njihovoj šemi. Pukovi nisu bili kompaktne vojničke jedinice, već su formirani samo formalno od postojećih četničkih brigada u Crnoj Gori i Sandžaku. Tako, na primer, u sastav 6. crnogorskog dobrovoljačkog puka za dejstva protiv jedinica NOV i POJ u operaciji »Draufgenger« ušle su Beranska, Kolašinska, Andrijevička i Bjelopoljska brigada i Prateći bataljon. To formalno formiranje crnogorskih dobrovoljačkih četničkih jedinica završeno je, najverovatnije, u avgustu 1944, pošto je K-da 21. BAK-a naredila 28. jula 1944. Štabu 181. pešadijske divizije da formira 3 puka Crnogorskog dobrovoljačkog korpusa, da bi nešto kasnije, 12. avgusta 1944, u operaciji »Ribecal«, uzeo učešća u borbi ceo Crnogorski dobrovoljački korpus (1, 2. i 3. puk), ili tačnije rečeno skoro svi crnogorski i san-džački četnici (potpadali su pod komandu Pavla Đurišića). Opširnije o tome vidi dok. br. 37, 87 i 108; AVII, NAV-T-77, r. 882, s. 30658—60, NAV-T-311, r. 191, s. 706, r. 192, s. 1035—8, NAV-T-313, r. 194, s. 5267, NAV-T-314, r. 664, s. 337 i 869, NAV-T-501, r. 254, s. 925—8 i 974—9, r. 256, s. 471, 478; AVII, Cda, reg. br. 29—6, k. 140 i reg. br. 4—2, k. 143: izveštaji i naređenja od januara do septembra 1944. o procesu formiranja Crnogorskog dobrovoljačkog korpusa; Persi Ernst Sram, n. d, knj. IV1, str. 708.

6 Heerespersonalamt (Personalna uprava KoV-a).

7 Ovo je pečat k-ta Jugoistoka, odštampan masnim slovima na obrascu telegrama.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument