ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 25. MAJA 1944. PRVOM PUKU »BRANDENBURG« ZA DEBLOKIRANJE OPKOLJENOG 500. SS-PADOBRAN-SKOG BATALJONA U DRVARU, U OPERACIJI »RESELŠPRUNG«1

POVERLJIVO

Telegram

1. puku »Brandenburg« 5696 — 25. 5. — 2355

nar. Yu — 80 26. 5. 04182

500. SS-padobranski lov. bat. na dominirajućim položajima u Drvaru opkoljen od neprijatelja.3 Izvlačenje nemoguće. 70 ranjenika. Puk nastavlja napad u praskozorje i deblokiraće posadu u Drvaru.4

Pfaferot5

XV brd. AK

Ia, pov. br. 2743/44

25. 5. 44.

 

1Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV--T-314, r. 563, s. 768.

2Dopisano rukom, i verovatno znači da je 26. maja u 04.18 časova naređena upotreba aviona Yu-80 za transport ranjenika.

3Opkoljavanje 500. SS-padobranskog lovačkog bataljona u Drvaru izvršila je 3. brigada 6. proleterske divizije »Nikola Tesla«, jedan bataljon 1. brigade 6. divizije i 1. bataljon 1. brigade 9. NOU divizije (Grupa autora, ORNJ, str. 103 i 104).

4Deblokadu nije izvršio 1. puk »Brandenburg«, već Borbena grupa »Vilam« (»Wiilam«) 373. legionarske divizije »Tigar« (vidi dok. br.81 i AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 433—7: izveštaj Štaba 1. puka »Brandenburg« od 20. juna 1944. o dejstvima u operaciji »Reselšprung«).

U vezi opkoljavanja toga bataljona, maršal Tko, u razgovoru s delegacijom opštine Drvar 15. aprila 1974, između ostalog, rekao je i sledeće:

»Poznato je kako se to dalje odvijalo. Nijemci su po Drvaru divljali, poubijali su dosta ljudi, naročito omladine. Tražili su mene... Padobranci nisu ništa našli nego to odijelo, koje je bomba pocijepala .... I izdržali su dok nije došla lička brigada (reč je o Pratećem bataljonu i Oficirskoj školi koji su branili prilaz pećini i 3. ličkoj brigadi koja je pristizala u pomoć — prim. red.). Kada je ona stigla, razumije se, situacija se sasvim izmijenila. Nijemci su bili sabijeni na groblje. Zaklanjali su se iza spomenika, iza križeva i betonskog zida. A naši su ih bacačima tukli, tako da je neprijatelj imao grdne gubitke. ... Grdno su nastradali. Dakle, ovaj desant nije uspio, kao onaj Skorcenijev tamo gdje je Musolini bio zatočen...« (Politika ekspres, 1. juni, 1974, str. 2).

5Verner.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument