ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 21. MAJA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA ZA DEJSTVA U OPERACIJI »RESELŠPRUNG«1

KR

RADIOGRAM

2981/56

Ia, str. pov. 14/44 od 21. 5

Prilog uz K. T. B. Br....... 2

PREDMET NAČELNIKA!

Samo po oficiru! 3

Str. pov. br. 882/44

25. 5. 44.4

Predat: u 14.45 časova 21. 5.

Primljen: u 18,58 časova 21. 5. 44

[K-di] XV brd. AK

1) Crveni komandni centar u Drvaru (po svoj prilici Vrhovni štab Tito, u Drvaru, na staroj stočnoj pijaci, Američka vojna misija Trninić Breg, u Prnjavoru Engleska vojna misija, preostala Ruska misija neotkrivena5). Treba računati sa mesnim obezbeđenjem, pre svega na visovima severoisto-čno, istočno i zapadno od Drvara, u datom slučaju i na protivvazdušnu odbranu. Dalji podaci o neprijatelju postepeno se saopštavaju komandantu 500. padobranskog lov. bat. od strane Ic K-de 2 okl. armije i majora Beneša6.

2)Operacija »Reselšprung« treba da ukloni crveni komandni centar oko Drvara.

Komandovanje »Reselšprung«: XV brd. AK, istaknuto komandno mesto Bihać.

Za operaciju »Reselšprung« nastupaju X-dana (spuštanje padobranskog lov. bat.) na Drvar:

a)Borbena grupa 373. pd (1 ojač. puk) od Srba u čisto istočnom pravcu na Drvar. Zadatak: deblokada 500. SS--padobranskog lov. bataljona.

b)Ojač. 92. gren. puk (mot.) od Bihaća na Bosanski Petrovac. Odatle delovima nezadrživo nadirati na Drvar. Zadatak: uspostavljanje veze sa padobranskim bataljo-nom, vezivanje bandi koje se povlače na putu od Drvara na Bosanski Petrovac.

c)Ojač. 105. SS-izv. bat. iz rejona Livno na Bosansko Grahovo—Drvar. Zadatak: razbijanje tamošnjih neprijateljskih bandi; doček neprijateljskih bandi koje odstupaju iz rejona Drvara prema jugu i jugoistoku.

d)Ojačana Borbena grupa 1. puka »Brandenburg« (bez 1. bat.) sa potčinjenom Hrvat, borbenom zajednicom, od Knina na Bosansko Grahovo, odatle u više borbenih grupa protiv linije Prekaja (14 km ji. od Drvara) — Drvar. Zadatak: Doček bandi i štabova koji se povlače prema jugu. Grupe nose maskirno odelo.

3)500. SS-padobranski lov. bat., komandant šturmbanfirer Ribka7, sa potčinjenom SS-padob. nast[avnom] četom (očekuje se konačno odobrenje rajhsfirera SS), 40 ljudi odreda »Beneš« i 6 ljudi kontraobaveštajne službe spuštaju se X-dana, u trenutku što je moguće ranije, u crveni komandni centar Drvar i uklanjaju munjevitim napadom naročito Vrhovni štab Tito, kao i ostale crvene komandne štabove i savezničke, odnosno ruske vojne misije. U tu svrhu 500. SS-padobranski lov. bat., prema već poznatim određenim ciljevima (ukupno 5, uporedi tačku 1), treba na prvom mestu da odredi naročito odabrane borbeno snažne udarne vodove, uključujući u njih delove potčinjene grupe »Beneš« i kontraobaveštajne službe, koji imaju zadatak da, odmah posle stupanja u neposrednu blizinu svojih napadnih ciljeva, neodložno i bezobzirno uklone pre svega Vrhovni štab Tito, kao i do sada poznate vojne misije.

4)Komandant avijacije Hrvatske će angažovanjem jakih vazduhoplovnih snaga neposredno pre spuštanja SS-pado-branskog lov. bat. sveobuhvatnim napadom po ciljevima razbiti poznate neprijateljske bande i štabove, obezbeđenja i protivvazdušne položaje i nagnati neprijatelja u protiv-vazdušna skloništa.8 Za vreme spuštanja 500. SS-padobran-skog lov. bat. komandantu avijacije pada u zadatak da za sve vreme sprečava intervenciju protiv padobranskog bataljona, naročito onih neprijateljskih snaga koje se nalaze na visovima sa obe strane Drvara, a da u daljem toku ove delove, u neposrednom sadejstvu sa SS-jurišnim bataljonom,9 razbije ili pritisne vatrom.

5)Ojačani 500. SS-padobranski bataljon postavlja se u bojevu gotovost na startnim uzletištima ujutro 24. 5, kako sledi:

a)grupa »Ribka« (padobranci) sa štabom, delovi 2, 3. i 1. voda 4. čete u Velikom Bečkereku (ukupno 314 ljudi).

b)Sa glavninom 4. čete (bez prvog voda), 1. četa, kao i 40 ljudi odreda »Beneš«, 6 ljudi kontraobaveštajne službe, kao i Vazduhoplovni trup za vezu (ukupno 320 ljudi) u Zagrebu.

c)Sa 2. talasom padobranci (ostatak 2. čete i padobranci Nastavne čete, oko 220 ljudi) u Banjaluci. Komandantu avijacije Hrvatske potčinjava se 500. SS-padobranski lov. bat. od početka ukrcavanja do spuštanja na cilj. Zatim se bataljon neposredno potčinjava Komandi XV brd. AK. Nakon uspostavljanja veze sa jednom borbenom grupom XV brd. AK, upućenom na Drvar, Padobranski bataljon potčinjava se taktički ovoj borbenoj grupi, radi jedinstvenog vođenja borbe.

6)SS-padobranski bataljon treba, što je moguće ranije, da prikupi u rejonu Bosanske Krupe automobilski transportni prostor za prebacivanje SS-padobranskog lov. bat. posle izvršenja njegovog zadatka. Po njegovom stizanju tamo, potčinjava se Komandi XV brd. AK Bihać. Oficira za vezu uputiti ranije u korpusno komandno mesto.

7)Specijalna naređenja za obaveštajne veze i snabdevanje prema posebnoj zapovesti.

8)Uspeh operacije ojačanog 500. SS-padobranskog lov. bat. zavisi, pored bezobzirnog zahvata, pre svega od potpunog iznenađenja neprijatelja. Stoga instrukcije starešinama i jedinicama ima da uslede tek nakon prispeća borbene zapovesti 500. SS-padobranskom bataljonu na startnim uz-letištima.

Saopštavanje borbene zapovesti obezbeđuje Komanda vazduhoplovstva Jugoistoka.

Od momenta stizanja borbene zapovesti do momenta starta, 500. SS-padobranski lov. bat. odgovorno obezbeđuje potpuno održavanje punog sastava jedinica i potčinjenih delova. Moli se Komanda vazduhoplovstva Jugoistoka da naredi odgovarajuće delovima vazduhoplovstva. Kao cilj premeštanja na startna uzletišta, proturiti vesti o preme-štaju 500. SS-padobranskog lov. bat. u Italiju.

9)500. SS-padobranski lov. bat. izveštava K-du 2. okl. armije, kao i K-du XV brd. AK:

a) Gotovost na startnim uzletištima pod šifrom »Rajner stigao« [»Reiner eingetroffen« ].

b) Stizanje borbene zapovesti pod šifrom »Rajner oba-vešten« [Reiner unterrichtet«].

c) Spuštanje na cilj pod šifrom »Rajner odlazi« [Reiner geht los«.]

d) Dalje stalno najmanje svaka dva sata: neprijateljska situacija, sopstvena situacija i namere.

K-da 2. OkA

Ia, str. pov. br. 63/44.— predmet načelnika!

...10

F. d. R.

...11

1Snimak overenog radiograma (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, v. 563, s. 690—2. U gornjem uglu nalazi se više kraćih pri-beleški. Pečat označen objašnjenjem broj 3 utisnut je pri vrhu svake stranice originala. Redakcija ga objavljuje samo na 1. strani.

2 i3 Četvrtasti pečati primaoca.

4Svi podaci u gornjem desnom uglu, s podacima o zavođenju u dalovođni protokol, dopisani su rukom.

5Ti podaci nisu bili u potpunosti tačni. Vrhovni štab NOV i POJ nalazio se u pećini u Drvaru, na desnoj obali Unca, i u kućama ispred nje, dok su se članovi savezničkih vojnih misija nalazili u okolini Drvara (vidi dok. br. 63, 64, 67 i 91; Grupa autora, ORNJ, str. 101; tom IV, knj. 25, dok. 111).

6Benesch. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime. Pod njegovom komandom bila je četnička grupa.

7Rybka. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

8Komandant avijacije Hrvatske angažovao je delove 10. eskadri-le za operaciju »Reselšprung« (AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 666—71: zapovest komandanta aviiacije u Hrvatskoj od 21. maja 1944). Avijacija je samo 25. maja izvršila 440 avio-poleta (AVII-NAV-T-77, r. 781, s.7503—7: Studija K-de Jugoistoka).

9To je bio Oklopni jurišni grenadirski bataljon 2. OkA. U operaciji »Reselšprung« nalazio se pod komandom Štaba puka z. b. V. (vidi AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 350—1: izveštaj Štaba puka z. b. V. od 11. juna 1944. o deistvima u operaciji »Reselšprung« od 25. maja do 5. juna 1944).

10Nečitak paraf. Moguće je da je to paraf generalštabnog potpukovnika barona Farnbilera fon Hemingena Urliha (Freiherr Varnbuler von und zu Hemmingen Urlich). Tada je bio načelnik Operativnog odeljenja K-de 2. OkA.

11 Nečitak paraf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument