ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA 1. PUKA »BRANDENBURG« OD 19. JUNA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA O ISKUSTVIMA STEČENIM U OPERACIJI »RESELŠPRUNG«1

POVERLJIVO

Ia pov. br. 3398/44 2

21. VI. 1944

Rgt. Gef. Štand, 19. 6. 44.

KTB

1. puk »Brandenburg« 

Operativni štab 

Odelj. Ia, pov. br. 405/44.

Prilog uz 3

K.T.B.

Br. C 310

Šef... 22 4

Ia...216

O1 Ru

Pred.: Iskustva iz operacije »Reselšprung«5

Veza: Radiogram XV (brd.) AK, Ia, pov. br. 3216/44. od 12. 6. 44.«

Komandi XV (brd.) AK Odelj. Ia

1.) Kao polaznu bazu za skoro sve napade u operaciji, puk je imao rejon Peulje — Grahovo — Peći. Teren otvoren,valovit, skoro bez ikakvog zaklona, koji u čitavoj širini nadvisuje planinski lanac Marino brdo visinskom razlikom od 500—600 m7, a prema jugoistoku strmo se spuštaju obronci bez ikakvog zaklona, dok je sam visinski greben i teren severno odatle pokriven gustom, skoro neprohodnom šumom, i pruža neprijatelju najbolje mogućnosti za zaklanjanje. Usled jakog posedanja kota (do 4 brigade sa natprosečnom brojnom opremljenošću teškim naoružanjem, minob. i brdskim topovima)8 bile šu naše jedinice već prilikom uvođenja u borbu terenski i brojčano u jako nepovoljnom položaju.9 Napadi, iz istog razloga, nisu zaostajali za teškim napadnim borbama na istočnom frontu i imali su za posledicu nesrazmerno velike gubitke, prema kojima uspeh ne stoji ni u kakvoj srazmeri.

2.) Same jedinice bile su upućene sa svih strana koncentrično prema rejonu Tičevo — Jedovnik sa namerom da neprijateljske snage u rejonu opkole i unište. To nije postignuto, jer

a) je teren jako krševit i mestimično pokriven prašumom, koja neprijatelju pruža bezbrojne mogućnosti da bataljoni mogu nestati bez traga, i jer

b) su naše snage, u poređenju sa veličinom rejona, bile slabije da bi unekoliko teren pročešljale i međusobno održavale vezu.

Tom prilikom ponovo se potvrdilo da obrazovanje kazana ima samo tada vrednost ako se opkoljavanje može sprovesti bez breše. Ono će u borbi protiv bandi samo onda dovesti do uništenja neprijatelja ako se ograniči na manji rejon a svesno odustane od delova neprijatelja koji se nalaze izvan ovog rejona.

Neprijatelj se u prednjem slučaju izvukao iz rejona Tičevo prema ji. i sz., dozvolio je da naši delovi prodiru ne prihvativši borbu i posle nekoliko dana opet se našao u rejonu Tičevo skoro u potpunom brojnom stanju i čak su se, posle izvesnog vremena, u istom rejonu spustila 4 transportna aviona, koji su poneli eng.-američku delegaciju.

Na terenu koji neprijatelju pruža takve povoljne mogućnosti za izvlačenje potrebno je da naši delovi posle napada ostanu na tom području u priličnoj jačini i da zase-dama i gerilskim načinom vođenja borbe stalno slabe i uznemiravaju neprijatelja i na taj način ometaju njegovo novo organizovanje na istom području. Za to, pak, treba vremena, potpuna samostalnost trupe koja je ostala u rejonu i izuzimanje od drugih zadataka.

3.) Dnevni ciljevi napada često su mnogo udaljeni. U vezi sa napred iznetim razumljivo je da se za jedan dan event. može postići udaljenost od 5 km na karti uprkos najstrožih zahteva trupi.

4.) Informisanje puka o garnizonima i situaciji kod drugih jedinica koje učestvuju bilo je katkad nedovoljno, zbog čega je došlo do puškaranja između delova Okl. gren. jurišnog bat. i SS-puka.10 Na ovako ispresecanom zemljištu naročito je važno detaljno informisanje kako bi se izbegli gubici naneti sopstvenim oružjem.

5.) Naročito nepovoljno se odrazilo na puk što su ustanove koje su rukovodile akcijom premalo obraćale pažnju na činjenicu da su angažovani delovi po svom borbenom brojnom stanju najčešće odgovarali jednom normalnom bataljonu, pošto bataljoni retko imaju više od 2 lovačke čete, koje su, osim toga, usled dosadašnjih gubitaka vrlo oslabljene. Okl. gren. jurišni bat, npr, ima isto brojno stanje kao oba bataljona puka zajedno. Zadaci koji se postavljaju puku često nisu usaglašeni ovoj činjenici. Ali objašnjenja i prigovori, na koje je prisiljen oficir svestan odgovornosti, dovode često do nerazumevanja i do mišljenja da dotični trupni starešina želi neopravdano da poštedi svoju jedinicu ili da nema dovoljnog samopouzdanja. To je u operaciji »Reselšprung« dovelo dotle da se posumnjalo u sposobnost k-ta puka da komanduje pukom, iako je puk bez odmora, ne obazirući se na sraz-merno visoke sopstvene gubitke,11 bio angažovan u borbi. Tek posle ličnog referisanja k-ta puka, utvrđeno je da su ove sumnje bile neopravdane.

6.) Služba veze:

Naročito je bilo otežano komandovanje pukom usled potpuno nedovoljne veze između 373. pd i puka. Prema obaveštenjima, do otkazivanja je došlo zbog nesposobnosti radista divizijske radio-stanice, koja je navodno delom popunjena hrvat. osobljem. Naređenja su katkad stizala u puk tek posle više od 24 časa, kada su delimično već bila prevaziđena. Isto toliko je bilo potrebno da pukov-ski izveštaji stignu u diviziju. Veze prema svim ostalim pretpostavljenim ustanovama i unutar puka bile su skoro bez prekida i bez poteškoća. Ali, pošto je u planini jedino moguće sredstvo komandovanja radio, treba da se osigura besprekorno funkcionisanje radio-stanice, naročito između divizije i puka.

7.) Upotreba mot. jedinice u planini nailazi na prilične poteškoće. Ona se bori pod mnogo nepovoljnijim uslovima nego jedna obučena brdska jedinica. Usled nedostatka kolone tovarnih grla ili nosača, svaki pojedini vojnik morao je teško da nosi dodatnu municiju koju mora da ponese, i na taj način bio je već toliko opterećen da se moralo potpuno odustati od nošenja vode i skoro potpuno od nošenja hrane. Za vreme operacije bile su čete zbog toga do 30 časova bez hrane pri najvećim naprezanjima. Mali broj tovarnih grla nabavljenih na području bandi morao se upotrebiti za nošenje s.12 minob. i minobac. municije. Evakuacija ranjenika, pod ovim okolnostima, ostala je nerešiv problem. Isto tako ne može se ni pomisliti na evakuaciju plena. Pošto teško naoružanje puka nije podesno za upotrebu na planinskom zemljištu, mora potpuno da se odustane da se ponese sa sobom. Utoliko se dra-gocenijim pokazao tromblon. Mnogobrojna mot. vozila i teško naoružanje koje je ostalo predstavljaju za puk, an-gažovan u borbi na planinskom zemljištu, teško opterećenje. Nalazeći se usred područja bandi, ne mogu biti dovoljno osigurani samo od vozača i ostalih ostavljenih delova i zbog toga su u priličnoj meri izloženi opasnosti da budu uništeni. Delovi puka koji se nalaze u borbi neće u takvoj situaciji moći blagovremeno da intervenišu. Odgovorni trupni starešina nalazi se zbog toga pred pitanjem da li da ostavi lovačke delove za osiguranje i na taj način još više oslabi svoje borbeno brojno stanje ili da preuzme rizik da osiguranje mot. vozila prepusti samim vozačima. U prednjem slučaju k-t puka bio je prinuđen da prihvati rizik.

8.) Snabdevanje puka moglo je da se uhoda tek za vreme operacije, pošto nije postojalo naređenje za snabdevanje. Ova činjenica zadaje više posla i zahteva radio-vezi. Naređenje za snabdevanje je, izgleda, puku neophodno potrebno, pri čemu bi, pored svih stvari, trebalo misliti na snabdevanje san. potrebama.

9.) Saradnja sa svim potčinjenim delovima puka bila je uopšte vrlo dobra i tekla je bez zastoja.

10.) Saradnja sa K.K.G.13 nailazi uvek ponovo na poteškoće zbog nediscipline njegovih pripadnika, neraščišćenih unutrašnjih političkih odnosa i pitanja snabdevanja hranom, a pre svega municijom. Njihovo veliko brojno stanje nema nikakav značaj pri ozbiljnim borbenim dejstvirna. Jedina korist koju je puk imao od prisustva ovih jedinica sastojala se u tome što je puk stalno bio infor-misan o stanju pokreta neprijatelja i o približnoj jačini protivnika i na taj način mogao da pojača sopstvena osiguranja. Prilikom izvođenja sopstvenih napadnih operacija treba zbog toga računati samo na sopstveno brojno stanje za borbu.

11.) Neprijateljsko vazduhoplovstvo postiglo je za vreme operacije znatne uspehe. Ustanovljena je besprekorna saradnja između njega i bandi, pri čemu je prilikom naših pokreta došlo do izražaja u povećanoj meri. Ono je za čitavo vreme operacije potpuno vladalo celokupnim vaz-dušnim prostorom. Ni efikasna odbrambena vatra pa topova od 2 cm14 i mnogobrojnih mitraljeza nije donela vidno olakšanje našim jedinicama. Samo na jedan pa četvorocevni top, koji je dejstvovao iz svih cevi, nadletao je, npr., jedan lovac-bomb. sa velikom upornošću do na 30—40 m, pri čemu su čitava posada pat,15 usled ranjavanja, i oruđa potpuno izbačeni iz stroja. Da bi se omeli neprijateljski noćni letovi u cilju snabdevanja, postavljene su zamke sa vatrom i signalima. U jednom slučaju uspelo je na taj način da se zarobi nekoliko kontejnera sa municijom, dok u većini slučajeva, posle uspostavljanja optičke veze između zemlje i aviona,avion je posle odgovora raznim svetlosnim znacima odletao bez izbacivanja tereta. Iz toga proizilazi da se neprijateljski avijatičari za snabdevanje striktno pridržavaju uputstva i da samo prilikom potpuno jasnog spo-razumevanja pristaju na izbacivanje tereta.

12.) Od našeg vazduhoplovstva za čitavo vreme operacije nije ništa zapaženo, izuzev u dva slučaja kada je puku vazdu-šnim putem doturena municija. Tom prilikom naši kontejneri izbačeni su sa vrlo male visine, tako da se u malom broju slučajeva padobran otvorio, i veći deo municije bio je neupotrebljiv.

13.) Sopstveno teško naoružanje puka malo je došlo do izražaja za vreme operacije, pošto je, kako je već napred napomenuto, nepodesno za upotrebu na brdskom zemljištu.

L.G. 4216 pokazao se neupotrebljiv čim neprijatelj raspolaže svojom art., pošto se njegov vatreni položaj vrlo lako otkriva usled neuobičajeno jakog dima prilikom opalji-vanja. U prednjem slučaju ležali su pogoci neprijateljskog brdskog topa, već posle nekoliko zrna ispaljenih za korekturu, u centru našeg vatrenog položaja. T. minb. 12 cm,17 koji je u najmanju ruku isto toliko potreban kao i L.G. 42, mnogo je prikladniji pri približno istoj efikasnosti gađanja. S. minb.18 8 cm pokazao se kao potpuno dobar, a isto tako, i to naročito u napadima, posle kojih je dolazilo do borbe prsa u prsa, tromblon.

14.) Ostavljanje jednog bataljona u starom borbenom području pričinilo je puku mnoge poteškoće. Delovi štaba puka morali su, usled ove okolnosti, da ostanu tamo. Na taj način skoro je nemoguće jedinstveno rukovođenje pukom u svim trupnim poslovima. Vrlo važna personalna pitanja i termini na taj način se delom odlažu na štetu trupe. Treba nastojati, posle kao i pre, da se angažuje celi puk, a prilikom angažovanja koje zahteva premeštaj u udaljenija područja da se potpuno odvoji od starog područja i oslobodi od svih drugih zadataka, kako je to uobičajeno kod drugih mot.— pokretnih jedinica na području Balkana.

Valter19

Dostavljeno prema konceptu

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 729—32.

2Dopisano rukom. To su podaci o zavođenju izveštaja u delovodni protokol Operativnog odeljenja K-de 15. BAK-a.

3i 4 Četvrtasti pečati primaoca. U pečatu pod brojem 4 nalazi se u rubrici »Šef« i »Ia« po jedan nečitak paraf, i to je označeno sa tri tačkice.

5Komanda 1. puka »Brandenburg«, pored ovog izveštaja o iskustvima stečenim u operaciji »Reselšprung«, dostavila je 20. juna K-di 15. BAK-a i borbeni izveštaj o dejstvima puka, po danima, od 24. maja do 6. juna 1944. Redakcija taj izveštaj ne objavljuje. Opširnije o njemu vidi AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 433—7.

6Redakcija pomenuti radiogram nije pronašla.

7metara

8Reč je o 1, 2. i 3. brigadi 9. NOU divizije i Grahovsko-peuljskom NOP odredu.

9Prvi puk »Brandenburg« učestvovao je u operaciji »Reselšprung« sa 1. i 2. bataljonom, dok je 3. bataljon obezbeđivao komunikaciju Skradin — Bribirske Mostine — Benkovac. Brojno stanje puka (bez 3. bataljona) iznosilo je 18 oficira, 81 podoficir i 469 vojnika. Pored toga, puku su bile potčinjene 11. četa 883. grenadirskog puka i 1. četa 373. inž. bataljona (vidi AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 433—7).

Za dejstva u operaciji »Reselšprung«, puk je od strane K-de 15. BAK-a dobio vrlo negativnu ocenu. Bliže o tome vidi u dok. br. 78.

10Reč je o 13. SS-puku 7. SS-divizije »Princ Eugen«.

11Puk je, prema izveštaju od 20. juna 1944., imao sledeće gubitke: 1 oficir i 9 podoficira i vojnika poginulo, a 6 oficira i 95 podoficira i vojnika ranjeno, što je, u stvari, 20% gubitaka od ukupnog brojnog stanja (AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 433—7).

12srednjih

13Reč je o manjim četničkim jedinicama potčinjenim nemačkim komandama. Stvarane su po direktivama K-de 2. OkA od 4. marta i 13. maja 1944. na području NDH. Nazivali su ih Kroatische Kampfge-meinschaften (Hrvatske borbene grupe — zajednice), te otuda i skraćenica K.K.G. (AVII, NAV-T-314, r. 1546, s. 391 i 394—5). O tome vidi i naređenje K-de 69. AK od 30. maja 1944. za stvaranje tih četničkih grupa na području korpusa (AVII, NAV-T-314, r. 1546, s. 398—90).

14Puk je u svome sastavu imao i jedan pa vod (AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 433—7).

15protivavionskog topa

16Leichtes Geschiitz (lajhtes gešic — laki top)

17teški minobacač

18srednji minobacač

19Walter. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime. Bio je tada komandant puka i imao je čin potpukovnika.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument