ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTAJNI IZVEŠTAJ 373. LEGIONARSKE DIVIZIJE »TIGAR« OD 28. MAJA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA O MESTU BORAVKA MARŠALA TITA I VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ, ZAPLENJENIM DOKUMENTIMA, SAVEZNIČKIM MISIJAMA I POTREBAMA POVEĆANJA SOPSTVENE PROPAGANDE RADI DEMORALIZACIJE PROTIVNIKA1

KR

RADIOGRAM

Poslat: 28. 5. u 17.52 

Primljen: 29. 5. u 06.15

6739 Ic

 Šalje: 373. pd

15. brd. AK

Ic

Operativnoj grupi korpusa

Podaci o Drvaru

Samo mesto, zbog bombardovanja iz vazduha, raseljeno već pre »Reselšprunga«. Na padinama planine štabovi bandita, naročito Glavni štab. Ti to je stalno menjao mesto boravka oko Drvara, imao je u steni izgrađeno komandno mesto i delimično 15 m duboke galerije, koje su za sada, zbog zatro-vanosti drvnim gasom, nepristupačne.2 U Drvaru savezničke misije samo privremeno. Glavno sedište Bos. Petrovac. Sedi-šte Sovjetske misije još nije otkriveno. U Drvaru 216. trup Abvera uhvatio 3 engl. i 1 američkog izveštača (propagandista) od kojih je 1 engl. izveštač pobegao.3 Nije zatečena nijedna vojna misija. 216. trup Abvera zaplenio je mnogo pisanog materijala i karata,4 iz kojeg uglavnom proizlazi:

1.) Obaveštenost bandita o nemačkom radio-saobraćaju, sa talasnim dužinama, sistemom šifriranja i sredstvima za šifriranje,

2.) Osobe za vezu u većim gradovima Hrvatske, fabrikama, pri hrvatskim državnim i vojnim ustanovama i pri nemačkim vojnim ustanovama. 3.) Organizacija sa ličnom formacijom većeg dela bandi. 4.) Prepiska Čerčilovog sina5 sa engleskom Vrhovnom komandom i Intelidžens-servisom. Div. je još zapjenila važan materijal, naročito karte. Biće najhitnije dostavljen. Mnogo materijala je uništeno razaranjem SS-padobranskog bat.

Banditi, u noći na 26. 5. izvršili protivnapad sa I. i II/6. ličke div., koje su najhitnije prebačene iz rejona sz. Drvar, i sa IH/1, div. od ji.

Prema izjavama zarobljenika i prebeglica, velika potištenost i povećan porast pojava demoralizacije kod bandi6 koje su dobile naređenje da se delovi, podeljeni na vodove, prikupe u planini Klekovača.7

Hitno se umoljava: propaganda velikog obima pomoću letaka, koja će ukazati na vojnički uspeh zauzimanja Drvara i na udarnu snagu nemačkog Vermahta. Zatim dokazi koji doprinose razobličavanju laži pol.kom. i o skorom slomu bandi.—

Ic

F.d.R.

...8

1Snimak radiograma (pisanog rukom) u AVII, NAV-T-314, r. 565, s. 708—13.

2Opširnije o kretanju maršala Tita i članova VŠ NOV i POJ posle napuštanja pećine vidi tom IV, knj. 25, dok. br. 111.

3Zarobljeni su Englezi Džon Četvind Talbot (John Chetvvind Tal-boi-t), dopisnik »Rojtera«, i Džon Frederik Slejd (John Frederik Slade), fotoreporter, kao i američki fotoreporter Ganter Erza Fauler (Gunter Erza Fawler), dok su novinara dr Stojana Pribićevića, Amerikanca jugoslovenskog porekla (Ličanina), posle dvanaestočasovnog zarobljeništva oslobodili pripadnici NOVJ. Zarobljeni novinar i fotoreporteri bili su upućeni 30. maja u Sisak (vidi AVII, NAV-T-314, r. 565, s. 739: izveštaj K-de 15. BAK-a od 15. juna 1944; Politika ekspres, V Drvaru pre 30 godina, od 10. maja 1974, str. 19).

4Bliže o zaplenjenim dokumentima u Drvaru vidi AVII, NAV-T--314, r. 565, s. 681 i 682.

5Zapjenjeno je 12 pisama majora Randolfa Čerčila (Randolf Churchill), koji se kao član anglo-američke vojne misije nalazio pri VS NOV i POJ. Međutim, redakcija raspolaže samo informacijom, ali ne i pismima (AVII, NAV-T-314, r. 565, s. 675).

6Taj podatak nije tačan. U razgovoru s delegacijom opštine Drvar, 15. aprila 1974, maršal Tito je, između ostalog rekao:

»... O toj operaciji se malo pisalo... Naši ljudi pokazali su se odlično. Ja sam gledao kako su mirno i hrabro dočekivali neprijatelja... Jedinice koje su se tamo kasnije nalazile imale su veoma teške situacije, na raznim sektorima, znam kako su krajiške jedinice oko Šatora i tamo dalje od njega imale teške sukobe. Pratila ih je glad, i svašta je bilo... Ja imam veliku obavezu da zahvalim narodu Drvara, ljudima toga kraja, koji su se tako junački, tako herojski držali. Bili su to primjeri zbilja visokog morala i velike hrabrosti...«

(Politika ekspres, 1. jun 1974, str. 2).

7U širem rejonu planine Klekovače nalazila se 6. proleterska (lička) divizija »Nikola Tesla« (tom IV, knj. 25, dok. br. 137).

8Nečitak potpis.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument