ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 6. JANUARA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA ZA ZAUZIMANJE OSTRVA BRACA (OPERACIJA »MORGEN-VIND«) I ŠOLTE (OPERACIJA »MORGENVIND II«)[1]

Ia Ru[2]

Telegram

XV BRD. AK

Strogo poverljivo

Predato: 6.1. 16.00

Primljeno: 6.1. 18.30

1) Ostrvska operacija za zauzimanje Brača[3] ima šifru »Morgenvind«[4], operacija za zauzimanje Šolte[5] šifru »Morgen-vind II«.[6]

2) Celokupno rukovođenje operacijom »Morgenvind« i »Morgenvind II« ima komandant 118. peš. div.7 On pri tom ima da reguliše vremenski tok obadve ostrvske operacije i da utvrdi pitanje raspodele brdskog prostora. Angažovanje 0-balskog lovačkog bataljona »Brandenburg« naređuje komandant 118. peš. div. Za sprovođenje same operacije ostaju zatim zadržane 118. peš. div. i 264. peš. div.

3) Jedinice potrebne za operaciju »Morgenvind II« (1 ojač. bat.) treba da budu od strane XV brd. AK tako prikupljene da budu spremne za operaciju 12. 1.44. Privremeno uzimanje snaga sa poluostrva Primošten razume se samo po sebi. Pristanište Rogoznica treba u svakom slučaju sigurno držati u sopstvenim rukama.

F.d.R.

Šindler

K-da 2. OkA, Ia

str. pov. br. 51/44

1 Snimak overenog telegrama (pisanog rukam) u AVII, NAV-T--314, r. 561, s. 140—1. U gornjem desnom uglu nalazi se više zabeleški i parafa.

2 To je paraf. Pojavljuje se češće u dokumentima, ali redakcija nije mogla da ustanovi na ikoga se odnosi.

3 Birač je najveće ostrvo srednje Dalmacije d zauzima površinu od 395 km2. Odbrana Birača, (kao i Šolte, bila je poverena 12. brigadi 26. NOU divizije i Bračko-šoltanskom NOP odredu. Međutim, 29. de-, cembra naređeno je prebacivanje svih jedinica (osim jednog manjeg dela) na o. Vis, pošto se saznalo za planove neprijatelja posle njegovog iskrcavanja na o. Korčulu 22. decembra 1943 (operacija »Herbst-geviter II«) i teškog poraza jedinica Operativnog štaba za odbranu Korčule. Da bi se izbegli gubici pred nadmoćnijim neprijateljem, glavnina jedinica je napustila Brač u noći između 31. decembra 1943. i 1. januara 1944. Nemci su se posle toga iskrcali, skoro bez otpora, 13. januara na tri mesta: kod Povije, Pučišća i u Konopljikovoj vali (zatonu), i celo ostrvo zauzeli za tri dana. U iskrcavaniju su učestvovali 738. lovački puk (bez ojačanog 1. bataljona) 118. lovačke divizije, Bataljon obalskih lovaca »Brandenburg« i 2. č 118. linžb. Kod Povije se tom prilikom iskrcao ojačani 3. bataljon 738. lov. puka, dok se ojačani 2. bataljon istog puka iskrcao kod Pučišća, a Bataljon obalskih lovaca »Brandenburg« u Konopljikovoj vali. Iskrcavanje su podržavali 3. ad 668. bap iz rejona Lokve, 7 km istočno od Omiša, i 12. i. 13. baterija obalske artiljerije iz rejona Baške Vode. Prva baterija 668. bap i 1 vod 105. SS-tenkovskog bataljona bili su spremni za dajstva na odseku Baške Vode — Makarska. Zaštitu iz vazduha obezbeđivali su po jedan vod 7. paad u rajonu Omiša, odnosna Makarske. Organizaciju veza obezbeđivali su dolovi 118. bataljona za vezu (vidi dok. br. 3 i 18; tom II, knj. 11, dok. br. 168; tom V, knj. 23, dok. br. 24, 52, 57, 78, 146, 161, 162 i 166—9; AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 128—31: obavešte-nje K-de 5. SS-BAK-a od 9. januara 1944. upućeno K-di 15. BAK-a o planu dejstava i snagama koje učestvuju u operaciji »Morgenvind«, s. 140—1: naređenje K-de 2. OkA od 10. januara 1944. K-di 5. SS-BAK-a za zauzimanje Brača, s. 128—31: izveštaj K-de 5. SS-BAK-a od 12. januara 1944. K-di 2. OkA o određivanju 13. januara za x-dan, tj. dan iskrcavanja).

Kasnije, 1/2. juna 1944, izvršen je desant jedinica 26. NOU divizije uz učešće britanskih komandosa i brodova, ali su se usled brze intervencije nemačkih jedinica te snage povukle, tako da su Brač konačno oslobodile 1. i 12. brigada 26. NOU divizije 12. septembra 1944. (vidi tom II, knj. 12, dok. br. 345; Todor Radošević, Ofanziva za oslobođenje Dalmacije, Vojnoistorijski institut, Beograd, 1965, str. 101—14.

4 »Morgewind« (»Jutarnji vetar«). Ranija šifra je bila: »Herbst-geviter V« (vidi dok. br. 3).

5 Ostrvo Šolta zauzima površinu od 58,98 km2 i, zajedno sa Bira-čom, predstavljalo je jednu od ključnih pozicija za odbranu srednjo-dalmatinske obale. Zbog toga su Nemci i preduzeli operaciju za zauzimanje Šolte da bi se na taj način obezbedili od eventualnog iskrcavanja jedinica NOV i POJ i saveznika na kopno. Šoltu su branili 4. ba-taljon 12. brigade 26. NOU divizije i 2. bataljon Bračko-šoltanskog NOP odreda. Međutim, i ove jedinice, iz istih razloga kao i iu slučaju Brača, napustile su ostrvo u noći između 31. decembra 1943. i 1. januara 1944. godine. Ojačani 2. bataljion 893. pp 264. pd se iskrcao na ostrvo 11712. januara i zaposeo ga, uz neznatan otpor, do 16. januara 1944. Opširnije o tome vidi dok. br. 3; tom V, knj. 23, dok. br. 57, 78, 160, 161 i 164; AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 132—3: izveštaj K-de 264. pd od 11. januara 1944. Kdi 15. BAKna o planu i sprovođenju akcije za zauzimanje Šolte, s. 125—6: izveštaij K-de 264. pd od 12. januara K-di 15. BAK-a o iskrcavanju (bez otpora) ojačanog 2. bataljona 893. pp u Maslinici i Grehotama, s. 124: izveštaj K-de 264. pd od 15. januara K-di 15. BAK-a o zauzimanju ostrva, s. 378—81: izveštaj Knde 264. pd iz januara 1944. o toku akcije na o. Šolti, s. 684—5: završni izveštaj sa skicom K-de 264. pd od 2. februara Kjdi 15. BAK-a o zauzimanju Šolte.

Skoro u isto vratne, nemačke jedinice su se iskrcale 19. januara na o. Hvar (operacija »Herbstgeviter IV«), a 21. januara u 6 časova zauzele -grad Hvar. Na ostrvu se u momentu iskrcavanja nalazila samo jedna četa NOVJ, pošto su ostrvo njegovi branioci već ranije napustili: 1. NOU brigada — 31. decembra 1943, a 11. NOU brigada i 4. pomorski sektor, po naređenju VŠ NOV i POJ, 18. januara 1944 (vidi tom V, knj. 23, dok. br. 32, 57, 78, 164, 166, 167, 169 i 170; AVII, NAV-T-77, r. 781, s. 5507499: Studija za Jugoistok). Na ostrvo su se dva meseca kasnije, 21. marta 1944, iskrcali 2 bataljona 1. dalmatinske NOU brigade i 300 britanskih komandosa, izvršili prepad i posle desetodnevnih borbi povukli se 30/31. marta na o. Vis (vidi <tom II, knj. 12, dok. tor. 186 i 192). Hvar je konačno oslobodila posle petnaestodnevnih borbi, 23. septembra 1944, Prva dalmatinska NOU brigada (vidi Todor Radošević, n. d., str. 101—14).

Takođe je 30/31. januara izvršeno iskrcavanje i na o. Uljan (vidi dok. hr. 18).

Nemci su, takođe početkom godine, planirali i zauzimanje ostrva Visa — operacija »Frajšic« (»Freischiitz« — »Slobodni strelac«). Međutim, usled nastalih događaja u Mađarskoj, kao i nedostatka potrebnih snaga, Hitler je 23. aprila 1944. odustao od ove namere. Vidi Percy Ernst Schramm, Kriegstagebuch des Oberkommandos der Verhrmacht (Wehrmachtfiihrungsstab), Band IV, Erster Halbband, Bernard und Graefe Verlag fur Wehrwesen, Frankfurt am Main, 1961, str. 655—8 (dalje: Persi Ernst Sram, n. d.,).

6 Ranija šifra je bila »Herbstgeviter VI« (vidi dok. br. 3).

7 Ova odluka je izmenjena 7. januara, pa je 118. lov. divizija bila odgovorna samo za operaciju »Morgenvind«, a 264. pd za operaciju »Morgenvind II« (vidi naređenje K-de 15. BAK-a od 7. januara 1944. pod tač. 3).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument