ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


INFORMACIJA VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 30. MAJA 1944. POTČINJENIM KOMANDAMA I USTANOVAMA O ISKUSTVIMA STEČENIM U OPERACIJI »KAMERJEGER« PROTIV 2. I 5. NOU DIVIZIJE1

Vojnoupravni komandant Jugoistoka

Odelj. Ia, pov. br. 3432/44__

Prilog 124. K.T.B.

H. Qu., 30. 5. 1944.

Predmet: Zaključci iz iskustava stečenih u borbi sa crvenom Divizijskom grupom »Morača« (s. a. naređenje vojnoupr. k-ta Jugoistoka, Ia pov. br. 2414/44 od 24. 4. 44.)2

1.) Neprijatelj se bori fanatično.3 On je dobro naoružan i teškim naoružanjem. Snabdevanje municijom nije uvek dovoljno. Borbena obuka u jedinicama je loša. Veličina puta pređenog na maršu i u noći je izvrsna. Svoje uspe-he traži iznenadnom pojavom na boku i u prepadima i noćnim napadima. Nije uvek lako da se pravovremeno primeti pokret njegovih glavnih snaga, pošto maskiranjem ili napadom delimičnim snagama na drugom pravcu ume veoma dobro da obmane. Dobro poznaje teren, kreće se ne putem, već brdskim stazama (putevi na visovima) uz vođstvo onih koji znaju put. Njegova obave-štajna služba je dobra. Posebno su omiljeni prevoji.

2.) Izviđanje ne sme nikada da se prekine. Svaki starešina je i bez zapovesti na to obavezan; ukoliko je jedna jedinica duže vremena postavljena na istom mestu, to može biti znak gubljenja vremena ako se početak naređenih pokreta odlaže zbog prethodnog izviđanja. Borbeno izviđanje mora se vršiti do u dubinu neprijatelja. Ono ne sme da služi samo osiguranju. Najvažniji zadatak izviđanja je da se ustanovi: »Gde je neprijatelj, u kom pravcu se kreće.« Drugi izveštaji o njegovoj jačini su od neznatnog značaja.Nadmoćnost naših jedinica u obuci i naoružanju dopušta da se prihvati i borba protiv brojno nadmoćnijeg neprijatelja. Imati u sebe poverenje! Izvidanje je najbolje osiguranje, a najbolje izviđanje je napad.

3.) Istovremeno sa izviđanjem ide rekognosciranje zemljišta. Proučavanjem karte i ispitivanjem stanovnika mora poći za rukom da se već prilikom pripreme jedne operacije ustanove planinske staze i uobičajeni brdski prelazi. Proučavanje i poznavanje ovih puteva je od odlučujućeg značaja za planiranje i uspeh u borbi protiv bandi u planini.

4.) I oficiri većih jedinica su većinom suviše daleko udaljeni od jedinica. Ne uzimajući u obzir gubitak u vremenu za dostavljanje izveštaja i zapovesti, time se isključuje lični uticaj na potčinjene i jedinice. Očekujem da je potrebno samo da se ukaže na to da bi se ubuduće postiglo poboljšanje. Bojazan od odgovornosti mora da iščezne.

5.) Metode vođenja borbe:

a) Okružavanje velikih bandi retko uspe; za velika okruženja nedostaju snage, a stvaranje uskog obruča neprijatelj uvek pravovremeno primeti, tako da može da se povuče.

b) Važno je da se što je moguće brže i iznenadno probije u redove neprijatelja koji je primećen i, bez dugog izviđanja pojedinosti i bez duge pripreme, primorati ga na borbu i tada ga više ne pustiti iz kandži.

c) Pravovremenom žurbom i temeljnim proučavanjem karti oficirima blagovremeno mora biti jasno rukovođenje borbom, naročito organizovanje vatrene zaštite. Dugo odugovlačenje daje neprijatelju vremena za protivmere i uglavnom je pogrešno u borbi protiv bandi.

d) Rejoni bandi moraju posle prvog pretraživanja da ostanu zaposednuti duže vremena.

Pri tom svakom bataljonu treba dodeliti njegov rejon za temeljno naknadno čišćenje.

e) Bezuspešna je želja da se neprijatelj neutrališe samo zaprečavanjem izvesnih prevoja i raskrsnica nekoliko puteva, koje on u svako doba može da izbegne. Isto tako utvrđivanje bataljona i četa na položaju za kružnu odbranu nema nikakvog uspeha bez ofanzivnog dejstva prema spolja; to može da dođe u pitanje u najbolju ruku privremeno, za noć. Potpuno je besciljno kada jedan bataljon, koji je angažovan za zaprečavanje jednog puta, organizuje položaj za kružnu odbranu 1 — 2 km sa strane puta, i kada veruje da će time pri mesečini moći ispuniti svoj zadatak. Be-

skorisni su poduhvati koji se preduzimaju uzgred, samo u prolazu kroz rejon bandi, bez čišćenja međuprostora.

6.) Kod osobite naklonosti neprijatelja za noćne napade potrebno je

a) da se napad blagovremeno primeti (borbena predstra-ža na 1,1/2—3 km udaljenosti ispred glavne borbene linije; pojačana delatnost izviđačkih patrola)

b) da su izvršene sve pripreme za odbranu od noćnog vatrenog napada (zaprečna vatra, koja automatski treba da se otvori)

c) da se nekako izmeni dosadašnji raspored snaga, ako se pretpostavlja da ga je neprijatelj upoznao.

7.) Molim da se vodi briga o tome da iz jedinica iščezne »strah od boka«. Breša i otvoreni bokovi riskantni su u pokretu samo onda kada se ne zna ništa o tome ili kada otkaže izviđanje. Ko energičnim napadom primora neprijatelja na borbu protiv sebe, ne treba da ima nikakav strah za svoje bokove. Gotovo uvek brojno stanje neprijatelja na bokovima pokazalo se kao preterano ili pogrešno.

8.) Još uvek se jedinice suviše mnogo drže puteva, dok ih neprijatelj upravo izbegava. U planini je važno da se u posedu drže visovi. Samo onaj ko ima brda, ovladaće dolinama. Iz iskustva se zna da u Srbiji gotovo na svim planinskim grebenima ima staza koje se mogu upotrebljavati. Kod ispravnog postupanja, i u planini je isključeno iznenađenje. Teškoće u kretanju planinskim stazama nadoknađuju se boljim ovladavanjem terenom i boljim mogućnostima za osmatranje.

9.) Saradnja sa vazduhoplovstvom je nedovoljna.

Osnovni principi za PVO4 službu osmatranja i raspoznavanja između zemlje i vazduha moraju biti opšte dobro svih starešina. Pravovremenim razvijanjem žutih platna, zastava sa kukastim krstom i ispaljivanjem raketa oranž boje, izbegavaće se greške.

10.) I snabdevanje iziskuje prethodno razmišljanje i improvizaciju, naročito u planini. Uvek je teška greška kada se napad odugovlači ili kada ostaje nerešen, jer snabdevanje nije pravovremeno obezbeđeno. Nošenje konzervi hrane za najmanje 2 dana daje jedinicama mogućnost da istraju i bez dotura. Ubuduće ustaću protiv svakog starešine koji zbog otkazivanja snabdevanja ostaje neodlučan ili čak odustaje od naređenog napada.

11.) Ovo naređenje treba isto tako kao i naređenje od 24. 4. 44. pov. br. 2414/44 hitno dostaviti na znanje svim komandama i moraju postati opšta dobrobit jedinica.

Felber

Dostavljeno:

Do krajskomandantura i bataljona

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 858—61.

2Redakcija ne raspolaže tim dokumentom.

3Bliže o borbama protiv 2. i 5. NOU divizije vidi dok. br. 33, 34, 37, 53 i 57.

4protivvazdušnu odbranu


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument