ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 25. MAJA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA ZA PREDUZIMANJE MERA PRI NAPADU NA VRHOVNI ŠTAB NOV I POJ KOJI SE, PREMA PODACIMA SPECIJALNE JEDINICE »KIRHNER«, NALAZI NA PROSTORU POTOCI—UVALA1

STROGO POVERLJIVO

Radiogram

Predato: 25. 5. 2100

Primljeno: 26. 5. 0130 KR

Ia, str. pov br. 857/44

26. 5. 44 2

XV brd. AK

Specijalna jedinica »Kirhner«3 (Div. »Brandenburg«) javila 23. 5. uveče: 1.) Prema tvrđenju osvedočenog poverenika, Glavni štab i Tito preselili su se poslednjih dana iz hrvat. Drvara u Potoci—Uvala4 (20 isi. Drvar). U Drvaru i Ribniku još štab Korpusa.

2.) Svi znakovi govore u prilog Potoci.

Agenti, uprkos upozorenju, potpuno ubeđeni.

Iz Potoka evakuisano stanovništvo. Kirhner [ide] direktno u objekat da bi se sam uverio. U noći dostaviće izveštaj. Borbena grupa 7. SS-brd. div. formira, uključivanjem delova ljudstva bat. »Beneš« koji su potčinjeni 7. izv. bat, lako pokretne specijalne jedinice, jačine četa, sa zadatkom da što je brže moguće prodru do Potoci—Uvala da bi pravovremeno izvršile napad na Titov Generalštab ili da bi ga bar gonile, u slučaju da pre vremena napusti sedište štaba. Treba pred-videti angažovanje dovoljno jakih snaga Borbene grupe 7. SS--brd. div. na Potoci—Uvala za upotrebu ovih poternih četa.

Treba uspostaviti radio-vezu sa jedin. »Kirhner«, koje se nalaze u rejonu Potoci—Uvala, preko K-de 2. OkA ili neposredno sa Bat. »Vildšic«5 (Div. »Brandenburg). Zahtev za učešće vazduhoplovstva u napadu na Potoci—Uvala uputiti blagovremeno preko K-de korpusa.

K-da 2. OkA, Ia, str. pov. br. 1543/44

FdR.

...6

1Snimak overenog radiograma (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 645—6.

2Dopisano rukom na radiogramu.

3Kirchnar. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

4Taj podatak nije bio tačan. Vrhovni štab sa drugom Titom nalazio se u pećini u Bastasima, pa je u pećinu, više Drvara, prešao uoči 25. maja dok su se ustanove VŠ NOV i POJ nalazile u Drvaru i zasec-cima oko Drvara. Tada su se na prostoru Potoci — Uvala nalazile samo neke od ustanova VŠ NOV i POJ (Grupa autora, ORNJ, knj. 2, str. 101 i 102).

5Wildschutz

6Nečitak potpis.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument