ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDE 69. ARMIJSKOG KORPUSA ZA NAROČITU UPOTREBU OD 20. MAJA 1944. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA DEJSTVA U OPERACIJI »ŠAH« PROTIV JEDINICA 4. KORPUSA NOV I POJ NA BANIJI I KORDUNU1

STROGO POVERLJIVO

K. T. B.

K. H. Qu., 20. maja 1944

K-da LXIX AK z. b. V.

Ia, str. pov. br. 724/1850/44.

2 priloga (Situacija kod neprijatelja,2 specijalna naređenja za sred-  stva veze3)

17 primeraka

14. primerak

Koncept  Kdr Gen4

Korpusna zapovest za operaciju »Š a h«

Chef5

1.) Operacijom »Šah« treba bande sa područja Banije i Korduna sabiti na uski rejon Petrove gore i tu ih uništiti.6

Rukovođenje: Komanda LXIX AK. z. b. V, Zagreb

2.) Jedinice, sadašnji rejoni razmeštaja:

a)Borbena grupa XV brd. AK, komandant: pukovnik f.[on] Hilebrant7 (glavnina 92 (mot.) gren. puka, 54. brd. izv. bat., Puk. grupa 2. hrv. lov. brig).8

Rejon Bosan. Krupa — Otočac — Bihać (glavnina oko Bihaća).

b) Borbena grupa »Hameršmit«,9 komandant: p. puk. Hameršmit (1. lov. rez. p., II/25. lov. p.10, Okl. izv. vod LXIX. AK z. b. V.).11 Rejon Karlovac — Generalski Stol.

c) Borbena grupa »Poglavnik«.12 Komandant: major Berger13 (jedan bat. Div. Pogl. tel. garde, ojač. 7. pol. bat., Pol. okl. izviđ. vod).

Rejon: Zagreb — Karlovac.

d) Borbena grupa 1. koz. brig., komandant: pukovnik f. Bose14 (R. R. I15, R. R. 216, 1/2 55. izv. bat.17, D/55. ap)18

Rejon Sisak — Petrinja — Kostajnica — Sunja.

e) Borbena grupa »Arent«. Komandant: Kap. Arent19 (I i II/383, 1/2 55. izv. bat.).20 Rejon Bosan. Novi.

Formiranje i prikupljanje borbenih grupa je specijalno naređeno.

3.) Borbene zone; granice:

Borbena grupa XV brd. AK, desno (prema Borbenoj grupi »Arent«) Rudice (6 jjz. Bosan. Novi) — Vrnograč — potok Glinica do juž. Katinovac (Kam. Most.) — potok Bublen. levo (prema Borbenoj grupi »Hameršmit) Otočac — Je-senica — Slunj — Klokoč (8 sz. Cetingrad) — Prisjeka (11 sz. V. Kladuša) (mesta za XV. brd. AK).

Borbena grupa »Hameršmit«:

levo (prema Borbenoj grupi »Poglavnik«)

Novi Grad (7 z. Karlovac) — Dugaresa (5 jz. Karlovac) — Barilović — na reka Korana 11j. Karlovac — Krnjak (17 jji. Karlovac) — kota 228 (3 jjz. Vojnić) (mesta za 1. lov. rez. puk.).

Borbena grupa »Poglavnik«:

levo (prema 1. koz. brig.)

Jastrebarsko — Blatnica (14 isi. Karlovac) — Udbina (duž železničke pruge 16 ji. Karlovac) — Utinja (8 ssi. Vojnić) — Radonja (3,5 iji. Vojnić) (mesta za »Pogl.«).

Borbena grupa 1. koz. brig.:

levo (prema Borbenoj grupi »Arent«)

Dvor (2 s. Bosan. Novi) — Rujevac (14 sz. Bosan. Novi) — Brubno — kota 305, Orlovac (6 jz. Topusko) — V. Vranovina (2 j. Topusko) — Perna (8 zjz. Topusko).

4.) Zadaci, rokovnik

a) Borbene grupe XV brd. AK i »Hameršmit« treba do 21. 5. u 20.00 časova, nastupajući po mogućstvu duž više puteva, da dostignu i posednu sledeću liniju: Jabukovac (5 jji. Vrnograč) — Todorovo — Šabići (7jji. M. Kladuša) — reka Korana — Slunj (ovde spoj sa 1. rez. lov. p) — reka Korana.

Zadatak: Sprečavanje povlačenja bandi prema jugu i jugozapadu.

Specijalni zadatak 1. rez. lov. p.: čišćenje rejona između reke Korane i reke Mrežnice ji. Generalski Stol. Borbena grupa »Arent«: treba do večeri 21. 5., nastupajući putem Bosan. Novi — Glina, da dostigne rejon Žirovac (22 sz. Bosan. Novi).

Zadatak: Osiguranje ovog rejona, naročito prema severu i severozapadu, izviđanje pravcem zapad, Jabu-kovac.

b) 22. 5, sa polaskom u 05.00 časova, treba sve borbene grupe da, sa do tada dostignutih linija, odn. sa njihovih rejona razmeštaja, krenu u nastupanje po mogućstvu duž više puteva i da do 20.00 časova dostignu sledeću liniju:

Reka Glina (8 sz. Vrnograč) — V. Kladuša — Prisje-ka — Vojnić — Vrginmost — Topusko — potom Glina (4 j. Topusko).

Zadatak: Borbena grupa XV brd. AK i Borbena grupa »Hameršmit« treba da, sa linije koju su prethodne večeri dostigle, napadom širokim frontom odbace baditske snage prema severu i severoistoku i da onemoguće infiltriranje ili probijanje pojedinačnih banditskih snaga prema jugu ili jugozapadu. Ostale borbene grupe treba da dostignu, bez upuštanja u pročešljavanje terena po strani pravca nastupanja, a što zahteva mnogo vremena, naređenu liniju uveče 22. 5, tako da u 20.00 časova bude potpuno zatvoren obruč.

5.) Namere za 23. 5. Utvrđene su kako sledi:

Borbene grupe 1. koz. brig., »Arent« i glavnina XV brd. AK sužavaju nastupanjem u 06.00 časova obruč oko Petrove gore, tako da do 23. 5. u 11.00 časova severoistočna i južna strana Petrove gore budu potpuno zatvorene. Tom prilikom radi se o tome da se napadom širokim frontom, sa čvrstim obostranim naslonom, dostigne i drži sledeća linija:

kota 282 (4 i. Vojnić) — Novo Selo (4, 5 zjz. Vrginmost) — Kajgansko br. (2, 5 j. Vrginmost) — Pernik (1,5 z. Perna) — M. Pecka (10 zjz. Topusko) — Crni Potok — kota 330 (6 ssi. V. Kladuša) — kota 367, Kamenita (6 s. V. Kladuša) — severna strana Svinica — Krstinja. Prela-

zak linije u pravcu Petrove gore u unutrašnjost je zabranjen.

Borbena grupa »Hameršmit«, kojoj će biti potčinje-ne jedinice na levom krilu XV brd. AK i Borbena grupa »Poglavnik«, napada, sa polaskom u 09.30 časova, preko linije Krstinja — Vojnić — kota 286 (4 i. Vojnić) prema istoku i uništava planskim nastupanjem po delovima banditske snage u Petrovoj gori.

6.) Komandant avijacije u Hrvatskoj, upućen na sadejstvo, potpomaže pripremu operacije izviđanjem prelaza preko Kupe istočno od Karlovca do 10 km zapadno od Petrinje. Vrši aero-foto-snimanje Petrove gore. Izviđa stanje puteva: Bihać — Slunj — Tounj, Otoka — Vrnograč — V. Kla-duša, Bosan. Novi — Glina.

U toku 21. 5. treba da nadzire nastupanje borbenih grupa XV brd. AK i »Hameršmit«, i da izvrši napad na centre bandi Vrnograč, Cetingrad, V. Kladuša i Slunj. 22. 5. treba da nadzire i podržava nastupanje ostalih borbenih grupa, istovremeno da bombarduje neprijatelja i da baca letke na područje Petrove gore.

Treba da održava vezu sa pojedinim borbenim grupama. Borbenim grupama narediće se da urede mesta za bacanje izveštaj a i da ih označe. Naročito se ukazuje na označenje prednje linije.

Vazduhoplovnog oficira za vezu pri LXIX AK z. b. V. uputiće k-dant avijacije u Hrvatskoj, pri 92 (mot.) gren. p (XV brd. AK) uputiće XV brd. AK.

7. Veza:

Žična: LXIX AK z. b. V. sa isturenim komandnim mestom i 1. kozačkom brigadom. Radio: sa XV brd. AK kao i sa svim borbenim grupama.

8.) Izveštaji:

a) 21. 5. u 21.00 čas: pristizanje na naređene linije za zaprečavanje, odn. u rejone raz-meštaja.

b) 22. 5. u 06.00 časova: izvršen pokret svih borbenih grupa,

c) izvršeno priključivanje svih jedinica na liniju shodno tač. 4 b.)

d) osim toga, svaka 4 sata dostavljati vanredne izveštaje o dostignutim ciljevima, neprijatelju, uspesima i namerama.

e) Predviđena komandna mesta za 21. i 22. 5. treba hitno javiti, promene komandnih mesta u vanrednim izve-štajima.

9.) Neutralnu zonu Pisarovina, jedinice ni u kom slučaju ne smeju da povrede.

10.) Štab Korpusa Zagreb, istureno komandno mesto: Karlovac.

Dostavljeno prema konceptu

Koncept potp, R i n g e l21

F. d. R.

...22

1Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 1547, s. 155—7.

2To je prilog br. 1 uz ovaj izveštaj (AVII, NAV-T-314, r. 1547, s.

158).

3To je prilog br. 2 uz ovaj izveštaj (AVII, NAV-T-314, r. 1547, s. 159—60). Šema radio-veza je na s. br. 161 u istoj rolni.

4Četvrtasti pečat komandanta (Kommandierenden General) 69. AK z.b.V.

5Četvrtasti pečat načelnika štaba 69. AK z.b.V.

6Glavni cilj ove operacije bio je, u stvari, da se vežu jedinice NOV i POJ na području Banije i Korduna i odstrani pažnja od glavnog zadatka K-de Jugoistoka u to vreme — napada na Vrhovni štab NOV i POJ u rejonu Drvara (operacija »Reselšprung«). Vidi Grupa autora, ORNJ, str. 139—141.

7Hillebrandt (komandant 92. motorizovanog grenadirskog puka). Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

8Ta borbena grupa, u tome sastavu, nije učestvovala u operaciji »Šah«, već samo delovi 10. lovačke pukovnije. Ostale jedinice dobile su nove zadatke radi učešća u operaciji »Reselšprung« (vidi dok. br. 63 i 73).

9Hammerschmidt (komandant 1. lovačkog rezervnog puka). Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

10To jest: 2. bataljon 25. lovačkog puka. Puk je pripadao 42. lo-vačkoj diviziji. Ulazak ovog bataljona u sastav Borbene grupe »Hameršmit« naredila je K-da 69. AK 19. maja 1944 (AVII, NAV-T-314, r. 1547, s. 193).

11O dejstvima ove borbene grupe u opraciji »Šah« vidi tom V, knj. 27, dok. br. 200 i AVII, NAV-T-314, r. 1546, s. 759—67: izveštaj Štaba 1. lovačkog rez. puka od 1. juna 1944. godine.

12To je bio Regrutni bataljon Poglavnikovog tjelesnog zdruga (brigade), koga su Nemci nazivali: Divizija Poglavnikove tjelesne garde (vidi tom V, knj. 27, str. 123).

13To je bio komandant nemačkog 7. policijskog puka. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime. Bliže o dejstvima njegove grupe vidi izveštaj od 31. maja 1944 (AVII, NAV-T-314, r. 1546, s. 754).

14Bosse. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

15i i6 To su 1. i 2. konjički puk (R. R. — Reiterregiment).

17To jest: pola bataljona 55. izviđačkog bataljona. Taj bataljon pripadao je 1. kozačkoj diviziji.

18Opširnije o dejstvima delova 1. kozačke divizije u operaciji »Šah« vidi izveštaj 69. AK z.b.V. od 12. juna 1944 K-di 2. OkA o dejstvima 1. kozačke divizije (AVII, NAV-T-314, r. 1546, s. 746).

19Ahrendt. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

20Bliže o dejstvirna ove grupe (ojačana sa 50 četnika) vidi tom V, knj. 27, dok. br. 202; AVII, NAV-T-314, r. 1546, s. 755—8: izveštaj K-de 1. bataljona 383. puka 373. legionarske divizije »Tigar« od 3. juna 1944. godine; AVII, Ndf, reg. br. 19—15, k. 6/A: izveštaj Štaba 383. puka od 30. maja 1944. štabu 373. legionarske divizije »Tigar« o dejstvirna od 23. do 30. maja na prostoru Bosanski Novi — Glina; Franc Šraml, n.d., str. 187—92.

21Julius (general brdskih trupa i general-lajtnant). Primio je dužnost komandanta 69. AK (do tada je bio k-t 5. brdske divizije) 20. marta 1944, posle odlaska Ernsta Denera (Ernst Dehner) na novu dužnost (u rezervu u OKH). Ringel je na dužnosti Ma 69. AK ostao do 27. juna 1944, kad je premešten na dužnost zamenika k-ta 18. AK. Na njegovo mesto je tada postavljen general pešadije Helge Auleb (vidi AVII, NAV-T-314, r. 1545, s. 690 i r. 1548, s. 35—42).

Ernstu Deneru sudio je, kao ratnom zločincu, američki vojni sud u Nirnbergu, zajedno sa Vajksom, ali je on, posle kraće kazne, otpušten iz zatvora (vidi dok. br. 14, obj. 15; Foltman/Meler-Viten, n. d., str. 182).

22Nečitak potpis.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument