ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PREGLED GUBITAKA U LJUDSTVU JEDINICA POTČINJE-NIH 2. OKLOPNOJ ARMIJI OD 5. JANUARA 1944. ZA PERIOD OD 11. DO 20. DECEMBRA 1943. GODINE[1]

A.H.Qu.[2], 5. 1. 1944.

Komanda 2. oklopne armije

Odelj. Ha, pov. br. 17/44

POVERLJIVO

Pred.: Izveštaj o gubicima XI[3]

od 11. do 20.12.43

Izveštaj o gubicima izražen u brojkama

Jedinica

Oficira

Podof. i vojnika

Primedba

Zarob.

Ranj.

Nest.

Zarob.

Ranj.

Nest.

100. lov. div.  - 2 - 29 67 1  
114. lov. div. - - - 5 7 -  
114. lov. div. - - - 18 46 - Dopuna izvešt. od 28.11. do 10.12.43.
118. lov. div. - - - 3 3 1  
173. rez. div. - - - 1 6 -  
181. peš. div. - 1 - 1 11 -  
187. rez. div. - - - 3 - -  
264. peš. div. - - - 2 16 -  
264. peš.div. - - - - 19 - Dopuna izvešt. od 18.11. do 6.12.43.
297. peš. div. - - - 3 5 -  
369 (hrv.) peš. div. 1 - - 8 33 3  
371. peš. div. - 4 - 18 132 6  
373 (hrv.) peš. div. 1 2 - 5 12 3  
373 (hrv.) peš. div. - - - 11 46 2 Dopuna izvešt. od 19.11. do 8.12.43.
1. brd. div. 1 1 - 3 40 2  
1. koz. div. - 1 - 2 2 -  
»Princ Eugen« - - - 2 12 -  
901. oklopni grenad. nast. puk - - - - - -  
Korpus. i arm. jedinice za osig.[uranje] itd. 1 - - 10 24 3  
Izveštaj o gubicima XI 4 12 - 124 481 21  
Izveštaj o gubicima od 1.9.43. 68 109 14 1317 3942 717  
Ukupno: 72 121 14 1441 4405 738

6791

Za tačnost

[4]

pukovnik i ađutant

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 196, s. 7457237.

2 A. H. Qu. (Armeehauptquartier — štab armije).

3 Na sn. br. 7457288 nalazi se tabelarni pregled br. 11 sa poimeničnim ispiskom poginulih, nestalih i ranjenih oficira. Redakcija taj prilog ne objavljuje.

4 Nečitak potpis.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument