ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ 1. PUKA »BRANDENBURG« OD 26. MAJA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA O TOKU I REZULTATIMA BORBI U OPERACIJI »MORGENŠTERN«1

1. puk »Brandenburg« Od. Ia, pov. br. 229/44.

Op. Gen.5

POVERLJIVO

Ia, pov. 2994/44, 4. VI. 19442

Komandno mesto, 26. 5. 1944.

Prilog uz K. T. B.

Br.......

Šef 6.6

Ia 4.6

01

Borbeni izveštaj o operaciji »Morgenštern« od 10. 5. do 17. 5. 1944.

 

A. Neprijatelj: 10. 5. 1944. u 19.30 telegram, vrlo hitno, XV (brd.) AK, Ia, 1. puku »Brandenburg«:6 1.) 1. puk »Brandenburg«, bez II bat, za nastavljanje jedne operacije, koja je u toku, u Krbavskom polju biće potčinjen 392. diviziji i prebačen u Udbinu. Mar-ševska ruta Knin — Srb — Lapac — Mazin — Udbina. Polazak odmah. Komandant puka u Komandu korpusa.

2.) Mostove Bribirske Mostine i Skradin treba da drže pozadinski delovi. Ovi i II bat. (angažovan u rejonu Vrpolje za osiguranje puta Šibenik — Trogir) do povratka puka biće u taktičkom pogledu potčinjeni 264. peš. div.«

U 19.35 č telefon, naređenje puka I i III bat. Prvi stepen bojne gotovosti. Napuštaju se garnizoni Đevrske i Kistanje. Pozadinske delove I/l. prebaciti u Benkovac. Bat.[aljoni] u 20.00 č da upute kod mosta Bribirske Mostine lica za prijem naređenja. U 19.40 pismeno naređenje puka bata[ljonima]:

Naređenje puka br. 19/44

1.) Po naređenju XV (brd.) AK, puk će bez II/l. biti angažovan za nastavljanje jedne već započete operacije i odmah po izvršenoj pripremi za marš kreće za Udbinu.

2.) Marševska ruta: Skradin — Knin — Srb — Lapac — Mazin — Udbina.

3.) Dužina marša: oko 200 km.

4.) Trajanje operacije: verovatno 6 dana.

5.) Pojedinosti o operaciji još nisu poznate puku.

6.) Mostove Bribirske Mostine, Skradin i dalje treba da

osiguravaju i drže delovi puka.

7.) Kistanje, Đevrske kao garnizoni se napuštaju.

8.) Pripreme

a) osiguranja:

Most Skradin Štab puka

Most Bribirske Mostine i garnizon Benkovac objedinjeni pozadinski delovi I/l. i III/l. pod komandom p.por. Jegera.7

9.) Telefonske linije: Bribirske Mostine — Kistanje treba, na osnovu direktive oficira za vezu puka, demobilisati.

10.) U garnizonima treba obavestiti tamošnje jedinice da se Kistanje i Đevrske za nekoliko dana napuštaju, pošto puk privremeno odlazi.

11.) Potčinjavanje: Svi delovi puka koji ostaju biće potčinjeni 264. peš. div. P.por. f. Moric8 zastupaće sve interese puka i istovremeno preuzima komandu nad svim delovima koji ostaju.

12.) Bataljoni odmah preduzimaju pripreme za marš. 0 gotovosti za marš obavestiti puk.

U 22.00 č bataljoni su krenuli na marš za Udbinu. K-t puka krenuo je ispred puka i javio se korpusu radi uvođenja u situaciju.

Situacija:

Banditi se sa 2 brigade nalaze u rejonu Krbavsko polje, zatim u rejonu se nalaze velika skladišta za snabdevanje i visoke upravne ustanove bandita. Put do [Velike i Male] Popine osiguran, do Gračaca treba računati sa slabijim neprijateljem, od Gračaca do Udbine situacija kod neprijatelja nepoznata. Visoravan Krbavsko polje služi banditima kao avio-uporište. Ovde savezničko vazduhoplovstvo svakodnevno baca opremu i potrebe za snabdevanje. B. Naša situacija: Sa si., i. i sz. prodrle 3 borbene grupe prema visoravni Krbovsko polje, koje su jačeg neprijatelja odbacile prema jugu i za sada se nalaze neposredno s. od visoravni.

Od strane XV (brd.) AK planirano: operacija »Morgenštern«, koncentrični napad na visoravan Krbavsko polje, za to je angažovan 1. puk iz pravca juga. 11. 5. 1944. u 01.00 čas. usmeno naređenje od Ia XV (brd.) AK. p.puk. Valteru:9 puk nastupa od Knina preko Palanka — Bulina na Gračac i zatim otvara put za Udbinu. U Udbini potčinjava se 392. hrv. diviziji. Zadatke za operaciju »Morgenštern« [dobija] od 392. hrv. div. u Udbini. Puk, bez 2. bat, stigao je 11. 5. u 17.00 bez smetnji u Gračac i tu se smestio. U 17.10 k-t puka dao je zadatak I/l. za izviđanje mosta 5 km sz. Gračac.

U 17.45 I/l. javio rezultate izviđanja. Posle kraćeg vatrenog okršaja stigao do mosta, most porušen, prelaz moguć gazom.10 K-t puka izdao zadatak I/l: u noći na 12.5. gaz tako urediti da vozila 12. 5. 44 u osvitak dana mogu lako da prođu.

Oslobađanje puta za Udbinu

Neprijatelj: Neprijatelj zatvara sa jakim snagama put Gračac Lovinac — Udbina. Neprijatelj treba da je dobro opremljen sa puškomitr, mitr. i minobacačima. Moguće je da ima i brd. topove. Put, verovatno, blokiran minama i zaprekama.

Odluka: Angažovanje bataljona u operaciji u vidu skokova sa namerom: oslobođenje puta Gračac — Lo-vinac — Udbina.

12. 5. 1944.

Stvarni tok događaja:

U 04.00 puk je krenuo u nastupni marš ka Udbini. Marševski poredak: III/l, štab puka, I/l.

Oko 05.00 čelo stiglo u Ričići. Od Ričića I/l. preuzeo čelo kolone sa zadatkom da prodre ka Lovincu i da ga zauzme.

Juž. od Lovinac prihvatile su borbu slabije grupe bandi, koje su, posle kraćeg vatrenog okršaja, odbačene prema s.

U 09.30 č, čelo je dostiglo Lovinac, u kojem nije bilo neprijatelja. Prema izjavama stanovnika, jedna grupa bandi, jačine oko 100 ljudi, u bek-stvu je napustila mesto. U Lovincu je pronađeno i sklonjeno žito bandita.

I/l. je zatim, preko kote 661, 723, upućen od ji. na Ploča, a 3/1, preko kote 733 i 772, od jz. na Ploča. Teška oruđa nadzirala su nastupanje bat. sa položaja 1000 m z. od kote 661. U nastupanju po vodovima, dobro naoružane banditske grupe srednje jačine odbačene su sa kote i, posle kratkog vatrenog okršaja, oko 11.00 č, zauzeta je Ploča. U Ploča uništeno je jedno skladište žitarica i jedno malo skladište oružja bandita. IH/1. upućen je na kote 661, 628, 733 i 934 sa zadatkom: zauzeti kote, slabim snagama osigurati ih i nadzirati nastupanje I/l. preko prevoja Klanac za Udbinu a zatim, po naređenju puka, sa pozadinskim delovima puka produžiti za Udbinu. Prilikom prelaza prevoja Klanac I/l, u nastupanju po vodovima, slomio je nepr. otpor u rejonu j. Udbina. Kod Brda zarobljen je jedan banditski konvoj za dotur i privedeni zarobljenici. Bez većeg otpora neprijatelja, samo razbijajući slabije neprijat. zaštitnice, oko 17.00 č, puk je stigao u Udbinu.11 Jedna banditska grupa u bekstvu napustila je Udbinu prema s. I/l. upućen je da uništi banditsku grupu. Jaka olujna kiša otežala je vidljivost i omogućila pojedinim banditima da pobegnu. U Jošane, 7 km s. Udbina, pronađeno je jedno skladište municije. Preko noći puk se srne-stio u Udbinu. Sa 392. hrvat. div. uspostavljena je radio-veza.

13. 5. 44. Zadatak za puk:

Pretraživanje rejona Srednja Gora i pronalaženje skladišta za snabdevanje bandita.

Situacija kod neprijatelja:

U rejonu Udbina jedna brigada. Prema izvešta-jima Ic, u Tolić, 10 km sz. Udbina, štab Ličkog odreda12 i sreski — KP.13 U Podlapac, 3 km z. Tolić, skladište municije. U Srednja Gora, 8 km jz. Udbina, skladište municije. Radionice u kući Ilije Basta i u delu naselja Metić Dragi. Zatim visoke upravne instance, skladišta Glavnog štaba u šumi jz. Srednja Gora.14 Treba računati da će neprijatelj vršiti miniranje u većem obimu.

Naša situacija:

Puk se smestio u Udbini.

Namera: pročešljavanje i čišćenje rejona Udbina — Pišać — Podlapac — Srednja Gora.15

Zamišljeni razvoj događaja:

I/l. krenuće sa jednom jakom mot. grupom iz Udbine prema j., preko Brda — Klaići — Srednja Gora, sa 2. grupom, ojačanom četnicima, na putu od Udbine prema z, Čojluk, kota 890, se-verni izlaz Srednja Gora. Neprijatelja koji se bude pojavio treba primorati da prihvati borbu i uništiti ga. Privesti zarobljenike. Srednju Goru i teren na putu nastupanja treba detaljno pretražiti zbog eventualnih skladišta. Skladišta treba preuzeti. 3/1. ostaće za sada u Udbini da bi bio spreman kao udarna rezerva za 1/1. ili da prodorom prema Mekinjar za Breštane,18 5 km s. Mekinjar, spreči eventualno povlačenje neprijatelja prema jz.

Stvarni razvoj događaja:

Mot. grupa I/l. prodrla je 13. 5. 1944. iz Udbine preko Brda za Klaići. U Klaići su napuštena vozila da bi se šumoviti predeo levo od mesta Srednja Gora pretražio. Od Udbine, na koti 961, 6 km z. Udbina, primećeni su jači pokreti bandi, III/l. dobio je zadatak da sa jednom četom, sa desnim naslonom na borbenu grupu I/l, prodre na kote 961, 911, neprijatelja koji se bude suprotstavio uništi i otkrije skladišta i zborišta bandita. Borbena grupa I/l. i 10. četa pročešljali su teren bez jačeg otpora neprijatelja. 10. č sakupila je već krda stoke bandita i otpremila ih za Udbinu. Pošto je mot. grupa I/l. stigla na kotu 731, primetila je više velikih oblaka dima. Po napredovanju utvrđeno je da su banditi zapalili dva velika ital. automobila sa radio-stanicom i sa potpunom opremom. Tri bandita, koji su tamo držali stražu, ubijeni su u bekstvu. U blizini automobila sa radio-stanicom pronađeni su u o-kolnom šipražju jegan tegljač, jedna prikolica za motocikl, 2 superteška ital. mitr. Pri daljem prodiranju, posle uspostavljanja veze sa grupom koja se kretala peške, a koja je posle manjeg dodira sa neprijateljem stigla do severnog izlaza Srednja Gora, u nastavku pretraživanja rejona sz. — izlaz Srednja Gora pronađena je banditska bolnica za 100 ljudi koja je bila evakuisana.17 San. materijal i šatori sklonjeni na sigurno mesto. Manja skladišta municije i oružja pronađena su u pećinama ili zakopana ispod grmlja. K-t puka odlučio je, pošto se pretpostavlja da u ovom rejonu postoje još skladišta za snabdevanje bandi, da I/l. ostavi u Srednjoj Gori da bi 14. 5. još jednom detaljno pretražio čitavu okolinu. Oko 16.00 č upućena je 9. č preko Brda — Klaići — Srednja Gora u rejon Koviljača sa zadatkom:

izvideti rejon Koviljača i skladišta za snabdevanje bandita zaposesti.

U večernjim časovima, jake banditske grupe napale su Srednja Gora. Posle dvočasovnog vatrenog okršaja, banditi, koji su se probili do 30 m ispred naših položaja, odbačeni su nazad.18 Gubici neprijatelja: 15 poginulih, veći broj ranjenih, 1 zarobljen. Naši gubici: 1 ranjen.

Komandno mesto puka, I/l, 9. četa ostali su preko noći u Srednja Gora, glavnina III/l, pozadina štaba puka i I/l. u Udbini.

14. 5. 44. Situacija kod neprijatelja: kao i 13. 5. 44.

Naša situacija: puk bez 10. č i pozadinskih delova u Srednja Gora. 10. č i pozadinski delovi u Udbini.

Namera: Pročešljavanje i čišćenje rejona Podlapac — Jagođnje.

Zamišljeni tok događaja: Upućivanje III/l. sa 9.

i 11. č iz Srednja Gora za Podlapac, 10. č iz Udbine preko Mekinjar za Podlapac, I/l, pošto III/l. zauzme Podlapac, za Jagođnje.

Stvarni tok događaja:

U 04.50 č pošlo se u pročešljavanje i čišćenje rejona Podlapac — Jagodnje. U rejonu Kokovilja III/l. otkrio je 2 veća skladišta oružja i municije. Zaplenjen je jedan tenk. Zatim je III/l. produžio sa nadiranjem prema Podlapcu i zauzeo ga.19 I/l. krenuo je za Jagođnje i dostigao ga bez dodira sa neprijateljem. Bataljoni su pročešljavali rejone, poseli pojedina skladišta za snabdevanje. Zatim je uništeno 86 banditskih zaprežnih kola i veća krda stoke neprijatelja oterana za Udbinu. Pročešljavanje terena i čišćenje rejona Podlapac — Jagođnje završeno u 19.00 č. Štab <uka i III/l. smestili se u Udbini a 1. bat. u Mekinjar.

15. 5. 44. Situacija kod neprijatelja: jače grupe bandita povukle se iz rejona Podlapac — Jagodnje — Bulić u rejon Vrebac.

Naša situacija: puk prikupljen u rejonu Udbina. 92. mot. p. 15. 5. 44. u napadu iz si. na Vrebac. Namera: puk bez 1, čete, koja je upućena u Gračac za osiguranje jedne prazne kolone, pro-češljaće i očistiti rejon ji. Vrebac.

Zamišljeni tok:

Celim pukom prodreti do Ploča. Odatle III/l. napada preko kota 733, 695, 987 i 840 sa ciljem put Vrebac — Podlapac. Ostatak I/l, uz to i teško naoružanje III/l, nadziravaju nastupanje III/l. od puta Ploča — Vrebac.

Stvarni tok:

Puk je mot. maršern krenuo u 04.00 č iz Udbine za Ploča i oko 06.00 stigao u Ploča, bez naročitih događaja.

HI/1. upućen je preko kota 733, 695, 987, 840 za Vrebac. Glavnina I/l. i 11. č krenuli su iz Ploča putem za Vrebac i obezbeđivali nastupanje III/l. Bez dodira sa neprijateljem, III/l. stigao je na kotu 833. Uništeno je više manjih skladišta žita. Sa kote 837, prilikom našeg približavanja, slabije banditske grupe povukle su se prema s. Na njih je 9. č otvorila bočnu vatru. Dostignuta je kota 937. Neprijatelj je slabim snagama na nepreglednom terenu izvršio napad na bok delova 9. č i drugim uvođenjem u borbu 9 č, koja je odmah krenula u napad, isti je odbačen. Odatle je bat. upućen prema jz. izlazu Vrebac. I/l, nastupajući po ešelonima, stigao je, pošto je uništio manja gnezda otpora, u Vrebac. Vrebac bez neprijatelja. Posle jednočasovnog vatrenog okršaja neprijatelj je odbačen i povukao se prema si.20

Oko 19.00 č operacija je završena.

Puk se prikupio u rejonu Ilinac i odatle je krenuo nazad za Udbinu.

16. 5. 44. Zadatak: Od 392. hrv. div. 1. puku:

Operacija »Morgenštern« završena. Puk se vraća preko Gračac — Knin u stare garnizone.

U 11.00 puk je iz Udbine krenuo na marš za Gračac i tamo stigao oko 16.00 č bez naročitih događaja.21

U Gračacu novo hitno telegraf, naređenje XV (brd.) AK puku: Zbog neprijateljske situacije u rejonu Gospić, odmah krenuti. Od Gračaca preko Obrovca.22

K-t puka odmah je uputio III/l. sa zadatkom da prodre do kote 952, razminira put i da osigura put za ostale delove koji treba da slede. U tu svrhu potčinjen je III/l. četvorocevni pa top. U 19.00 č III/l. dostigao je prevoj bez dodira sa neprijateljem. Štab puka i I/l. nastupili su u 19.00 č. Oko 23.00 č jedno mot. vozilo 15[t] 9. č naišlo je, 8 km si. Obrovac, na minu i remontna služba ga je improviziranim sredstvima opet osposobila.

U 24.00 č puk ponovo nastupa i dostiže.

17. 5. 44. u 01.00 č u Obrovac. U Obrovcu je dat jedan sat za teh. zastanak.

U 02.00 č naređen je nastavak marša preko Karin za Benkovac, gde se stiglo oko 05.30 č.

C. Naši gubici:

2 poginula 4 ranjena, među kojima p.por. Freleker,23 koji je umro u bolnici. 1 lakše ranjen.

D. Neprijateljski gubici:

36 poginulih izbrojano. 45 poginulih na osnovu procene 11 zarobljeno

E. Plen: 

1 bacač 81 cm

2 superteška mitr. 15 mitr. — 20 postolja za mitr. 163 puške

1 tona pešadijske municije

0.6 tona municije za superteški mitr. 120 mina za minobacač 8,1 120 granata 15 cm

36 mina za minobacač 3,7

10 mina

2 pa reflektora

1 eng. radio-aparat za traženje pomoći na moru 1 daljinomer

1 komplet alata

2 pekare

1 put. vozilo

1 ital. tegljač

2 ital. radio-stanice na automobilu

1 prikolica za motocikl 4 cirade za kamion

3 cirade za motocikl 90 seljačkih kola

2 banditske pekare (uništene) 1 bolnica

4 skladišta žitarica 2200 ovaca

340 goveda 200 koza 10 konja

F. Brojno stanje puka:

Štab puka 4 ofic, 2 službenika, 10 podof., 47 vojnika

1/1. p 5 ofic., 2službenika, 55podof., 307vojnika

3/1. p 8 ofic., —službenika, 36podof., 250 vojnika

G. Iskustva: Kao pri ranijim operacijama.

Koncept potpisao

Valter24

p.puk i komandant puka

Za tačnost:

...25

kapetan

1Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 245—50. Na dnu margine prve strane dokumenta nalazi se pečat prijema K-de XV (brd.) AK (4. jun 1944, Br. pov. 673/44).

2Dopisano rukom, datum utisnut numeratorom.

3i4Četvrtasti pečati primaoca. U horizontalnim rubrikama, na pečatu označenom sa objašnjenjem broj 4 nalaze se 3 parafa. U prvoj horizontalnoj rubrici je paraf Pfaferota, a u ostale dve su parafi čije poreklo redakcija nije mogla da ustanovi.

5Dopisano rukom (opunomoćeni general).

6Vidi AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 293.

7Jager. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

8Von Morite. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

9i24Valther. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

10Na pravcu Gračac — Udbina dejstvovala je 3. brgiada 19. NOU divizije (tom V, knj. 27, dok. br. 61).

11Udbinu su branili 3. i 4. bataljon 3. brigade 19. NOU divizije. Bliže o tim dejstvima 12. maja vidi tom V, knj. 27, dok. br. 80.

12Taj podatak je tačan (vidi tom V, kuj. 27, dok. br. 50). 13 Misli se na sreski komitet KP (Komunistische Partei). Redakcija nije mogla da ustanovi da li su ti podaci tačni.

14Bliže o tim skladištima vidi tom V, knj. 27, dok. br. 92 i 95.

15Na tom prostoru nalazile su se 2. brigada 35, 1. brigada 8. i 3. brigada 13. NOU divizije, kao i Divizion 11. korpusa. Opširnije o tome i borbama koje su vođene u tome rejonu od 9. do 14. maja vidi tom V, knj. 27, dok. br. 52 i 74.

16Štab 11. korpusa NOVJ nalazio se 12. maja u tome mestu (vidi tom V, knj. 27, dok. br. 51).

17Bliže o bolnici i evakuaciji ranjenika iz Srednje Gore vidi dok. br. 69, obj. 12; tom V, knj. 27, dok. br. 88, 102 i 105.

18Ovde je reč o borbi koju je vodila 1. brigada 8. NOU divizije radi spašavanja ranjenika (vidi tom V, knj. 27, dok. br. 102).

19Pavac Široka Kula — Podlapac branila je četa Komande mesta u Perušiću, dok je 3. brigada 13. NOU divizije kasno primila naređenje 11. korpusa NOVJ i, kada se uputila prema Podlapcu, neprijatelj je već zauzeo to mesto (tom V, knj. 27, dok. br. 61 i 74).

20Prvi bataljon Ličkog NOP odreda je imao zadatak da brani Vrebac. Odred se tada nalazio pod komandom 3. brigade 19. NOU divizije, koja je u to vreme zatvarala pravce Gračac — Udbina i La-pac — Udbina (vidi tom V, knj. 27, dok. br. 61).

21Tim naređenjem Štaba 392. legionarske divizije redakcija ne raspolaže. Međutim, postoji naređenje K-de 15. BAK-a od 15. maja 1944. Štabu 392. divizije da se iz operacije »Morgenštern« odmah izvuče 1. puk »Brandenburg« i uputi na marš preko Gračaca i Obrovca u rejon Gospića (AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 261).

22Bliže o tome naređenju vidi AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 260.

23Froelecker. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

25Nečitak potpis. Moguće da je potpisano sa Vander (Wandeer).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument