ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ARMIJSKE GRUPE »FON CANGEN« OD 29. JUNA 1944. KOMANDI GRUPE ARMIJA »C« O SITUACIJI I DEJ-STVIMA NA PODRUČJU ISTRE ZA PERIOD OD 11. DO 25. JUNA 1944. GODINE1

Strogo poverljiva

2Prilog Br. 1 uz Armijsku grupu »f. Cangen« Odelj. Ic Br. str. pov. 980/44

A.H.Qu., 29 6. 1944. Armijska grupa »f. Cangen« 

Odelj. Ic, str, pov. br. 980/44.

Veza: FS3 K-de GrA »C«/Ic 

pov. br. 7196/44. od 23. 3. 44.4

6 primeraka

5. primerak

Predmet: Izveštaj o stanju bandi na području Armijske grupe —pojavljivanje i aktivnost bande — u vremenu od 11. 6.do 25. 6. 1944.

Komandi Grupe armija »C«/Ic

A. Glavne oblasti bandi

I) Teritorija gornje Italije

a) Zapadno područje Armijske grupe (zona za osiguranje obale Grupe »Lib«)5:

c) Severno područje Armijske grupe (operacijska zona alpsko predgorje) i Severozapadna oblast Alpa:

1) Operacijska zona alpsko predgorje:

...6

2) Severozapadna oblast Alpa (Lombardija i Pijemont)

II) Operacijska zona Jadransko primorje

a) Pojavljivanje i pokreti bandi:

Raspored i rejoni dejstva jedinica bandi nisu se bitno promenili u odnosu na prethodni izveštajni period.7 Nastavlja se infiltriranje hrvatskih banditskih snaga u Istru, naročito na prostoriju masiva pl. Učke, koja se sada nalazi u rukama bandi. Tome se pridaje naročiti značaj jer će usled toga biti zakočena i obližnja oblast rudnika uglja Raša, čiji radnici, pod uticajem pretnji, delimično izostaju sa posla. Eksploatacija je primetno opala.8

b) Organizacija:

Prema višestruko potvrđenim izveštaj ima, rukovodstvo bandi je ukinulo oslovljavanje pretpostavljenih sa »ti« i »druže« kao i pozdrav podizanjem desne pesnice. Osim toga, ustanovljeno je da su banditi na svojim kapama zamenili crvenu sovjetsku zvezdu drugim oznakama (T jednako Tito, P II jednako Petar II) ili sa zvezdom bele boje.9 Ovi slučajevi ukazuju na izvesnu verodostojnost izjave, koju je neprijateljska strana u više navrata javila, o sporazumu između Tita i Petra II.10 Možda se ipak radi samo o jednoj, prikladno odobrenoj, koncesiji komunista nacionalističkim elementima da bi ih podstakli na pojačanu saradnju za svoje ciljeve.

c) Aktivnost bandi:

Aktivnost bandi povećala se u celoj operacijskoj zoni. Uopšte se zapaža nastojanje rukovodstva bandi da svoje snage prikupe, sa težištem na naše linije za dotur, s krajnjim ciljem ne samo da ometaju saobraćaj, već da ih zauvek zatvore. Može se kao sigurno uzeti da se na taj način vodi računa o zahtevu Anglo-Amerikanaca. Takvi težišni rejoni su zapadni deo Provincije Ljubljana, sa železničkom prugom Postojna — Ljubljana, i rejoni istočno i severno od Trsta, kao i plato Bainsizza,11 severoistočno od Gorice, sa železničkom prugom Trst — Gorica — Piedicolle12 i putevima Trst — Postojna i Gorica — Tolmin.13

B. Delatnost bandi u brojkama

Mogućnost za poređenje sa ranijim vremenom podnošenja izveštaj a nije data, pošto se rejon borbenih dejstava Armijske grupe smanjio.

Ukupan broj delatnosti bandi 199

Od toga:

Prepadi i napadi na železničke pruge i mostove kao i na vozni park 53

Napadi na puteve i mostove na putevima 17

Prepadi i napadi na nemačke vojnike 46

Sabotaže na telefonskim linijama 22

C. Gubici kod neprijatelja i plen Gubici kod neprijatelja:

Mrtvih

 

909

Zarobljenih

 

218

Uhapšena osumnjičena civilna lica

 

736

Prebegli

 

28

Plen:

 

 

Puške

52

 

Mitraljezi

10

 

Automati

2

 

Pištolji

4

 

Topovi

1

 

Minobacači

1

 

Kamioni

9

 

Pokretna radio-stanica

1

 

Telefonski aparati 2

Bicikli 6

Konji/Mule 17

D. Naši gubici (samo nemački)

Mrtvih 47 (1 iz OT14, 1 iz SD15, 1 železničar)

Ranjenih 79 (1 železničar)

Nestalih 39(2 pripadnika SS-formacija)

E. Rezime

Vanredno živa delatnost bandi, koja je otpočela početkom invazije, još se povećala u vreme za koje se podnosi izveštaj. Kao novi rejoni bandi konstatovani su: 1.) Rejon zapadno od Venecije 2.) Severni deo provincije Belluno, 3.) Rejon zapadno od Etach (Provincija Trst). Naročito zaoštravanje situacije kod bandi može se zabeležiti u sledećim rejonima: 1.) Zelena linija,

2.) Položaj na alpskom predgorju,

3.) Zapadni deo sektora obalske odbrane 42. lovačke divizije.16

Preduzete su, odnosno u pripremi su, mere za borbu protiv bandi.

Proširenje delatnosti bandi na nove rejone, kao i zaoštravanje situacije kod bandi u rejonima koji su naročito važni za vođenje rata jasno ukazuju na upravu koja je svesna cilja i ukazuju na nameru protivnika da ne samo ometa, odnosno pre-seca pozadinske veze fronta na kome se vode borbe, nego i da trajno sabotira izgradnju važnih odbrambenih linija. Ovo je protivnik postigao u velikoj meri.

Ovaj partizanski rat u pozadini fronta na kome se vode borbe, podstican vestom radio-propagandom i propagandom putem letaka, uzima sve ozbiljnije oblike. Dosada preduzete protivmere pokazale su se kao nedovoljne. Potpuna pacifikacija u celokupnom delokrugu komando vanja ne može se očekivati ni pri primeni drakonskih sredstava. Samo jačim zaposedanjem sa nemačkim jedinicama moglo bi se postići bitno smanjenje delatnosti bandi.

Za Armijsku grupu Načelnik štaba Nagel 17

1 prilog (5. primerak)

(rezerva)

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-312, r. 1640, s. 1024—1031. Uz izveštaj se nalaze i dve skice sa ucrtanim rasporedom i brojnim stanjem partizanskih jedinica i komandi u severnoj Italiji i Istri (skice su na sn. br. 1032 i 1033).

2Pečat bez četvrtastog okvira.

3Fernschreiben (telegram)

4Redakcija tim dokumentom ne raspolaže.

5Gruppe »Lieb«

6Redakcija je s tri tačke označila izostavljeni deo teksta koji se odnosi na Italiju.

7Prethodni izveštajni period obuhvatao je vreme od 25. maja do 10. juna 1944. i obrađen je u izveštaju Armijske grupe »f. Cangen« od 14. juna 1944 (vidi AVII, NAV-T-312, r. 1640, s. 1034—44).

8Na području planine Učke dejstvovao je u to vreme 1. partizanski NOP odred »Učka«. Bliže o njegovim dejstvima u junu 1944. vidi tom V, knj. 29, dok. br. 41.

9Taj podatak nije u potpunosti tačan. Oslovljavanje i oznake na kapama (titovkama) ostali su do kraja rata, a i posle rata isti. Međutim, pozdravljanje pesnicom zamenjeno je pozdravom ispruženom šakom desne ruke, što se zadržalo i danas u redovima JNA. Inače, petokrata zvezda bila je i ostala crvene boje.

10Nije došlo ni do kakvog sporazuma između maršala Tita i kralja Petra II, već je ovde reč o sporazumu između delegacije Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije (dalje: NKOJ), s maršalom Titom na čelu, i mandatora za sastav nove vlade Kraljevine Jugoslavije u izbeglištvu, dr Ivana Šubašića, sklopljenom 16. juna 1944. na ostrvu Visu (vidi: Grupa autora, ONRJ, str. 330—342).

11i 12 Odnosi na Banjsku planatu i Podbrdo.

13U Istri su dejstvovale jedinice Operativnog štaba za Istru, 9. korpusa NOVJ i delovi 7. korpusa NOVJ. Bliže o njihovim dejstvirna u to vreme vidi tom V, knj. 29, dok. br. 41 i tom VI, knj. 14, dok. br. 66, 72, 93 i 107.

14Organisation Todt (Organizacija Tot).

15Sioherheitsdienjst( Služba bezbednosti).

16Ta divizija je premeštena u Istru.

17Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument