ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 21. MAJA 1944. TRISTA SEDAMDESET TREĆOJ LEGIONARSKOJ DIVIZIJI »TIGAR« I 92. MOTORIZOVANOM GRENADIRSKOM PUKU ZA DEJSTVA U OPERACIJI »RESELŠPRUNG«1

STROGO POVERLJIVO

Predmet načelnika 2

Samo po oficiru!

K-da XV. brd AK

Ia, str. pov. br. 12144.o:p>

O. U. 21. 5. 1944.

Pred.: »Reselšprung«

5 primeraka

4. primerak

373. peš. div. 

92. mot. puku 

25. 5. 44

Str. pov. br. 880/443

1.— Neprijatelj:

U zapadnoj Bosni vrhovno komunističko rukovodstvo u ustanovama za snabdevanje i štabovima u rejonu Drvar (Titov Glavni štab sa savezničkim vojnim misijama) — Bos. Petrovac (Centar za snabdevanje i aerodrom). Na čitavom području ukupno oko 12.000 ljudi sa teškim naoružanjem (takođe artiljerija i protiv avionska oruđa) kao i navodno nekoliko tenkova u rejonu Petrovac. Putevi na pravcu napada jako minirani i zaprečeni. Jak otpor treba očekivati od 1. prol. div. u rejonu zapad. Mrkonjić-Grad i od 6. div. u rejonu istoč. gornje Une.

2.— Na neprijatelja biće izvršen koncentrični napad, uz angažovanje padobranskih jedinica i našeg vazduhoplovstva, sa ciljem da se razbije neprijateljsko rukovodstvo, unište ustanove za snabdevanje i štabovi u rejonu Drvar—Petrovac kao i bande koje budu uhvaćene u rejonu i pronađene ustanove za snabdevanje.

Komandovanje: K-da XV brd. AK.

Konspirativni naziv za operaciju: »Reselšprung«.

Uspehu operacije pridaje se odlučujući značaj za celokupno vođenje rata u unutrašnjosti zemlje i na obali: odlučno, od-važno komandovanje borbenim grupama i najpotpunije angažovanje svakog pojedinog vojnika su preduslovi za potpun uspeh.4

3.—

a) 373. div. nastupa sa jednom puk. grupom (Borbena grupa »Vilam«)5 dana X u 06.00 časova iz rejona Srb i prodire najbrže preko Trubar za Drvar i na svaki način još istog dana deblokira SS-padobranski lov. bat. u Drvaru. Posle spajanja, 500. SS-padobranski lov. bataljon potčinjava se Borbenoj grupi »Vilam«. Sva komandna mesta i vojne misije u rejonu Drvar treba uništiti. Sa delovima, uz držanje rejona Drvar, treba prodirati dalje prema Bos. Petrovac.

Borbena grupa »Vilam« treba po mogućstvu da bude jaka (art. teško naoružanje, pioniri).

b) Jednu drugu borbenu grupu, po mogućstvu jačine bat. (Borbena grupa Lapac«)6 treba 373. div. dana X u 05.00 časova da uputi iz Lapca preko Kulen-Vakufa za Vrtoče. Radi se o tome da se raskrsnica puteva Vrtoče brzo zauzme i posle, prema situaciji, da se put Bihać— Vrtoče prodorom prema severozapadu otvori odostrag.

92. mot. puk (neposredno potčinjen K-di XV brd. AK sa potčinjenim 54. brd. izv. bat.7 i Puk. grupom 2 (hrv.) lovačke brigade prodire dana X u 05.00 nastupajući iz rejona Bihać i Bos. Krupa prema jugoistoku, da bi što brže zauzeo Bos. Petrovac, tamo razbio bande i štabove i zauzeo aerodrom i ustanove za snabdevanje. Energičnom prodoru ove borbene grupe pridaje se odlučujući značaj. Posle toga ojač. 92 (mot.) gren. puk prodire, oslobađajući područje Bos. Petrovac, sa delovima ka Drvaru, u toku toga sprečava eventualno povlačenje neprijatelja putem od Drvara prema severu i uspostavlja vezu sa 500. SS-padobranskim lov. bat., odn. borbenom grupom »Vilam« 373. div.

1. koz. inž. bat.8 (bez jedne č) stići će 25. 5. u Bihać i preuzeće i za 92. mot. puk opravku i osiguranje puta Bihać—Petrovac. U slučaju potrebe predviđa se potčinjavanje 92. mot. puku.

500. SS-padobranski lov. bat. spušta se, 1. dana napada ujutro, posle pripreme izvršene od štuka,9 u Drvar i tamo uništava štabove.

1. puk »Brandenburg« sa potčinjenim hrv. borbenim skupinama prodire od Knina za Bos. Grahovo i posle toga delom kreće u specijalnu akciju protiv linije Prekaja—Drvar.10

Ojač. 105. SS-izv. bat. prodire od Livna, preko Grahova, za Drvar. Sa istoka napadaju delovi SS-div. preko gornje Sane prema zapadu.

Mora se u svako doba računati sa jačom aktivnošću savezničkog vazduhoplovstva, takođe i sa njegovim učešćem u borbama na zemlji.

Naše vazduhoplovstvo, shodno opštoj situaciji, potpoma-gaće štukama i lovačkim jedinicama. Besprekorno označavanje prednje linije! Komandant avijacije u Hrvatskoj uputiće po jedno vazduhoplovno odeljenje za vezu u 373. div. i 92 (mot.) gren. puk.

7.Služba veze:

Radio-veza od XV brd. AK prema 373. div. i 92. mot. p. Od ovih na potčinjene borbene grupe. U svako doba mora da bude moguće uspostavljanje veze po frontu sa susedom.

8. Snabdevanje:

Pokret sa potpunim borbenim potrebama. Dotur od korpusa u Bos. Petrovac.

9. Početak operacije: dana X (verovatno 25. 5.). Prethodno naređenje izdaće se dana X—1 uveče pod lozinkom »Konferencija komandanata — datum«. Posle toga treba izvršiti pripremu za pokret u 05.00 časova naređenog dana. Konačno naređenje za pokret izdaće se dana X lozinkom »Bliher«11. U slučaju da se naređenje za pokret opozove, to će se javiti lozinkom »Zakašnjenje voza«.

Lozinke će biti izdate 373. div. i 92 (mot.) gren. puku.

10.Izveštavanje

Borbene grupe izveštavaju svaka 4 sata, u 00.00, 04.00 časa itd., o situaciji, uspesima i namerama. U 24.00 sumarno, kao dnevni izveštaj, i uz to gubitke i plen.

11. Komandno mesto: K-da XV brd. AK od dana X blizu Bihaća.

12. Mere tajnosti:

Borbenoj grupi »Lapac«, 54. brd. izv. bat. i Puk. grupi 2 (hrv.) lovačke brigade naređenja izdavati samo u potrebnom obimu. Planiranje operacije ne sme za sada da bude uočljivo.

13. Ovo naređenje od dana X treba tretirati kao »poverljiv predmet komande« a po završetku operacije kao »poverljivo«.

f. Lejzer

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 700—2.

2Četvrtasti pečat.

3Dopisano rukom.

4Takve formulacije zadataka učinjene su na sugestiju K-de 2. OkA (vidi dok. br. 64).

5i 6 Bliže o sastavu i dejstvirna tih grupa vidi dok br. 81.

7Pripadao je 1. brdskoj diviziji. 8Pripadao je 1. kozačkoj diviziji.

9 Stuirmkraftsbomber (jurišni bombarder), odnosno Yu-88.

10 Bliže o dejstvima 1. puka »Brandenburg« vidi dok. br. 82. 

11 Blucher


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument