ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 8. JUNA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O POSTIGNUTIM REZULTATIMA I OBOSTRANIM GUBICIMA U OPERACIJI »RESELŠPRUNG«1

POVERLJIVO

Telegram

K-DI 2. OkA Ia/Ic

Veza: Vaš [dopis] Ia pov. br. 4079/442

Uspeh operacije »Reselšprung«

Operacija je postigla značajan uspeh za rukovođenje borbom protiv bandi na hrvatskoj teritoriji. Uspelo je:

1) Razbijanje matičnih oblasti komunističkih bandi zauzimanjem njihovih najvažnijih komandnih i snabdevačkih centara i time osetno slabljenje njihove situacije snabdevanja.

2) Elitne komunističke jedinice (1. proleterska divizija3 i 6. lička divizija4) bile su prinuđene na borbu i u žestokim borbama tako teško potučene da su, iscrpljene i izmorene, uz nedostatak municije i životnih sredstava, bile prisiljene na povlačenje. One su dobile naređenje da izbegavaju dalje borbe. Velike gubitke pretrpele su i 9.,5 39.6 i 4. banditska divizija.7

3) Zauzimanje uzletišta za savezničke avione,8 gubitak orga-nizovane vlasti, kao i mesta štabova inostranih misija, pri-

siljava bandite na potpuno novu organizaciju i novu izgradnju, čak i kod ponovnog napuštanja prostora od strane naših jedinica.8

4) Savezničke misije su neposrednim uvidom dobile pravu sliku borbene snage bandi.

5) Za našu borbenu taktiku dobiveni su najvažniji obaveštajni materijali i ključna dokumentacija, radio-stanice i odbrambena dokumentacija, mada su, osim toga, jedinice bile uništile mnogo dragocenog materijala.10

6) Ovaj uspeh izborile su naše jedinice uz najteža odricanja. Jedinice, nepokretne na planinskom zemljištu i motorizovane, morale su prodirati kroz besputni planinski teren ostavljajući u pozadini svoje teško naoružanje. Osetljivo ispadanje vozila iz stroja, prouzrokovano napadima nisko-letećih aviona, i višestruke pregrupacije snaga, doneli su teškoće u snabdevanju. Uticao je i nedostatak tovarnih grla tako da su jedinice, u vrelim vremenskim uslovima, preuzele na sebe velike telesne napore. Gde je neprijatelj prihvatao borbu, borio se on sa retkom ogorčenošću, pri čemu su mu išla na ruku svojstva zemljišta. Naše jedinice, tamo gde su stupale u borbu, energično su se borile, uprkos moralne opterećenosti usled neprijateljeve vazdušne nad-moćnosti.

7) Ukupni gubici potčinjenih jedinica Komande korpusa na dan 6. 6. iznose:

Kod naših jedinica: 136 mrtvih (među ovima 4 oficira), 432 ranjena (među ovima 2 oficira), 41 nestao (među ovima 1 oficir). Kod neprijatelja: mrtvih izbrojano 1452, proce-njeno 705 (među ovima 2 komandanta brigade,11 2 engleska oficira,12 1 komesar brigade13), 63 zarobljena, 29 pre-beglih. Neprijatelj je izgubio: 3 protivavionska topa, 3 bacača granata, 79 mitraljeza, 1 engleski Piat14, 5 protiv-tenkovskih pušaka, 9 puškomitraljeza, 325 pušaka. Municija: 42.500 mitraljeskih i puščanih metaka, 45.000 metaka za puškomitraljez, 1100 metaka dum-dum, 2300 protivavi-onskih metaka 2 cm, 20 mina, 8 radio-aparata, 1 tajni odašiljač, 1 kino-kameru, 1 kamion, 2 tenka, 2 skladišta odeće, 2 mašinske radionice, 1 skladište hrane, 41 konj, 8 neprijateljskih lovaca sigurno a 1 verovatno oboren, sanitetski materijal.

Naši gubici: 1 četvorocevni protivavionski top, 2 protivten-kovske puške, 1 protivoklopni top 7,5, 2 mitraljeza, 1 radio--aparat, 98 automobila, 4 oklopna izviđačka kola, 1 oklopni transporter, 1 tenk, 1 komandna kola i 1 pontonska kola (komplet). Ispalo iz stroja za duže vreme: 46 automobila, 2 oklopna izviđačka kola i 1 transporter. Od toga: 373. pd: 40 sopstvenih poginulih (među ovima 2 oficira), 85 ranjenih (među ovima 1 oficir), 22 nestala, 472 izbrojano i 55 procenjeno poginulih kod neprijatelja, 34 zarobljena, 9 prebeglih, 1 protivavionski top, 3 bacača granata, 21 mitraljez, 1 engleski Piat, 3 protivoklopne puške, 6 puškomitraljeza, 189 pušaka. Municija: 20.500 mitraljeskih i puščanih metaka, 45.000 puškomitraljeskih metaka, 1100 metaka dum-dum, 2300 protivavionskih metaka 2 cm, 1 radio-aparat, 1 tajni odašiljač, 2 tenka, sanitetski materijal, 4 neprijateljska lovca oboreno. Sopstveni gubici: 54 automobila, 1 tenk, 1 pontonska kola (komplet), za duže vreme ispalo iz stroja 15 automobila. 1. puk »Brandenburg:« 10 sopstvenih izginulih, 105 ranjenih. Neprijatelj: 298 izbrojano a 63 procenjeno mrtvih, 7 zarobljenih, 3 prebegla, 1 protivavionski top, 7 mitraljeza, 24 puške, 17.000 mitraljeskih metaka, 20 granata, 1 neprijateljski avion oboren.

Sopstveni gubici: 11 automobila za duže vreme, 1 sanitetski automobil, 1 oklopna izviđačka kola, 1 komandna kola potpuno ispala.15

8) O ostalim borbenim grupama javljeno preko K-de Ia-pov. br. 3090/44 od 7. 6. 44.16

XV brd. AK

Ic/Ia, pov. br. 3103/44

8. 6. 44.

1Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 444—5.

2Odnosi se na naređenje K-de 2. OkA od 8. juna 1944. za dostavljanje sumarnih izveštaja o rezultatima u operaciji »Reselšprung« (AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 470—1).

3Opširnije o dejstvima 1. proleterske divizije NOVJ vidi tom IV, knj. 25, dok. br. 113, 118, 121, 128 i 158 i knj. 26, dok. br. 21 i 45.

4Detaljnije o borbama 6 (ličke) proleterske divizije »Nikola Tesla« vidi tom IV, knj. 25, dok. br. 137 i 153.

5O dejstvima i gubicima 9. NOU divizije vidi tom V, knj. 28, dok. br. 41.

6Iscrpnije o dejstvima i gubicima 39. NOU divizije vidi tom IV, knj. 25, dok. br. 160 i knj. 27, dok. br. 7.

7Bliže o dejstvima i gubicima 4. NOU divizije vidi tom IV, knj. 25, dok. br. 142 i 152 i knj. 26, dok. br. 8 i 25.

8Misli se na avione saveznika NOV i POJ. Tada su se pomoćni aerodromi nalazili kod Bosanskog Petrovca, na Glamočkom i Kupreš-kom polju.

9Nikakva reorganizacija tada nije vršena u jedinicama NOV i POJ.

10Opširnije o zaplenjenim dokumentima vidi dok. br. 75.

11i 13 Nije poginuo ni jedan komandant ni komesar brigade. Ranjen je samo Milan Sijan, komandant 3. ličke brigade, a poginuli su Stevo Nikoliš, komesar i Jovica Mraović, zamenik komandanta — oba iz 5. bataljona 13. proleterske brigade »Rade Končar« i Mićo Obrado-vić, komandant 4. bataljona 2. ličke brigade (vidi tom IV, knj. 25, dok. br. 137 i knj. 26, dok. br. 39).

12Redakciji nije poznato koji su engleski oficiri poginuli.

14Reč je o pešadijskom protivtenkovskom oruđu, težine oko 15 kg, čija je mina probijala oklop debljine 10 cm. Reč »Piat« je skraćenica od »Projector Infantry Anti Tank«. Bliže o njemu vidi tom IV, knj. 31, dok. br. 4, obj. 11.

15Podaci o nemačkim gubicima i gubicima jedinica NOV i POJ su kontradiktorni, te redakcija, zbog toga, objavljuje ovaj dokumenat i izveštaj Komande 15. BAK-a od 9. juna 1944, kao dok. br. 80. O tome vidi i izveštaj o gubicima i plenu K-de 15. BAK-a od 7. juna 1944. K-idi 2. OkA u AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 484—5 (objavljen je u tomu IV, knj. 26, kao dok. br. 121).

16To je telegram K-de 15. BAK-a, upućen K-di 2. OkA, u kome se iznose podaci o gubicima i ratnom plenu od 25. maja do 5. juna 1944.kod Oklopnog grenadirskog jurišnog bataljona 2. OkA, 54. brdskog izviđačkog bataljona, 3. čete 500. SS-padobranskog bataljona i 4. čete 92 (moitorizovanog) grenadirskog puka. Prema tome izveštaju, Jurišni bataljon je imao 18 poginulih, 56 ranjenih i 1 nestalog, Izviđački bataljon 9 poginulih, 18 ranjenih i 6 nestalih, 3. četa 50 poginulih, 132 ranjena i 6 nestalih, dok je 4. četa imala 9 mrtvih, 38 ranjenih i 6 nestalih. U telegramu se takođe daju podaci i o gubicima jedinica NOV i POJ kao i o ratnom plenu (AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 483).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument