ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 6. JUNA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O ISKUSTVIMA U OPERACIJI »RESELŠPRUNG« ZA PERIOD OD 25. MAJA DO 6. JUNA 1944. GODINE1

Nije preuzeto, samo preko ... 2

K-da XV brd. AK 

_Ia___

O. U., 6. juni 1944.

Izveštaj o iskustvima »Reselšprunga« K-da korp. dostavlja, da bi prva iskustva i opšti utisak o »Reselšprungu« blagovremeno prenela; izveštaj je za period od 25. 5. — 8. 6. 44.

Po primitku izveštaja o iskustvima i borbenih izveštaja od pojedinih borbenih grupa, naknadno će se dostaviti sumarni izveštaj.3

1.) Priprema:

Da bi se nameravana operacija po mogućstvu što manje demaskirala, zakazana je bila konferencija u K-di 2. OkA4. Na njoj su učestvovali: načelnik štaba XV brd. AK, Ia 7. SS-brd. div. (kao predstavnik V SS-korpusa), Ia K-de vazduhoplovstva Jugoistoka, major Beneš [Benesch].5 Proa-nalizirani su zadaci, utvrđen način izvršenja operacije i usa-glašene lozinke. Na taj način trebalo je u svakom slučaju da izostane izdavanje zapovesti koja bi padala u oči.

Naređenje armije koje je kasnije usledilo zahtevalo je jedno iscrpno naređenje i promenilo je lozinke. To se prilično negativno odrazilo na sredstva veze već pre početka i dovelo do prvih nesporazuma. Lozinke za Bat. za vezu nikad nisu stigle.

2.) Komandno mesto:

Premeštanje komandnog mesta korpusa u Bihać trebalo je da obezbedi bolju telefonsku vezu sa K-dom arm.[ije]. U stvari, skoro isključivo — ukoliko je uopšte postojala veza — razgovori su se vodili preko Knin — Split, tako da je staro komandno mesto moglo da bude povoljnije. Takođe i za radio--vezu promena položaja, tamo i natrag, uslovila je dva potpuna prekida od okruglo 12 časova (skokovita promena položaja, zbog udaljenosti, ugrožavanja iz vazduha i nemanja snaga za obezbeđenje, nije bila moguća), kao i gubitke od mina i lovaca-bombardera i nanovo uigravanje pod izmenjenim i otežanim uslovima.

Za održavanje veze sa komandantom avijacije, položaj komandnog mesta u B.6 bio je povoljan. Pošto je već bilo utvrđeno da se za 2 dana skoro sve jedinice povuku, to se ova uska saradnja ispoljila samo na napad jurišnih aviona kod 373. div.

3.) Veza

Uprkos najvećoj revnosti svih vezista, uz angažovanje jednog dela skoro bez odmora (npr. Šifrantsko odeljenje K-de Korpusa), veza ni na koji način nije mogla da sledi taktičkim zahtevima. K-da korpusa predlaže da se ovo pitanje podvrgne iscrpnom stručnom ispitivanju. K-da korp. glavne uzroke vidi u:

a) previše komplikovanoj organizaciji radio-tehnike (uspostavljanje veze sa prvobitno nepredviđenim mestima moguće je tek posle dostavljanja dokumentacije, što oduzima dosta vremena);

b) stalnom preopterećivanju sredstava veze, koja nikako više ne dozvoljavaju dopunske zahteve;

c) nemogućnosti predaje preko reda taktičkih izveštaja, pošto se oznake reda hitnosti opet zloupotrebljavaju za manje

važna ukazivanja na termine, itd. Tako dano jedno hitnije naređenje 7. SS-div. poslato je tek posle više časova, pošto je stalno moralo da prima KR7-izveštaje od drugih instanci —verovatno svoje sopstvene k-de;

d) u obuci vojnih radista uopšte (stalni izveštaji da u određenim vremenskim razmacima nije moguća radio-veza, pojedine radio-stanice to opovrgavaju jer skoro uvek dobijaju vezu);

e) u nedovoljnoj obuci taktičkih organa da stalno kratko ali ipak iscrpno javljaju.

Izuzetak, koji pada u oči za čitavo vreme operacije, predstavljala je 7. SS-brd. div. Njen aparat službe veze i javljanja radili su dobro.

0 pojedinostima vidi prilog l.8

4.) Izdavanje naređenja.

Izdavanje zapovesti trpelo je usled nejasnoće nadležnosti. Obe zapovesti za nastavljanje operacije, izdate od K-de korp., bile su prevaziđene odgovarajućim naređenjima armije, koja su sadržavala sve pojedinosti, i zahtevala su protivnare-đenja, koja su se naročito odrazila na područje veze i snabdevanja.

Jedno armijsko naređenje, kojim je naređen pokret za sledeći dan u 04.30 časova, stiglo je tek prethodnog dana i uopšte nije moglo da bude kod borbenih grupa do 03.30 časova.

Nameće se potreba da naređenja za sledeći dan stignu blagovremeno kako bi još pre čestih radio-ometanja u toku noći mogla da se dalje proslede.

5. Izviđanje, kontraobaveštajna služba.

Prethodno izviđanje je zakazalo. Ono je trebalo da izvidi zadatke koji su nedeljama sledili u vezi Drvara. O promenama koje su u toku operacije nastale, K-da korp. je samo deli-mično informisana, tako da je verovatno da su Armija i K-da korp. pošle od različitih procena neprijatelja.

Hitno korišćenje zaplenjenih dokumenata9 moglo je usle-diti ukoliko su se dokumenta nalazila kod K-di korp. potči-njenih jedinica.

Trup Abvera10 je svoje rezultate neposredno javljao armiji. Samo upućivanjem Ic korpusa,11 koji je u Drvaru pre-trpeo teško bombardovanje, mogli su se saznati izvesni rezultati.

6. Vazduhoplovstvo:

a) Saradnja sa komandantom avijacije Hrvatske bila je dobra i bez problema.

b) Napad jurišnih aviona 26. 5. ispred 373. div. odlučujuće je potpomogao prodor ove grupe.

c) K-da korpusa nije upoznata sa rezultatom istrage napada na 1. p »Brandenburg« (nemački He-12612 i itali-janski aparati iz plena sa nemačkim oznakama). Na žalost, ista eskadrila je prilikom odlaska potpuno uništila kamione jedne kolone za dotur na putu za Bihać.

d) Na priloženom aero-foto-snimku (pril. 2)13 uneti su ciljevi napada predviđenih od komandanta avijacije. Iz aero-foto-snimka (pril. 3)11 proizilazi da su štuke15 skoro potpuno promašile. Verovatno nedostaje na snimku pogodaka učinak eskadrile koja je letela za Knin.

7. Čuvanje tajnosti:

Čuvanje tajnosti bilo je naročito naglašeno. U stvari, pojedini referenti vodili su više telefonskih razgovora i pozivali se na »predstojeću operaciju«, dogovorene namere«, i sl. K-da poz, koja nije bila upoznata, primila je 23. 5. otvoreni telegram koji je dat kao prilog 4.16

U stvari, pre nego što je K-da korp. bila upoznata, pronosile su se u Bihaću vesti o predstojećoj operaciji. Aerodrom-sko osoblje vazduhoplovstva zaključilo je iz jedne zabrane bombardovanja Petrovca i Bihaća da je tamo usmerena operacija. U Bihaću je 23. 5. pronošena vest da sada treba Tito da bude uhvaćen. U to vreme od strane K-de kor. o predstojećem bili su upoznati:

a) Ia17 i 0118 korpusa

b) disp[ečer] veze korpusa19 Svi sa isključivom obavezom,

c) K-t 1. p »Brandenburg«20 nikoga dalje ne upoznavati.

d) K-t21 i Ia 373.22 div.

e) Komandant avijacije Hrvatske.

Vanredna telef. raspitivanja armije u vezi situacije i o slede-ćim namerama olakšavala su rad neprijateljskoj obaveštajnoj službi.

Delimično su bili upoznati:

f) načelnik veze Korpusa i njegov referent za radio-veze (ofic.)

g) načelnik veze komandanta avijacije Hrvatske

h) komandant pozadine Korpusa

Moguće je da su od Abverovih ili drugih instanci potekli pre odgovarajući zadaci za izviđanje u tom pravcu.

Iz jednog saslušanja zarobljenika proizilazi da je, navodno, Titovom Štabu bio poznat dan napada.23

8) Borbena vrednost:

a) 373. div.: Dosadašnje iskustvo se potvrdilo da hrv. vojnici pod strogom nemačkom komandom u napadu i u kraćim borbenim dejstvirna ne uzmiču. Ne mogu da izdrže za duže vreme. Hrvat, jedinice trebaju naročito dobre nemačke starešine. Od njihovog ličnog primera zavisi rast ili opadanje borbene vrednosti njihovih jedinica. Ne uzimajući u obzir kratak momenat slabosti, koji, pored nedovoljne mogućnosti snabdevanja (nedostatak borb. vozila posle prelaza planine), treba pripisati značajnom gubitku svake veze (delom usled napada iz vazduha), div. je ispunila očekivanja koja su polagana u nju.24

b) 1. p »Brandenburg:« Nema mesta sumnji u energiju i spremnost starešina i pripadnika puka za dejstvo. Uprkos tome, puk je potpuno razočarao. Jednu spec. akciju odbio je k-t kao nemoguću, pošto ne raspolaže dovoljnim brojem prevodilaca.23 U taktičkoj upotrebi p.[uka] nije mnogo učinio jer, prema strukturi njegovog sastava, smatra da nije sposoban. U stvari, puk se ni na jednom mestu naspram neprijatelja nije opravdao. Taktičko komandovanje i služba javljanja nisu odgovarali. U slučaju iskrcavanja ne treba previše očekivati od borbene vrednosti i planiranog protivnapada puka.26

Prema dosadašnjim iskustvima, mora se posumnjati u svrsishodnost formacije puka. Pri sadašnjem sastavu izgleda da nije potpuno prikladan ni za jedan ni za drugi zadatak. Oznaka »puk« uvek će dovoditi do krive pretpostavke.

c) 7. SS-brd. div. i delovi V SS-korpusa: kao jedine brdske jedinice ponele su SS-jedinice teret operacije i glavne uspehe. Treba istaći spremnost jedinica za dejstvo, srčanost (naročito čet. i bat. rukovodstvo dobro), jasno komandovanje i u vezi s tim jasno izveštavanje.27

d) 92 (mot.) gren. puk.: rukovodstvo puka nije zadovoljilo. Nije težilo, prema situaciji, da se ide napred. Izgleda da su se potvrdila ranija iskustva, na osnovu kojih puk nerado napušta komunikaciju i nerado zalazi na teren i na taj način nikad stvarno ne zahvata neprijatelja. Nema sumnje da je puk, usled stalnih akcija, otupeo, ne angažuje se u potpunosti, ali prema stanovništvu istupa grubo. Slučajevi nepotrebnih paljevina, nedostatak svakog ratnog plena i zaplenjenih dokumenata, to su konstatacije koje se čine prilikom svakog angažovanja puka. Aktivnost će se ovde i dalje pratiti.28

e) 500. SS-padobranski bataljon29 i Okl. gren. jurišni bat.30 ne mogu se detaljno oceniti zbog kratkoće angažovanja i stalne promene potčinjenosti. Koliko je do sada poznato, svim postavljenim zadacima su udovoljili.

f) 2 (hrv.) lov. brigada: kao što se predviđalo, borbena vrednost brigade, boravkom na nem. trupnom poligonu, jedva da se promenila. Oficiri su isto tako nesposobni, uobraženi i kukavice kao i pre. Njihovo odbojno držanje prema svemu nemačkom još se pojačalo. Za vreme operacije 1. lov. puk pojavio se samo kao masa za popunjavanje, bez sopstvenog učinka; ostatak brigade u mnogome je zatajio u osiguranju glavnog puta dotura.31

g) 1. p. »Brandenburg«: Za angažovanje u specijalne svrhe, puk, prema izveštaju k-ta puka, nije bio prikladan jer nije imao na raspolaganju dovoljno prevodilaca. U grupnom angažovanju puk nije odgovorio svim očekivanjima. Razlog tome u prvom redu je nedostatak opreme i mogućnosti snabdevanja u borbi van puta i u planini. Borbena snaga uskoro je opala usled lošeg snabdevanja. Uz to dolazi i to da je puk, sa maksimalnim brojnim stanjem borbenog dela od 300 [vojnika], najčešće bio prisiljen da se bori na izvanredno teškom terenu protiv nadmoćnog neprijatelja u dobro izgrađenim položajima. Nema mesta sumnji u energiju i spremnost za akciju starešina i trupe. Služba javljanja nije zadovoljila.32

1Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 354—60. Dokumenat je, verovatno, koncept i nije završen, ali je po svojoj sadržim značajan i redakcija ga stoga objavljuje.

2Dopisano rukom. Međutim, šest reči na kraju primedbe nisu čitljive, kao ni paraf.

3Taj sumarni izveštaj Komande 15. BAK-a (redakcija nije pronašla, te se zbog toga objavljuju samo pronađeni zaključni izveštaji potčinjenih jedinica i to: 373. leg. divizije i 1. puka

»Brandenburg« (vidi dok. br. 81 i 82).

Za ostale jedinice koje se pominju u ovome izveštaju, redakcija nije pronašla završne izveštaje.

4Redakcija nije mogla da ustanovi kada je ova konferencija održana.

5Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

6Bihać

7hitne

8Redakcija ne raspolaže tim prilogom.

9Vidi dok. br. 75.

10Odnosi se na 172. trup Abvera (AVII, NAV-T-314, r. 565, s. 1255).

11Načelnik Obaveštajnog odseka bio je poručnik Šojer.

12Heinkel-126 (Hajnkel-126) — tip aviona.

13i 14Redakcija ne raspolaže tim prilogom.

15Sturmkraftbomber (šturmkraftbomber — jurišni bombarder, skraćeno nazvan »štuka«). To su poznati jurišni bombarderi iz drugog svetskog rata (Ju-87), sa ugrađenim snažnim sirenama. Mnogi gradovi i sela širom porobljene Evrope, a posebno u Jugoslaviji, Poljskoj i SSSR-u uništeni su uz masovnu upotrebu ovih aviona. Obrušavajući se sa velikih visina, uz zaglušujući urlik sirena, Nemci su sa ovim avionima sejali smrt, terorisali stanovništvo i vršili masovna razaranja, pre svega civilnih objekata.

16Pošto ne raspolaže tim prilogom, redakcija nije mogla da ustanovi na koji se to telegram odnosi; za taj datum ima više naređenja.

17Načelnik Operativnog odeljenja 15. BAK-a.

18Prvi ordonans-oficir (Ordonansoffizier).

19Redakciji nije poznato ko je u to vreme bio dispečer veze u K-di 15. BAK-a.

20Tada je bio potpukovnik Valter.

21Komandant 373. legionarske divizije »Tigar« bio je u to vreme general-lajtnant Eduard Aldrian (vidi dok. br. 81).

22Načelnik Operativnog odeljenja bio je tada generalštabni potpukovnik Vinkelbrand.

23Pripreme neprijatelja za taj napad nisu ostale potpuno nezapažene. Još u martu mesecu počeli su da pristižu podaci o pripremanju napada (vidi Grupa autora, ORNJ, knj. 2, str. 101).

24Opširnije o dejstvima 373. legionarske divizije »Tigar« vidi dok. br. 81.

25Redakciji nije poznato o kakvoj je akciji ovde reč. Verovatno se radi o ubacivanju nekog trupa na pravcu izvlačenja VŠ NOV i POJ.

26i 32Bliže o dejstvima 1. puka »Brandenburg« vidi dok. br. 82. 27 Redakcija nije pronašla završni izveštaj 7. SS brdske divizije »Princ Eugen«.

28Redakcija ne raspolaže zaključnim izveštajem K-de 92 (moto-rizovanog) grenadirskog puka, da bi se detaljnije sagledala njegova dejstva.

29O dejstvirna 500. SS-padobranskog bataljona vidi dok br. 81; tom IV, knj. 25, dok. br. 185, 186 i 190.

30Oklopni grenadirski jurišni bataljon pripadao je 2. OkA i na početku operacije »Reselšprung« bio je pod komandom Štaba Moto-rizovanog puka za naročitu upotrebu. Bliže o tome i sumarnom izveštaju o gubicima vidi dok. br. 81; AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 466—9: depešu štaba Motorizovanog puka za naročitu upotrebu od 6. juna 1944. K-di BAK-a o sopstvenim i neprijateljevim gubicima.

31Redakcija ne raspolaže potpunijim podacima o dejstvirna domobranske 2. lovačke brigade.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument