ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 69. ARMIJSKOG KORPUSA ZA NAROČITU UPOTREBU OD 25. MAJA 1944. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA PRODUŽENJE OPERACIJE »ŠAH«, U SMANJENOM OBIMU, NA PROSTORIJI VOJNIĆ — BARILOVIĆ — R. KORANA — MIHOLJSKO1

STROGO POVERLJIVO

K. T. B.

K-da LXIX AK z. b. V. 

K. H. Qu. 25. maj 1944. 338

Ia, str. pov. br. 745/1888/44

12 primeraka

10. primerak

Pred.: Operacija »Šah.«

1). Usled nastalih važnih izmena u formaciji naših snaga, operacija »Šah« sprovešće se u manjem obimu.2 Cilj operacije sada je da se u rejonu Vojnić — Barilović — reka Korana do Bukovac — Miholjsko postojeće snage bandi sabiju i unište.

2.) Biće angažovani:

a) Borbena grupa »Hameršmit«. (Komandant p. puk. Hameršmit«)

Jedinice: 

1. rez. lov. puk

55. izv. bat.

Okl. izv. vod. LXIX AK z. b. V.

b) Borbena grupa »Berger«3 (Komandant major Berger)

Oficir za vezu kod K-de korpusa major Marek.4

Jedinice: 

jedan bat. Poglavnikove tjelesne garde, 7. policijski bat. 1 vod tenkova

c) Borbena grupa »f. Bose«5 (Komandant pukovnik

f. Bose [v. Bosse]).

Jedinice: 

1. konj. puk

2. konj. puk 1/55. ap

3.) Zadaci za 25. 5. 44.

a) Borbena grupa 1. koz. brig. kreće u zoru 26. 5. 44. iz dosadašnjeg rejona i, nastupajući preko Vrginmost — Vojnić — Miholjsko, zauzima odsek potoka oko 3 km zap. Miholjsko, i tamo nastavlja vezu sa 55. izv. bat., koji prodire sa zapada, i u sadejstvu sa ovim sprečava provlačenje snaga bandi prema istoku i jugu. U Vojniću treba da uspostavi vezu sa delovima Borbene grupe »Poglavnik« koji dolaze sa severozapada i da je održava.

Posle toga brigadu treba tako rasporediti da od Vojnića (uključno) do mesta dodira sa desnim krilom 55. izv. bat. može da osujeti proboj delova bandi u oba pravca, naročitu pažnju obratiti noću. U noći 25/26. 5, sporednom operacijom treba iznenadnom akcijom likvidirati štab IV korpusa u Topuskom.

b) Borbena grupa »Hameršmit« nastupa 26. 5. 44, s polaskom u 03.00 časova, sa 55. izv. bat. i mot. kolonom putem Karlovac — Leskovac do Bukovac, sa Bat. »A«6 od Generalski Stol na zapadnu obalu Korane u rejon Kestenjak, sa Bat. »B« od Tounja, preko Primišlja, na zapadnu obalu Korane, u rejon s obe strane Bukovac, iznuđava prelaz preko Korane i upućuje 55. izv. bat. u pravcu Miholjsko do uspostavljanja veze sa delovima Borbene grupe 1. koz. brig.

Bat. »A« i »B« formiraju mostobrane i vrše borbena izviđanja u istočnom pravcu. Pre svega treba nastojati da se veza između bat.[aljona] i sa I koz. brig. uspostavi i održava i onda kad Bat. »B« mora da se izuzme za drugu upotrebu.

c) Borbena grupa »Poglavnik« nastupa 26. 5. 44, sa polaskom u 07.00 časova, iz Karlovca i sa Bat. »Poglavnik« dostiže opštu liniju Barilović — Krnjak (uklj.), sa 7. policijskim bat. Krnjak (isklj.) — Vojnić i tu se orga-nizuje za odbranu, sprečava provlačenje snaga bandi prema severu. Sa Borbenom grupom 1. koz. brig. treba u Vojniću da održava vezu. Sa borbenom grupom »Hameršmit« na istočnoj obali reke Korane treba uspostaviti vezu borbenim izviđačkim patrolama.

4.) Namere za 27. 5.

Uništenje sabijenih neprijateljskih snaga istovremenim napadom na Krnjak delova Borbene grupe I. koz. brig., Bat. »A« i 55. izv. bat. Pojedinosti za sprovođenje K-da korp. narediće 26. 5. odn. 27. 5.

5.) Veze i izveštaji shodno korpusnoj zapovesti za operaciju »Šah« od 20. 5. 44.7

6.) Komandno mesto Korpusa: K. H. Qu. Zagreb, od 27. 5. ujutro Karlovac.

Za Komandu Korpusa

Načelnik štaba

...8

Dostavljenu prema konceptu.

9Svetleći signali: belo: tu se nalazimo crveno: neprijatelj napada zeleno: prenošenje vatre.

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 1546, s. 445—6. Na više mesta u dokumentu su vršene ispravke i dopisivanja rukom.

2Reč je o angažovanju 92. motorizovanog grenadirskog puka u operaciji »Reselšprung«, kao i o izvlačenju iz borbe Borbene grupe »Arent«. Borbena grupa »Arent« dejstvovala je u operaciji »Šah« od 23. do 27. maja, kada je, posle teških borbi s jedinicama 7. i 8. NOU divizije, iznurena i sa većim gubicima, povučena u Petrinju. Naime, Borbena grupa »Arent«, usled zabune u prenošenju naređenja, prešla je u napad 23. umesto 24. maja, i potom 25. maja bila opkoljena kod Katinovca i Starog Sela od jedinica 2. i 3. brigade 7. divizije i 2. brigade 8. NOU divizije. Nalazeći se u teškoj situaciji, Borbena grupa »Arent« nije mogla da izvrši proboj, pa je K-da 69. AK z. b. V. naredila Borbenoj grupi 1. kozačke brigade da izvrši deblokadu opkoljene grupe. Za deblokadu Borbene grupe »Arent« upućena su 4 bataljona (1. konjički puk i 1 bataljon iz 2. puka). Deblokada je izvršena 26, a Grupa se potom, preko Gline, 27. maja uputila u Petrinju. U ovoj borbi 1. bataljon je imao 15 mrtvih i 45 ranjenih, dok se, na primer, 5. četa vratila u Petrinju samo sa 45 ljudi (vidi dok. br. 65, AVII, NAV-T-314, r. 1547, s. 35 i 44: izveštaji Borbene grupe »Arent« od 25. maja, s. 49 i 52: izveštaj i naređenje K-de 15. BAK-a u vezi situacije s Borbenom grupom »Arent«; Franc Šraml, n. d., str. 187—188).

3U ranijim naređenjima ova borbena grupa se zvala: Borbena grupa »Poglavnik« (vidi dok. br. 65), a u tač. 3, pod c), ovog dokumenta ponovo se pojavljuje taj naziv.

4Redakcija nije mogla da ustanovi njegoov ime.

5U prethodnim naređenjima ova grupa se nazivala: Borbena grupa 1. kozačke brigade (vidi dok. br. 65), a isto tako i u tač. 3, pod b) i c), i u tač 4 ovog dokumenta.

6Nemački 1. lovački rezervni puk imao je u svome sastavu i dva bataljona: Bataljon »A« i Bataljon »B«, sa po 5 četa. Brojno stanje puka 1. juna 1944. iznosilo je 3.993 oficira, podoficira i vojnika (AVII, NAV-T-314, r. 1545, s. 863).

7Bliže o toj zapovesti vidi dok. br. 65, a o izveštajima tom V, knj. 27, dok. br. 200 i 202, AVII, NAV-T-314, r. 1546, s. 726, 754, 755—8, 759—67 i AVII, Ndf, reg. br. 19—15. k. 6/A.

Operacija »Šah« završena je 30. maja neuspehom jedinica 69. AK z. b. V. Prema izveštaju 69. AK od 1. juna, korpus je imao 54 mrtva, 137 ranjenih i 16 nestalih. O tome vidi AVII, NAV-T-314, r. 1545, s. 794: ratni dnevnik K-de 69. AK za 1. juni, r. 1547, s. 874: izveštaj 69. AK od 30. maja 1944. o završetku operacije.

8Nečitak potpis. Načelnik štaba 69. AK u to vreme bio je gene-ralštabni pukovnik Hans Štajnbek (Steinbeck) i verovatno da je on ovaj dokumenat i potpisao.

9Dalji tekst na originalu dopisan rukom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument