ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DNEVNI IZVEŠTAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 1. JULA 1944. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O DEJSTVI-MA NA PODRUČJU JUGOISTOKA1

POVERLJIVO

Dnevni izveštaj

K-ta Jugoistoka 

K-da GrA »F«

OKW/WFSt od 1. 7. 44.

K.T.B.

5/VII

I. Aktivnost neprijatelja:

Situacija na moru:

30. 6. dalmat. ostrvsko područje nije izviđano, ispred italijanske istočne obale nije otkriveno ništa bitno.

...2

Situacija u vazduhu:

Normalno izviđanje nad Jegejskim morem u grčko-albanskim obalskim područjem, pojedinačna izviđanja iznad Niša, Beograda i zapadne Bosne. Jenjavanjem borbi u južnoj Albaniji, neprijatelj je sve više vršio preorijentaciju svoje patrolne aktivnosti po slobodnom izboru: zapadno od Soluna izvršen napad na voz sa vojnicima koji su bili na odsustvu (20 ranjenika; lokomotiva oštećena), na pruzi Skoplje — Veles 7 vagona jednog snabdevačkog voza izgorelo; na pruzi Veles — Bitolj uništeno 26 vagona sa pogonskim gorivom, oštećene 2 lokomotive. Sledeći ciljevi bezuspešnih dejstava avionskim streljačkim i topovskim oružjem: ... bombardovanje aerodroma kod Zagreba, Banjaluke, Siska, Broda, kao i železničke pruge Zagreb — Nova Gradiška i istočnog dela pristanišnog nasipa u splitskoj luci, nije prouzrokovalo naročitu štetu... istočno od Skoplja oboren jedan Ju 52.3 Intenzivno snabdevanje bandi, uz angažovanje najmanje 60 engleskih aviona, pretežno u bugarskom delu Makedonije4 i u jz. Srbiji, kao i u Crnoj Gori i z. Hrvatskoj, a 10 ruskih aviona snabdevalo je bande u s.[evernoj] Srbiji i Bosni.

II. Područje k-ta Jugoistoka:

1) Gr[upa] a[rmija] »F«

Normalna neprijateljska aktivnost u vazduhu i na moru, neznatna lokalna aktivnost bandi. Vreme: sunčano.

2) 2. OkA:

Intenzivna neprijateljska aktivnost u vazduhu, lokalna aktivnost bandi. Vreme: vedro. XXI brd. AK: 297. div.

SS-divizija »Skenderbeg«:

Prilikom dodira sa neprijateljem južno od Krakuvice neprijatelj je imao 12 mrtvih; napad bandita 42 km istočno od Prištine, kojom prilikom je izbrojano 68 mrtvih pripadnika bandi, a napad je odbijen.5

V. SS-brd. AK:

118. lov. div.:

Nastavak operacije »Zora I« (»Morgenrot I«) uz neznatne neprijateljske gubitke.6

7. SS-brd. div.

Akcija »Amor« završena. Sledi izveštaj o završetku ove akcije.7

77 hrvat[ski] korpus:

Jak napad bandita na Derventu. Ovaj napad je odbijen našim protivnapadom.8

XV brd. AK: 392. div.:

Operacija »Floret« (»Florett«): Nakon savlađivanja, u borbama protiv jakog neprijatelja, mnogobrojnih zapreka na putu kod Mrkoplja i visova 6 km severno od Crikvenice, zauzeti su Vrbovsko i Mrzla Vodica, gde je neprijatelj bio slabiji.9

U cilju vezivanja neprijateljskih snaga u Krbavskom polju, upućene su naše borbene grupe iz Babinog Potoka prema ji., te je neprijatelj izbačen iz više mesta, pri čemu je imao 22 mrtva. Zaplenjena su 4 pm sa municijom.

373. div.:

U noći 30. 6/1. 7. odbijeni jaki napadi bandi na otporne tačke i prolaz s. od Bos. Grahova.

LXIX AK z. b. V.

Sabotaže na železničkim prugama: porušene pruge zapadno pd Virovitice, kod Kutine i kod Sunje.

1. rez. lov. puk:

Jake snage bandita okružile Bosiljevo. Okruženje počelo 30. 6. rano. Naše trupe (80 nemačkih vojnika iz 1. rezervnog lovačkog puka, jedna ustaška četa) pružile žilav otpor. Odbijen ustaški napad u cilju deblokade; kasnije su bande zauzele i samo mesto. Upućene su naše borbene grupe.10

Operacija »Dinkirhen«: Nakon zauzimanja dvaju mesta zapadno od Jastrebarskog, izvučeno je snaga u cilju pregrupacije, prema odluci o kojoj smo izvestili 30. 6.11 Neprijateljski gubici: izbrojano 35 mrtvih, zaplenjen 1 puškomitraljez.

1. koz. div.:

Operacija »Binenhaus« sprovedena i završena uz neznatan dodir sa neprijateljem.12 Gubici neprijatelja: 5 izbrojanih mrtvih, 18 zarobljenih; zaplenjen jedan puškomitraljez.

Poglavnikova tjelesna garda

Odbijen napad bandi na Koprivnicu.

Komandant Srema:

Operacija »Blic«. Pročešljavanje rejona severno od Đakova uz samo slab dodir sa neprijateljem.13

B[orbena] gr[upa] »Lob« (Loob):

Prilikom razbijanja banditskih snaga jugozapadno od Prijepolja, neprijatelj je imao 36 mrtvih.

3) Srbija:

Mestimična aktivnost bandi.

Završni izveštaj o bugarskoj akciji jz. od Leskovca: 133 mrtva neprijatelja, 1 oficir, vratilo se 60 prebeglica iz bugarskog 123. pešadijskog puka.

Bug. snage na Moravi u polaznom rejonu [u skladu sa operacijom] »Trumf« (Trumpf)14 (s. T. M. od 30. 6).15 Neprijatelj odbačen uz gubitke. Zapadno od Knjaževca stalne borbe između bugarskih bataljona i komunista.

SDK, na sopstvenu inicijativu, posle borbe zauzeo mesto za bacanje materijala iz aviona ji. od Kruševca. Zaplenjeno skladište živežnih namirnica i municije. Neprijateljske snage u rejonu Brusa pomeraju se u planinu Jastrebac, gde već otpočinju borbe sa četnicima.

III. Vazduhoplovstva:

Izviđanje: ... izviđaju se ... dalmatinska ostrva,... Posebni događaji: Neprijateljska lovačka patrola oborila jedan Ju 52, 10 km istočno od Skoplja.

Snabdevanje naših trupa u rejonu Fojnica (7423). 30. 6. angažovanje transportnih aviona na relaciji Krit — Rodos.

K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«)

Ia br. 3022/44 pov. od 1. 7. 44.

Načelnik štaba:

I. A. I. V.

genšt. potpuk.

potp. Ratgens16

Za tačnost: 

...17

konjički kapetan

Poverljivo

K. R.

Telegram

5/VII

1.) OKW/WFSt. (Op./H) Jugoistok

2.) OKH/Gen. St. d. H./Op. Abt.

Dostavljeno:

1.) Ia (FS) 

2.) Ia (F)

3.) Id 

4.) KTB 

5.) Ic 

6.) Stoart/Stoflak18

7.) K-t Frontlajtštele19

8.) Frontlajtštele Beograd

9.) Gen. d. Pi.20

Izveštaj o pokretu od 1. 7. 1944:

I. GrA »E«:...

II. 2. Ok armija: 297. div.:. . .

SS-brd. div. »Handžar«: 264. div.:III/28. SS p. od Maglaja za Lukavicu Kaštel (18 km sev. od Tuzle). 1/92. p. iz prostora Muć — Ramljane u prostor Omiša.

392. div.:Istureno kom. mesto div. u Drežnici, 392. izviđ. bat. iz Otočca za Drežnicu.

LXIX AK z. b. V..3. č. 202. tenk. bat. u Kostajnici.

Bor. gr. »Deb«:3. č. 12. tenk. bat. z. b. V. (bez 1 voda) na maršu iz Ugla za Prijepolje.

K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«) Ia, pov. br. 3022/44 od 1. 7. 44.

Za tačnost:

...21

konjički kapetan

1Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 670—3.

2Redakcija je u ovome dnevnom izveštaju, kao i u svim sledećim dnevnim izveštajima k-ta Jugoistoka koji se objavljuju u ovoj knjizi, sa tri tačke označila izostavljeni deo teksta koji se ne odnosi na područje Jugoslavije, i to ubuduće neće više objašnjavati.

3Tip transportnog aviona.

4Misli se na područje Makedonije, u sastavu okupirane Jugoslavije, na kome su se nalazile bugarske okupacione jedinice.

5Redakcija nije mogla da ustanovi na koga se taj napad odnosi.

6Redakcija nije mogla da ustanovi kada je i gde ta akcija počela. Završena je 2. jula 1944. Međutim, 118. lovačka divizija dejstvovala je u to vreme na širem području Aržana, Obrovca i Trilja (vidi AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 699—702: dnevni izveštaj k-ta Jugoistoka od 2. jula 1944. o završetku poduhvata »Morgenrot I«).

7Redakcija nije mogla da ustanovi gde je ova akcija izvođena, kao ni da pronađe završni izveštaj o ovoj akciji. Sedma SS-divizija nalazila se u to vreme delom u širem rejonu Prozora, u borbama protiv jedinica 1. proleterskog korpusa, a delom u Sandžaku (vidi tom IV, knj. 26, dok. br. 156 i knj. 27, dok. br. 4, 16 i 148). Verovatno je da je akcija vođena u rejonu Prozora (vidi knj. 27, dok. br. 156).

8Reč je o napadu na Derventu, 27. juna 1944, koji su izvršile 5. krajiška (kozarska) i 14. i 18. srednjobosanska NOU brigada. Borba je trajala dva dana i jedinice NOV i POJ su uspele da ovladaju skoro celim gradom, ali su potom, u protivnapadu, potisnute 28. juna (vidi tom IV, knj. 27, dok. br. 10, 151 i 162).

9Na toj prostoriji nalazili su se manji delovi 1. i 2. brigade 13. NOU divizije (vidi tom V, knj. 29, dok. br. 23 i 107).

Dvadeset osmog juna 1944. naredila je K-da 15. BAK-a 392. diviziji izvođenje operacije »Floret« radi sprečavanja povlačenja 13. NOU divizije u Sloveniju. Operacija je počela 30. juna, a završena 2. jula 1944. Napad na delove 13. NOU divizije izvršile su tri borbene grupe: »Drežnica« (2. bataljon 846. puka), »Novi« (3. bataljon 847. puka) i »Kraljevica« (392. izviđački bataljon) u sadejstvu sa 33. ustaškom bojnom iz Ogulina. Opširnije o tome vidi AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 820: naređenje K-de 15. BAK-a od 28. juna za sprovođenje operacije, s. 817, 821, 822, 827, 1102: naređenja i izveštaji K-de 15, BAK-a od 28, 29. i 30. juna 1944, r. 650, s. 1340: ratni dnevnik K-de 15. BAK-a za 30. juni o početku operacije i NAV-N-T-311, r. 191, s. 699—702: izveštaj k-ta Jugoistoka od 2. jula 1944. o završetku operacije.

10Napad na Bosiljevo izvršile su jedinice 15. NOU divizije, dok je obezbeđenje napada vršila 13. NOU divizija. Radi uspešnijeg izvršenja postavljenog zadatka od strane 8. korpusa NOVJ, ove dve divizije formirale su zajednički Operativni štab. Napad je počeo 30. juna u 1 čas. Deblokadu opkoljene posade pokušala je da izvrši 33. ustaška bajna, ali bez uspeha, pa je mesto ubrzo posle toga (istoga dana) oslobođeno. Ovoj borbi prisustvovao je i komandant Glavnog štaba NOV i PO Slovenije Franc Rozman Stane (poginuo nesretnim slučajem 7. novembra 1944; proglašen posmrtno za narodnog heroja). Opširnije o borbi za oslobođenje Bosiljeva vidi tom V, knj. 29, dok. br. 23 i 24 i tom VI, knj. 14, dok. br. 88 i 89.

11Ta operacija (»Dunkirchen« — »Denkerk«), koja je počela 27. juna, imala je i šifru »Dinkirhen I«, pošto je, po njenom završetku, 30. juna, počelo pregrupisavanje snaga za nastavak operacije pod šifrom »Dinkirhen II«. Operacija »Dinkirhen I« izvodila se na prostoriji Ja-strebarsko — Zdenčina — Samobor i u Žumberku s ciljem da se razbiju partizanske snage u tome rejonu (8. i 34. NOU diviziju) uz učešće 1. lovačkog rezervnog puka, 2. bataljona 4. policijskog puka, Nastavne jedinice ustaške Poglavnikove tjelesne divizije iz Karlovca i delova 10. ustaške bojne. Operacija nije uspela, pošto su se jedinice 8. i 34. NOU divizije izvukle, te su Nemci bili primorani da preduzmu nastavak operacije s većim snagama (»Dinkirhen II«). Opširnije o tome vidi dok. br. 92 i 98, tom V, knj. 29, dok. br. 24 i 31; AVII, NAV-T-314, r. 1547, s. 283, 566, 841, 842, 843—4, 846, 852: izveštaji K-de 69. rezervnog armijskog korpusa za naročitu upotrebu (dalje: 69. rez. AK) od 20, 24, 26, 28, 29. i 30. juna i 1. jula 1944, s. 522: plan operacije 1. lov. rezervnog puka od 25. juna 1944, s. 445—6: zapovest K-de 69. rez. AK od 3. jula 1944; r. 1545, s. 838: ratni dnevnik K-de 69. rez. AK za 27. i 30. juni o početku i završetku operacije, r. 1546, s. 295: obaveštenje 69. rez. AK od 21. juna 1944. Operativnom štabu za borbu protiv bandi u Ljubljani o početku operacije u Žumberku (27. juna); NAV-T-311, r. 196, s. 606—7: skica operacije »Dinkirhen I« od 29. juna 1944 godine.

12Tu operaciju (»Bienenhaus« — »Košnica«) izvodila je 1. kozačka divizija u dve etape: »Binenhaus I« i »Binenhaus II«. U prvoj etapi cilj je bio da se razbiju partizanske snage (33. NOU divizija) u rejonu Čazme. Operacija »Binenhaus I« počela je 25, a završila se 27. juna bez većeg uspeha pošto su se jedinice 33. NOU divizije izvukle. U vezi s tim, Nemci su izvršili pregrupisavanje snaga i nastavili operaciju (2. etapa) 29. juna pod šifrom »Binenhaus II« u rejonu Ivanić-Grada, koja je završena takođe bez većih rezultata do 30. juna. U operaciji »Binenhaus« učestvovali su 1. i 4. konjički puk, 55. izviđački bataljon, domobranski 1. gorski i ustaški 5. stajaći djelatni zdrug i nemačke policijske snage. Opširnije o tome vidi tom V, knj. 28, dok. br. 141 i knj. 29, dok. br. 12 i 18; AVII, NAV-T-314, r. 1545, s. 826, 842 i 844: ratni dnevnik K-de 69. rez. AK za 20, 26, 29. i 30. juni 1944, r. 1546, s. 260, 263 i 264: izveštaji K-de 69. rez. AK od 28. i 30. juna o sopstvenim i partizanskim gubicima i planu dejstava, s. 319—20: predlog 1. kozačke divizije od 19. juna za operaciju, r. 1547, s. 841, 843—4, 847, 848 i 851: izveštaji K-de 69. rez. AK od 21, 24, 25, 26, 28. i 30. juna 1944. o toku i završetku operacije; NAV-T-311, r. 196, s. 606—7: skica operacije od 29. juna 1944. godine.

13Tu operaciju (»Blitz« — »Munja«) izvodila je 1. kozačka divizija sa 3. i 5. konjičkim pukom 2. kozačke (kavkaske) brigade, u dve etape: »Blic I« i »Blic II«. U prvoj etapi cilj je bio da se razbiju partizanske jedinice (12. NOU divizija) u širem rejonu Đakova. Operacija je počela 26. a završila se 29. juna. Potom je izvršeno pregrupisavanje snaga radi nastavka operacije na prostoru Našice — Pleternica (druga etapa), od 2. do 5. jula 1944, kada je operacija »Blic II« okončana radi učešća jedinica 1. kozačke divizije u operaciji »Dinkirhen II«. Opširnije o tome vidi tom V, knj. 28, dok. br. 93, 94, 95, 108 i 142 i knj. 29, dok. br. 9, 10, 109, 117 i 119; AVII, NAV-T-311, 191, s. 699—702, 721—3, 745—8, i 765—7: izveštaji k-ta Jugoistoka od 2, 3, 4. i 5. jula 1944, r. 196, s. 606—7: skica operacije »Blic«; NAV-T-314, r. 1545, s. 836—44: ratni dnevnik K-de 69. rez. AK od 26. do 30. juna 1944, r. 1547, r. 1547, s. 435 i 442—3: naređenje K-de 69. rez. AK od 3. jula 1944. godine.

14Reč je o operaciji poznatoj pod nazivom, »topličko-jablanička operacija«, čiji je cilj bio razbijanje 21, 22, 24. i 25. NO divizije u jugoistočnoj Srbiji. U operaciji su učestvovale snage bugarskog 5. okupacionog korpusa (22. i 27. divizija i delovi 29. divizije), nemački 5. SS-motorizovani puk i 12. tenkovski bataljon za naročitu upotrebu, delovi 4. puka belogardejskog Ruskog zaštitnog korpusa, Nedićeve snage dislocirane na tome području, Borbena grupa »Vajel« (četnici 4. grupe jurišnih korpusa, Rasinsko-toplička grupa korpusa i 2. kosovski jurišni korpus — oko 12.000 četnika) i delovi SDK. Operacija je počela 10. jula 1944. napadom na 16. brigadu 25. NO divizije na Jastrepcu, a završena 17. jula jugozapadno od Leskovca kad je počelo pregrupisava-nje snaga za operaciju »Keraus«. Opširnije o ovoj operaciji vidi dok. br. 85 i 92; tom I, knj, 9, dok. br. 178; AVII, NAV-T-311, r. 190, s. 798— 834: ratni dnevnik Operativne grupe k-ta Jugoistoka za period od 10. do 17. jula, r. 191, s. 721—3, 745—8. 801—3, 872-4, 885—7 i 901—4: izveštaji k-ta Jugoistoka od 3, 4, 7, 10, 11. i 12. jula 1944, r. 192, s. 9—12: izveštaj k-ta Jugoistoka od 16. jula, r. 196, s. 613: operativna karta za operaciju »Trumf«; Grupa autora, ORNJ, str. 253; Petar Višnjić, Operacije za oslobođenje Srbije 1944, str. 28—30.

15Vidi AVII, NAV-T-78, r. 344, s. 1644—5.

16Rathgens. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

17i 21 Nečitak potpis.

18Skraćenica od reći Stabsoffizier der Artillerie (artiljerijski štapski oficir).

19Kommandeur der Frontleitstelle. Frontlajtštele je nemačka ustanova koja je imala zadatak da upućuje jedinice, komande, štabove i druge ustanove na front i sa fronta, i da pruža podatke o njihovom kretanju. Moglo bi se prevesti kao: frontovska uputna stanica. Međutim, redakcija zadržava nemački naziv.

20General der Pioniere (general inžinjerije)


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument