ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 25. MAJA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O POČETNIM DEJSTVIMA POTČINJENIH JEDINICA ANGAŽOVANIH U OPERACIJI »RESELŠPRUNG«1

KR

Telegram

K-di 2. OkA Ia/Ic

25710 26. 5. 0935

...3

prim. 1035

šifr. 1137

pred. 1402

Operacija »Reselšprung«:

Koncentrični napadi borbenih grupa svuda su naišli na neprijatelja spremnog za odbranu, koji je pružao žestok otpor na izgrađenim položajima i delom u protivnapadu. Čitavog dana dejstvovalo je savezničko vazduhoplovstvo, koje je naročito dejstvovalo u rejonu Bihać i tuklo aerodrom i mot. ciljeve.

500. padobranski lov. bat. čistio je posle spuštanja mesto Drvar i branio grad. Nisu ustanovljeni nepr. operativni štabovi. Plen. Do podne 70 sopst. ranjenika.

373. puk. grupa, koja je napadala, i zbog probojne snage bila ojačana 373. izv. bat., zauzela je u borbi protiv delova 6. div., koji su se u toku dana stalno pojačavali, rejon Vagan(3 ji. Trubar). Nepr. potivnapad u bok odbijen. Naše izvidnice na visovima 6 i. Trubar morale su uveče, zbog protiv-napada, da se povuku. Borbena grupa krenula je u 04.30 časa na Drvar.4 Izbrojana 54 poginula neprijatelja, naših 5 poginulo, 22 ranjeno, neznatan plen.

92. mot. puk zauzeo je, uprkos zadržavajućoj borbi neprijatelja i mnogobrojnim zaprekama, rejon 14 ji. Bihać. I dalje u borbi.

54. izv. bat. odbacio neprijatelja prema jugu i sa pridošlom lov. brig. prodro na planinske visove 13 j. Bos. Krupa. Okl. gren. juriš. bat., pošto je premostio mnoge zapreke iza neprijatelja koji se povlačio, prodro je do rejona 4 jugozapadno Sitnica. U daljem prodiranju ka Ključu.

Puk. grupa 7. SS-div. bori se protiv žestokog otpora kojeg pruža 1. prol. div. Visove oko Podrašnica (9 z. Mrko-njić-Grad) zauzela i od Jezera prodrla prema jugozapadu do oko odseka potoka i j. Šipovo. 1. nepr. oruđe izbačeno iz stroja. Sa 105. SS izv. bat. nema veze.

1. puk »Brandenburg, posle uklanjanja više drumskih zapreka, odbacio neprijatelja sa visova 4 z. Grahovo. Porušeni mostovi i zapreke na putevima usporavaju pokrete mot. kolone za 2 dana5. Zadatak: zauzeti Grahovo i s. odatle pro-dreti u šumoviti predeo i očistiti. Puk prema izveštaju k-ta puka nije sposoban za izvršavanje spec. zadat.[ka].6

Ic/Ia

XV brd. AK, pov. br. 2748/44

25. 5. 44.

Pfaferot

1Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV--T-314, r. 563, s. 639.

2Svi podaci (delovodstveni) o primopredaji dokumenta dopisani su rukom.

3Nečitak paraf.

4Vidi dok. br. 81.

5Bliže o tome vidi AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 433—7: izveštaj Štaba 1. puka »Brandenburg« od 20. juna 1944. o dejstvirna u operaciji »Reselšprung«.

6Najverovatnije da se to odnosi na zadatak koji je puk dobio u vezi s deblokiranjem opkoljenog 500. SS-padobranskog lovačkog bataljona. Bliže o oceni sposobnosti toga puka vidi dok. br. 82.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument