ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BELEŠKA ZA REFERISANJE GRUPE ABVERA OBAVEŠTAJNOG ODELJENJA KOMANDE JUGOISTOKA OD 1. JULA 1944. O SITUACIJI U OKUPIRANOJ JUGOSLAVIJI1

POVERLJIVO'.

Grupa Ic/AO

H. Qu, 1. 7. 1944.

12a/VII

Beleška za referisanje 2. 7. 1944.

Stanje kod neprijatelja oko i u Evropi okarakterisano je sa: nastavljanjem borbi u Italiji i Francuskoj2, početkom velike nove ruske ofanzive na srednjem sektoru3, kao i nastavkom ofanzive protiv Finske4, daljom ruskom pripremom na južnom sektoru istočnog fronta, prividnim održavanjem turskih odbrambenih mera u z.[apadnoj] Anadoliji i Trakiji, kao i sve većim pripremama za desant savezničkih jedinica u rejonu Egipta i Levanta.

Ovde u pojedinostima:

...5

Težište neprijateljskog osmatranja u Grčkoj usmereno je na aerodrome. Neprijatelj proširuje aktivna dejstva iz južno-albansko-grčkog pograničnog prostora sve do glavne železničke pruge grčka granica — Solun — Larisa i u prostor Bitolj — Prilep — Prizren.

Albanija

U južnoj Albaniji sprovodi se operacija »Gamsbok« sa ciljem razbijanja područja zauzetog od strane bandi.6 Nepri-

jatelj je pri tome pretrpeo velike gubitke. Do sada je bilo prebrojano, odnosno dovedeno, ukupno

1.484 mrtva,

1.098 zarobljenih, 174 prebegla, kao i

bogat plen.

Time su za sada, verovatno, saveznicima oduzete mogućnosti sprovođenja neprijateljskih planova protiv južne Albanije i sev.-zapadne Grčke.

Bugarska

Sem porasta komunističke aktivnosti u poslednje vreme, naročito na teritoriji istočno od Vranja, nema nekih naročitih događaja.

Srbija

Osetno se zaoštrava položaj na jugoistoku Srbije. Ovo se označava kroz:

a) Izgradnja i stroga organizacija komunističkih jedinica uz pomoć Engleza,7

b) Pokušaj komunista da zapreče dolinu Ibra i Južne Morave, kao i, verovatno, dolinu Timoka, i da se povežu sa komunistima bilo u Šumadiji, bilo u severoistočnoj Srbiji. Sve ove akcije preduzete sa ciljem da se stvore povoljni preduslovi za sjedinjenje na Ibru sa 2. korpusom iz Crne Gore.

Opšte pomeranje komunista iz jugoistočne Srbije na se-ver i zapad, jake borbe komunista na teritoriji Brusa, jači pritisak sa Jastrepca prema Kruševcu, napredovanje jedne komunističke grupe od Sokobanje na teritoriju severozapadno od Knjaževca jasno potvrđuju ove namere.

Pod nemačkim uticajem, u toku su protumere od strane D. M. Pri tome su prebačene iz severoistočne Srbije jake četničke snage i angažovane na teritoriji Knjaževca, a sa jugozapada Srbije na Ibar, odnosno na teritoriju severno od Brusa.8 U sadejstvu sa našim trupama, uspelo je komuniste da se zaustavi, odnosno da ih se potisne, na teritoriji Brusa i severozapadno od Knjaževca. Uprkos povećanih poteškoća, treba računati da će komunisti i dalje nastojati da sprovedu u delo već jednom usvojene namere. To su: vojnički i politički zauzeti Srbiju, kroz sadejstvo komunističkih snaga unutar i van Srbije, i time ostvariti neophodne preduslove za stvaranje predviđene federativne balkanske države.

Treba da se utvrdi i to da je u porastu neprijateljski stav četnika prema okupatoru u celoj zemlji.

Crna Gora

Sa ciljem oduzimanja inicijative 2. korpusu i ometanja planiranog upada komunista u Srbiju, naše snage provode akcije na teritoriji Bijelo Polje. Ne treba da se isključi mogućnost napada komunista na prostoru Pljevlja — Prijepolje za zadatkom rasterećivanja.

Nastavljaju se pripreme 2. korpusa za sprovođenje planiranog pokreta prema Srbiji.9 Ipak, kako izgleda, komunisti imaju poteškoća po personalnim pitanjima kao i u snabde-vanju. Koliko god je to moguće treba da sprečavamo pokušaje da se to otkloni prebacivanjem potrebnog osoblja iz Italije, odnosno sa Visa, kao i otvaranjem kanala za snabdevanje preko Save prema Sremu.

Hrvatska

U istočnoj Bosni i dalje ostaju bezuspešni obnovljeni pokušaji komunista da preko Majevice prodru u severozapadnu Srbiju. Komunističke snage, u jačini od oko 2 divizije, koje su pri tome sudelovale, povučene su u srednju Bosnu prema Zavidovićima.10 Trenutno one izbegavaju naše protivzahvate preko teritorije južno od Tuzle na istok. Borbena vrednost ovih jedinica treba verovatno da je ograničena, s obzirom na oskudicu u ljudstvu i slabu snabdevenost. Ove poteškoće trebalo bi, kao što je već ranije pomenuto, da budu otklonjene pomoću ponovnog otvaranja kanala za snabdevanje preko Save, iz Srema za Majevicu.

Znatno je otežan pokušaj komunista da snage iz srednje Bosne prebace u Crnu Goru, zbog naših protuakcija na teritoriji južno od Travnika. Uprkos tome, mora se računati sa namerom 1. komunističke divizije11 da se probije prema Crnoj Gori. Verovatno je da se kod 1. divizije nalazi štab komunističkog korpusa,12 kao i Vrhovni štab Tita.13

Više znakova daju mogućnost da se zaključi da se na Visu vrše pripreme za nove pothvate komandosa protiv dalmatinskih ostrva.

Izgleda da su delimično opet u upotrebi kanali za snabdevanje bandita na dalmatinskom obalnom pojasu.

Raspolažemo sa više nepotvrđenih izveštaj a o premešta-nju glavnina snaga 8. korpusa prema dalmatinskoj obali.14

Javljeno nam je o namerama komunista za napad protiv Livna15, Drvara16 i Koprivnice.17 Pripreme neprijatelja za ovo su u toku.

Jaki vazdušni napadi usmereni su naročito na obe železničke stanice u Brodu, kao i na železničku prugu Zagreb — Novska — Brod. Diverzantski napadi protiv železničkih postrojenja i aerodroma kod Zagreba. Diverzije na vozove na pruzi Brod — Mostar opet se preduzimaju; one su dovele do osetnih gubitaka lokomotiva.

Težište neprijateljskog izviđanja upravljeno je prema aerodromima i saobraćajnim postrojenjima između Mostara i Đerdapa.

Sa molbom za odobrenje predloga18

2. 7. 44. ...19

1. 7.

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 685—694.

2Detaljnije o tome vidi Grupa autora, Drugi svetski rat, Vojno-istorijski institut, Beograd, 1967, knj. 4, str. 479—482, 557—9.

3Reč je o sovjetskoj ofanzivi koja je počela 23. juna na centralnom delu sovjetsko-nemačkog fronta, u rejonima Vitebska i Bobrjuska (vidi Grupa autora, Drugi svetski rat, knj. 4, str. 286—97).

4Reč je o svirsko-petrozavodskoj operaciji u južnoj Kareliji kao nastavku viborške operacije (vidi Grupa autora, Drugi svetski rat, knj. 4, str. 277—85).

5Redakcija je sa tri tačke označila izostavljeni deo teksta koji se ne odnosi na Jugoslaviju.

6Tu operaciju (»Gamsbook« — »Divojarac«) izvodila je 1. brdska divizija sa 2. pukom »Brandenburg« i albanskim kvislinškim jedinicama od 6. do 24. juna 1944 (AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 997, 1154—5 i 1185: skice operacije, s. 1054—6, 1059—62, 1226 i 1232—3: izveštaj K-de 21. BAK-a od 7, 8, 24. i 25. juna 1944).

7Taj podatak nije tačan. Pri Glavnom štabu NOV i PO Srbije nalazili su se samo članovi savezničkih vojnih misija radi koordinacije dejstava i prihvatanja pomoći u naoružanju i drugom materijalu.

8Reč je o prebacivanju četničkih snaga radi učešća u operaciji »Trumpf« (vidi dok. br. 84).

9O dejstvima 2. korpusa NOVJ u drugoj polovini juna 1944. vidi Grupa autora, ORNJ, str. 223—5.

10Reč je o dejstvima 16. i 17. divizije 3. korpusa NOVJ, koje su, po naređenjima Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. aprila i 5. maja 1944, imale zadatak da preko Drine izvrše prodor u Srbiju i olakšaju nastupanje 2. i 5. diviziji. U borbama koje su potom vođene, 16. i 17. divizija nisu uspele da izvrše nameravani prodor, i pored dva pokušaja, pa su, usled snažnih neprijateljskih protivmera, morale odustati od postavljenog zadatka (Grupa autora, ONRJ, knj. 2, str. 200—6 i 233—5).

11Misli se na 1. proletersku diviziju.

12Misli se na Štab 1. proleterskog korpusa NOVJ.

13Vrhovni štab NOV i POJ nije bio tada sa Štabom 1. proleterskog korpusa, već se nalazio na Visu.

14Po završetku drvarske operacije, 8. korpus NOVJ imao je zadatak da dejstvuje na komunikacije koje iz Zadra, Šibenika, Splita i Ploča izvode ka unutrašnjosti zemlje i obezbedi vezu između ostrva i kopna radi prihvata materijala iz savezničke pomoći i evakuacije ranjenika. U vezi s tim, 8. korpus NOVJ, po naređenju GŠ NOV i PO Hrvatske, naredio je 19. diviziji da uputi jače snage ka obali (vidi tom V, knj. 28, dok. br. 41, Grupu autora, ORNJ, str. 113).

15Vidi tom V, knj. 28, dok. br. 139.

16Vidi tom IV, knj. 26, dok. br. 139 i 152.

17Koprivnica tada nije napadana, već je 27/28. juna, verovatno, vršen neki demonstrativan napad (vidi tom V, knj. 28, dok. br. 144.)

18Ta rečenica dopisana je rukom.

19Dva nečitka parafa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument